Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг icon

Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг ВитягНазваниеЛ и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг
>Л И С Т<><><><><>28.12.2005 № 1178/10/31-106<><><><><>Про відне
Дата конвертации27.11.2012
Размер74.47 Kb.
ТипВитяг
скачать >>>

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Л И С Т


28.12.2005 № 1178/10/31-106


Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг


(Витяг)


Відповідно до п.5.1 ст.5 Закону України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств"(у редакції Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями) (далі - Закон N 334/94-ВР) валові витрати виробництва й обігу - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.


Підпунктом 1.32 ст.1 Закону № 334/94-ВР визначено, що господарська діяльність - це будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання прибутку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у випадку коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та істотною.


Відповідно до п. 11.2 ст. 11 названого Закону датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що відбулася раніше: або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку – день їх видачі з каси платника податку; або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).


Згідно з пп. 5.3.9 ст. 5 Закону N 334/94-ВР не відносяться до складу валових витрат будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами, обов'язковість ведення та зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.


Відповідно до частини другої ст.3 Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (далі - Закон про бухгалтерський облік) бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, засновуються на даних бухгалтерського обліку.


Частинами другою, третьою ст.9 Закону про бухгалтерський облік передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарської операції. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.


Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа; дату та місце складання; назву підприємства, від імені якого складається документ; зміст та обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дозволяють ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.


При укладенні договору про надання консалтингових послуг слід керуватися нормами гл. 63 Цивільного кодексу України (далі - ЦК). Відповідно до частини першої ст. 901 ЦК за договором надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги, якщо інше не встановлено договором. Документом, що підтверджує факт отримання послуг, є відповідний акт.


Враховуючи викладене, для віднесення до складу валових витрат вартості отриманих послуг результати відповідного договору необхідно оформити актом приймання-здачі наданих послуг, який повинен містити всі вимоги первинного документа, наведені у ст. 9 Закону про бухгалтерський облік.


Заступник голови К.Силенко

^ Письмо ГНА Украины от 28.12.2005 № 1178/10/31-106

Об отнесении к составу валовых расходов стоимости полученных услуг (извлечение)

По сути. Чтобы отнести стоимость консалтинговых услуг к составу ВР, необходимо результаты договора об их предоставлении оформить соответствующим актом приемки-сдачи.


В соответствии с п. 5.1 ст. 5 Закона Украины от 28.12.94 г. №334/94-ВР «О налогообложении прибыли предприятий» (в редакции Закона Украины от 22.05.97 г. №283/97-ВР, с изменениями и дополнениями) (далее — Закон №334/94-ВР) валовые расходы производства и обращения — это сумма любых расходов налогоплательщика в денежной, материальной или нематериальной формах, осуществляемых в качестве компенсации стоимости товаров (работ, услуг), которые приобретаются (изготовляются) таким налогоплательщиком для их последующего использования в собственной хозяйственной деятельности.

Подпунктом 1.32 ст. 1 Закона №334/94-ВР определено, что хозяйственная деятельность — это любая деятельность лица, направленная на получение прибыли в денежной, материальной или нематериальной формах, в случае когда непосредственное участие такого лица в организации такой деятельности является регулярным, постоянным и существенным.

В соответствии с п. 11.2 ст. 11 вышеназванного Закона датой увеличения валовых расходов производства (обращения) считается дата, которая приходится на налоговый период, в течение которого происходит любое из событий, произошедшее раньше: либо дата списания денежных средств с банковских счетов налогоплательщика в оплату товаров (работ, услуг), а в случае их приобретения за наличные — день их выдачи из кассы налогоплательщика; либо дата оприходования налогоплательщиком товаров, а для работ (услуг) — дата фактического получения налогоплательщиком результатов работ (услуг).

Согласно пп. 5.3.9 ст. 5 Закона №334/94-ВР не относятся к составу валовых расходов любые расходы, не подтвержденные соответствующими расчетными, платежными и другими документами, обязательность ведения и хранения которых предусмотрены правилами ведения налогового учета.

В соответствии с частью второй ст. 3 Закона Украины от 16.07.99 г. №996-ХІV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (далее — Закон о бухгалтерском учете) бухгалтерский учет является обязательным видом учета, который ведется предприятием. Финансовая, налоговая, статистическая и другие виды отчетности, в которой используется денежный измеритель, основывается на данных бухгалтерского учета.

Частями второй, третьей ст. 9 Закона о бухгалтерском учете предусмотрено, что основанием для бухгалтерского учета хозяйственных операций являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Первичные документы должны составляться при осуществлении хозяйственной операции, а если это невозможно — непосредственно после ее окончания.

Первичные и сводные учетные документы могут быть составлены на бумажных или машинных носителях и должны иметь обязательные реквизиты: название документа; дату и место составления; название предприятия, от имени которого составляется документ; содержание и объем хозяйственной операции; единицу измерения хозяйственной операции; должности лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность ее оформления; личная подпись либо другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, участвовавшее в совершении хозяйственной операции.

При заключении договора о предоставлении консалтинговых услуг следует руководствоваться нормами гл. 63 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК). В соответствии с частью первой ст. 901 ГК по договору предоставления услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика предоставить услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги, если иное не установлено договором. Документом, подтверждающим факт получения услуг, является соответствующий акт.

Учитывая изложенное, для отнесения к составу валовых расходов стоимости полученных услуг результаты соответствующего договора следует оформить актом приема-сдачи предоставленных услуг, который должен содержать все требования первичного документа, указанные в ст. 9 Закона о бухгалтерском учете.


Заместитель председателя К. СИЛЕНКО


^ Комментарий. ГНА утверждает, что стоимость консалтинговых услуг можно относить к валовым расходам!


Об отнесении к составу валовых расходов стоимости полученных услуг (извлечение)

Письмо ГНА Украины от 28.12.2005 № 1178/10/31-106

Что произошло. ГНА в г. Киеве сообщила, что стоимость консалтинговых услуг включается в ВР в соответствии с п. 5.1 Закона о прибыли. Такие расходы должны быть подтверждены первичными документами, фиксирующими факт осуществления хозяйственной операции (акт приема-сдачи предоставленных услуг)1.

В комментируемом письме приводятся обязательные реквизиты для первичных документов, перечисленные в ст. 9 Закона о бухучете, и подчеркивается важность надлежащего заключения договора о предоставлении консалтинговых услуг.


1. При заключении договора о предоставлении консалтинговых услуг необходимо учитывать особенности каждого их вида. В договоре должны быть четко сформулированы конкретные права и обязанности сторон, детализированы обязанности исполнителя (например, консультировать заказчика по вопросам составления и упорядочения документации, налогового планирования, оказывать помощь в принятии управленческих решений с целью увеличения объемов продажи; сохранять конфиденциальность информации (перечислить, какой именно).

2. предоставление информационно-консультативных услуг должно подтверждаться актами приема-передачи выполненных работ. Акты должны содержать все данные, необходимые для первичных документов, в частности о содержании и объеме выполненных соглано договору действий, а также обязательные реквизиты: название документа; дату и место составления; название предприятия, от имени которого составляется документ; содержание и объем хозяйственной операции; единицу измерения хозяйственной операции; должности лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность ее оформления; личная подпись либо другие данные, позволяющие идентифицировать лицо, участвовавшее в совершении хозяйственной операции.

Первичные документы должны составляться при осуществлении хозяйственной операции, а если это невозможно, — непосредственно после ее окончания.

3. Обратите внимание, что ГНА в комментируемом письме не требует прилагать к акту копии письменных консультаций, переписки, другие информационные материалы. Но советуем сохранять эти документы, поскольку при проверках налоговики все равно требуют доказательств и подробных расшифровок, которые подтверждали бы факт получения услуг и их связь с хозяйственной деятельностью предприятия.


Любовь ПРИЙМА, «Дебет-Кредит»


__________________________

1 ВХСУ тоже признает право налогоплательщиков относить расходы по информационно-консультативным услугам на валовые без ограничений. При этом судьи руководствуются нормами пп. 5.2.1 Закона о прибыли (см., например, Постановление ВХСУ от 07.04.2005 г. №10/414).Похожие:

Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconПро уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат
На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України від 10. 06. 2005 №28 та з метою достовірного відображення вартості будівництва...
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconПередмова розділ «Дані»
Фінансування інвестиційних витрат і витрат на функціонування, вирахуваних із вартості послуг з водопостачання
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconЗакон україни від 12 січня 2006 року n 3317-iv
Передбачено, що з метою сприяння розвитку кінематографії України, в тому числі шляхом залучення спонсорських та благодійних коштів,...
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconРозділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Облік валових витрат І валових доходів з прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
З прийняттям в 1997 р змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та нового Закону України «Про податок на додану...
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconЛізинг в Україні: презентація результатів дослідження 2007 Лізингодавці
Може включати відшкодування вартості витрат, пов’язаних з виконанням договору лізингу: комісія банку за видачу кредиту, страхові...
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconНаказ №52 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
Відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого...
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconНаказ №110 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
Відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого...
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconНаказ №401 Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2011 рік
Відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого...
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconПрограма науково практичного семінару
Податковим Кодексом щодо віднесення витрат на зменшення доходів звітного періоду
Л и с т 28. 12. 2005 №1178/10/31-106 Про віднесення до складу валових витрат вартості одержаних послуг Витяг iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 06. 10р. №158 „Про затвердження Порядку відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни ;
Про визначення середньої вартості ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов