Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації
Дата конвертации28.11.2013
Размер138.57 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 17.05.2013 року № 102


ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку

Печенізької районної державної адміністрації


1. Управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою Печенізької районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Печенізького району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації та Міністерству аграрної політики та продовольства України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, розпорядженнями голови обласної, районної державних держадміністрацій, а також положенням про управління.

4. Вид управління та його статус, як юридичної особи публічного права, визначено головою районної державної адміністрації.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної аграрної політики на території району.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) забезпечує реалізацію державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва, приймає участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу і гарантування продовольчої безпеки держави;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації голові районної державної адміністрації, Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

5) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) вносить Мінагрополітики України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

9.) вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб'єкти господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

10) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

11) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

12) в межах своєї компетенції розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

13) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

14) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

15) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної і районної рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює заходи щодо врегулювання земельних і майнових відносин в агропромисловому комплексі, створення ефективних форм господарювання на засадах приватної власності на майно і землю;

28) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків надає методичну допомогу з питань створення та діяльності на базовому рівні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, заготівельно-збутових, агросервісних та інших структур малого підприємництва;

29) бере участь у розроблені і здійснені заходів щодо організації безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на екологічно забруднених землях, сприяє вирощуванню екологічно чистої сільськогосподарської продукції, виробництву якісних продуктів харчування, поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

30) координує роботу щодо збалансування потреб і надходження засобів захисту рослин, а також хімічних добрив та регуляторів росту рослин;

31) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

32) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

33) організовує роботу, пов’язану з комплексним розвитком сільських територій, включаючи здійснення заходів щодо будівництва об’єктів соціально-культурного, житлового, оздоровчого призначення;

34) координує роботу дорадчих служб району та сприяє запровадженню в системі дорадництва принципів та методології формування економічно-ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, залученню сільського населення до активної діяльності та підприємництва;

35) надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з економічних питань правового обслуговування;

36) проводить моніторинг цін на основні види сільськогосподарської продукції;

37) здійснює інформаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств з питань кон’юнктури цін на ринках;

38) приймає участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

39) координує племінну та селекційну роботу сільськогосподарських підприємств усіх форм власності;

40) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності сортовим насінням, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами, технікою та іншими матеріально-технічними ресурсами;

41) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

42) приймає участь у формуванні регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

43) приймає участь у розробці пропозицій з питань раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, бере участь в організації роботи, пов’язаної з моніторингом земель сільськогосподарського призначення, визначенні основних напрямів організації раціонального використання та охорони земель;

44) розробляє і вносить пропозиції держадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

45) приймає участь у пропаганді досягнень аграрного сектору району;

46) здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;


47) сприяє впровадженню інформатизації в діяльності підприємств та організацій регіону;

48) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

49) у межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу.

50) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

51) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

3) визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління

керівників його структурних підрозділів, спеціалістів управління;

4) затверджує структуру управління у межах граничної чисельності та фонду оплати праці, положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників;

5) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подає на державну реєстрацію в районне управління юстиції;

13) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління.

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

17) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

14. Управління, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, кутовий штамп, власні бланки.


Перший заступник голови

райдержадміністрації І. ОТЧЕНАШКОПохожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 16. 03. 12 №204 положення про управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
Чугуївської районної державної адміністрації (далі управління) є її структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 05 березня 2013 Печеніги №39 Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», та відповідно розпорядження...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 серпня 2012 року №694 положення про управління розвитку інфраструктури районної державної адміністрації загальні засади
Управління підзвітне і підконтрольне голові районної державної адміністрації та відповідним профільним управлінням Харківської обласної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації 04. 07. 2012 №244 положення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 12. 2012 року Печеніги №510/2 Про затвердження Перспективного плану (основних напрямів) діяльності Печенізької районної державної адміністрації на 2013 рік
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція)
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі Департамент)
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 12. 2012 року Печеніги №509 Про затвердження плану роботи Печенізької районної державної адміністрації на І квартал 2013 року Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Дно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту Печенізької районної державної адміністрації, затвердженого...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги 22 квітня 2013 року №84 Про затвердження Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, від 26 вересня 2012...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов