Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № icon

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 №НазваниеПостанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 №
Дата конвертации05.07.2013
Размер93.31 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

__.__.2012 № ___


Порядок

об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності для визначення класів професійного ризику виробництва


1. Загальні положення


1.1 Цей Порядок визначає механізм накопичення та аналізу даних за видами економічної діяльності з метою об’єднання їх у страхові галузеві сукупності видів економічної діяльності для визначення класів професійного ризику виробництва, що застосовується під час підготовки пропозицій щодо зміни класів професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності та визначення відповідних розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва з метою прийняття їх в установленому законодавством порядку.

1.2 Терміни які вживаються у Порядку:

^ Клас професійного ризику виробництва – рівень виробничого травматизму і професійних захворювань за видами економічної діяльності, що визначає ступінь вірогідності втрати професійної працездатності або смерті працівника під час виконання трудових обов’язків, з урахуванням результатів аналізу показників виробничого травматизму і професійних захворювань, а також обсягів видатків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд), пов’язаних із забезпеченням загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі — страхування).

^ Страхова галузева сукупність видів економічної діяльності – види економічної діяльності, об’єднані для визначення класу професійного ризику виробництва.

^ Коефіцієнт частоти травматизму, Кч - це кількість нещасних випадків та профзахворювань, які сталися за відповідний звітний період, у розрахунку на 1000 працюючих.

^ Коефіцієнт частоти травматизму, що має тяжкі наслідки, Кчтяж – це кількість страхових випадків, які призвели до стовідсоткової втрати працездатності та смерті працівника, у загальній кількості нещасних випадків та професійних захворювань.

^ Коефіцієнт частоти травматизму, що має тривалі наслідки, Кчтр - це кількість осіб, які отримують страхові виплати щомісячно на відповідну звітну дату, у розрахунку на 1000 працюючих.

Інтегральний показник професійного ризику виробництва – розрахунковий показник, що характеризує розмір витрат для забезпечення фінансування видатків на відшкодування шкоди потерпілим (членам їх сімей) та видатків на забезпечення медико-соціальними послугами згідно із законодавством та визначається згідно з пунктом 6 Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2012 року № 237 (далі - Порядок визначення класу професійного ризику виробництва).

^ 2. Порядок накопичення показників у розрізі видів економічної діяльності

2.1 З метою визначення класів професійного ризику виробництва, визначення розміру інтегрального показника відповідно до вимог Порядку визначення класу професійного ризику виробництва виконавча дирекція Фонду веде облік показників виробничого травматизму і професійних захворювань та обсягів видатків Фонду, пов’язаних із забезпеченням страхування (далі - видатки Фонду), у розрізі видів економічної діяльності.

2.2 Види економічної діяльності визначаються згідно з Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженим в установленому порядку (далі – КВЕД), що є чинним на момент формування страхових галузевих сукупностей видів економічної діяльності.

2.3 Накопичення, зберігання та обробка інформації за видами економічної діяльності здійснюються за допомогою автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про страхувальників - роботодавців і добровільно застрахованих осіб (далі – Автоматизована система) відповідно до Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20 грудня 2011 року № 59, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 36/20349.

2.4 Інформація щодо кількості страхових випадків, обсягів видатків Фонду, пов’язаних із забезпеченням страхування, накопичується, зберігається та аналізується у розрізі видів економічної діяльності з використанням автоматизованих засобів обробки інформації.

2.5 Облік показників, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, ведеться з урахуванням інформації про вид економічної діяльності, що зазначений у документах, які оформляються при розслідуванні факту нещасного випадку або професійного захворювання, пов’язаного з виробництвом відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232.

2.6 Облік обсягів видатків Фонду, пов’язаних із забезпеченням страхування, ведеться у розрізі кожного страхового випадку.

2.7 Зміна основного виду економічної діяльності страхувальником не тягне за собою зміну виду економічної діяльності в обліку показників, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку.

2.8 Облік показників, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, за страховими випадками, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях, які ліквідовано або змінили основний вид економічної діяльності до набрання чинності КВЕД, обліковуються за аналогічними видами економічної діяльності згідно з КВЕД, який є чинним на момент проведення аналізу. При цьому види економічної діяльності визначаються із застосуванням роз’яснень та перехідних таблиць, що розробляються державним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики.

^ 3. Показники для проведення аналізу з метою об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності

3.1 За допомогою накопиченої інформації здійснюється оцінювання вірогідності настання страхових випадків (за допомогою аналізу частоти страхових випадків) та визначення розмірів збитків у разі настання страхового випадку (за допомогою аналізу наслідків страхових випадків).

З цією метою використовуються дані, які накопичені під час обліку показників та розраховані за допомогою визначених у цьому Порядку формул.

3.2 До показників, які накопичені, відносяться:

кількість страхувальників за видом економічної діяльності;

середня чисельність працюючих за видом економічної діяльності;

фонд оплати праці, на який нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за видом економічної діяльності;

кількість нещасних випадків, в тому числі: нещасні випадки з тимчасовою втратою працездатності, нещасні випадки зі стійкою втратою працездатності, групові нещасні випадки, нещасні випадки зі смертельними наслідками ;

кількість професійних захворювань, в тому числі кількість смертельних випадків, пов’язаних із професійним захворюванням;

кількість осіб, які отримують страхові виплати щомісячно на відповідну звітну дату;

сума видатків на забезпечення страховими виплатами та медико-соціальними послугами.

3.3 До показників, які розраховуються, належать:

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму, що обчислюється за формулою:

Кч= N/(Ч/1000),

де: Кч - коефіцієнт частоти виробничого травматизму;

N — кількість нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за звітний період;

Ч — середньооблікова чисельність працівників за звітний період.

Даний показник визначається на 1000 осіб облікової чисельності працівників.

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму, що має тяжкі наслідки, що обчислюється за формулою:

Кчтяж = Nтяж/ N,

де: Кчтяж - коефіцієнт частоти виробничого травматизму, що має тяжкі наслідки;

Nтяж – кількість страхових випадків, які призвели до стовідсоткової втрати працездатності та смерті працівника, за звітний період;

N — кількість нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за звітний період.

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму, що має тривалі наслідки, що обчислюється за формулою:

Кчтр = Кос/ (Ч/ 1000),

де: Кчтр - - коефіцієнт частоти виробничого травматизму, що має тривалі наслідки;

Кос – кількість справ про страхові виплати, за якими виплати здійснюються щомісячно, показник визначається за останнім місяцем звітного періоду;

Ч — середньооблікова чисельність працівників за звітний період.

Даний показник визначається на 1000 осіб облікової чисельності працівників.

Інтегральний показник професійного ризику виробництва для виду економічної діяльності, який обчислюється за формулою:

Івд = (ВФвд / ВОПвд) х 100,

де: ВФвд – загальна сума видатків для виду економічної діяльності, пов’язана із забезпеченням виплат на відшкодування шкоди та наданням медико-соціальних послуг за звітний період ;

ВОПвд – розмір фонду оплати праці, на який нараховувався єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виду економічної діяльності, за звітний період.

^ 4.Проведення аналізу та об’єднання

видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності

4.1 На початку року, після завершення звітного періоду виконавча дирекція Фонду здійснює аналіз показників, проводить розрахунки, готує пропозиції щодо об’єднання видів економічної діяльності у страхові галузеві сукупності та вносить їх на розгляд постійної комісії правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду.

4.2 Аналізуються показники, накопичені та розраховані за попередні періоди, але не більш як за три роки. Аналіз проводиться за чинним на момент проведення аналізу КВЕД.

4.3 Базовим рівнем для об’єднання видів економічної діяльності у страхову галузеву сукупність є розділ (перші два цифрові знаки у структурі кодового позначення об’єкта КВЕД).

4.4 Аналізуються показники розділу КВЕД у такому порядку:

1) визначаються показники. зазначені у пункті 3.2 цього Порядку, за кожним видом економічної діяльності та в цілому за розділом КВЕД;

2) розраховуються показники, зазначені у пункті 3.3 цього Порядку, за кожним видом економічної діяльності та середні значення цих показників за розділом КВЕД;

3) аналізується стабільність показників, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку (абсолютний приріст, темпи росту за попередні роки), за кожним видом економічної діяльності;

4) аналізується відхилення значень показників, зазначених у пункті 3.3 цього Порядку, за кожним видом економічної діяльності від середнього розміру відповідних показників за розділом КВЕД.

Для видів економічної діяльності, у яких розрахункові показники, наведені у пункті 3.3 цього Порядку, відрізняються від середніх розмірів показників за розділом КВЕД більш як на 30 відсотків, приймається рішення щодо виокремлення таких видів економічної діяльності в окрему страхову галузеву сукупність.

При цьому, якщо виявлено, що накопичені показники за видом економічної діяльності не мають стійких характеристик, зменшується кількість страхувальників і застрахованих осіб, як наслідок вид економічної діяльності представлений незначною кількістю страхувальників, тобто, недостатньо інформації для прийняття рішення щодо формування нової страхової галузевої сукупності, то для такого виду економічної діяльності професійні ризики визначаються у сукупності з іншими видами економічної діяльності, що віднесено до цього розділу КВЕД.

На підставі страхових галузевих сукупностей видів економічної діяльності, схвалених постійною комісією правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду, виконавча дирекція Фонду готує пропозиції щодо зміни класів професійного ризику виробництва, зміни розмірів страхових внесків за класами професійного ризику виробництва та вносить їх на розгляд правління Фонду.

Після схвалення правлінням Фонду зазначені пропозиції надсилаються Міністерству соціальної політики України з метою прийняття їх в установленому законодавством порядку.


Начальник відділу розрахунку та

застосування страхових тарифів С.ЗарубінаПохожие:

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПостанова від 26 лютого 2009 року м. Київ №14 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПостанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПостанова від 21 травня 2008 року м. Київ №38 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПро затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПро затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011-2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconАналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку організації...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПро затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Ату працездатності” та пунктів 21-24 розділу IV програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПостанова в Про обрання голови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ід 28 лютого 2008 року м. Київ №7
О статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПостанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 2012 n порядок
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПро затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2007 рік і заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд), затвердженого...
Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.. 2012 № iconПостанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Списання Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України безнадійного боргу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов