Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації icon

Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністраціїНазваниеПоложення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Дата конвертации28.11.2013
Размер100.05 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження першого заступника голови районної

державної адміністрації


від 21.10.2013 № 239
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації


1. Відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Печенізького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

Відділ масових комунікацій Печенізької районної державної адміністрації створено шляхом реорганізації сектору з питань внутрішньої політики апарату Печенізької районної державної адміністрації відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 липня 2013 року № 66-к «Про реорганізацію сектору з питань внутрішньої політики апарату Печенізької районної державної адміністрації».

Відділ є правонаступником сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськими організаціями апарату районної державної адміністрації.


2. Відділ є структурним підрозділом апарату Печенізької районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації. Діяльність відділу здійснюється на основі річних, квартальних та місячних планів роботи, погоджених із заступником голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.


3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.


4. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної політики у сферах інформації і видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення району в інформаційній та видавничій продукції, а також з питань міжнаціональних відносин;

здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на території району;

сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин;

сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими об’єднаннями;

забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин.


5. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.  

5.2. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в сфері інформації, видавничої справи, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, політичних партій і громадських об’єднань у межах Печенізького району.

5.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Печенізького району.

5.4. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, щзо належать до компетенції відділу.

5.5. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

5.6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.7. Готує (бере участь у підготовленні) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.8. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.9. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України 
та депутатів відповідних місцевих рад.

5.10. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.11. Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері інформації, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, у тому числі з питань:

1) реалізації державної політики у сфері інформації
з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції;

2) проведення аналізу та узагальнення інформації про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації;

3) підготовки в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичних матеріалів та проведення брифінгів, прес-конференцій, засідань за «круглим столом», що проводяться в районній державній адміністрації;

4) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

5) забезпечення інформаційного наповнення сторінок офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району та держави в цілому;

6) організації висвітлення заходів, що відбуваються за участю голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

5.12. Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації у сфері здійснення внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у тому числі з питань:

1) забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

2) здійснення аналізу діяльності політичних партій та громадських організацій, підготовлення пропозицій щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району;

3) забезпечення підготовки і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань;

4) узагальнення висновків, пропозицій та зауважень, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяння врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

5) здійснення організаційно-правового та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

6) здійснення моніторингу проведення мирних зібрань, організації 
в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації розгляду вимог учасників зазначених акцій та інформування про результати;

7) вивчення та аналіз тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку району;

8) вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо запобігання проявам розпалювання міжетнічної та расової ворожнечі, міжетнічних конфліктів у районі;

12) сприяння збереженню та розвитку етнічної, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

13) здійснення у межах своєї компетенції заходів із реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин, координації діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень, подання голові районної державної адміністрації відповідної інформації;

15) сприяння діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримки розвитку національно-культурних традицій.


 6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань інформації, свободи слова, діяльності засобів масової інформації, здійснення внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари 
та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та засобами масової інформації з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням директора Департаменту масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації.

 

9. Начальник відділу:

організовує роботу відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання;

розробляє посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку;

планує роботу відділу та забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи відділу;

готує пропозиції, проекти розпоряджень голови райдержадміністрації за напрямками діяльності відділу у межах наданих повноважень;

бере участь у розробці проектів нормативних актів, окремих положень комплексних регіональних програм з питань, що належать до компетенції відділу;

регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами, органів місцевого самоврядування, з питань що стосуються діяльності відділу;

організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій;

визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи, вживає заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу, забезпечує підвищення професійної кваліфікації його працівників;

вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

готує в визначений термін звіти про виконану роботу відділу та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі;

систематично аналізує суспільно-політичну ситуацію в районі;

інформує Департамент масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації та голову райдержадміністрації про діяльність політичних партій та громадських організацій;

організовує роботу та здійснює контроль за веденням документації відділу згідно чинного законодавства;

за дорученням заступника голови райдержадміністрації представляє відділ в органах виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень;

забезпечує у межах своєї компетенції ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

готує запити на безкоштовне отримання від органів державної влади,
підприємств, установ, громадських організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються наданих відділу повноважень;

за дорученням голови райдержадміністрації та його заступника приймає участь у нарадах, перевірках діяльності структурних підрозділів райдержадміністрацій в межах своєї компетенції;                 

вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян, веде прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку національних меншин на території району, розробляє пропозиції щодо запобігання проявам національної винятковості, розпалювання ворожнечі і ненависті на національному грунті, готує інформацію керівництву райдержадміністрації щодо фактів порушення прав етнічних спільнот, випадків непорозуміння на грунті міжнаціональних відносин;

надає організаційну та консультативну допомогу громадським організаціям національних меншин; сприяє етнічним спільнотам в задоволенні їх масовоосвітніх та етнокультурних потреб, а також в задоволенні національно культурних, мовних та освітніх потреб українців, які проживають за межами держави (українська діаспора).


10. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу. У разі відсутності начальника відділу, головного спеціаліста відділу виконання обов’язків покладається на іншу особу в установленому порядку.


11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


Заступник голови

районної державної адміністрації О.В.КИЗИМПохожие:

Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26 березня 2012 року №224 положення про відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою...
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29. 02. 12 №165 положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Відділ безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 серпня 2012 року №698 положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації затверджується головою районної...
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 02. 03. 12 №172 положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Чугуївської районної державної адміністрації
Чугуївського району, йому підзвітний та підконтрольний і підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 03. 12 №183 положенн я про організаційний відділ апарату районної державної адміністрації загальні засади
Організаційний відділ (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 04. 2012 №330 } положення про архівний відділ Чугуївської районної державної адміністрації
Архівний відділ районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 21. 03. 12 №213 положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації
Сектор з питань правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації...
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від 18 січня 2012 року Печеніги №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги від "18" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов