Програма з дисципліни icon

Програма з дисципліниНазваниеПрограма з дисципліни
Александров Д.В
Дата конвертации27.04.2013
Размер141.84 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

МЕЛІТОПОЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ


«ПОЛІТОЛОГІЯ»


Автор програми:

к.соц.н., ст. викладач

Александров Д.В.


Затверджена на засіданні

кафедри філософії

Протокол №

Від __________ 2010 р.

Зав. кафедрою:

Землянський А.Н.


Мелітополь 2010

МЕЛІТОПОЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


Кафедра філософії


«Затверджую»

Перший проректор

_______________ 2010 р.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ


«ПОЛІТОЛОГІЯ»


Мелітополь - 2010


Мелітополь 2010 р.


Програма ухвалена на засіданні кафедри філософії

Протокол № ____ від _____________ 2010 р.


Програма затверджена методичною комісією

Економічного факультету

Протокол № ___ від ______________ 2010 р.


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Політологія», затвердженої Вченою Радою МДПУ ім.. Б.Хмельницького.


(протокол № ___________, від _______________2010 р.)


Розробник робочої програми Д.В.Александров, кандидат соціологічних наук, ст. викладач


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри

(протокол № _________, від ______________ 2010 р.)


Завідувач кафедри ______________________ Землянський А.Н.

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Предметом вивчення політології є основна проблематика сучасної політичної науки, зокрема предмет та метод політології, історія політичної думки, світових та вітчизняних політологічних шкіл, розвиток політики як соціального явища, сутність політичної влади, функціонування політичної системи та її інститутів, утвердження громадянського суспільства та демократії, питання політичної свідомості та культури, проблеми світового політичного процесу і міжнародних відносин. Програма політології розрахована на 81 навчальну годину, з яких 18 годин лекцій, 14 годин семінарських занять і 49 годин, що відводяться на самостійну роботу студентів.

^ Міждисциплінарні зв'язки: політологія вивчається в циклі гуманітарних дисциплін після вивчення філософії та правознавства.

Провідними завданнями дисципліни „Політологія" є формування у студентів системи логічно завершених базових знань про політику та адекватних їм умінь і навичок.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного контролю та модульного контролю.


Вимоги до знань і умінь

Знати:

 • об’єкт, предмет і метод політології, її понятійно-категоріальний апарат;

 • світові та вітчизняні політологічні школи, концепції та напрямки;

 • політичні феномени і цінності (політична діяльність, політичний процес, політична влада, політичний режим, політична система, політичне лідерство, політичний конфлікт, політична культура, демократія, консенсус, громадянське суспільство);

 • основні політичні партії, громадські організації і рухи;

 • суть і функції держави в політичної системі суспільства.


Уміти:

 • розпізнавати різні види владних відносин;

 • специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки і функції;

 • орієнтуватися в проблемах поділу влад, формах державного устрою і формах державного правління;

 • розпізнавати прояви прямої і представницької демократії;

 • давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;

 • орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичної обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі;

 • об’єктивно і критично оцінювати важливу соціальну інформацію;

 • готувати повідомлення на політичну тему; брати участь в політичних дискусіях.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Тема 1. Політологія у системі соціально-гуманітарного знання

Об’єкт і предмет політології. Підходи до визначення предмету політології. Сутність, форми, особливості розвитку і функціонування політології, її місце в житті суспільства. Специфіка політології в системі гуманітарних наук: взаємозв’язок та взаємозалежність. Основні напрямки дослідження політології. Система категорій політології. Аналіз методологічної бази дослідження політичної сфери. Головні методи до слідження в політології: системний, історичний, біхевіористичний, порівняльний. Функції політології: теоретико-пізнавальна, методологічна, аналітична, регулятивна, прогностична, світоглядна.


^ Тема 2. Історія світової політологічної думки.

Зародження політичної думки у країнах Стародавнього Сходу: закони Хаммурапі у

Вавилоні, міф Заратустри в Персії, буддизм в Індії, конфуціанство і даосизм у Китаї.

Політичні вчення Стародавньої Греції. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Аристотель про політику, державу і політичну справедливість. Політична думка і світоглядні ідеї Стародавнього Риму. Політико-правові погляди Цицерона. Політичні ідеї раннього християнства. Аврелій Августин. Політична думка часів Середньовіччя. Фома Аквінський. Епоха Відродження - новий етап у розвитку політичної думки. Н.Макіавеллі - засновник світської політичної науки.

Політичні концепції Нового часу. Д.Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму. Т.Гоббс про походження і сутність держави. Ш.Монтескє про форми держави та поділ влади. Ідеологія буржуазно-демократичного радикалізму. Ж.-Ж Руссо та його вчення про народовладдя і пріоритет громадянського суспільства.

Політичні вчення кінця {ХV1 – початку Х1Х ст. І.Кант про правову державу, етичні основи політики. Г.Ф.Гегель про співвідношення громадянського суспільства, держави і права. Ліберальна політична думка: Б.Констан, Є.Бентам, А.Токвіль та ін. Виникнення і еволюція соціально-політичних утопій. Концепції Т.Мора, Т.Кампанелли, А.Сен-Симона, Ш.Фурє, Р.Оуена. Марксизм. Політичні ідеї Російської імперії другої половині Х1Х ст. ( О.Герцен, В.Соловйов, Б.Чичерін, М.Бердяєв, І.Ільїн).

Основні школи і течії сучасної нарубіжної політології. Біхевіористська течія у політології (Ч.Мерріам, Г.Лассуел). Системний аналіз влади (Т.Парсонс, Д.Істон, Р.Даль). Політична соціологія (С.Ліпсет, М.Дюверже, Р.Арон та ін.). Концепція тоталітаризму (Х.Арендт, З.Бжезинський).


^ Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні

Політична думка Київської Русі Морально-правові та релігійні уявлення про суспільство.

Вітчизняні політичні доктрини в Галицько-Волинської державі та Литовсько-Польскої державі (Х1V – перша пол. ХVП ст.). Ідеї політичного і національного відродження України (П.Могила, І.Вишенський, С.Яворський).

Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга пол. ХVП – кінець ХVШ ст.). Ідеї демократії в політичному житті козацтва. Державотворча діяльність Б.Хмельницького. Конституція П.Орлика як втілення української державницької ідеї. Києво-Могилянська академія як головний осередок культури і освіти на Україні, центр основних сил у боротьбі за національну незалежність. Духовно-моральний підхід до політики у поглядах Г.Сковороди.

Напрями української політичної думки кінця Х1Х – першої пол.. ХХ ст.: народницько- демократичний (М.Грушевський, С.Шелухін); либерально-демократичний (М.Драгоманов, Ф.Кістяковський); соціал-демократичний і націонал-комуністичний (І.Франко, В.Винниченко, М.Жвильовий, О.Шумський, М.Скрипник); консервативно-державницький (П.Куліш, В.Липинський); націоналістичний напрям (М.Міхновський, Д.Донцов).


Тема 4. Політика як соціальне явище

Історія визначення поняття та категорії «політика», ії сутнісних ознак. Загальна еволюція

концепції політики як соціального явища.

Економічні, соціальні, духовні детермінанти політики. Поняття соціального інтересу.

Суб’єкти і об’єкти політики. Соціальна структура суспільства: визначення, генезис і сучасний стан. Соціальні групи в політичному житті. Основні функції політики: визначення цілей суспільного розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, управління і регулювання суспільних процесів, соціалізація особи.

Політика як мистецтво можливого, суб’єктивно бажаного і здійснення об’єктивно необхідного. Проблема типологізації політики. Політика як система суспільних відносин.


^ Тема 5. Політична влада

Влада як явище суспільного життя. Концептуальні підходи до проблеми політичної влади (Р.Даль, Т.Парсонс, М.Вебер). Сутність політичної влади та ії головні властивості: верховенство, суверенітет, авторитарність, відповідальність, примусовість. Функції влади. Співвідношення державної і політичної влади.

Обумовленість політичної влади соціально-економічними і культурними чинниками (власність, мораль, право та ін.). Ресурси, межи і сила влади. Структура владних відносин і механізм здійснення політичної влади. Політичне панування і легітимність. Типи легітимного панування за М.Вебером. Джерела влади та її носії. Авторитет влади.

Напрямки і способи функціонування влади: керівництво, управління, контроль, прийняття рішень. Типи та види влади. Традиційні форми політичної влади: монархія, аристократія, технократія, охлократія, бюрократія, теократія, плутократія, елітократія.

Зміст концепції поділу влади. Система стримувань і противаг. Законодавча, виконавча і судова влади. Централізація та децентралізація влади. Конституційні положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні, її подальшу демократизацію.


^ Тема 6. Політична система суспільства

Поняття і модель політичної системи суспільства (Д.Істон). Інші інтерпретації політичної системи (Г.Алмонд, С.Коулмен).

Вузьке та широке розуміння політичної системи. Визначення політичної системи. Політична

влада як основа політичної системи.

Структура політичної системи: політична влада, політичні інститути, політичний процес, політичні відносини, політико-правові норми, політична культура та ідеологія, людина.

Функції політичної системи: нормативно-регулятивна, репрезентативна, інтегруюча, організації і відтворення політичного життя, політичне інформування, комунікація і соціалізація.

Розвиток політичних систем та їх взаємодія з іншими підсистемами суспільства. Політична система України на сучасному етапи.


^ Тема 7. Політичні режими

Сутність і типологія політичного режиму. Властивості та ознаки політичних режимів. Роль політичного режиму у функціонуванні політичної влади та життєдіяльності суспільства.

Головні параметри політичних режимів: рівень централізації влади, співвідношення держави і громадянського суспільства, правовий статус особи, наявність чи відсутність політичного та ідеологічного плюралізму, легальної опозиції. Типологія політичних режимів.

Поняття та ідейні джерела тоталітаризму. Основні риси т тоталітаризму. Поняття авторитаризму

та його особливості. Характерні ознаки ліберально-демократичного режиму.


^ Тема 8. Держава у політичній системі суспільства

Поняття держави, її визначальні ознаки. Різноманітність концептуальних підходів до визначення держави. Виникнення та еволюція держави. Концепція суспільного договору. Класова, «органічна», психологічна та інші теорії держави.

Різновиди і типи держав. Форми правління: монархії та республіки. Форми державного устрою: унітарні держави, федерації, конфедерації. Функції держави. Держава и право. Правова держава. Принципи правової держави.

Апарат державного управління. Система центральних, регіональних і місцевих органів державного управління. Державна бюрократія. Основні напрямки демократизації організації і діяльності апарату.

Конституція України та практичне втілення ідеї демократичної, соціально-правової держави.


^ Тема 9. Громадянське суспільство

Концепція громадянського суспільства (Дж.Локк, І.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Сутність, структура, фактори становлення і розвитку громадянського суспільства. Атрибути громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Співвідношення громадянського суспільства і держави.

Громадянське суспільство як матеріальна та соціальна основа демократичної, правової, соціальної держави. Специфіка функціонування громадянського суспільства в економічній, соціальній, політичний та духовній сферах. Принцип організації життя громадянського суспільства.


^ Тема 10. Політичні партії та партійні системи

Партія як політичний інститут. Виникнення та еволюція політичних партій. Класичні теорії політичних партій і партійних систем (Н.Макіавеллі, К.Маркс, Г.Моска, Р.Михельс, М.Вебер, М.Дюверже та ін).

Поняття політичної партії. Основні ознаки партії: наявність організації, тяжіння до влади, ідеологічний характер. Відмінність політичних партій від груп інтересів, суспільних організацій, груп тиску та інших об єднань.

Типологія політичних партій. Багатоманітність підходів до класифікації політичних партій: кадрові, масові і строго централізовані (М.Дюверже); консервативні і революційні; легальні і нелегальні; правлячі і опозиційні та ін. Політичний спектр: крайні ліві, ліві, ліво-центристи, праві, крані праві та ін. Функції політичних партій в суспільстві.

Поняття і типи партійних систем. Типології партійних систем. Однопартійні, двопартійні та багатопартійні системи. Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні.


^ Тема 11. Політична еліта


Поняття політичної еліти. Класичні теорії еліт (В.Парето, Г.Моска, Р.Міхельс). Концепція «національної демократії» В.Липинського. Сучасні концепції еліт: теорії демократичного елітизму, ліволіберальні концепції.

Структура політичної еліти. Дихотомія еліта-опозиція та еліта-контреліта. Правляча еліта та еліта влади. Система рекрутування еліт. Номенклатурна система і її наслідки. Політична еліта і демократія. Проблеми формування нової політичної еліти в України.


^ Тема 12. Політичне лідерство

Природа і соціальна сутність політичного лідерства. Ґенеза класичних поглядів на політичне лідерство (Н.Макіавеллі, Т.Карлейль, Ф.Ницше, Г.Тард та ін.).

Типологія політичного лідерства. Класифікація М.Вебера: традиційний, харизматичний і

раціонально-легальний типи лідерства. Сутність вождізму в політиці. Культ особи.

Соціальна роль та функції політичного лідера. Політичний імідж. Проблеми формування політичних лідерів у сучасній України.


^ Тема 13. Політична свідомість і політичні ідеології

Політична свідомість як форма відображення політичного буття. Обумовленість політичної свідомості історичними, національними, соціально-економічними і культурними чинниками розвитку суспільства. Політична свідомість суспільства, соціальної групи та особи. Групова та масова політична свідомість. Типи політичної свідомості. Функції політичної свідомості.

Індивідуальна і групова політична свідомість. Структура політичної свідомості, її рівні та види.

Поняття ідеології. (Де Тресі, К.Маркс, Р.Міхельс, М.Вебер, Т.Парсонс). Функції політичної

Ідеології. Основні ідейно-політичні течії сучасності. Лібералізм і неолібералізм. Консерватизм і неоконсерватизм. Марксизм і соціал-демократизм. Фашизм і неофашизм.

Ідеологічні орієнтації українського суспільства.


^ Тема 14. Політична культура

Національна та політична ментальність. Сутність, структура, типи політичної культури. Політична ідеологія як стрижень політичної культури суспільства. Культура політичного мислення, її ознаки і прояви. Культура функціонування політичних інститутів і способів політичної діяльності. Політичні комунікації. Політична культура в умовах ідеологічного плюралізму і багатопартійності. Історичні особливості формування політичної культури в Україні, її стан в сучасних умовах.


^ Тема 15. Політичний процес

Сутність і структура політичного процесу. Суб’єкт, носії політичної дії та об’єкт політичного процесу. Засоби, методи, ресурси політичного процесу.

Обумовленість політичного процесу особливостями політичної системи і політичного режиму. Стадії політичного процесу: формування політичної системи, відтворення компонентів та ознак системі, прийняття та виконання політико-управлінських рішень; контроль функціонування і напрямку розвитку політичної системи.

Типологія політичного процесу. Внутрішньо- і зовнішньополітичні політичні процеси.

Відкриті та приховані політичні процеси.

Політична поведінка та участь. Форми політичної участі: пряма, опосередкована.

Вили політичних процесів: революція, контрреволюція, реформа, заколот, політична кампанія, мітинг, демонстрація.


^ Тема 16. Політичний конфлікт

Поняття конфлікту як соціального явища. Ґенеза класичних поглядів на конфлікт (Г.Зіммель, Л.Козер, Р.Дарендорф та ін.) Співвідношення соціального та політичного конфліктів.

Політичний конфлікт як форма взаємодії між особами. Партіями, політичними та соціальними групами, державами з приводу влади.

Форми, моделі, типи та функції політичного конфлікту. Конфлікт інтересів і конфлікт цінностей. Шляхи та засоби регулювання політичних конфліктів. Консенсус і компроміс.


^ Тема 17. Виборі та виборчі системи

Поняття виборів, її види. Вибори як демократичний спосіб формування та позачергової зміни персонального складу органів державної влади. Вибори президентські, парламентські і муніципальні. Виборі чергові та позачергові.

Абсентеїзм та його причини. Абсентеїзм як тип політичної поведінки особи.

Виборча система: поняття, основні типи. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система. Виборча система України.


^ Тема 18. Світова політика і міжнародні відносини

Міжнародні відносини як цілісна система. Місце в ній політичних відносин. Суб’єкти, види і принципи міжнародних політичних відносин. Глобалізація, інтернаціоналізація, поглиблення політичних і економічних зв’язків.

Основні тенденції міжнародного політичного процесу: деідеологізація міжнародних відносин, перехід від конфронтації до партнерства і співробітництва, розосередження влади у світовий політиці, демократизація і гуманізація світової політиці, розширення міжнародних відносин.

Світова політика як сукупна політична діяльність основних суб’єктів міжнародного права. Міжнародні організації та міжнародні політичні відносини. Система міжнародної безпеки. Основні прояви кризи сучасної цивілізації та шляхи її подолання.

Україна в систем міжнародних політичних відносин та її місце в сучасному політичному просторі. Основні напрямки і пріоритети зовнішньополітичної діяльності української держави.


ЛІТЕРАТУРА


1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. –

К.,2000.

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. – Львів, 2001.

3. Видрин М.А., Табачник Д. Україна на порозі ХХ1 ст. Політичний аналіз.

– К.,1995.

4. Козырев Г.И. Введение в политологию: Учебное пособие для студентов

вузов. – М.,2003.

5. Муляр В.І. Політологія. Курс лекцій. – К.,2003.

6. Мухаев Н.Д. Политология: учебник для вузов. Издание второе. - М.,2005.

7. Піча В.М., Лемківський К.М., Хома Н.М. Політологія. – К., 2002.

8. Политическая социология: Учебник для вузов / Под ред.. чл.-корр. РАН

Ж.Т.Тощенко.- М.,2002.

9. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів

вищ. навч. закладів. – К.,1997.

10. Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. и А.А.Радугин. – М.,1999.

11.Политология: Учеб. пособие /Под. Ред. С.А.Матвеева. – Х.,2001.

12. Політологія: Підруч. для ВНЗ. 3-е від. випр. і доп. /За заг. Ред..

В.Г.Кременя, М.І.Горлача. – Харків, 2001.

13. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів /За ред.

О.В.Бабкіної, ВП.Горбатенка. – К.,2002.

14. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці. Навчальний

словник-довідник для студентів. Уклали: В.М.Піча, Н.М.Хома. – К.,2002.

15. Потульницький В. Історія української політології. – К.1992.

16. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для

студентов высш. учеб. заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.,2000.

17. Рудич Ф.М. Політологія. – К.,2005.

18. Тавадов Г.Т. Политология: Учебное пособие. – М.,2000.

19. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та

перспективи. – К.,2000.

20. Українська державність у ХХ ст..: історико-політичний аналіз. – К.,1996.

21 Шляхтун П.П. Політологія. – К.,2002.Похожие:

Програма з дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни «Економічна геологія»
Програма навчальної дисципліни нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (опп)
Програма з дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Програма з дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
Формування здорового способу життя. Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010 р
Програма з дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
«Аналітична геометрія». Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010р. – 15с
Програма з дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Програма з дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Теорія поріняльнихдосліджень», затвердженою Вченою радою мдпу...
Програма з дисципліни iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010105 Соціальна педагогіка. Мова та література
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Програма з дисципліни iconРобоча програма дисципліни "Загальна психологія" для спеціальності: 010101 Дошкільне виховання. Початкове навчання
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни "Загальна психологія", затвердженої вченою радою протокол №
Програма з дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Екокультура особистості»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Екокультура особистості», затвердженої вченою радою (протокол...
Програма з дисципліни iconРобоча програма дисципліни «Управління персоналом»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Управління персоналом», затвердженої вченою радою (протокол...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов