Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної icon

Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційноїНазваниеПоложення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної
Дата конвертации19.08.2014
Размер78.92 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 18.07.2013 №162ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної , мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації

1.Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної , мобілізаційної

та режимно – секретної роботи апарату районної державної адміністрації

( далі-структурний підрозділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, входить до його складу і в межах Печенізького району забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо взаємодії з правоохоронними органами, безпосереднього управління мобілізаційною підготовкою та проведення заходів щодо мобілізації, розв'язання інших завдань оборонного характеру, організації та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням в райдержадміністрації.

2. Структурний підрозділ підпорядковується голові райдержадміністрації та

першому заступнику голови райдержадміністрації , а з питань забезпечення

діяльності апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміні-

стації, здійснює свої повноваження і функції під їх безпосереднім керівницт-

вом, а також підзвітний і підконтрольний Харківській обласній державній ад-

міністрації ,управлінню Служби безпеки України в Харківській області.

3. Структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та за-

конами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,

наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряд-

женнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

4. Основним завданням структурного підрозділу є реалізація державної політики

у галузі оборони, захисту основоположних прав і свобод людини, громадянина,

прав і законних інтересів юридичних осіб на території Печенізького району, роз-

робка та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці під час провад-

ження райдержадміністрацією діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

5. Структурний підрозділ відповідно до визначених повноважень виконує такі

завдання :

  1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Пре-

зидента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

  1. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами

аналітичні та інформаційні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

3)взаємодіє з правоохоронними органами з метою забезпечення прав і свобод громадян гарантованих Конституцією України на території Печенізько-

го району;

4) бере участь у підготовці заходів щодо соціально-економічного та

культурного розвитку Печенізького району ;

5) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з

питань реалізації повноважень в галузі оборони, мобілізаційної підготовки та

мобілізації на території району;

6) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

8) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

9) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

10) здійснює контроль виконання делегованих повноважень в галузі оборонної та мобілізаційної роботи у селищній та сільських радах району;

11) забезпечує виконання завдань оборони та мобілізаційної підготовки району, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду та сталого їх функціонування в цих умовах ;

12) організовує та координує розробку мобілізаційного плану райдержадміністрації на особливий період, програм мобілізаційної підготовки, здійснює методичне забезпечення цієї роботи;

13) організовує підготовку запасного пункту управління райдержадміністрації до роботи в умовах особливого періоду ;

14) бере участь в розробці та контролює здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період;

15) бере участь в розробці заходів щодо перерозподілу трудових ресурсів , раціонального розміщення та використання ресурсів, виробничих потужностей в особливий період;

16) взаємодіє з Чугуївським ОРВК з питань соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей;

17) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на військову службу;

18) вивчає та аналізує здійснення правоохоронними органами, установами району заходів щодо реалізації обласної та районної программ профілактики і боротьби зі злочинністю, стан додержавння правоохоронними органами вимог чинного законодавства з питань охорони громадського порядку, громадської безпеки, боротьби зі злочинністю;

19) інформує голову райдержадміністрації про заходи, що здійснюють правоохоронні органи по забезпеченню правопорядку в районі, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;

20) забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту державної таємниці в райдержадміністрації, своєчасно розробляє і реалізує заходи щодо режиму секретності в райдержадміністрації;

21) веде таємне діловодство;

22) забезпечує захист персональних даних;

23) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Структурний підрозділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих

питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

  1. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення

роботи райдержадміністрації у галузі оборони, мобілізаційної підготовки, охорони державної таємниці , захисту основоположних прав і свобод людини, громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб на території Печенізького району;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) надавати пропозиції щодо скликання в установленому порядку нарад, проведення занять з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

6) здійснювати перевірку стану і організації роботи з питань захисту інформації з обмеженим доступом у структурних підрозділах райдержадміністрації;

7. Структурний підрозділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Покладання на структурний підрозділ виконання функцій та обов’язків, не пов’язаних з вирішенням питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи не допускається.

9. Структурний підрозділ очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за поданням першого заступника голови райдержадміністрації, попереднім погодженням із начальником Головного управління по взаємодії з правоохоронними органами, органами юстиції, оборонної та мобілізаційної роботи Харківської обласної державної адміністрації, управлінням Служби безпеки України в Харківській області, з оформленням допуску до державної таємниці відповідної форми, в установленому законодавством порядку.

10. Керівник структурного підрозділу:

1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) готує, подає для розгляду та затвердження голові райдержадміністрації Положення про структурний підрозділ, його структуру і штатний розпис ;

3) подає на затвердження посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

10) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

11) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) проводить перевірку стану і організації роботи з питань охорони державної таємниці і забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації, надає відповідні рекомендації;

13) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Структурний підрозділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


Керівник апарату районної

державної адміністрації І.О.ПОСТНІКОВА
Похожие:

Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconПоложення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації
Сектор підпорядковується голові райдержадміністрації, здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом і...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconСписок адрес та номерів телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та інших районних служб
Відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної icon1. Про стан додержання антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування за І півріччя 2012 року
Вороний Олександр Іванович завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconМедіа-план висвітлення діяльності райдержадміністрації в місцевих засобах масової інформації на І півріччя 2012 рік
...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, розпорядженнями голови Харківської...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconРішення / «26» 09 ' 2012 р. №11/2-к про хід виконання положень Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». Про роботу
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Балаклавської районної...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconРішення «22» 02 2012-11-06 №3/3-к про роботу адміністративної комісії за 2011 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Балаклавської районної...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconРозпорядження 03 травня 2013 р. Печеніги №45-к Про призначення на посаду Гущі О.І. Відповідно до статті 4,15,19 Закону України «Про державну службу», статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Рганами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації 04 червня 2013 року з посадовим...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconРозпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї 27 січня 2012р. №83 м. Жидачів
Про затвердження Плану заходів щодо взаємодії Жидачівської райдержадміністрації з правоохоронними органами району на 2012 рік
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної iconПрізвище, ім’я, по батькові Дні та часи прийому
Начальник управління з питань цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов