Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 icon

Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12НазваниеПостанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12
Дата конвертации04.07.2013
Размер269.93 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>
Фонд
соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Правління
постанова


від 19.04.2011 року м. Київ № 12


Про утворення ТОВ «Здравниця»


Відповідно до статті 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», пунктів 9.11. і 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 18.04.2000р. № 4 та з метою організації профілактики професійних захворювань і цілеспрямованого та ефективного лікування потерпілих у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

  1. Утворити Товариство з обмеженою відповідальністю «Здравниця» (далі – ТОВ «Здравниця»).

  2. Затвердити Статут ТОВ «Здравниця», що додається.

  3. Установити розмір статутного капіталу у сумі 530,0 тис. грн.

  4. Надати право виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України здійснити дії, пов’язані з підписанням від імені Учасника Статуту ТОВ «Здравниця», затвердженого пунктом 2 цієї постанови.

  5. Призначити на посаду директора ТОВ «Здравниця» Калініченка Анатолія Георгійовича.

  6. Доручити директору ТОВ «Здравниця» Калініченку А.Г. здійснити заходи щодо державної реєстрації цього Товариства.


^ Голова правління Б. Райков
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

постанова від 19.04.2011 року № 12

СТАТУТ

^ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ЗДРАВНИЦЯ»


м. Київ

2011 р.


1. Загальні положення


1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВНИЦЯ», далі «Товариство», засноване на невизначений строк, на підставі постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19 квітня 2011 року № 12 «Про утворення ТОВ «Здравниця».

1.2. Єдиним засновником та учасником Товариства є юридична особа: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, код за ЄДРПОУ 00013764, зареєстрований 22.08.2000 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, місцезнаходження та юридична адреса: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 92/2, який здійснює управління Товариством через правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, далі «Учасник».

1.3. Товариство відповідно до законодавства України є юридичною особою, яке набуває прав такої особи з дня державної реєстрації в установленому законом порядку та припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) запису про його припинення.

1.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається на власний розсуд належним йому майном відповідно до цілей своєї діяльності, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок та може мати інші рахунки (в тому числі – валютний) в установах банків України та інших держав. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмовий бланк, штампи та інші реквізити.

1.5. Установчим документом Товариства є цей Статут, що затверджений рішенням правління Фонду.

1.6. Діяльність Товариства здійснюється на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.7. Товариство здійснює свою діяльність на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», інших законодавчих актів України, цього Статуту та прийнятих Учасником рішень.


^ 2. Найменування та місцезнаходження Товариства


2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. Організаційно-правова форма – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

2.1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Здравниця»;

- російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «Здравница»;

- англійською мовою – Limited Liability Company «Zdravnitsca».

2.1.3. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВ «Здравниця»;

- російською мовою – ООО «Здравница»;

- англійською мовою – LLC «Zdravnitsca».

2.2. У комерційних, торгових та рекламних цілях може використовуватись назва: «ЗДРАВНИЦЯ», будь-яке графічне зображення, логотипи, що поєднують у своєму складі повне або скорочене найменування Товариства.

2.3. Місцезнаходження та юридична адреса Товариства: Україна, 03148, м. Київ, вулиця Строкача, 2.


^ 3. Мета та предмет діяльності Товариства


3.1. Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку шляхом надання послуг з організованого лікування та реабілітації потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, далі «потерпілі на виробництві».

3.2. Товариство без обмежень може займатися підприємницькою діяльністю з дотриманням вимог законодавства України.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- створення, придбання лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів, забезпечення їх розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів;

- надання потерпілим на виробництві лікувально-профілактичної допомоги (у тому числі реабілітаційної) у власних лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах, специфікою яких є лікування, медична реабілітація, надання оздоровчих та профілактичних послуг з урахуванням особливостей виникнення та перебігу професійних захворювань;

- лікування травм та захворювань, пов’язаних з впливом шкідливих факторів на виробництві, шляхом забезпечення потерпілих на виробництві кваліфікованою лікувальною допомогою на базі власних лікувально-профілактичних закладів Товариства;

- проведення заходів з реабілітації потерпілих на виробництві, попередження захворювань, зниження ризиків, пов’язаних з впливом шкідливих факторів на виробництві, шляхом забезпечення їх кваліфікованою лікувально-профілактичною та лікувально-діагностичною допомогою з реабілітації на базі власних санаторно-курортних закладів Товариства;

- визначення регіонів України, пріоритетних із соціально-економічної (транспортна доступність для потерпілих на виробництві-споживачів послуг та ін.) та медичної (наявність природних лікувальних ресурсів, сприятливих кліматичних умов) точок зору для створення лікувально-профілактичних закладів;

- розроблення та впровадження в установленому порядку нових ефективних методик діагностики та лікування;

- впровадження у власних лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах сучасних стандартів та засобів профілактики, діагностики, лікування професійних захворювань та подолання наслідків виробничого травматизму;

- розробка та впровадження науково-обґрунтованих лікувально-профілактичних, санаторно-курортних та реабілітаційних стандартів з урахуванням характеру професійної та виробнично-обумовленої захворюваності для реабілітації кожної нозологічної групи інвалідів найбільш поширених професійних захворювань та наслідків травм;

- впровадження у власних лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладах лікувальних методик з визначенням пріоритетних кліматичних регіонів України, сезонів року, видів та типів природних лікувальних ресурсів (мінеральні води, лікувальні грязі, тощо), штучно модельованих природних факторів;

- забезпечення власних лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладів сучасним медичним обладнанням для надання якісної та всебічної медичної та соціальної допомоги потерпілим на виробництві, в тому числі технічними та іншими засобами реабілітації;

- співробітництво із закладами системи охорони здоров’я з метою підвищення якості медичної допомоги потерпілим на виробництві на основі єдиних методологічних підходів;

- співпраця з профільними науково-дослідними інститутами, виконання науково-практичних робіт з питань розроблення та впровадження нових ефективних методів лікування;

- організація та проведення семінарів, науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо та контроль за якістю лікувально-діагностичного процесу;

- замовлення у спеціалізованих організацій послуг щодо розвідки, обліку, раціонального використання та охорони родовищ мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи лиманів та озер, лікувальних ресурсів на прилеглих території власних лікувально-профілактичних та санаторно-курортних закладів відповідно до вимог законодавства України;

- участь у виконанні заходів і робіт для визначення та узгодження меж округу і зон санітарної охорони родовищ природних лікувальних ресурсів у встановленому порядку;

- впровадження в практику роботи лікувально-діагностичних відділень і кабінетів сучасних методів діагностики і лікування;

- узагальнення результатів лікування і розробка заходів щодо підвищення його ефективності;

- замовлення та проведення досліджень, спрямованих на розвиток медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії;

- здійснення інших видів діяльності, які не заборонені законом, та спрямовуються на досягнення мети створення Товариства.

3.4. Діяльність, яка за законодавством України підлягає ліцензуванню, патентуванню чи сертифікації проводиться Товариством лише після одержання відповідної ліцензії, дозволу, сертифікату чи патенту. Оформлення ліцензій проводиться без внесення змін та доповнень до цього Статуту.


^ 4. Права та обов’язки Товариства


4.1. Для виконання статутних завдань Товариство має право самостійно:

- відкривати в установах банків поточні, валютні та інші передбачені законодавством України рахунки для зберігання коштів і здійснення розрахункових, кредитних і касових операцій в Україні та за її межами;

- надавати послуги;

- реалізовувати товари, роботи та послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, крім тих, які реалізуються за собівартістю Учаснику;

- отримувати майнові та немайнові права;

- вести розрахунки як у готівковій, так і безготівковій формі;

- виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді;

- діяти від імені та в інтересах інших юридичних та фізичних осіб на підставі відповідних договорів;

- брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах;

- надавати гарантії;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, що відповідають предмету та меті діяльності Товариства;

- здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації штатних працівників Товариства;

- посилати у відрядження по Україні та за її межі штатних працівників Товариства;

- вживати належних заходів для збереження комерційної таємниці та майна Товариства;

- здійснювати іншу підприємницьку діяльність;

- користуватись іншими правами, наданими законодавством України.

4.2. Товариство має право на комерційну таємницю відомостей, що не є державними таємницями, а пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача, втрата) яких може принести шкоду його інтересам. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України.

Склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються Положенням про комерційну таємницю, яке, згідно із законодавством України, затверджується Учасником Товариства.

4.3. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

4.4. Товариство за погодженням з Учасником має право:

- визначати власну організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис;

- вступати до асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань відповідно до законодавства;

- планувати та здійснювати господарську та іншу підприємницьку діяльність в будь-яких формах, якщо вона відповідає меті, предмету його створення, сприяє її досягненню та не заборонена законодавством України;

- розпоряджатись отриманим прибутком, що залишився після сплати податків та інших відрахувань до бюджету;

- здійснювати спільну діяльність;

- виступати у встановленому законодавством порядку засновником чи учасником інших господарських товариств, підприємств, об’єднань підприємств, фондів, організацій на території України та за її межами;

- створювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, лікувально-профілактичні та санаторно-курортні заклади, для надання потерпілим на виробництві лікувально-профілактичних та реабілітаційних послуг;

- брати довгострокові і короткострокові позики в гривнях і іноземній валюті згідно із законодавством України.

4.5. Товариство зобов’язано:

- дотримуватись вимог законодавства України та положень цього Статуту;

- забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань згідно із законодавством України;

- створювати належні умови для лікування, відпочинку та оздоровлення потерпілих на виробництві;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки;

- складати фінансовий план на рік щодо надходження та використання коштів;

- самостійно здійснювати бухгалтерській облік результатів своєї діяльності, вести статистичну звітність та подавати відповідно до законодавства податкову та фінансову звітність про господарську діяльність до спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади;

- забезпечувати ефективне використання закріпленого за ним майна, отриманих кредитних та інших коштів;

4.6. Товариство має інші обов’язки, встановлені законодавством Ураїни для суб’єктів господарювання.


^ 5. Статутний капітал Товариства


5.1. Для забезпечення господарської діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 530 000 (п’ятсот тридцять тисяч) гривень 00 коп.

5.2. Єдиному Учаснику – Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України належить частка у Статутному капіталі Товариства на загальну суму 530 000 (п’ятсот тридцять тисяч) гривень 00 коп, що складає 100 відсотків розміру Статутного капіталу Товариства.

5.3. Частка Учасника у Статутному капіталі Товариства складає його вклад у грошовій одиниці України.

5.4. Вкладами Учасника Товариства можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності) чи відчуженні права, що мають грошову оцінку.

Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

5.5. Якщо засновник протягом першого року діяльності Товариства не сплатив повністю суму свого вкладу до Статутного капіталу, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та ініціювати перед Учасником питання про внесення змін до цього Статуту або про ліквідацію Товариства.

Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо Учасник не прийняв рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

5.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу за рішенням Учасника.

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється лише після внесення Учасником вкладу в повному обсязі. Збільшення Статутного капіталу може відбуватися шляхом внесення додаткових вкладів Учасником.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків. Зменшення Статутного капіталу Товариства не допускається при наявності заперечень кредиторів.

5.8. Рішення Учасника про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення змін до державного реєстру.

5.9. В Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 25 відсотків від розміру Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду встановлюється Учасником, але не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми прибутку Товариства до досягнення вказаного розміру.


^ 6. Майно Товариства


6.1. Майно Товариства становлять необоротні і оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником:

- майна, переданого Товариству Учасником для забезпечення його статутної діяльності;

- продукції, виробленої Товариством в результаті його фінансово-господарської діяльності;

- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого у власність на підставах, не заборонених законодавством.

6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні вклади засновника;

- доходи одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів діяльності Товариства;

- кредити банківських установ та інших кредиторів, позики;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

- фінансова допомога на поворотній основі;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що належать Товариству;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4. Товариство може використовувати у власній господарській діяльності майно, яке передане йому на праві тимчасового використання (управління, користування тощо) іншими фізичними та/або юридичними особами, в тому числі Учасником.

6.5. Відчуження майна (крім нерухомого майна та транспортних засобів), що належить на правах власності Товариству, здійснюється Товариством.

Відчуження нерухомого майна та транспортних засобів, що належить на правах власності Товариству, здійснюється виключно за згодою Учасника.

6.6. Кошти одержані від відчуження майна, що належать Товариству, використовується відповідно до затвердженого фінансового плану.

6.7. Товариство володіє, користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.

6.8. Збитки, завдані Товариству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються відповідно до законодавства.

6.9. Ризики випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому Учасником в користування, несе Товариство.


^ 7. Порядок розподілу прибутків та відшкодування збитків


7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

7.2. Прибуток, що залишається у Товариства після оплати податків, інших платежів до бюджету у встановленому порядку (чистий прибуток) поступає в його повне розпорядження. Порядок використання чистого прибутку визначається Учасником.

7.3. Можливі збитки та позапланові витрати Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду.


^ 8. Права та обов’язки Учасника


8.1. Учасник має право:

8.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом проведення загальних зборів учасників та прийняття рішення за процедурою передбаченою для проведення засідань правління Фонду соціального страхування від нещасних на виробництві та професійних захворювань України, а також у контролі за діяльністю Товариства ;

8.1.2. брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину;

8.1.3. переважно перед іншими особами користуватися продукцію Товариства та отримувати послуги, що надаються Товариством;

8.1.5. одержувати повну інформацію про діяльність Товариства;

8.1.6. створювати ревізійну комісію та вимагати від неї перевірки діяльності керівника Товариства;

8.1.7. приймати рішення щодо припинення діяльності Товариства.

8.2. Учасник зобов’язаний:

8.2.1. додержуватися положень цього Статуту;

8.2.2. здійснити вклад в повному розмірі протягом першого року діяльності Товариства після його реєстрації;

8.2.3. виконувати прийняті обов’язки стосовно Товариства, сприяти Товариству в здійсненні його діяльності;

8.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.2.5. утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заподіяти шкоду Товариству.

^ 9. Відповідальність Товариства та Учасника


9.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернуто стягнення на вимогу кредиторів.

9.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

9.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасника. Учасник несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах свого вкладу до Статутного капіталу Товариства.

9.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

9.5. Товариство несе всю повноту відповідальності за додержання інтересів Учасника та прав інших осіб, збереження майна Товариства, виконання прийнятих на себе зобов’язань.

9.6. Учасник Товариства вiдповiдає перед Товариством за шкоду, заподiяну Товариству.

9.7. Розмір вiдповiдальностi Учасника обмежується прямою дiйсною шкодою, завданою Товариству, крiм вiдповiдальностi за невиконання цивiльно-правових договорiв.


^ 10. Органи управління Товариства, їх посадові особи


10.1. Управління Товариством здійснюють:

- Учасник, якому належить 100% кількості голосів;

- Директор Товариства.

10.2. До виключної компетенції Учасника відносяться:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його фінансових планів та звітів про їх виконання;

- затвердження змін до Статуту Товариства;

- призначення на посаду та звільнення з посади Директора Товариства;

- обрання та відкликання членів ревізійної комісії;

- прийняття рішення та надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на укладання Товариством кредитних угод на будь-яку суму та будь-яких угод (договорів) позики чи застави;

- прийняття рішення та надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на здійснення будь-яких інших правовідносин, пов’язаних з відчуженням Товариством у будь-який спосіб належних Товариству нерухомого майна та транспортних засобів;

- прийняття рішення та надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства з зазначених нижче питань, пов’язаних з реалізацією Товариством корпоративних прав, що належать Товариству внаслідок того, що воно є учасником або акціонером інших юридичних осіб.

До питань, пов’язаних з реалізацією Товариством корпоративних прав, належить:

- надання згоди на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;

- надання згоди на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником яких є Товариство;

- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи створені ним філії, представництва, відокремлені підрозділи та інші установи;

- затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;

- створення, реорганізація та ліквідація установ, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, та затвердження їх статутів та положень;

- винесення рішення щодо притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариства. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Директор Товариства, Голова ревізійної комісії;

- погодження організаційної структури Товариства та штатного розпису;

- затвердження річних інвестиційних планів Товариства та інвестиційних планів на середньострокову перспективу згідно з фінансовими планами;

- прийняття рішень щодо проведення аудиторських та ревізійних перевірок Товариства;

- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

10.2.1. Учасник має право прийняти рішення щодо передачі частини належних йому прав до компетенції Директора Товариства.

10.2.2. Розгляд Учасником документів, які стосуються діяльності Товариства, здійснюється за процедурою визначеною законом та Регламентом роботи правління Фонду.

10.3. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства.

10.3.1. Директора Товариства призначає на посаду та звільняє з посади Учасник. Учасник за рішенням в будь-який час може звільнити Директора Товариства від виконання своїх обов’язків.

10.3.2. Директор товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Учасника, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.

10.3.3. Директор Товариства підзвітний Учаснику, організує виконання його рішень та не має права приймати рішення, обов’язкові для Учасника.

10.3.4. Директор Товариства:

10.3.4.1. здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

10.3.4.2. несе повну відповідальність за стан і діяльність Товариства;

10.3.4.3. діє без довіреності від імені та в інтересах Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями;

10.3.4.4. укладає та підписує договори (угоди) від імені Товариства в межах затверджених фінансовим планом на відповідний рік;

10.3.4.5. розпоряджається коштами та майном Товариства відповідно до законодавства та з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

10.3.4.6. видає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представляти його інтереси;

10.3.4.7. відкриває в установах банків рахунки;

10.3.4.8. організує виконання рішень Учасника;

10.3.4.9. організує роботу та несе відповідальність за формування, складання та виконання фінансових планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства;

10.3.4.10. складає, представляє на погодження Учаснику штатний розпис і структуру Товариства та затверджує їх після погодження Учасником;

10.3.4.11. призначає на посаду та звільняє з посади штатних працівників Товариства, а також за погодженням з Учасником керівників установ, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

10.3.4.12. видає в межах компетенції накази та розпорядження щодо діяльності Товариства, визначає режим її роботи та затверджує посадові обов’язки працівників Товариства;

10.3.4.13. встановлює посадові оклади працівникам Товариства, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій відповідно до умов, визначених Учасником;

10.3.4.14. підписує від імені адміністрації Товариства колективний договір;

10.3.4.15. затверджує положення про структурні підрозділи, філії тощо;

10.3.4.16. підписує в установленому законодавством порядку фінансову та статистичну звітність.

Директор разом з головним бухгалтером Товариства несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення й достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

10.3.4.17. забезпечує цільове використання коштів згідно із напрямами діяльності Товариства, передбаченими цим Статутом, та відповідно до затвердженого фінансового плану;

10.3.4.18. готує на розгляд Учасника пропозиції стосовно організаційної структури Товариства, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків, змін та доповнень до Статуту Товариства, припинення діяльності Товариства та інші питання діяльності Товариства;

10.3.4.19 вносить Учаснику рекомендації щодо отримання кредитів, залучення, інвестицій;

10.3.4.20. здійснює контроль за виконанням законодавства про охорону праці в Товаристві;

10.3.4.21. проводить роботу щодо підготовки матеріалів з питань, які розглядаються Учасником;

10.3.4.22. здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.3.5. Директор Товариства щороку, а на вимогу Учасника - і в інший час, повинен звітувати перед Учасником. Один раз на рік, не пізніше, ніж через 2 місяці після закінчення фінансового року, Директор Товариства представляє на затвердження Учаснику баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства.

10.3.6. У період відсутності Директора Товариства його функції виконує і несе повну відповідальність за діяльність Товариства його заступник чи інша уповноважена особа, на яку наказом Директора Товариства покладається тимчасове виконання його повноважень.

10.3.7. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту, рішень Учасника та несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду.


^ 11. Ревізійна комісія Товариства


11.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється за рішенням Учасника з числа його представників, у кількості трьох осіб, призначених на три роки.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням або вимогою Учасника, з власної ініціативи. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

11.2. Ревізійна комісія здійснює перевірку діяльності, стану фінансів та майна, а також ревізії книг, рахунків, документів всього діловодства, що відносяться до звіту та балансу.

Результати перевірок (ревізій) оформляються шляхом складання та підписання всіма членами Ревізійної комісії акта перевірки (ревізії), а результати аналізу первинних документів та фінансової звітності, в тому числі балансу та річних звітів Товариства, - шляхом складання висновків. Акти перевірок (ревізій) та висновки Ревізійної комісії подаються на розгляд Учаснику. Без висновків Ревізійної комісії Учасник має право відмовити у затвердженні балансу та річних звітів Товариства.

11.3. При здійсненні функцій контролю Ревізійна комісія не повинна порушувати встановлений режим роботи Товариства.

11.4. Для кваліфікаційної перевірки фінансово-господарського стану Товариства за рішенням Учасника може бути проведена незалежна аудиторська перевірка.

^ 12. Праця та соціальний розвиток Товариства


12.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються законодавством України, цим Статутом та іншими передбаченими законодавством документами, які регулюють трудові відносини.

12.2. Працівники Товариства підлягають соціальному та іншим видам обов’язкового страхування на умовах, що визначаються законодавством України та цим Статутом.

12.3. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором (контрактом) відповідно до законодавства України, а для осіб, що працюють на інших передбачених законодавством умовах – відповідною угодою між ними та Товариством.

12.4. Трудові доходи працівника Товариства обкладаються податками відповідно до законодавства України.

12.5. Мінімальний розмір заробітної плати працівників, які працюють за трудовим договором, визначається відповідно до вимог законодавства України.

12.6. Товариство з дотриманням вимог законодавства встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

12.7. Товариство може використовувати тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами, дія яких розповсюджується на Товариство.

12.8. Органами, які мають право представляти інтереси трудового колективу Товариства є Загальні Збори трудового колективу та Рада трудового колективу, або інший орган утворений відповідно до закону працівниками Товариства. Повноваження та компетенція цих органів визначаються згідно із законодавством.

12.9. Питання соціального розвитку, включаючи також і ті, що стосуються поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються відповідно до законодавства України.

12.10. Товариство зобов’язане забезпечити для всіх працюючих в Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

12.11. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги.


^ 13. Фінанси, бухгалтерський облік та звітність у Товаристві

13.1. Джерелом формувань фінансових ресурсів Товариства є вклад Учасника, прибуток, амортизаційні та інші надходження, що не заборонені законодавством.

13.2. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному та вкладному рахунках в установах державних і комерційних банків. Касові та розрахункові операції проводяться у відповідності з встановленими правилами.

13.3. Перерахування та видача грошових коштів з рахунку Товариства проводяться за розпорядженням Директора Товариства.

13.4. Списання грошових коштів з рахунків Товариства може здійснюватись винятково за його вказівками або за рішеннями господарського суду чи суду; списання грошових коштів з рахунків Товариства в безперечному порядку допускається тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

При незгоді з безперечним списанням грошових коштів Товариство має право звернутись до господарського суду з позовом про відшкодування збитків, завданих необґрунтованим списанням грошових коштів.

13.5. Оперативний, бухгалтерський та статистичний облік проводиться в Товаристві відповідно до законодавства України.

13.6. Використання прибутку Товариством, який спрямовується на її розвиток, здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог Господарського кодексу України, інших законів та нормативно-правових актів.

^ 14. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства


14.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка не суперечить законодавству України, відповідно до предмету та мети діяльності Товариства.

14.2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. Зовнішньоекономічні угоди (договори) від імені Товариства підписує Директор Товариства, або інші особи на підставі відповідних доручень.

14.3. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок та використовується Товариством самостійно.

14.4. Товариство здійснює експорт робіт, послуг, технологій, "НОУ-ХАУ", товарів власного виробництва та виробництва інших осіб.

14.5. Кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, можуть бути використані на придбання, в тому числі по імпорту, обладнання, робіт, послуг, необхідних для здійснення підприємницької діяльності Товариства, розвитку виробництва, соціально-культурної сфери, відрядження спеціалістів за кордон для участі у виставках, ярмарках, при обміні досвіду та навчанні.

14.6. Виручка в іноземній валюті, отримана після розрахунків з бюджетом, поступає в розпорядження Товариства та вилученню не підлягає.

14.7. Товариство може приймати участь у діяльності міжнародних установ з будь-якою формою власності в межах задач, встановлених Статутом, залучати кошти в іноземній валюті у вигляді кредитів, депозитів, внесків, в інших формах згідно із законодавством України.

14.8. Товариство має право створювати спільні підприємства, товариства з іноземною участю як на території України, так i за кордоном відповідно до законодавства України й іноземної держави, де створюється спільне підприємство, товариство.

14.9. Товариство відповідає своїм майном у випадку невиконання зобов’язань, пов’язаних з його зовнішньоекономічною діяльністю.

14.10. Товариство має право користуватися державним та іншими видами страхування комерційного ризику на випадок фінансових збитків, пов’язаних з нестачею обігових коштів, зміною кон’юнктури ринку, затриманням розрахунків по зобов’язанням.

14.11. Відрахування в бюджет та обов’язкові платежі з валютної виручки здійснюються відповідно до законодавства України.

^ 15. Припинення діяльності Товариства


15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється у вигляді реорганізації або ліквідації..

15.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Учасника.

При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов’язків Товариства переходять до його правонаступника.

15.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Учасника;

- за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що здійснюють контроль за діяльністю Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України;

- з інших підстав, що передбачені законодавством України.

15.4. Ліквідаційна комісія утворюється Учасником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Учасника. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються законодавством.

15.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Товариством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Товариства, подає його на затвердження Учаснику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають в договірних відносинах з Товариством, що ліквідується, повідомляються про її ліквідацію в письмовій формі.

15.6. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи кошти від продажу його майна, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють за наймом, виконання обов’язків перед бюджетом, банківськими установами та іншими кредиторами, зараховуються до бюджету засновника.

Майно, передане Товариству Учасником в користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

15.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення відповідного запису до ЄДР.


^ 16. Зміни до установчих документів Товариства та інших відомостей


16.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту здійснюються в письмовій формі і оформляються окремими додатками до них шляхом викладення його в новій редакції.

16.2. Зміни затверджуються Учасником та реєструються Товариством відповідно до законодавства.

16.3. У разі внесення змін до цього Статуту або інших відомостей, які містяться в ЄДР, Товариство зобов’язане подати разом з відповідними документами реєстраційну картку встановленої форми реєстраційному органу для державної реєстрації змін в порядку та в строки, встановлені законодавством України.Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, в особі:


Директора виконавчої дирекції Фонду
Ю. Мельников

Похожие:

Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова від 20. 12. 2011 року м. Київ №71 Про внесення змін до постанови правління Фонду від 20. 07. 2011 №36
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова від 20. 12. 2011 року м. Київ №64
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №60
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова 01. 03. 2012 року м. Київ №6
Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань...
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова від 20 липня 2011 року м. Київ №38 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови правління Фонду від 29. 07. 2004 року №60
Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова 30 березня 2012 року м. Київ №16
Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань...
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова від. 20. 12. 2011 року м. Київ №72
Про надання дозволу на укладання договору оренди нерухомого майна Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві...
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова 01. 03. 2012 року м. Київ №14
України від 20. 07. 2011 року №37 «Про надання дозволу управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних...
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова від 19 квітня 2011 року м. Київ №9
України «Здравниця» затвердженого постановою правління Фонду від 26. 12. 2009 року №12, правління Фонду соціального страхування від...
Постанова від 19. 04. 2011 року м. Київ №12 iconПостанова від 30. 11. 2011 року м. Київ №57
Про внесення змін до Роз’яснення щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду соціального страхування...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов