Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації icon

Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністраціїНазваниеПоложення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Дата конвертации14.11.2012
Размер85.24 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови районної

державної адміністрації

№ 307 від «01»листопада 2005р.

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації

1. Фінансове управління районної державної адміністрації (далі управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється відповідно до чинного законодавства і підпорядковується голові районної державної адміністрації та головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації.

Управління забезпечує реалізацію державної фінансової, бюджетної та податкової політики на відповідній території.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства фінансів України, рішеннями головного фінансового управління обласної державної адміністрації і розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням.

3. Управління:

складає проект районного бюджету, та після затвердження сесією районної ради забезпечує виконання районного бюджету;

готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, відносно місцевих бюджетів;

забезпечує дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району, що стосується формування і виконання місцевих бюджетів.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази району та враховує їх при складанні проекту районного бюджету;

2) організує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням районної державної адміністрації визначає порядок і термін подання виконавчими комітетами селищної та сільських рад матеріалів для підготовки проектів районного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів селищної та сільських рад , складає проект районного бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів селищної та сільських рад;

3) Разом з виконкомами селищної та сільських рад, податковою інспекцією, організує виконання дохідної частини місцевих бюджетів, вносить пропозиції щодо наповнення дохідної частини бюджетів, як за рахунок традиційних, так і нетрадиційних джерел фінансування.

4) складає зведення бюджетів, що входять до бюджету району та подає його в установлені строки до фінансового управління обласної державної адміністрації ;

5) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів бюджетного законодавства;

6) здійснює контроль за станом надходження доходів бюджету, коштів позабюджетних фондів та правильністю використання підприємствами, установами, організаціями виділених їм з відповідного бюджету асигнувань, коштів позабюджетних фондів;

7) складає розпис доходів і видатків районного бюджету з поквартальним розподілом, забезпечує його виконання, приймає рішення про пересування квартальних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і з бюджетами селищної та сільських рад;

8) готує і подає райдержадміністрації пропозиції про чисельність, витрати та фонд оплати праці підрозділів районної державної адміністрації, сільських виконавчих комітетів, які фінансуються з районного бюджету ;

9) здійснює контроль за виконанням районного бюджету і за додержанням банківськими установами правил касового виконання бюджету по доходах;

10) веде облік виконання районного бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до районного бюджету по доходах і видатках, контролює облік виконання бюджетів селищної та сільських рад ;

11) розглядає звіти про виконання бюджетів селищної та сільських рад, кошторисів видатків районних управлінь і відділів, інших установ, що фінансуються з районного бюджету, складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджету району і подає його фінансовому управлінню обласної державної адміністрації; звітує перед районною державною адміністрацією про хід виконання районного бюджету і подає їй річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

12) здійснює облік коштів резервного фонду районної державної адміністрації;

13) контролює правильність проведення виплат і відшкодування коштів за рахунок місцевих бюджетів, передбачених чинним законодавством;

14) готує пропозиції районній державній адміністрації про встановлення місцевих податків і зборів;

15) за дорученням районної державної адміністрації розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до районного бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання до сесії районної ради;

16) на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків аналізує економічний і фінансовий стан галузей господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо вишукування та мобілізації додаткових фінансових ресурсів;

17) готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх вирішенні у справах, пов'язаних із зміною форм державної і комунальної власності, приймає участь через своїх представників у роботі комісій з приватизації об'єктів державної і комунальної власності;

18) бере участь в роботі по створенню ринку цінних паперів в районі, аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг;

19) згідно Закону України “Про місцеве самоврядування” готує пропозиції про випуск в обіг для розміщення місцевих позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює проведення цієї роботи;

20) аналізує вплив на фінансовий стан підприємств комунальної власності та бюджет району процесів, пов'язаних з новими принципами ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;

21) відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює фінансування, в межах наявних фінансових ресурсів у бюджеті, заходів по розвитку житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, культури, місцевих органів виконавчої влади;

22) забезпечує контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, разом з органами державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби України проводить комплексні перевірки виконання бюджетів усіх рівнів;

23) забезпечує разом з відповідними підрозділами районної державної адміністрації на підприємствах, в організаціях і установах комунальної власності додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності;

24) бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання; готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання місцевих органів виконавчої влади;

25) вивчає, аналізує фінансову діяльність виконкомів селищної та сільських рад і вживає заходів щодо її вдосконалення;

26) організує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, та підприємств, установ й організацій, вживає заходів до усунення причин їх виникнення.

5. Фінансове управління має право:


1) одержувати від районних управлінь , виконавчих комітетів селищної та сільських рад, суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, матеріали для складання проекту бюджету району, районного бюджету та здійснення контролю за їх виконанням;

2) обмежувати, а в необхідних випадках припиняти фінансування з районного бюджету підприємств, установ і організацій при наявності фактів незаконного витрачання ними бюджетних коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше виділених коштів з бюджету та іншої встановленої звітності, з повідомленням про це керівників районних управлінь і відділів, і в межах своєї компетенції застосовувати інші санкції, встановлені чинним законодавствам;

3) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій;

4) залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян(за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

6) одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на фінансовий відділ, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності, підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

7) проводити в управліннях і відділах, місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, незалежно від форм власності, перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов'язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають у процесі перевірок;

8) надавати з районного бюджету у разі тимчасових касових розривів в процесі виконання селищного і сільських бюджетів позики, які повинні бути погашені у встановлені строки в межах поточного бюджетного року;

9) управління має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також міжрайонною державною податковою інспекцією, контрольно-ревізійною службою, відділенням районного Державного казначейства, банківськими установами, органами внутрішніх справ, суду та прокуратури, іншими контролюючими органами.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з головнм фінансовим управлінням обласної державної адміністрації. Начальник має заступника, якого за його поданням призначає та звільняє з посади голова районної державної адміністрації.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів, а також за роботу підвідомчих установ;

подає райдержадміністрації та головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації на затвердження структуру і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників й асигнувань на утримання, встановлених для управління;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання.


9. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів.


10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням.


11. Юридична адреса: 62800 Харківська обл., Печенізький р-н, смт Печеніги, вул.. 1-го Травня, 6.


Керівник апарату

райдержадміністрації Т.О. Тарасенко


Т.О. Гребеннікова


Похожие:

Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації
Управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) утворюється головою Печенізької...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №166 положення про фінансове управління районної державної адміністрації
Фінансове управління (далі – управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації,...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги 22 квітня 2013 року №84 Про затвердження Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, від 26 вересня 2012...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПравила внутрішнього трудового розпорядку працівників фінансового управління Печенізької районної державної адміністрації І. Порядок прийому І звільнення працівників та
При прийомі на роботу фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації вимагає від того, хто влаштовується на роботу,...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
Печенізької районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації 04. 07. 2012 №244 положення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації
Печенізької районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації Печеніги 2013
Печенізької районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської...
Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про фінансове управління районної державної адміністрації
Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови районної держадміністрації,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов