Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів,НазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів,
Дата конвертации19.08.2014
Размер298.95 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови
районної державної адміністрації
10.10.2013 № 229


ІНСТРУКЦІЯ

про порядок обліку, зберігання і використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, справ, видань та

інших матеріальних носіїв, які містять службову інформацію


1. Загальні положення

1. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання в
Печенізькій районній державній адміністрації документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять службову інформацію (далі - Інструкція), врегульовує питання обліку, зберігання, використання та знищення документів, справ, видань, магнітних та інших матеріальних носіїв, які містять службову інформацію (далі-документи) в Печенізькій районній державній адміністрації.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (далі - Перелік), розробляється експертною комісією районної державної адміністрації з питань службової інформації (далі - експертна комісія), і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

З метою узгодженого вирішення питань щодо віднесення інформації, яка була отримана, створена Печенізькою районною державною адміністрацією або знаходиться у її володінні, до інформації, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування». розпорядженням голови районної державної адміністрації утворюється експертна комісія.

Рішення експертної комісії оформляється протоколом і є підставою для включення до Переліку відомостей , які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

2. На документах у правому верхньому кутку першої сторінки, а для
видань - на обкладинці та на титулі проставляються гриф «Для службового
користування» і номер примірника.

3. Необхідність проставлення грифа « Для службового користування » на документах визначається на підставі Переліку виконавцем та особою, яка підписує документ.

4. Голова районної державної адміністрації має право зняти гриф «Для службового користування» з документів, підготовлених управліннями, відділами чи іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, якщо відомості, що містяться у цих документах, не відповідають Переліку.

5. Відповідальність за забезпечення правильного ведення обліку, зберіган-

2

ня та використання документів з грифом «Для службового користування » в районній державній адміністрації несе керівник апарату районної державної адміністрації .

Ведення обліку, зберігання, розмноження та використання документів з грифом « Для службового користування », а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі - загальний відділ).

6. Запобігання розголошенню відомостей, що містяться в документах з грифом «Для службового користування», та випадкам втрат таких документів покладається на сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

7. Працівники районної державної адміністрації, які працюють з доку-ментами з грифом «Для службового користування»,в обов'язковому порядку підлягають ознайомленню під розписку з цією Інструкцією. Ознайомлення здійснює загальний відділ.

Працівникам (виконавцям), допущеним до роботи з документами з грифом «Для службового користування», забороняється повідомляти усно або письмово будь-кому відомості, що містяться в цих документах, якщо це не викликано службовою потребою.

8. Під час роботи з документами і матеріалами з грифом «Для службового користування» слід також керуватися Інструкцією з питань діловодства в районній державній адміністрації, затвердженою розпорядженням голови районної державної адміністрації.


^ 2. Приймання і облік документів


9. Приймання і облік (реєстрація) документів з грифом «Для службового користування» здійснюється загальним відділом.

На документи з грифом «Для службового користування », як правило, поширюється вимога одноразовості реєстрації.

10. Кореспонденція з грифом «Для службового користування», що надходить до районної державної адміністрації, приймається і розкривається працівником загального відділу. При цьому перевіряються правильність адреси, цілісність упаковки та відбитків печаток, а також звіряються номери вкладень, зазначених на пакетах, з номерами за реєстром (розносною книгою або розпискою), номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

Документи з грифом «Для службового користування», які надійшли до районної державної адміністрації помилково, повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

У разі виявлення пошкодження упаковки, розходжень між відбитком пе-

3

чатки і найменуванням відправника в реєстрі (розносній книзі або розписці) ро-

биться відповідний запис і кореспонденція приймається з одночасним складанням акта у двох примірниках, який підписує особа, яка доставила кореспонденцію, а також особа, яка її прийняла. Один примірник акта надсилається (передається) до підрозділу фельдзв'язку (спецзв'язку), представник якого доставив кореспонденцію для вжиття відповідних заходів.

У разі відсутності у конвертах (пакетах) документів або додатків до них складається акт у двох примірниках (додаток 1 цієї Інструкції), один з яких надсилається відправнику.

У разі коли є підстави вважати, що характер пошкодження упаковки дає змогу ознайомитися зі змістом вкладення, працівник загального відділу, негайно повідомляє про це керівника апарату районної державної адміністрації та вживає заходів до збереження кореспонденції у недоторканому стані до прийняття стосовно нього рішення.

Особа, яка приймає кореспонденцію «Для службового користування», підписується за її отримання в реєстрі (розносній книзі або розписці), словами зазначає кількість прийнятих пакетів (документів), дату та час їх прийняття.

11. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з
грифом «Для службового користування». Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) - за кількістю примірників.

12. Документи з грифом «Для службового користування», що стосуються питань охорони державної таємниці, а також пакети з позначкою «Особисто» передаються за реєстром (розносною книгою) для реєстрації до сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.

13. Облік документів та видань з грифом «Для службового користування» ведеться в журналах (додаток 2 цієї Інструкції), як правило, окремо від обліку іншої несекретної інформації.

У разі коли обсяг документів з грифом «Для службового користування» незначний, дозволяється вести їх облік (реєстрацію) разом з іншою несекретною інформацією. При цьому у журналі до реєстраційного номера документа або видання додається позначка «ДСК».

Сторінки журналу нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній обліченій сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі, який підписується працівником загального відділу та завіряється печаткою «Для пакетів».


^ 3. Розмноження і розсилання (відправлення) документів


14. Документи з грифом «Для службового користування», одержані від сторонніх організацій, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

15. Друкування документів з грифом «Для службового користування»,

4

здійснюється в загальному відділі. Допускається друкування таких документів у структурних підрозділах районної державної адміністрації під відповідальність їх керівників. Для друкування використовуються механічні друкарські машинки, які не обладнані електричним приводом.

Друкування документів з грифом «Для службового користування », а також обробка інформації обмеженого доступу з використанням засобів копіювально-розмножувальної техніки дозволяється за умови створення комплексної системи захисту інформації та проведення в порядку, встановленому Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державної експертизи зазначеної системи на відповідність вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації, за результатами якої видається атестат відповідності.

Гриф «Для службового користування», номер примірника документа та, у разі необхідності, позначка «Особисто» чи «Літер «М» зазначається на першому (титульному) аркуші вгорі праворуч кожного його примірника.

На кожному примірнику надрукованого проекту документа внизу ліворуч зворотного боку останнього аркуша зазначається:

кількість надрукованих примірників;

прізвище виконавця ;

прізвище особи, яка друкувала документ;

дата друкування.

16. Надруковані і підписані документи з грифом «Для службового користування» разом з їх чернетками та варіантами передаються для реєстрації до загального відділу. Чернетки і варіанти знищуються виконавцем та працівником загального відділу, про що на копії вихідного документа робиться запис: «Чернетки і варіанти знищені.Дата.Підписи».

17. Пересилання документів з грифом «Для службового користування» до інших організацій у межах України здійснюється рекомендованими або цінними поштовими відправленнями а також кур’єрами райдержадміністрації.

Доставка документів з грифом «Для службового користування» представниками інших організацій та установ здійснюється на підставі письмових доручень.

18. Документи з грифом «Для службового користування» відправляються працівником загального відділу райдержадміністрації.

Перед відправленням документів перевіряється наявність усіх примірників та аркушів надрукованих документів, відповідність їх реєстраційних номерів номерам в облікових формах, наявність підпису голови райдержадміністрації чи інших посадових осіб, правильність адресування, наявність додатків та їх оформлення.

У разі відправлення документів із супровідним листом на пакеті про-

ставляється реєстраційний номер супровідного листа.

У разі відправлення документів без супровідних листів на пакетах, у які вкладено ці документи, зазначаються реєстраційні номери всіх документів із за-

5

значенням номерів примірників, а до облікових форм заноситься номер реєстру та дата відправлення.

Документи, справи і видання з грифом «Для службового користування» що розсилаються вкладаються у конверти або упаковуються таким чином, щоб виключалася можливість доступу до них.

На конвертах (упаковках) документів з грифом «Для службового користування» забороняється зазначати прізвища і посади керівників організацій (структурних підрозділів), виконавців документів, а також найменування структурних підрозділів.

19. Ознайомлення представників засобів масової інформації з документами з грифом «Для службового користування» та передавання їм таких матеріалів допускається у кожному окремому випадку за письмовим дозволом голови райдержадміністрації.

Такі документи попередньо розглядаються експертною комісією райдержадміністрації, яка приймає письмове рішення про доцільність та можливість їх передавання .

Якщо в документах з грифом «Для службового користування» містяться відомості, що належать до компетенції інших організацій та установ, передавання їх у засоби масової інформації може бути здійснене лише за письмовою згодою цих організацій та установ.  1. ^ Формування виконаних документів у справи


20. Документи з грифом «Для службового користування» після їх вико-

нання формуються у справи. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурою справ несекретного діловодства.

У номенклатуру справ в обов'язковому порядку включаються всі довідкові та реєстраційні журнали на документи з грифом «Для службового користування».

21. За незначної кількості документів з грифом «Для службового корис-тування», які створюються у діяльності районної державній адміністрації, номенклатурою може бути передбачене запровадження однієї справи із заголовком «Документи з грифом «Для службового користування». Термін зберігання такої справи не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляється позначка «ЕК» (експертна комісія).

22. Після закінчення діловодного року, як правило протягом січня-березня наступного року, справа «Документи з грифом «Для службового користування». переглядається посторінково членами експертної комісії районної державної адміністрації та, у разі потреби, приймається рішення про переформування документів. Документи постійного зберігання, що міс-тяться у цій справі, формуються в окрему справу, якій надається окремий заголовок і яка додатково включається до номенклатури справ. Документи тим-

часового зберігання залишаються у цій справі згідно із затвердженою номен-

6

клатурою справ.

Якщо у справі «Документи з грифом «Для службового користування». містяться тільки документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися. Термін зберігання такої справи встановлюється відповідно до найбільшого терміну зберігання документів, що містяться в цій справі. Позначка «ЕК» у графі номенклатури справ «Термін зберігання» закреслюється і зазначається уточнений термін зберігання.

23. Справи з документами з грифом «Для службового користування» по-

винні мати внутрішні описи (додаток 3 цієї Інструкції).


^ 5. Використання документів. Зняття грифа «Для службового користу- вання»

24. До роботи із справами з грифом «Для службового користування»до-пускаються посадові особи райдержадміністрації, які мають досвід роботи та безпосереднє відношення до цих справ, згідно зі списками, погодженими загальним відділом, а до документів за вказівками , викладеними у резолюції голови райдержадміністрації. До роботи з виданнями з грифом «Для службо-вого користування» допускаються категорії працівників райдержадміністрації визначені головою райдержадміністрації.

25. Забороняється користуватись відомостями з документів грифом «Для службового користування» для відкритих виступів або опублікування в засобах масової інформації, експонувати такі документи на відкритих виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або інших громадських місцях.

26.^ Передача інформації з грифо «Для службового користування» каналами зв’язку здійснюється лише з використанням засобів технічного захисту інформації.

27. Представники інших організацій та установ допускаються до ознайомлення і роботи з документами з грифом «Для службового користування» з дозволу голови райдержадміністрації за наявності письмового запиту організацій та установ, в яких вони працюють, із зазначенням характеру завдання, що виконується.

28. Справи та видання з грифом «Для службового користування» видаються виконавцям і приймаються від них під розписку в картці обліку видачі справ і видань, що видаються (додаток 4 цієї Інструкції).

29. Зняття копій і здійснення виписок працівниками райдержадміністрації з документів з грифом «Для службового користування» проводиться з дозволу голови райдержадміністрації. Копіювання для сторонніх організацій та установ документів з грифом «Для службового користування», одержаних від інших організацій та установ здійснюється за погодженням з організаціями та устано-вами-авторами цих документів.

7

30. Справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання з грифом «Для службового користування» періодично переглядаються експертною комісією райдержадміністрації з метою можливого зняття цього грифа. Рішення комісії оформлюється актом та затверджується головою райдержадміністрації.

31. Знищенню підлягають документи, справи та інші матеріальні носії службової інформації, що втратили практичне значення і не мають наукової, історико-культурної або іншої цінності, термін зберігання яких минув. Такі матеріальні носії інформації з грифом «Для службового користування» підлягають знищенню на підставі рішення експертної комісії райдержадміністрації, зі складанням акта (додаток 5 цієї Інструкції), затвердженого головою райдержадміністрації. Після знищення документи з грифом «Для службового користування» повинні перебувати у стані, що виключає можливість відновлення їх тексту і прочитання.

32. Після знищення матеріалів з грифом «Для службового користування» в облікових формах робиться відмітка «Знищено. Акт № __ від (дата)».

^ 6. Забезпечення схоронності документів. Перевірка їх наявності


33. Документи з грифом «Для службового користування» повинні з збе-рігатися у загальному відділі у шафах (сейфах), які надійно замикаються та опечатуються.

34. Справи з грифом «Для службового користування» , видані для ро-боти працівником загального відділу , підлягають поверненню у той же день.

Окремі справи з грифом «Для службового користування» з дозволу начальника загального відділу можуть перебувати у виконавця протягом терміну, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

Передача документів з грифом «Для службового користування» іншим працівникам райдержадміністрації здійснюється тільки через загальний відділ.

35. Забороняється вилучення із справ або переміщення документів з грифом «Для службового користування» з однієї справи до іншої без дозволу начальника загального відділу. Про всі проведені вилучення або переміщення документів робляться відмітки в облікових формах, включаючи внутрішні описи.

36. Забороняється виносити документи з грифом «Для службового користування» за межі адміністративної будівлі районної державної адміністрації.

37. Посадовим особам, які відряджені до інших населених пунктів, забороняється мати при собі матеріали з грифом «Для службового користування». Ці матеріали повинні бути заздалегідь надіслані на адресу ор-

8

ганізації за місцем відрядження працівника відповідно до порядку, встановленого цією Інструкцією.

В окремих випадках з дозволу голови райдержадміністрації дозволяється перевезення документів з грифом «Для службового користування» до іншого населеного пункту за умови, що такі документи перевозяться групою у складі не менше двох працівників, що мають виконувати роботу з ними в іншому населеному пункті.

38. У разі зміни працівника, відповідального за облік і зберігання документів (справ) з грифом «Для службового користування», складається акт прийому - передачі цих документів за довільною формою і затверджується головою райдержадміністрації..

39. Перевірка наявності документів з грифом «Для службового користування» в райдержадміністрації здійснюється щороку комісією, що призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації .

Перевіряється рух (отримання, відправлення, розмноження та знищення) документів з грифом «Для службового користування» протягом року, за який проводиться перевірка, а також звіряються реєстраційні дані з фактичною наявністю документів за звітний період.

Результати перевірки оформлюються актом (додаток 6 цієї Інструкції), який підписується комісією та затверджується головою районної державної адміністрації .

  1. Про факти втрати документів з грифом «Для службового користу-

вання» або розголошення відомостей, що містяться в них, терміново доводиться до відома голови районної державної адміністрації, завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації та письмово повідомляється Управління Служби безпеки України в Харківській області із зазначенням обставин втрати документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів.

Для розслідування факту втрати документів з грифом «Для службового користування» або встановлення факту розголошення відомостей, що містяться в них, розпорядженням голови районної державної адміністрації, призначається комісія, висновок якої затверджується ним.

Відповідні записи про втрачені документи вносяться в облікові форми на підставі акта комісії, затвердженого головою районної державної адміністрації.

41. За порушення, що призвели до розголошення інформації «Для службового користування» , втрати або незаконного знищення документів з грифом «Для службового користування», а також інших вимог цієї Інструкції винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


^ 7. Особливості поводження мобілізаційними документами

42. Працівники районної державної адміністрації допускаються до роботи

9

з документами мобілізаційного характеру, яким надано гриф «Для службового користування» (далі - мобілізаційні документи), на підставі списку, складеного сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації, погодженого з начальником загального відділу та затвердженого головою районної державної адміністрації.

43. Під час підготовки та реєстрації мобілізаційних документів на кожному їх примірнику в правому верхньому куті нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка «Літер «М».

44. Робота з мобілізаційними документами здійснюється в приміщенні сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації з
дотриманням вимог, які виключають можливість ознайомлення із змістом
таких документів сторонніх осіб.

45. Мобілізаційні документи пересилаються в пакетах з позначкою « Лі-

тер «М».

Пересилати мобілізаційні документи в одному пакеті з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, забороняється.

  1. Друкування та розмноження мобілізаційних документів здійснюється в секторі взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог цієї Інструкції.

  2. Мобілізаційні документи долучаються до справ з мобілізаційної роботи, які формуються відповідно до вимог цієї Інструкції.

Справи з мобілізаційними документами зберігаються в окремому сховищі, що надійно замикається та опечатується.


47. Контроль за роботою з мобілізаційними документами покладається
на голову районної державної адміністрації, начальника загального відділу, завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації.


^ Керівник апарату

районної державної адміністрації І.О.ПОСТНІКОВА


Додаток 1 до Інструкції

(пункт 10)


АКТ

про відсутність вкладень у конверті (пакеті)


від _______ № _______

_____________________________________________________________

місце складання


Цей акт складений на підставі Інструкції про порядок обліку, зберіган-

ня і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв

інформації, які містять службову інформацію, начальником загального відділу

__________________________________________________________________

найменування організації

__________________________________________________________________

прізвище та ініціали

у присутності ________________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

про те, під час розкриття конверта (пакета), надісланого

____________________________________________________________________

найменування організації, що надіслала пакет

не виявлено таких вкладень ____________________________________________

назви і номери документів, яких не виявлено

_______________________________________________________________________________________________


Начальник загального відділу ______________ ______________________

підпис прізвище та ініціали


Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких

надсилається відправникові для надіслання

документів, яких не вистачає.


Додаток 2 до Інструкції

(пункт 13)


ЖУРНАЛ

обліку документів та видань з грифом «Для службового користування»
Дата надходження та індекс документаДата

та індекс документаЗвідки надійшов або куди надісланийВид документа та короткий зміст

Кількість

сторінок

Кількість

та номери примірниківРезолюція або кому надісланий на виконанняВідмітка

про зняття

з

контролю

Дата і підпис

Індекс (номер) справи,до якої підшито документВідмітка про знищення

примітка

документа

додатка

отримання

поверненняПримітка : дозволяється окреме видання журналів на вхідні та вихідні документи і видання з грифом «Для службового

користування»


Додаток 3 до Інструкції

(пункт 23)


^ ВНУТРІШНІЙ ОПИС

документів , підшитих до справи № _____ за 20___ р.


Номери документів


Найменування

документа


Номери

аркушів


Примітки

вихідний

вхідний

1

2

3

4

5До опису внесено ____ ( ) аркуші та додаток

до ______________ на ____ ( ) аркушах

Опис оформив :

____________________ _______________ _______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

____________________


____ ________________ 20 ___р.


Додаток 4 до Інструкції

(пункт 28)


^ КАРТКА ОБЛІКУ

справ та видань, що видаються з грифом «Для службового користування»


Назва справи або видання _____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

п/п

Номер справи,

номери

примірників

видань та

кількість сторінок


Підрозділ і прізвище співробітника

Розписка і датаПримітка


отримання


повернення

1

2

3

4

5

6

Додаток 5 до Інструкції

(пункт 31)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Печенізької районної

державної адміністрації

О.С.ГУСАРОВ

___ ______________ 20___ року


АКТ

про знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню

від ____________ № __________

____________________________________________________________________

місце складення

На підставі ______________________________________________________

назва і вихідні дані переліку документів

__________________________________________________________________

із зазначенням строків їх зберігання

відібрані для знищення як такі, що не мають наукової, історико-куль-турної цінності та втратили практичне значення, справи і документи фонду №

__________________________________________________________________

найменування фонду

п/пЗаголовок справи (документа) або спільний заголовок справ (документів)Дата справи (документа) або крайні дати справ (документів)

Номери

описів (номенклатур)

за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер спарви за описом

Кількість справ(томів, частин)

Термін зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

примітка


Разом __________________________________ справ за ___________ роки

літерами і цифрами

Описи справ постійного зберігання за ___________ роки затверджені,

а з особового складу - погоджені з ЕПК

__________________________________________________________________

найменування державної архівної установи

Протокол від ______________ №___________

Експертизу проводив

________________________ ________________ _________________________

посада особи підпис прізвище та ініціали

Дата ______________


СХВАЛЕНО

Протокол ЕК

від ___________ №__________


Документи у кількості __________________________________________ справ

цифрами і літерами

вагою ___________ кілограмів здано _______________________________

__________________________________________________________________

найменування організації

на переробку за приймально-здавальною накладною від ______ № _____


____________________________________________ ___________ ____________________

посада особи, яка здала документи підпис прізвище та ініціали

______________________________

дата


Формат А4 (210 х 297)


Додаток 5 до Інструкції

(пункт 31)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Печенізької районної

державної адміністрації

О.С.ГУСАРОВ

___ ______________ 20___ року


АКТ

про знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню

від ____________ № __________

____________________________________________________________________

місце складення

На підставі ______________________________________________________

назва і вихідні дані переліку документів

__________________________________________________________________

із зазначенням строків їх зберігання

відібрані для знищення як такі, що не мають наукової, історико-куль-турної цінності та втратили практичне значення, справи і документи фонду №

__________________________________________________________________

найменування фонду

п/пЗаголовок справи (документа) або спільний заголовок справ (документів)Дата справи (документа) або крайні дати справ (документів)

Номери

описів (номенклатур)

за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер спарви за описом

Кількість справ(томів, частин)

Термін зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

примітка


Разом __________________________________ справ за ___________ роки

літерами і цифрами

Описи справ постійного зберігання за ___________ роки затверджені,

а з особового складу - погоджені з ЕПК

__________________________________________________________________

найменування державної архівної установи

Протокол від ______________ №___________

Експертизу проводив

________________________ ________________ _________________________

посада особи підпис прізвище та ініціали

Дата ______________


СХВАЛЕНО

Протокол ЕК

від ___________ №__________


Документи у кількості __________________________________________ справ

цифрами і літерами

вагою ___________ кілограмів здано _______________________________

__________________________________________________________________

найменування організації

на переробку за приймально-здавальною накладною від ______ № _____


____________________________________________ ___________ ____________________

посада особи, яка здала документи підпис прізвище та ініціали

______________________________

дата


Формат А4 (210 х 297)Похожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження 10. 10. 2013 Печеніги №229 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів,
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №231 Про затвердження Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Печенізькій районній державній адміністрації
З метою визначення порядку оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Печенізькій районній державній адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження 07 травня 2012 р. Печеніги №129 Про затвердження Порядку обліку, використання, зберігання печаток І штампів у Печенізькій районній державній адміністрації
Про затвердження Порядку обліку, використання, зберігання печаток і штампів у Печенізькій районній державній адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження 13. 06. 2013 Печеніги №135 Про зміни до складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Печенізькій районній державній адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести зміни до п. 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconІнструкція про порядок обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Рахівській районній державній адміністрації Загальні положення
Ця Інструкція визначає обов'язковий для всіх структурних підрозділів райдержадміністрації порядок обліку, зберігання, використання...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження печеніги від " 16 " лютого 2012 року №47 Про зміни до складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Печенізькій районній державній адміністрації
Т. 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” внести зміни до п розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Печенізькій районній державній адміністрації 1
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року n 169
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconПорядок денний засідання колегії районної державної адміністрації
Про стан реалізації державної кадрової політики в Печенізькій районній державній адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження 01 квітня 2013 Печеніги №53 Про внесення змін до п. 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 травня 2006 року №118 «Про створення
Про внесення змін до п. 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 травня 2006 року №118 «Про створення Координаційної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 10. 2013 №229 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Печенізькій районній державній адміністрації документів, iconРозпорядження голови мостиської районної державної адміністрації від 18 серпня 2011 р. №496 м. Мостиська Про Інструкцію з питань обліку, зберігання та використання документів І інших матеріальних носіїв
Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, керуючись статтею 6, пунктом 12 статті 16, статтею...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов