Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються icon

Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаютьсяНазваниеПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Дата конвертации09.12.2012
Размер203.16 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 27 жовтня 2006 року N 946

Про Громадські ради


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", з метою сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки та організації виконання рішень Держмитслужби України наказую:

1. Затвердити Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються.

2. Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних митницях, митницях у складі згідно з додатком до цього наказу.

3. У тижневий термін провести перше засідання оргкомітету.

4. Начальникам регіональних митниць, митниць поінформувати суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги до цього наказу шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, у тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Пашка П. В.

 

^ Голова Служби 

О. Б. Єгоров  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 27 жовтня 2006 р. N 946 


^

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державній митній службі України


1. Громадська рада при Державній митній службі України (далі - Рада при Держмитслужбі) є консультативно-дорадчим органом, який здійснює координацію діяльності громадських рад при регіональних митницях, митницях з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи.

2. У своїй діяльності Рада при Держмитслужбі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держмитслужби України, рішеннями та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади в частині формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради при Держмитслужбі є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

координація роботи громадських рад при регіональних митницях, митницях (далі - громадські ради при митницях);

надання методологічної допомоги громадським радам при митницях з питань, пов'язаних з організацією проведення консультацій з громадськістю та виробленням за їх результатами узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації митної політики;

забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки й організації виконання рішень Держмитслужби України.

4. Склад Ради при Держмитслужбі формується з делегованих представників громадських рад при митницях, а також громадських організацій, асоціацій та юридичних осіб (далі - організація).

5. Члени Ради при Держмитслужбі здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6. Для отримання членства в Раді при Держмитслужбі необхідно:

від громадської ради при митниці подати копії наказу про утворення громадської ради при митниці, протоколу про утворення громадської ради при митниці та рішення громадської ради при митниці про делегування відповідного представника для роботи у складі Ради при Держмитслужбі;

від організацій подається заява щодо вступу до Ради при Держмитслужбі за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

7. Члени Ради при Держмитслужбі мають право:

обирати та бути обраними до керівного органу Ради при Держмитслужбі - Правління Ради при Держмитслужбі (далі - Правління Ради);

у межах своєї компетенції брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Ради при Держмитслужбі;

звертатися із запитами до керівництва Ради при Держмитслужбі, що пов'язані з її діяльністю, і не пізніше одного місяця з дати звернення отримувати відповідь;

отримувати копії протоколів зборів Ради при Держмитслужбі протягом 5 днів з дня їх проведення;

оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Ради при Держмитслужбі.

8. Представник організації - член Ради при Держмитслужбі може бути замінений. Підставами для заміни є:

власне бажання представника організації;

письмове відкликання організації, яку він представляє у Раді при Держмитслужбі;

невиконання обов'язків як члена Ради при Держмитслужбі, а саме: неучасть у зборах членів Ради при Держмитслужбі та в обговоренні питань, запропонованих громадськістю;

вчинення дій, що суперечать завданням Ради при Держмитслужбі.

9. Вищим органом управління Ради при Держмитслужбі є збори членів Ради при Держмитслужбі (далі - збори членів).

10. Збори членів скликаються не рідше двох разів на рік.

11. Позачергові збори членів можуть бути скликані на вимогу Голови Правління Ради при Держмитслужбі за умови присутності не менше ніж половини її членів.

12. Збори членів вважаються легітимними, якщо на них присутні не менш ніж половина від загальної чисельності членів Ради при Держмитслужбі.

13. Для оперативного розв'язання поточних питань в період між зборами членів керівництво Радою при Держмитслужбі здійснюється Правлінням Ради.

14. Правління Ради обирається на зборах членів. Кількісний склад Правління визначається відповідним рішенням Ради при Держмитслужбі.

15. Склад Правління Ради затверджується наказом Держмитслужби.

16. Правління Ради виконує такі функції:

отримує від членів Ради при Держмитслужбі інформацію і пропозиції з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, систематизує отриману інформацію й організовує обговорення отриманих пропозицій;

опрацьовує отримані (за результатами проведення консультацій з громадськістю) пропозиції і зауваження щодо формування та реалізації державної політики з питань митної справи та подає їх до Держмитслужби України чи до іншого органу державної влади;

організовує обговорення нормативно-правових актів та інших документів, готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики в галузі митної справи та подає їх до Держмитслужби України та до відповідних органів державної влади;

об'єднує зусилля членів громадських рад при митницях у формуванні та розвитку митної справи;

бере участь у розробленні й обговоренні проектів законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи;

готує і подає пропозиції до проекту плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо визначення строків проведення публічних громадських обговорень;

розробляє та подає на розгляд до Держмитслужби пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань та учасників (керівники структурних підрозділів митних органів), строків, етапів і порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів. План і доповнення до нього погоджуються Держмитслужбою;

розглядає та вирішує питання щодо членства в Раді при Держмитслужбі, з подальшим звітуванням на зборах членів;

вносить пропозиції щодо зміни складу Правління Ради;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

подає аналітичну інформацію та консультативну допомогу Держмитслужбі з питань реалізації політики в галузі митної справи;

організовує зустрічі членів Ради при Держмитслужбі з представниками Держмитслужби та інших органів державної влади для обговорення існуючих проблем і перспективних питань;

формує банк соціологічних даних за результатами вивчення актуальних соціальних і соціально-психологічних проблем суспільства та розробляє пропозиції щодо подальшого його розвитку, а також забезпечує доведення відповідних відомостей до органів виконавчої влади, засобів масової інформації, інших користувачів (громадські організації тощо);

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378.

17. Правління Ради працює з кожним членом Ради при Держмитслужбі за принципом прозорості, створюючи при цьому рівні умови співпраці з кожним її членом.

18. Правління Ради з метою виконання покладених на Раду при Держмитслужбі завдань має право:

отримувати в установленому порядку від Держмитслужби України та громадських рад при митницях інформацію, необхідну для організації та здійснення своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи;

залучати до своєї роботи представників державних органів, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

проводити асамблеї, конференції, збори, симпозіуми, обговорення, дискусії та інші заходи.

19. Основною формою роботи Правління Ради є його засідання, засідання інших його робочих органів (комітетів, комісій, експертних груп), які проводяться згідно з внутрішніми документами Правління Ради.

20. Засідання Правління Ради скликаються не рідше одного разу на місяць і є відкритими для всіх, кого цікавлять питання митної справи.

На засідання Правління Ради можуть бути запрошені залежно від характеру питань, що розглядатимуться на ньому, керівники або представники органів державної влади, підприємств, установ, засобів масової інформації та організацій, а також окремі громадяни.

21. Засідання Правління Ради є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як половина його членів.

22. Члена Правління Ради може бути виключено з його складу в таких випадках:

якщо він не брав участі в двох і більше поспіль засіданнях без поважної причини;

за письмовим відкликанням організації, яку він представляє у Раді при Держмитслужбі;

за власним бажанням;

за рішенням Правління Ради.

23. Рішення Правління Ради є легітимним, якщо воно приймається відкритим голосуванням більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Правління Ради при Держмитслужбі.

24. Для організаційного забезпечення роботи Ради при Держмитслужбі та Правління Ради утворюється Секретаріат Громадської ради при Держмитслужбі (далі - Секретаріат Ради), порядок роботи якого визначає Правління Ради.

25. Кількісний склад Секретаріату Ради визначається рішенням Правління Ради.

26. Секретаріат Ради виконує такі функції:

веде протоколи засідань Ради при Держмитслужбі, Правління Ради, забезпечує їх зберігання та надає копії відповідальним особам із зв'язків з громадськістю;

здійснює реєстрацію листування Ради при Держмитслужбі;

готує необхідні документи Ради при Держмитслужбі та Правління Ради.

27. Раду при Держмитслужбі очолює Голова, який є одночасно Головою Правління Ради, якого обирають відкритим голосуванням на засіданні Правління Ради строком на один рік.

28. Голова Ради при Держмитслужбі має заступників, які за його поданням обираються зі складу членів Правління Ради.

29. Права та обов'язки Голови Ради при Держмитслужбі:

скликає засідання Ради при Держмитслужбі та Правління Ради й організує їх роботу;

організовує та контролює роботу Секретаріату Ради;

від імені Ради при Держмитслужбі підписує видані нею документи;

раз на рік на зборах членів звітує про проведену роботу;

представляє інтереси Ради при Держмитслужбі у взаємовідносинах з Держмитслужбою та іншими державними органами, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

на запрошення Голови Державної митної служби України бере участь в засіданнях її колегії.

30. Заміна члена Ради при Держмитслужбі проводиться в порядку, установленому пунктом 6 цього Положення.

31. Якщо особу, яка виконує обов'язки Голови Ради при Держмитслужбі, згідно з пунктом 8 або пунктом 22 цього Положення замінено чи виключено, то Правлінням Ради обирається новий Голова Ради.

32. Заміна Голови Ради при Держмитслужбі здійснюється у порядку, визначеному пунктом 27 цього Положення.

33. Раз на рік Голова Ради при Держмитслужбі на зборах членів звітує про проведену роботу.

34. Держмитслужба України у разі можливості забезпечує Секретаріат Ради приміщенням, засобами зв'язку, створює умови для роботи Правління Ради та проведення засідань Ради при Держмитслужбі.

35. Держмитслужба України визначає відповідальну особу із зв'язків з громадськістю з метою координації взаємодії з Правлінням Ради.

 

^ Начальник Відділу з питань
взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з
громадськістю 

 
 
 
В. В. Скрябін  


Додаток
до Положення про Громадську раду при Державній митній службі України 
Форма 


ЗАЯВА


Прошу зареєструвати членство в Громадській раді при Державній митній службі України. З Положенням про Громадську раду при Державній митній службі України ознайомлений.

Назва громадської організації, асоціації, юридичної особи (повна) 

  

Статус (всеукраїнська, регіональна тощо) 

  

Основні напрями діяльності 

  

Дата заснування 

  

Кількість (членів, працівників) 

  

Місце розташування головного офісу 

  

Кількість регіональних представництв (філіалів) та у яких регіонах вони діють 

  

Керівник (П. І. Б.) 

  

Поштова адреса 

  

Телефон 

  

Факс 

  

E-mail 

  

Веб-сайт 

  

Представник організації, визначений для участі в роботі Громадської ради (П. І. Б., контактний телефон) 

  

Коротка інформація про посаду, функції та діяльність представника організації у Громадській раді

Мета свого членства 

  
Керівник (П. І. Б.) 

Підпис, печатка 

П. І. Б. 

"___" ____________ 200_ р. 

  

   


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 27 жовтня 2006 р. N 946 


^

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при регіональній митниці, митниці


1. Громадська рада при регіональній митниці, митниці (далі - Рада при митниці) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи.

2. У своїй діяльності Рада при митниці керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Державної митної служби України, рішеннями та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади в частині формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради при митниці є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні митними справами;

врахування громадської думки в процесі підготовки й організації виконання рішень митних органах.

4. Рада при митниці формується за добровільним принципом із числа суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних брокерів, декларантів, власників митних ліцензійних складів, експедиторів, перевізників, представників підприємств і громадян, яких цікавить митна справа України.

До складу Ради при митниці залучаються представники громадських організацій, професійних спілок та інших об'єднань громадян, засобів масової інформації (далі - Організації).

5. Для отримання членства в Раді при митниці подається заява про вступ до неї. Форми заяви наведені в додатках 1 та 2 до цього Положення.

6. Члени Ради при митниці мають право:

обирати та бути обраними до керівного органу Ради при митниці;

брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Ради при митниці у межах своєї компетенції та повноважень;

звертатися із запитами до керівництва Ради при митниці, які пов'язані з її діяльністю, і не пізніше місяця з дати звернення отримувати відповідь;

отримувати копії протоколів зборів Ради при митниці протягом 5 днів з дня їх проведення;

оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Ради при митниці.

7. Представник організації - член Ради при митниці може бути замінений. Підставами для заміни є:

власне бажання представника організації;

письмове відкликання організації, яку він представляє у Раді при митниці;

невиконання зобов'язань як члена Ради митниці, а саме: неучасть на зборах членів Ради при митниці та в обговоренні питань, запропонованих громадськістю;

учинення дій, що суперечать завданням Ради при митниці.

8. Вищим органом управління Ради при митниці є збори членів Ради (далі - збори).

9. Збори скликаються не рідше двох разів на рік Головою Ради при митниці. Збори вважаються легітимними, якщо на них присутні не менш ніж половина від загальної чисельності членів Ради при митниці.

Позачергові збори можуть бути скликані на вимогу не менш як третини членів Ради при митниці.

10. У період між зборами та для оперативного розв'язання поточних питань керівництво Радою при митниці здійснюється Правлінням Громадської ради при регіональній митниці, митниці (далі - Правління).

11. Правління обирається на зборах. Кількісний склад Правління визначається рішенням Ради при митниці.

12. Правління виконує такі функції:

отримує від членів Ради при митниці інформацію та пропозиції з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, систематизує та організовує їх обговорення;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи та подає їх у встановленому порядку до Громадської ради при Держмитслужбі України чи до іншого органу державної влади;

організовує обговорення нормативно-правових актів і нормативних документів, готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики в галузі митної справи та подає їх до Громадської ради при Держмитслужбі України та до відповідних органів державної влади;

бере участь у розробці та обговоренні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи;

готує і подає пропозиції до проекту плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо визначення строків проведення публічних громадських обговорень;

розробляє та подає на розгляд керівництву митниці пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань та учасників (керівники структурних підрозділів митних органів), строків, етапів і порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій. План і доповнення до нього погоджуються керівником митного органу;

розглядає та вирішує питання щодо членства в Раді з подальшим звітуванням на зборах Ради при митниці;

уносить пропозиції щодо зміни складу Правління;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

подає аналітичну інформацію та консультативну допомогу митниці з питань реалізації політики в галузі митної справи;

організовує зустрічі членів Ради з представниками митниці для обговорення існуючих питань та проблем;

формує банк соціологічних даних за результатами вивчення актуальних соціальних, у тому числі соціально-психологічних проблем суспільства та розробляє пропозиції щодо його подальшого розвитку, забезпечує доведення відповідних відомостей до органів виконавчої влади, засобів масової інформації, інших користувачів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378.

13. Правління працює з кожним членом Ради митниці за принципом прозорості, створюючи при цьому рівні умови співпраці з кожним її членом.

14. Правління з метою виконання покладених на нього завдань має право: отримувати в установленому порядку від регіональної митниці, митниці, Громадської ради при Держмитслужбі України інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи;

залучати до своєї роботи представників державних органів, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

проводити конференції, збори, симпозіуми, дискусії та інші заходи.

15. Основною формою роботи Правління є його засідання та засідання інших робочих органів, які проводяться згідно з внутрішніми документами Правління.

16. Засідання Правління скликається не рідше одного разу на місяць і є відкритим для всіх, кого цікавлять питання митної справи. На засідання можуть запрошуватися залежно від характеру питань, що розглядаються на ньому, керівники або представники органів державної влади, підприємств, установ, засобів масової інформації та організацій, а також окремі громадяни.

Засідання Правління є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як половина його членів.

17. Члена Правління може бути виключено з його складу:

якщо він не брав участі у 2-х і більше поспіль засіданнях без поважної причини;

за письмовим відкликанням організації, яку він представляє;

за власним бажанням;

за рішенням Правління.

18. Рішення Правління є правомочним, якщо воно приймається відкритим голосуванням більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ради при митниці.

19. Для організаційного забезпечення роботи Ради при митниці та Правління утворюється Секретаріат, порядок роботи якого визначає Правління.

Кількісний склад Секретаріату визначається рішенням Правління.

Секретаріат веде протоколи засідань (забезпечує їх зберігання та надає копії відповідальним особам із зв'язків з громадськістю), листування, готує інші необхідні документи.

20. Раду при митниці очолює Голова, який є одночасно головою Правління і якого обирають на засіданні Правління відкритим голосуванням терміном на один рік.

21. Голова Ради при митниці має заступників, які за його поданням обираються із числа членів Правління.

22. Права й обов'язки Голови Ради при митниці:

організовує діяльність Ради при митниці, Правління та Секретаріату;

підписує документи від імені Ради при митниці;

раз у рік звітує перед зборами членів Ради митниці про проведену роботу;

представляє Раду при митниці, Правління у взаємовідносинах з Громадською радою при Держмитслужбі України та іншими органами державної влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

Кандидатуру Голови Ради як представника Громадської ради при регіональній митниці, митниці за поданням Правління автоматично включають до складу Громадської ради при Держмитслужбі України.

За запрошенням керівника регіональної митниці, митниці бере участь в засіданнях митниці.

23. Згідно з пунктом 6 Положення про Громадську раду при Держмитслужбі України кандидатуру Голови Ради при митниці як представника Ради в Громадській раді при Держмитслужбі України може бути замінено.

24. Якщо особу, яка виконує обов'язки Голови Ради, згідно пунктом 7 чи пунктом 17 цього Положення замінено чи виключено, то обирається новий Голова Ради на засіданні Правління відкритим голосуванням терміном на один рік.

25. Раз на рік Голова Ради на зборах звітує про проведену роботу.

26. Регіональна митниця, митниця у разі можливості забезпечує Секретаріат Ради приміщенням, засобами зв'язку та створює умови для роботи Ради митниці, Правління.

27. Керівник регіональної митниці, митниці визначає відповідальну особу із зв'язків з громадськістю з метою координації взаємодії з Правлінням Ради митниці.

 

^ Начальник Відділу з питань
взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з
громадськістю 

 
 
 
В. В. Скрябін  


Додаток 1
до Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці 
Форма 
Голові Громадської ради при ________________ митниці
                                       _____________________________
                                                                                 (П. І. Б.) 


ЗАЯВА


        Прошу зареєструвати членство в Громадській раді при ___________________________ митниці.
        З Положенням про Громадську раду при регіональній митниці, митниці ознайомлений.

Відомості про організацію:

Назва організації ______________________________________________________________________
                                                                (юридична особа, громадська організація, асоціація тощо)
_____________________________________________________________________________________
Основні напрями діяльності _____________________________________________________________
Дата заснування _______________________________________________________________________
Кількість регіональних представництв та в яких регіонах вони діють ___________________________
_____________________________________________________________________________________
Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
Поштова адреса _______________________________________________________________________
Телефон/факс ___________________________, e-mail ________________________________________
Відомості про кандидатуру представника: _________________________________________________
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (посада)
Мета членства в Громадській раді: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

"___" ____________ 200_ р. 

М. П. 

___________________________
(підпис)  


Додаток 2
до Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці 
Форма 
Голові Громадської ради при ________________ митниці
                                       _____________________________
                                                                                   (П. І. Б.) 


ЗАЯВА


        Прошу зареєструвати членство в Громадській раді при ___________________________ митниці.
        З Положенням про Громадську раду при регіональній митниці, митниці ознайомлений.

Відомості про громадянина(-ку):
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
Основні напрями діяльності ______________________________________________________________
Паспортні дані: серія _______________ номер _________________ ким видано ___________________
______________________________________________________________________________________
Дата і місце народження _________________________________________________________________
Домашня адреса ________________________________________________________________________
Телефон/факс __________________________, e-mail __________________________________________
Мета членства в Громадській раді: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

"___" ____________ 200_ р. 

М. П. 

___________________________
(підпис)  


Додаток
до наказу Державної митної служби України
від 27 жовтня 2006 р. N 946 


^

Склад організаційного комітету
зі створення Громадської ради при Державній митній служби України та громадських рад при регіональних митницях, митницях


ПАШКО
Павло Володимирович 

заступник Голови Державної митної служби України - Голова оргкомітету 

БІЛИЙ
Валерій Леонідович 

заступник президента Торгово-промислової палати України 

ЗІБРОВ
Вадим Володимирович 

президент Української асоціації постачальників канцелярських товарів 

ГАНІЧ
Олександр Олексійович 

заступник начальника відділу зовнішньоекономічних зв'язків з митного оформлення ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" 

ГРОД
Іван Михайлович 

генеральний директор ЗАТ "Матімекс-Україна" 

ДЕРЕВ'ЯНКО
Ганна Олександрівна 

виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації 

КАЦАЙ
Олександр Іванович 

керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Марс Україна" 

ЛИПОВСЬКИЙ
Віталій Всеволодович 

президент Української спілки автомобільного транспорту та логістики 

МОГОРИЧОВ
Борис Завелійович 

член правління Асоціації митних брокерів України, директор по логістиці компанії "Ост-Вест експрес" 

НОВІКОВ
Євгеній Петрович 

генеральний директор асоціації транспортно-експедиторських організацій України "Укрзовніштранс" 

ПАНЧУК
Оксана Анатоліївна 

заступник директора Американської торговельної палати 

ПЛАТОНОВ
Олег Ісаакович 

віце-президент, член правління ЄСТУ, президент ПЛАСКЕ ЗАТ (м. Одеса) 

ТКАЧЕНКО
Володимир Анатолійович 

начальник відділу по зв'язках з органами влади та громадськістю компанії Kraft Foods 

СКРЯБІН
Віктор Валерійович 

начальник відділу з питань взаємодії із ЗМІ та зв'язків з громадськістю Державної митної служби України 

ТРУСОВ
Сергій Іванович 

член Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України, редактор журналів "Митниця", "Митний брокер" 

ХОХЛОВ
Артур Вячеславович 

член правління Асоціації митних брокерів України, директор митного департаменту НВО "Поверхность" 

ХОХЛОВ
Микола Іванович 

начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності та експорту-імпорту хімічних джерел струму Асоціації "ХДС України" 

ЯВОРСЬКИЙ
Микола Миколайович 

член правління Асоціації митних брокерів України, директор НТФ "Інтес" 

ЯКОБЧУК
Віктор Троянович 

заступник генерального директора Асоціації міжнародних експедиторів України 

ЯРОВА
Марина Іванівна 

директор департаменту логістики групи компаній "Фокстрот".  

Начальник Відділу з питань
взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з
громадськістю 

 
 
 
В. В. Скрябін  

Надруковано:
"Митний брокер",
N 10, жовтень, 2006 р.

 Похожие:

Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються
Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних...
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про Громадську раду при Кременчуцькій одпі
Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету...
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада)
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року...
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про громадську раду при Полтавській обласній державній адміністрації
Президента України І постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету...
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації. (додаток №2) Затвердити Регламент громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації (Додаток №3)
Затвердити Положення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації. (додаток №2)
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПротокол №1 засідання громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації
Створення робочої групи для розробки проекту положення про громадську раду при Дніпропетровській облдержадміністрації
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається
Відповідно до пункту 7 Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни...
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при рада при Вінницькій обласній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним...
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПоложення про Громадську раду при Мостиській районній державній адміністрації
Рішенням зборів Громадської ради при Мостиській районній державній адміністрації
Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються iconПро громадську раду при виконавчому комітеті Боярської міської ради
У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов