Нормативнi матерiали icon

Нормативнi матерiалиНазваниеНормативнi матерiали
Дата конвертации08.01.2013
Размер59.01 Kb.
ТипВитяг
скачать >>>

НОРМАТИВНI МАТЕРIАЛИ1. Витяг з "КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ"


Ст. 146. Порушення правил виготовлення, придбання, реалiзацiї, встановлення, будiвництва та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i використання радiочастот. Виготовлення, придбання, реалiзацiя, встановлення, будiвництво та експлуатацiя радiоелектронних засобiв (радiопередавальних засобiв будь-якого виду i призначення, високочастотних пристроїв, систем кабельного телебачення та наземних станцiй супутникового зв'язку), а так само використання радiочастот без належного дозволу чи з порушенням правил, якi регулюють радiозв'язок, або

порушення норм радiовипромiнювання чи допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання або без такої i на посадових осiб - у розмiрi вiд двадцяти п'яти до тридцяти п'яти

неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання або без такої.


Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмiрi вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання i на посадових осiб - у розмiрi вiд тридцяти п'яти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з

конфiскацiєю зазначених технiчних засобiв i обладнання. (Ст. 146 в редакцiї Закону N 86/96-ВР вiд 01.10.96).


^ 2. Витяг iз ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗВ'ЯЗОК"


Ст. 20. Регулювання використання радiочастот i електронних засобiв


Регулювання використання радiочастотного спектра в Українi i позицiй радiоелектронних засобiв на геостацiонарнiй орбiтi в Українi є виключним правом держави i покладається на Кабiнет Мiнiстрiв Укра∙ни. Нацiональна таблиця розподiлу радiочастот затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Дiяльнiсть щодо використання радiочастотного спектра i електронних засобiв та забезпечення їх електромагнiтної сумiсностi здiйснюються на принципах: державного регулювання використання радiочастотного спектра i радiоелектронних засобiв на дозвiльнiй основi; беззаперечного додержання норм i правил використання радiочастотного спектра i радiоелектронних засобiв та забезпечення їх електромагнiтної сумiсностi з урахуванням вимог Мiжнародної конвенцiї електрозв'язку, Регламенту радiозв'язку та iнших документiв Мiжнародного союзу електрозв'язку; вiдповiдальностi юридичних та фiзичних осiб за невиконання вимог цього Закону i виданих вiдповiдно до нього правил, норм та iнструкцiй.

Розподiл радiочастот в межах Нацiональної таблицi розподiлу радiочастот i

частотно-орбiтального ресурсу геостацiонарної орбiти проводить Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України.


Присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв (лiцензiй) на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону та державний нагляд за їх роботою здiйснюють спецiальнi органи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України. Координацiю та контроль роботи цих органiв здiйснює Головне управлiння з питань радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України. Державна комiсiя з питань зв'язку i радiочастот та Головне управлiння з питань

радiочастот при Кабiнетi Мiнiстрiв України через спецiальнi органи при вiдповiдних мiнiстерствах i вiдомствах та при Нацiональнiй Радi України з питань телебачення i радiомовлення (щодо частот для телебачення i радiомовлення) здiйснюють нагляд за додержанням встановленого порядку використання радiочастотного спектра, радiоелектронних засобiв i систем кабельного телебачення, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому.


Ст. 29. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про зв'язок


Особи, виннi в порушеннi законодавства про зв'язок, притягаються до вiдповiдальностi згiдно з чинним законодавством.


Використання засобiв зв'язку з метою, що суперечить iнтересам безпеки держави, порушує громадський порядок та посягає на честь i гiднiсть громадян, забороняється. В разi порушення цих умов пiдприємства i об'єднання зв'язку мають право у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку зупинити або припинити користування засобами зв'язку.


Юридичнi та фiзичнi особи несуть встановлену законодавством України вiдповiдальнiсть за порушення порядку використання радiочастот, радiоелектронних засобiв, систем кабельного телебачення, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому.


Спецiальнi органи по нагляду за додержанням встановленого порядку використання радiочастотного спектра, радiоелектронних засобiв i систем кабельного телебачення, норм радiовипромiнювання i допустимих iндустрiальних перешкод радiоприйому при вiдповiдних мiнiстерствах i вiдомствах в межах своєї компетенцiї дають приписи про усунення виявлених порушень, притягають у встановленому порядку до адмiнiстративної вiдповiдальностi громадян та посадових осiб, винних в порушеннi норм, правил та iнструкцiй, розроблених вiдповiдно до законодавство про зв'язок.


Органи Мiнiстерства внутрiшних справ України мають право вилучати радiоелектроннi засоби, якi експлуатуються без спецiального дозволу (лiцензi∙). Питання щодо їх подальшого використання вирiшується згiдно з чинним законодавством України.


(Закон прийнятий Верховною Радою України 16 травня 1995 року).


^ 3. Витяг iз ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО РАДIОЧАСТОТНИЙ РЕСУРС УКРАЇНИ"


Розд. II. Управлiння у сферi радiочастотного ресурсу України


Ст. 14. Особливостў використання радўочастотного ресурсу України аматорською радіослужбою


Використання радiчастотного ресурсу України аматорською радiослужбою визничається Регламентом аматорського радiзв'язку України, який розробляється та затверджується АЗРЧ за участю громадських органiзацiй радiоаматорiв України з урахуванням рекомендацiй мiжднародних органiзацiй зв'язку, i повинно забеспечувати ефективне функцiонування аматорського радiозв'язку в Укра∙нi.


(Закон прийнятий Верховною Радою Укра∙ни 1 червня 2000 року - N 1770-III).


^ 4. Витяг з Постанови КМ України (N 239 вiд 19 березня 1997 р.)


"Про спецiально уповноваженi органи з питань присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою"


Вiдповiдно до статтi 20 Закону України "Про зв'язок" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЇ:


1. Покласти повноваження щодо присвоєння радiочастот, позивних сигналiв, оформлення вiдповiдних дозволiв на виготовлення, реалiзацiю (продаж), використання радiоелектронних засобiв на територiї України, а також ввезення їх з-за кордону та державного нагляду за їх роботою:

... на Український державний центр радiочастот та нагляду за зв'язком Мiнiстерства зв'язку - у смугах радiочастот цивiльного та спiльного використання в частинi цивiльних користувачiв.


^ 5. Витяг з Постанови КМ України (N 112 вiд 7.02.2001 р.)

"Про порядок надання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу України":

Цей Порядок, розроблений вiдповiдно до Законiв Укра∙ни "Про радiочастотний ресурс Украї∙ни" та "Про зв'язок", визначає процедуру видачi, переоформлення та анулювання лiцензiй на використання радiочастотного ресурсу Украєни i ведення облiку виданих лiцензий.


Дiя Порядку не поширюється на спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, та радiоаматорiв.

В Додатку до "Тарифiв за экпертизу та нагляд за радiоелектроними засобами радiозв'язку" вказано, що вiд сплати експлуатацiйного внеску звiльненi: iнвалiди 1 та 2 груп, школяри i колективнi АРС шкiл та дiтячих будинкiв (неприбуткові).


^ 6. Витяг з "Iнструкцi∙ про порядок приймання та розгляду заявок на усунення

радiозавад" (затверджена наказом ГУРЧ при КМ Укра∙ны - N 25 вiд 10.11.98 р. та

зареїстрована Мiнюстом Укра∙ни 10.01.99 р. за N 11/3304).


Органи ДIЕ приймають заявки вiд юридичних або фiзичних осiб у письмовому виглядi, шляхом заповнення Картки облiку умов експлуатацiї РЕЗ, з обов'язковою їх реїстрацiєю в журналi облiку заявок на усунення радiозавад. Розгляд заявок проводiться згiдно з черговiстю їх надходження.


Встановленi такi термiни виконання робiт по виявленню та усуненню радiозавад:

- у випадках розгляду позачергових заявок на усунення радiозавад РЕЗ, що забезпечують безпеку людського життя, об'їктiв ядерно∙ енергетики, польотiв у повiтряному просторi України, урядовий зв'язок, нацiональну безпеку держави, в межах обласного центру - не бiльше 1 доби, поза межами обласного центру - не бiльше 3 дiб;

- у випадках, якi не потребують пошуку джерел радiозавад - не бiльше 5 дiб;

- якщо потрiбен пошук джерел радiозавад - то не пiзнiше як за 30 дiб.


ДIЕ письмово повiдомляє заявника у вище вказанi термiни про заходи, вжитi для усунення дiї радiозавади. Контроль за виконанням робiт за заявкою здiйснюється до отримання вiд заявника пiдтвердження про вiдсутнiсть радiозавад, але не пiзнiше як на протязi 15 дiб пiсля направлення йому повiдомлення про усунення дiї радiозавади.


73! UY5XEРазместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов