Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» icon

Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»НазваниеПрограма навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
Дата конвертации27.04.2013
Размер165.1 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України


Мелітопольський державний педагогічний університет

Імені Богдана Хмельницького


Кафедра економіки

«Затверджую»

Перший проректор

____________________ 2010 р.


Програма навчальної дисципліни

«Гроші та кредит»


Мелітополь 2010-2011 н.р.


УДК 378.141.4:339.5

Гроші та кредит. Програма навчальної дисципліни. – МДПУ, 2010р.


Розробник: Ортіна Г.В. к.економ. н., Заріцька Д.В., викл. стажист

Рецензенти:


Затверджено Радою економічного факультету


Протокол ­­­_____ від ________ 200____р.


^ Вступ

Мета навчальної дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування у ринкової економіці грошей, кредиту і банків.


^ Предмет навчальної дисципліни – грошова і банківська система як центральні ланки інфраструктури грошового ринку.


Завдання навчальної дисципліни – з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту; механізму функціонування грошової системи у ринкової економіці; закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи, грошового ринку; засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку, напрямів діяльності банків та небанківських фінансових установ щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні.


^ Вимоги до знань та вмінь


Знати: сутність грошей, їх роль та значення в економічних відносинах; зміст грошових функцій; сутність грошового обігу, грошових законів; типи грошових систем та їх основні елементі; сутність та види кредиту; основні принципи банківського кредитування; сутність грошового та валютного ринку; основні аспекти функціонування фінансових посередників; функції та операції центрального банку та комерційних банків.


Вміти: застосовувати терміни та поняття дисципліни, вміти описати загальний грошовий обіг та охарактеризувати основні грошові потоки в економіці; пояснювати відмінності у теоріях грошей; розраховувати масу грошей, що обслуговував грошовий обіг та швидкість обігу грошей; розраховувати рівень інфляції в економіці; визначати основні параметри кредитних відносин; орієнтуватися у глобальних проблемах грошового обігу та грошово-кредитних відносин.

При вивченні курсу передбачено читання лекцій, проведення практичних занять, виконання самостійної роботи (індивідуальних домашніх завдань, вивчення літературних джерел і лекційного матеріалу при підготовці до практичних занять і проміжних контрольних робіт). З курсу здійснюється вхідний, проміжний та кінцевий контроль знань студентів у вигляді іспиту.


^ Бути ознайомленим: з історичним розвитком грошей та кредиту, грошових та кредитних відносин


Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


З дисципліни «Гроші та кредит»


Форма

навчання

Вид занять( години)

Всього годин/кредит

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Денна

36

32

112

180/5

Заочна

-

-

-

-Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З дисципліни «Гроші і кредит»


Для спеціальності «Економічна кібернетика»


Мелітополь, 2010


Робоча програма «Гроші та кредит» розроблена на основі програми нормативної дисципліни підготовки бакалавра напряму 0502 «Менеджмент» Київським національним торговельно-економічним університетом, Національним університетом "Львівська політехніка", Тернопільською академією народного господарства


Розробник робочої програми: Ортіна Г.В. к.економ. н., Заріцька Д.В., викл. стажист


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри

(протокол № __ від _______200 р.)


Завідувач кафедри____________________________


^ Опис предмету навчальної дисципліни


«Гроші та кредит»Курс: підготовка

бакалавра

^ Напрям, спеціалізація, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика начальної дисципліни

Кількість кредитів: 5

Модулів: 2

Змістовних модулів: 3

Загальна кількість годин:180

Тижневих годин: 4

Напрям підготовки:

0306 «Менеджмент»

Спеціалізація: 6.0352

«Економісти кібернетики»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семестр: V

Лекцій: 36

Практичних робіт: 32

Самостійних робіт: 112

ІНДЗ: 2

Вид контролю: екзамен
  1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
Теми

Кількість годин, відведених на:
Лекції

Семінарські та практичні

Самостійну роботу

Форми

контролю

1. Сутність і функції грошей

2

2

6
2. Сутність і функції грошей

2

2

6
3. Основні теорії грошей.

2

2

6
4. Основні теорії грошей.

2

2

6
5. Грошовий обіг і грошові потоки

2

2

6
6. Грошовий обіг і грошові потоки

2

2

6
7. Грошовий ринок

2

2

6
8. Грошовий ринок

2

-

6
9. Грошові системи

2

2

6
10. Інфляції та грошові реформи

2

2

6

Модуль1

11. Валютний ринок і валютні системи

2

2

6
12. Валютний ринок і валютні системи

2

-

6
13. Кредит у ринковій економіці

2

2

6
14. Кредит у ринковій економіці

2

2

6
15. Фінансові посередники грошового ринку

2

2

6
16. Центральні банки

2

2

6
17. Комерційні банки

2

2

8
18. Міжнародні валютні-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

2

2

8

Модуль2

Всього годин

36

32

112


Програма нормативної дисципліни "Гроші та кредит"

Заліковий кредит 1

Змістовний модуль 1


^ ТЕМА 1,2. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Виникнення грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Розвиток форм вартості та гроші. Роль грошей у розширеному відтворенні. Еволюція форм грошей і грошових від­носин. Товарні, металеві та паперові гроші. Кредитні та електронні гроші. Суть грошей. Гроші як особливий товар. Функції грошей: мі­ра вартості; засіб обігу; засіб платежу; засіб нагромадження; світові гроші.

Зміна економічної ролі золота. Ціна золота та гроші.

Виникнення та розвиток сучасних грошей. Кредитна природа су­часних грошей. Відмінність між паперовими та кредитними гроша­ми.

Література: [ 1,6,8 ]


^ ТЕМА 3,4. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ.

Розвиток теорії грошей як процес формування наукових шкіл, течій та теорій. Основні питання та періоди (класичний, кейнсіанський, сучасний) розвитку теорії грошей. Сутність номіналістичної та металевої теорії грошей. Теорія «представницької вартості паперових грошей». Формування класичної кількісної теорії грошей та її основні положення.

Розвиток поглядів на роль грошей в економіці (Й. Шумпетер, Д. Кейнс, монетаристи). Внесок Д. Кейнса в теорію грошових відносин.

Виникнення та зміст монетаризму.

Погляди кейнсіанців, монетаристів та представників теорії раціональних очікувань на доцільність здійснення грошово-кредитної політики. Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у поглядах на грошово-кредитну політику.

Література: [ 2,3,7 ]


^ ТЕМА 5,6. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

Зміст поняття «грошовий обіг». Структура грошового обігу. Го­тівковий та безготівковий обіг. Грошово-розрахунковий, грошово-кредитний та грошово-фінансовий обіг. Взаємозв’язок грошового обігу з системою ринкових відносин. Основні ринки, що обслугову­ються грошовим обігом.

Грошові потоки, класифікація та механізм балансування. Закон грошового обігу. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визна­чають. Погляди на характер зміни швидкості обігу грошей. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. Грошові агрегати.

Попит на гроші. Моделі попиту на гроші К. Маркса, І. Фішера, Кембриджської школи. Д. Кейнс про попит на гроші. Модель попи­ту на гроші М. Фрідмена. Розвиток кейнсіанського підходу до попи­ту на гроші в моделях Боумоля — Тобіна та Міллера — Орра.

Механізм поповнення грошей в обігу. Поняття емісії грошей. Створення грошей банками. Банківський мультиплікатор. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.

Література: [ 4,8,15 ]


^ ТЕМА 7,8. ГРОШОВИЙ РИНОК

Поняття та функції фінансового ринку. Канали прямого та опосе­редкованого фінансування. Основні групи учасників фінансового ринку.

Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей як вираження їхньої вартості. Вартість гро­шей, що нагромаджуються. Ставка відсотка. Номінальна та реальна ставки відсотка та співвідношення між ними. Вартість грошей і час. Вартість грошей з урахуванням ризику.

Складові фінансового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Ха­рактеристика основних інструментів ринку позичкових капіталів та ринку цінних паперів. Рівновага на грошовому ринку. Кейнсіанські та монетаристські моделі рівноваги на грошовому ринку.

Література: [ 2,16,17 ]


^ ТЕМА 9. ГРОШОВИ СИСТЕМИ

Поняття, призначення та елементи грошової системи. Класифіка­ція грошових систем. Система металевого та паперово-кредитного обігів. Проблеми грошової системи України.

Типи, зміст та основні інструменти грошово-кредитної політики. Центральний банк як державна установа, що регулює обсяг грошо­вої маси. Фактори, що утруднюють контроль Центрального банку за обсягом грошей. Проблеми узгодження фіскально-бюджетної та гро­шово-кредитної політики. Сеньйораж та інфляційний податок.

Грошова система України. Особливості її формування.

Література: [ 3,5,6,10 ]


^ ТЕМА 10. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Теоретичні концепції інфляції: інфляція пропиту, інфляція витрат, монетарістські теорії інфляції. Суть та види інфляції. Показники вимірювання інфляції. Причини та форми інфляції. Методи регулювання інфляції. Інф­ляція як наслідок порушень у сфері грошового обігу. Форми інфляції та її вплив на економічні процеси. Особливості інфляційного процесу в Україні.

Сутність та класифікація грошових реформ. Моделі грошових реформ. Грошові реформи як інструмент стабілізації грошового обігу. Ці­лі та види грошових реформ. Грошові реформи в Україні.

Література: [ 2,3,4,7,10,14 ]


Змістовний модуль 2


^ ТЕМА 11,12. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Поняття валютної системи. Еволюція валютних відносин. Види валютних систем: національна, регіональна, світова. Складові еле­менти валютних систем. Сучасна світова валютна система та її інсти­тути. Міжнародні ліквідні ресурси. Розвиток європейської валютної системи. Поняття валюти та валютного курсу. Функції валютного курсу. Види та конвертованість валюти. Валютний ринок. Поняття та види валютних операцій. Валютні ризики. Валютне регулювання і валютний контроль. Завдання та методи валютного регулювання. Механізми регулювання валютного курсу, валютна інтервенція, де­вальвація, ревальвація, котирування валют. Платіжний баланс.

Література: [ 1,4 ]


^ ТЕМА 13,14. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Кредит як обов’язковий елемент сучасної економіки, як засіб лік­відації невідповідності між часом виробництва, часом обігу грошо­вих коштів та засіб вирішення протиріччя між часовим осіданням коштів і необхідністю їх використання в господарстві.

Кредит як економічна категорія і юридичне поняття. Розвиток кредитних відносин. Сутність та функції кредиту. Принципи креди­тування. Класифікація кредиту. Форми та види кредиту. Характери­стика фінансового, товарного кредитів та кредиту під цінні папери. Роль кредиту в розвитку економіки. Межі кредиту. Теорії кредиту.

Природа позичкового відсотка. Відсоток як ціна капіталу та як плата за втрату ліквідності. Види відсотка. Облікова ставка відсотка як інструмент регулювання стану фінансового ринку. Причини ко­ливання ринкової ставки відсотка. Призначення державного, банків­ського, комерційного та споживчого кредитів.

Література: [ 2,8,9 ]


^ ТЕМА 15. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

Виникнення банків та їх економічна сутність. Поняття банківської системи, принципи її побудови та механізм функціонування. Одно та дворівневі банківські системи. Особливості формування банківської системи України.

Небанківські кредитно-фінансові установи: страхові компанії, фінансові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди, лізингові та факторингові компанії. Роль, функції та операції на грошовому ринку.

Міжбанківські об’єднання, способи створення та класифікація. Характерні риси міжбанківських об’єднань, цілі та особливості діяльності.

Література: [ 1,3,6 ]

^ ТЕМА 16. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

Центральні банки, історія їх походження, еволюційний та одночасний шлях виникнення центральних банків.

Емісія грошей і регулювання готівкового грошового обігу. Монопольне право центрального банку на емісію банкнот і монет. Канали емісії та види їх забезпечення.

Кредитні відносини з комерційними банками. Основні завдання та методи надання комерційним банкам кредитів, ефективність їх використання.

Регулювання банківської діяльності та нагляд. Мета та форми здійснення. Права НБ та можливі санкції за виявленні порушення. Характеристика адміністративного і індикативного регулювання діяльності комерційних банків.

Кредитно-розрахункове обслуговування уряду. Порядок взаємовідносин з урядом, визначений діючим законодавством. Становлення і розвиток кредитних відносин з урядом.

Зміст грошово-кредитної політики центрального банку, її місце і роль в системі державного регулювання економіки. Визначення стратегії і тактики грошово-кредитної політики.

Література: [ 5,17,18 ]


^ ТЕМА 17. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Поняття, види та призначення комерційних банків. Основи організації діяльності та управляння комерційним банком.

Призначення комерційних банків в умовах ринкових відносин. Вибір банку для обслуговування. Активні та пасивні операції банків. Розрахунково-касове обслуговування та операції банків з векселями. Кредитні послуги банків як вид банківських послуг. Система та ме­ханізм банківського кредитування. Функції та види банківського кредиту. Характеристика депозитних, депозитарних, інвестиційних, консультаційних та інших послуг банків.

Література: [ 6,2,9,10 ]


^ ТЕМА 18. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ

Міжнародні валютний фонд у системі валютно-кредитних відносин: основні напрямки його діяльності. Світовий банк та його складові інституції, ресурси, фінансові інструменти. Програми світового Банку в Україні. Міжнародні регіональні кредитно-фінансові інститути.

Література: [ 7,11,14 ]

Література основна, додаткова


Література основна


1.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 2.

2.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528, с.125-149

3.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. Розділ 1.

4.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528, с.8-41

5.Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1999. — 963 с., Розділ 2


Література додаткова


1.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 7.

2.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528, с. 67-100

3.Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1999. — 963 с., розділ 23, 24

4.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 3.

5.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528, с.150-194

6.Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1999. — 963 с., Розділ 3

7.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 14.

8.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528 с., с. 383-442

9.Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1999. — 963 с., розділ 9, 10


Рекомендована література


  1. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 4.

2.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528, с. 101-124

3.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 5.

4.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528, с. 195-244

5.Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1999. — 963 с., Розділ 28

6.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 6.

7.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528, с. 443-497

8.Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1999. — 963 с., розділ 21

9.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 10.

10.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528 с., с.245-324

11.Гроші та кредит: Підручник / За ред. М. І. Савлука. — К., 2006. — 614 с. – Розділ 13.

12.Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Вид. 2-ге , змін й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 528 с., с. 333-354

13.Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1999. — 963 с., Розділ 3, 8Похожие:

Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconПрограма навчальної дисципліни «Економічна геологія»
Програма навчальної дисципліни нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (опп)
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconПрограма навчальної дисципліни
Формування здорового способу життя. Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010 р
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconПрограма навчальної дисципліни
«Аналітична геометрія». Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010р. – 15с
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconПрограма навчальної дисципліни
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconПрограма з дисципліни
...
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» icon«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко " " 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування
Основи раціонального природокористування. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010р., 11 с
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconПрограма навчальної дисципліни «сучасні проблеми природознавства»
Сучасні проблеми природознавства. Програма навчальної дисципліни. Мдпу, 2010 р. 17 с
Програма навчальної дисципліни «Гроші та кредит» iconРобоча програма дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень», затвердженою Вченою радою мдпу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов