Рішення Дружківської міської ради icon

Рішення Дружківської міської радиНазваниеРішення Дружківської міської ради
Дата конвертации10.11.2012
Размер172.82 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

Затверджено:

Рішення Дружківської міської ради

_______________________________


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«МЕДІА-ЦЕНТР»

ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. Загальні положення.

1.1.КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДІА-ЦЕНТР» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, далі – Підприємство, перейменоване з Комунального підприємства «Редакція міської суспільно-політичної газети «Дружківський робочий» Дружківської міської ради, відповідно до рішення Дружківської міської ради.

1.2. Підприємство в своїй діяльності керується Господарським Кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування засобами масової інформації», іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Дружківської міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, розпорядженнями міського голови та даним Статутом.

1.3. Засновником (Власником) Підприємства є Дружківська міська рада (код ЄДРП0У - 04052761), місцезнаходження: Україна, 84205, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Леніна, будинок 16.

1.4. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Дружківка та підпорядковане Дружківській міській раді.

1.5. За несплату орендної плати та плати за комунальні послуги відповідальність бере на себе Засновник (Власник) спільно з Підприємством.


^ 2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

повна назва: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДІА-ЦЕНТР» ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

скорочена назва: КП «МЕДІА-ЦЕНТР».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 84205 місто Дружківка Донецької області, вулиця Леніна, будинок 22.


^ 3. Головна мета та предмет діяльності Підприємства

3.1. Підприємство створене з метою об'єктивного висвітлення діяльності Дружківської міської ради, інших органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, поширення об'єктивної інформації про політичне, соціальне, економічне, культурне та духовне життя міста; одержання прибутків в інтересах Власника та трудового колективу.

Підприємство у своїй діяльності реалізує принципи об’єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного громадянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання працівниками Підприємства професійної етики та загальнолюдських норм моралі.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

3.2.1. Надання послуг:

- видавничих,

- інформаційно-довідникових;

- рекламних,

- поліграфічних,

- виготовлення аудіопродукції,

- виготовлення відеопродукції,

- консультативних.

3.2.2. 3бір, створення, редагування, підготовка інформації для друку, видання

і розповсюдження газети.

3.2.3. Виробництво та реалізація продукції:

- друкованої;

- рекламної;

- інформаційної.

3.2.4. Виконання робіт:

- проведення економічних, маркетингових, соціологічних досліджень;

- розробка науково-технічної документації;

- художньо-оформлювальні та дизайнерські роботи;

- розробка навчальних программ.

3.2.5. Створення мережі роздрібного розповсюдження та доставки періодичної та іншої друкованої та аудіовізуальної продукції.

3.2.6. Торгівельно-закупівельна діяльність.

3.2.7. 0рганізація семінарів, конференцій, виставок.

3.2.8. Надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів.

3.2.9. Створення теле- та радіопрограм для мереж кабельного, проводового та ефірного мовлення, трансляція та ретрансляція продукції (програм) кабельного, проводового та ефірного телерадіомовлення;

3.2.10. Відтворення, тиражування або продаж зроблених записів, що є власністю телерадіокомпанії, а також записів музичних і літературно-драматичних творів, здійснених телерадіокомпанією в студії чи у видовищних закладах;

3.2.11. Надання послуг з ремонту та налагодженню теле-, радіоапаратури;

3.2.12. Створення телерадіопрограм на замовлення.

3.2.13. 3дійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

3.3. Окремими видами діяльності, передбаченими чинним законодавством, Підприємство має право займатися тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії).


^ 4. Юридичний статус Підприємства.

4.1. Підприємство є самостійним господарюючим, статутним суб'єктом підприємницької діяльності, що має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідницьку, комерційну та іншу діяльність з метою отримання прибутку .

4.2. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банківських установах, державного казначейства, фірмовий бланк, товарний знак, штамп та печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

4.3. Підприємство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

4.4. Підприємство має право від свого імені укладати договори (контракти, угоди), набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському та третейському судах.

4.5. Підприємство має рівні права порівняно з іншими суб'єктами господарювання на тих же ринках робіт і послуг.

4.6. Підприємство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету Дружківської міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

4.7. Підприємство за згодою Власника має право створювати у порядку, встановленому законодавством, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття встановлених законодавством рахунків, а також затверджувати положення про них.

4.8. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і у цивільному обігу виступають від імені Підприємства. Підприємство несе відповідальність за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

4.9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобовязаннями відповідно до діючого законодавства України. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Власника.


^ 5. Майно та кошти підприємства

5.1. Майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінносгі, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територіальної громади міста Дружківка і закріплене за ним на праві господарського відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Підприємству в господарське відання у встановленому порядку;

- доходи, отримані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг та інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити (займи) банків та інших установ;

- капітальні вкладення, дотації, субсидії та інші надходження з місцевих або державного бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування фізичних осіб, підприємств, установ, організацій;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.4. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство має право володіти і користуватися майном відповідно до законодавства України, рішень Власника.

5.5. Підприємство має право здійснювати всі дії, пов'язані з рухом основних фондів на підставі рішень Дружківської міської ради.

5.6. Підприємство може здійснювати володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

5.7. Майно Підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі та передані згідно з актами прийому-передачі.

5.8. Для забезпечення діяльності Підприємства сформовано статутний фонд у розмірі 59 917 (п'ятдесят де’вять тисяч дев’ятсот сімнадцять грн.. 00 коп.) грн. Статутний фонд може формуватися майном або грошима.


^ 6. Склад і компетенція органів управління

6.1. Органи управління Підприємством:

- вищий орган управління — Засновник (Власник);

- виконавчий орган — Директор Підприємства.

6.2. Права та обов'язки вищого органу управління — Засновника (Власника):

6.2.1. Брати участь в управлінні Підприємством відповідно до чинного законодавства;

6.2.2. Брати участь в розподілі прибутку Підприємства;

6.2.3. Отримувати інформацію про діяльність Підприємства. На вимогу Засновника (Власника) Підприємство обов'язано надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Підприємства про його діяльність.

6.2.4. Визначати основні напрямки діяльності Підприємства;

6.2.5. Вносити та затверджувати зміни до Статуту Підприємства;

6.2.6. Вносити зміни розміру статутного фонду Підприємства;

6.2.7. Визначати форми контролю за діяльністю Підприємства;

6.2.8. Надавати згоди на укладання угод та договорів з контрагентами, сума за якими перевищує 50 000 гри.;

6.2.9. 3атверджувати річні фінансові звіти;

6.2.10. Приймати рішення про ліквідацію Підприємства, призначати ліквідаційну комісію, затверджувати ліквідаційний баланс;

6.2.11. Створювати філії (структурні підрозділи), затверджувати Положення та зміни про них. Приймати рішення щодо припинення філій (структурних підрозділів);


6.2.12. Засновник (Власник) Підприємства зобов'язаний виконувати обов'язки відповідно до Статуту Підприємства;

6.2.13. Виконувати свої зобов'язання перед Підприємством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

6.2.14. Нести інші обов'язки, передбачені законодавством.

6.3. Права та обов'язки виконавчого органу — Директора Підприємства:

6.3.1. Управління Підприємством здійснює директор.

6.3.2. Директор призначається на посаду або звільняється з неї розпорядженням міського голови шляхом укладання контракту, за згодою Засновника (Власника). Пропозиції щодо кандидатури на посаду директора надає міський голова. У контракті визначаються права сторін, терміни найму, обов'язки і відповідальність директора перед Власником та ґрудовим колективом, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади (припинення дії кошракту) з урахуванням гарантій, передбачених контрактом та чинним законодавством України.

6.3.3. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності Підприємства, які є в його компетенції, крім тих, котрі віднесені до компетенції Власника.

6.3.4. В межах своєї компетенції, відповідно до законодавства України, що регулюють діяльність підприємства Директор:

- здійснює поточне господарське керівництво Підприємством;

- без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в судах, органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях та установах, у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- в межах своїх повноважень, укладає угоди, у тому числі трудові, видає довіреності;

- несе повну відповідальність за діяльність Підприємства, виконання фінансової, договорної і трудової дисципліни у відповідності з чинним законодавством України;

- розпоряджається коштами Підприємства згідно зі Статутом та чинним законодавством, видає доручення, відкриває у банках розрахункові та інші рахунки;

- самостійно укладає договори (контракти) за винятком тих, на укладання яких відповідно до цього Статуту потрібна згода Засновника (Власника);

- видає накази, затверджує акти Підприємства, дає обов'язкові для усіх працівників розпорядження, а також вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Підприємства:

- затверджує разом з головними редакторами за погодженням з секретарем міської ради штатний розпис Підприємства;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- здійснює економічний та соціальний розвиток Підприємства;

- працівники Підприємства та структурних підрозділів призначаються та звільняються з посади директором Підприємства згідно з чинним законодавством;

- в межах своєї компетенції затверджує документи, які регламентують внутрішній розпорядок та господарську діяльність Підприємства.

6.3.5. Обов'язки директора у разі його відсутності виконує його заступник згідно з розподілом функціональних обов'язків.

6.3.6. Директор не втручається в творчій процес підприємства, за який несе відповідальність головний редактор.

6.4. Заступник директора призначається або звільняється на підставі наказу директора Підприємства.

6.5. Головний редактор :

- призначається або звільняється директором Підприємства згідно з чинним законодавством;

- з питань журналіської діяльності є підпорядкованим власникові підприємства, а з питань, що стосуються фінансово-господарчої діяльності підприємства, внутрішнього розпорядку – директору підприємства;

- несе персональну відповідальність за редакційну політику, творче наповнення і оформлення газети, підготовку матеріалів для теле- радіоефіру;

- здійснює заходи щодо постійного зростання творчої складової діяльності підприємства;

- забезпечує регулярний випуск газети, теле- радіопередач;

- забезпечує виконання поточних і перспективних планів, а також рішень міської ради, рішень міськвиконкому, розпоряджень міського голови, доручень та наказів директора підприємства;

6.6. Секретар міської ради виконує повноваження з питань координування Підприємством, а саме:

- погоджує формування фонду оплати праці на Підприємстві;

- погоджує штатний розклад та організаційну структуру Підприємства;

- затверджує річні фінансові плани Підприємства;

- здійснює контроль за раціональним використанням енергоресурсів, виконанням заходів з енергозбереження;

- виконує інші функції, які визначені чинним законодавством України.

6.7. На підприємстві створюється спеціальний наглядовий орган – Редакційна рада, половина складу якої призначається власником підприємства, а половина обирається творчим колективом. Засновник має право в будь-який час змінити свого представника, сповістивши про це інших членів редакційної ради.

6.8. До повноважень Редакційної ради належить:

- контроль за дотриманням журналістами положень редакційного статуту ;

- контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність журналістів підприємства.

6.9. Члени редакційної ради, які обираються творчим колективом, затверджуються загальними зборами творчого колективу.

Порядок проведення зборів, висунення кандидатур та підрахунку голосів визначається їх учасниками та оформлюється протоколом.
6.10. Редакційна рада обирає Голову редакційної ради, на якого покладається організація засідань редакційної ради.

6.11. Чергові засідання редакційної ради проводяться не рідше ніж два рази на рік. Позачергові засідання проводяться на вимогу її члена або не менше ніж трьох членів творчого колективу. Засідання редакційної ради вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини її членів за умови присутності більше половини представників творчого колективу.

6.12. Редакційна рада вправі приймати рішення тільки щодо питань, включених до порядку денного. Голова редакційної ради повинен ознайомити членів редакційної ради з порядком денним не пізніше ніж за день до засідання.

6.13. Член редакційної ради має один голос. У разі своєї відсутності на засіданні він вправі передати свій голос іншому члену ради. Рішення редакційної ради приймаються більшістю голосів. У разі, якщо голоси розділилися порівну, прийнятим вважається те рішення, за яке було подано більше голосів представників творчого колективу. У разі, якщо голоси представників творчого колективу також розділилися порівну, рішення вважається не прийнятим.


^ 7. Трудовий колектив та його самоврядування

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).

7.2. Загальні збори (конференція) трудового колективу вирішують наступні питання:

- розглядають проект колективного договору і затверджують його, а також заслуховують звіти про хід виконання колективного договору;

- розглядають і вирішують згідно із законодавством та цим Статутом питання самоврядування трудового колективу.

7.3. Чергові збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік, позачергові (конференція) можуть бути скликані за ініціативою керівництва Підприємства та членів трудового колективу, якщо цього терміново вимагають інтереси Підприємства.

7.4. Рішення на загальних зборах (конференції) приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням за рішенням зборів. Загальні збори (конференція) правомочні приймати рішення при наявності не менш як 2/3 членів трудового колективу.


^ 8. Права та обов’язки журналістів

8.1. Журналістом є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і готує інформацію для розповсюдження та діє на підставі трудових договірних відносин.


8.2. Журналіст має право:

- на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання відкритої за режимом доступу інформації;

- відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;

- відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;

- на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;

- переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації;

- на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;

- по пред'явленні документа, що засвідчує його належність до засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;

- звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;

- поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під умовним ім'ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно);

- відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;

- на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.

8.3. Журналіст зобов'язаний:

- дотримуватися програми діяльності засобів масової інформації, з якими він перебуває у трудових договірних відносинах, керуватися положеннями цього Статуту;

- подавати для розповсюдження об'єктивну і достовірну інформацію;

- задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, про збереження таємниці авторства;

- відмовлятися від доручення редактора, якщо воно не може бути виконано без порушення Закону;

- представлятися та пред'являти документ, що засвідчує його належність до засобу масової інформації;

- виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин;

- утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.


8.4. Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і невиконання обов'язків.


^ 9. Організація та оплата праці

9.1. Працівники Підприємства мають права, несуть обов'язки та користуються пільгами у відповідності до чинного законодавства України, колективного договору та цього Статуту.

9.2. Оплата праці працівників визначається трудовими договорами та колективним договором у відповідності до чинного законодавства України.

9.3. Розмір оплати праці працівників не може бути менше мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавчими актами України.

9.4. Для працівників Підприємства за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів Підприємства можуть встановлюватися додаткові пільги, премії, надбавки та доплати, що передбачені у колективному договорі, відповідно до чинного законодавства України.


^ 10. Фінансово-господарська діяльність підриємства

10.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток, що утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів і видатків на оплату праці.

10.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Підприємства. Директор Підприємства за погодженням з Власником визначає напрямки використання прибутку.

10.3. Відносини Підприємства з органами місцевого самоврядування будуються на принципах підпорядкованості, звітності та підконтрольності.

10.4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями, закладами і громадянами в усіх галузях господарської діяльності здійснюється на договірних засадах.

10.5. Підприємство вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов'язань та всіх інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

10.6. Підприємство здійснює реалізацію своєї продукції та інших матеріальних цінностей, виконує роботи, надає послуги на договірних засадах.

10.7. Підприємство має право одержувати кредити (займи) в національній валюті від підприємств, установ та організацій у встановленому законодавством порядку.

10.8. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Підприємства і використовується ним відповідно до валютного законодавства України.


10.9. Підприємство має право одержувати кредити (займи) в іноземній валюті від зарубіжних підприємств, установ та організацій у встановленому законодавством порядку. За одержані Підприємством кредити держава та Засновник відповідальності не несуть, крім випадків, передбачених законодавством України.


^ 11. Облік, звітність та контроль за діяльністю підприємства

11.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї ліяльпості і веде статистичну звітність у встановленому законодавством порядку. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність обліку та статистичної звітності.

11.2. У поточній роботі Директор Підприємства підзвітний та підконтрольний Власнику.

11.3. Підприємство щорічно протягом 20 днів, які настають за звітним періодом, подає звіти про результати своєї діяльності відповідно до чинного законодавства.

11.4. Державні та інші уповноважені органи здійснюють контроль за діяльністю Підприємства у межах повноважень та порядку, визначених законодавством України.

11.5. Порядок ведення бухгалтерського (податкового) обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

11.6. Ревізія та перевірка діяльності Підприємства проводиться власником чи уповноваженим ним органом у разі потреби, а також іншими органами відповідно до чинного законодавства України.


^ 12. Припинення діяльності підприємства

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації:

- за рішенням Дружківської міської ради;

- на підставі рішення суду за поданням органів, контролюючих діяльність Підприємства у випадках систематичного або грубого порушення Підприємством законодавства;

- у випадках і порядку, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом».

12.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією у кількості не менш, як три особи, яка призначається Засновником (Власником). У разі банкрутства і ліквідації Підприємства за рішенням суду ліквідаційна комісія призначається цими органами.

12.3. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також терміни для пред'явлення претензій кредиторами, порядок задоволення вимог кредиторів визначаються органом, що прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до чинного законодавства.


12.4. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

12.5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

12.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.


13. Порядок внесення змін до Статуту

13.1. Зміни до Статуту затверджуються Засновником (Власником), потребують державної реєстрації у встановленому законодавством порядку і набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.


14. Заключні положення

14.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

14.2. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.


Секретар міської ради Л.Й.ЗахватовПохожие:

Рішення Дружківської міської ради iconРішення від 19. 09. 2012 №602 м. Дружківка Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Дружківської міської ради
Григоренка В. Б., керівництва ради Дружківської міської організації ветеранів України, керуючись рішенням Дружківської міської ради...
Рішення Дружківської міської ради iconДодаток1 затверджено рішення міської ради № програма заохочення відзнаками міської ради на 2012 рік 1
Дружківської міської ради від 22. 08. 2007 №5/15-18 «Про знаки відмінності Дружківської міської ради» засновані знаки відмінності...
Рішення Дружківської міської ради iconРішення від 0 0 2012 №5 59 м. Дружківка Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Дружківської міської ради
Згідно з клопотаннями управлінь міської ради, підприємств, організацій та установ міста, керуючись рішенням Дружківської міської...
Рішення Дружківської міської ради iconРішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення
Дружківської міської ради І являється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури, який проводить свою діяльність...
Рішення Дружківської міської ради iconРішення від 13. 03. 2012 №132 м. Дружківка Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Дружківської міської ради
Дружківської міської ради від 22. 08. 2007 №5/15-18 «Про знаки відмінності Дружківської міської ради», ст. 40 Закону України «Про...
Рішення Дружківської міської ради iconРішення від № м. Дружківка Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Дружківської міської ради
України в Донецькій області, керуючись рішенням Дружківської міської ради від 22. 08. 2007 №5/15-18 «Про знаки відмінності Дружківської...
Рішення Дружківської міської ради iconРішення від № м. Дружківка Про нагородження Почесними грамотами Дружківської міської ради
Дружківської міської ради, згідно з рішенням обласної ради від 29. 03. 2011 №6/3-76 «О знаках отличия Донецкого областного совета»,...
Рішення Дружківської міської ради iconРішення від № м. Дружківка Про нагородження Почесними грамотами Дружківської міської ради
Дружківської міської ради, згідно з рішенням обласної ради від 29. 03. 2011 №6/3-76 «О знаках отличия Донецкого областного совета»,...
Рішення Дружківської міської ради iconВиконання плану роботи виконкому Дружківської міської ради за ІІІ квартал 2011 року
Дружківської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 08. 06. 2011 №6/8-8 «Про регламент роботи виконавчого комітету...
Рішення Дружківської міської ради iconРішення від № м. Дружківка Про внесення змін до Регламенту Дружківської міської ради 6 скликання
Внести до Регламенту Дружківської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 15. 12. 2010 №6/2-1 «Об утверждении Регламента...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов