Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) icon

Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція)НазваниеРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція)
Дата конвертации19.08.2014
Размер82.75 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови Печенізької

районної державної адміністрації

від 11.06.2013 № 131


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)


1. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – відділ) є структурним підрозділом Печенізької районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація), що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та згідно розподілу обов'язків, Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, регламентом районної державної адміністрації, наказами директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради прийнятими в межах наданих йому повноважень, а також положенням про відділ.

3.Основними завданнями відділу є:

1) реалізація на території району державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

2) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності;

3) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

4) сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників і творчих спілок, а також закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

5) створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури в сфері культури і туризму;

6) провадження екскурсійної діяльності на території району, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;

7) пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною;

8) участь у розробленні та виконанні регіональних і районних програм розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

9)   міжнародне співробітництво з питань культури та туризму.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення;

внутрішнього та іноземного туризму, туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури.

2) сприяє:

формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбанню та розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню різних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.

3) проводить аналіз:

ринку туристичних послуг і подає Департаменту відомості про розвиток туризму;

потреби у працівниках у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

4) подає Департаменту пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші види заохочення;

5) бере участь у:

- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних, районних програм;

- реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини;

- роботі комісії з розгляду питань пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

7) здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації, суб’єктів кінематографії, незалежно від форми власності;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

контроль за:

  • станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відео мережі;

  • збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

8) забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

9) інформує управління про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

10) організовує:

розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини;

11) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

12) подає управлінню відомості про проведення гастрольних заходів;

13) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

15) надає висновки щодо:

відповідних программ та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам`ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;

відчуження або передачі памяток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених управлінням.

5. Відділ має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

6. Розпорядчі документи нормативно-правового характеру подаються на державну реєстрацію до районного управління юстиції.

7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами  та  їх об'єднаннями.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації  відповідно розподілу обов’язків та погодженням з Департаментом культури і туризму Харківської обласної держадміністрації.

9. На час відсутності начальника відділу культури з поважних причин (відпустка, відрядження, перебування на листку непрацездатності і т.д.) його обов’язки виконує працівник, на якого розпорядженням голови райдержадміністрації будуть покладені обов’язки.


10. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу, посадові інструкції працівників відділу.

11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджує начальник відділу.

Кошторис, штатний розпис відділу затверджує начальник відділу після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

13. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Керівник апарату

райдержадміністрації ПОСТНІКОВА І.О.

Похожие:

Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconРозпорядження 11. 06. 2013 Печеніги №131 Про затвердження Положення про відділ культури І туризму Печенізької районної державної адміністрації у новій редакції
Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Печенізької районної державної адміністрації у новій редакції», у відповідність...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації 04. 07. 2012 №244 положення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconПоложення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
Печенізької районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації
Управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) утворюється головою Печенізької...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації
Харківської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах його повноважень, Регламентом районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconПоложення про відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації
Печенізької районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconПоложення про відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації Печеніги 2013
Печенізької районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 5 лютого 2010 р. №101 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації 1
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 2005 року №99-к „Про структуру районної державної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов