Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма icon

Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року ПрограмаНазваниеДодаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма
Дата конвертации11.10.2013
Размер74.59 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>


Додаток

до рішення № 220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року


Програма

розвитку первинної медико-санітарної допомоги

на засадах сімейної медицини

в Іллінецькому районі на період 2012 – 2013 роки


Загальні положення

Обов’язковість розробки та прийняття Програми, а надалі її виконання, витікає з наступних документів: Указу Президента України від 6 грудня 2005 року № 1694/2005 “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.06р № 421-р “Про схвалення концепції Державної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року” та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 815 "Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони здоров'я на період до 2010 року".

Згідно Закону України " Про порядок реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві", Постанови Кабінету Міністрів № 208 від 17.02.2010р. "Про реформування галузі охорони здоров"я ", Рішенням сесії Іллінецької районної ради від 17 грудня 2010р. № 12 було створено Комунальний заклад "Центр первинної медико – санітарної допомоги".

5.01.2011р. проведена Державна реєстрація юридичної особи Комунальний заклад "Центр первинної медико – санітарної допомоги".

Розвиток сучасної охорони здоров'я відбувається у принципово нових умовах, які характеризуються негативними ( зменшення народжуваності, депопуляція, постаріння населення, зростання потреби у медичній допомозі, що випереджає здійснення витрат на охорону здоров'я, поширення шкідливих звичок, несприятливий вплив довкілля, техногенні катастрофи, соціально-економічна нестабільність та інші), так і позитивним ( розвиток медичної науки та охорони здоров'я, появи новітніх медичних технологій, стандартизація медичної діяльності, становлення доказової медицини, тощо) впливом.

В останні роки найбільш серйозною проблемою охорони здоров'я є зростання собівартості медичної допомоги. Стабілізація ситуації у сфері охорони здоров'я сприятиме її реформа, зокрема, за напрямами:

1. Економіка та фінансування охорони здоров'я:

- державні гарантії на безоплатну медичну допомогу з урахування реальних фінансових

можливостей суспільства;

- нові джерела фінансування ;

- стабілізація витрат на охорону здоров'я;

- раціональне використання ресурсів.

2. Управління охороною здоров'я та міжгалузева взаємодія.

3. Кадрова політика, медична освіта.

4. Медична освіта.

5. Удосконалення обігу лікарських засобів.

6. Санітарно епідемічний нагляд.

7. Стандартизація, ліцензування, сертифікація, акредитація.

- Чисельність населення району щорічно скорочується на 350-400 осіб.

- Народжуваність на 1000 нас. за 2011 рік становить 10,6 (народилось 412 дітей).

- Загальна смертність становила (на 1000 нас.) 2011- 16,4 .

- Природний приріст населення є від’ємним показником і становив у 2011 р.- 5,8 .


Збільшилась захворюваність на туберкульоз, рак, серцево-судинні хвороби, зростає кількість ВІЛ-інфікованих. На стан громадського здоров'я значний вплив мають соціально-економічні умови життя, значна поширеність у населення шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії). Підвищення рівня захворюваності збільшує тимчасову та стійку втрату працездатності.

Мета Програми.


Погіршення стану здоров’я населення потребує суттєвого покращення організації охорони здоров’я, в першу чергу ліквідації нерівності у доступності медичної допомоги, та підвищення її ефективності і якості.

У більшості країн світу первинна медико-санітарна допомога при ефективній її організації забезпечує до 90 відсотків загального обсягу медичної допомоги. Кількість лікарів загальної практики – сімейної медицини (далі – сімейна медицина) становить від 30 до 50 відсотків кількості усіх лікарів, що працюють у галузі охорони здоров’я.

В Україні первинна допомога представлена роздробленими структурами, що функціонально, організаційно та фінансово поєднані зі спеціалізованою амбулаторною допомогою. Впродовж тривалого часу увага в основному приділялася розвитку дорогих видів спеціалізованої та швидкої медичної допомоги. Фінансове забезпечення первинної допомоги становить менше 10 відсотків коштів, виділених на охорону здоров’я, що не дозволяє досягти оптимального розподілу обсягів роботи між рівнями медичної допомоги. В Україні на первинному рівні починають і закінчують лікування лише до 30% пацієнтів у містах і до 50% пацієнтів у сільській місцевості.

Нераціональна організація первинної допомоги, її недостатнє фінансування, недосконала інфраструктура, низька доступність, проблемне кадрове забезпечення, відсутність нормативно-правової бази призвели до втрати комплексності та наступності у наданні медичної допомоги, формального підходу до здійснення профілактики та диспансерної роботи.

Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення, підвищення тривалості та якості життя шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної допомоги на засадах сімейної медицини.


Шляхи та способи виконання Програми.

Основою створення перспективної моделі первинної допомоги є структурно-організаційне та фінансово-економічне розмежування первинної та спеціалізованої допомоги з поступовим збільшенням обсягів фінансування первинної допомоги.

У сільських районах, до якого відноситься і наш район, де первинна допомога дорослим і дітям надається поліклініками лікарень (Іллінецької, Дашівської, ), амбулаторіями загальної практики – сімейної медицини (Бабинською, Білківською, Леухівською, Сороцькою, Жорницькою) і 38 ФАПами. Процес розмежування здійснюється в два етапи. На першому етапі відбулося формування структурних підрозділів лікарень – центрів первинної медико-санітарної допомоги, на другому – надання зазначеним центрам статусу юридичних осіб. Формування центрів первинної медико-санітарної допомоги зі статусом підрозділів районної лікарні завершено до кінця 2010 року, а юридично самостійних закладів з надання первинної допомоги відбулось – до кінця 2011 року.

Одночасно у містах, у нас це Іллінці та Дашів, сформована мережа амбулаторій сімейного лікаря, територіально наближених до місць проживання населення, яке вони обслуговують ( в м.Іллінці та смт.Дашеві відкриті відділення загальної практики сімейної медицини). Спершу такі амбулаторії були підрозділами поліклінік, в даний час являються підрозділами юридично незалежного центру первинної медико-санітарної допомоги. В склад Іллінецького відділення загальної практики сімейної медицини входить - 8 дільниць сімейного лікаря, в складі Дашівського відділення загальної практики сімейної медицини – 5 дільниц сімейного лікаря.

Таким чином, основним суб’єктом надання населенню первинної медико-санітарної допомоги в результаті реалізації Програми став юридично незалежний медичний заклад – "Центр первинної медико - санітарної допомоги" з кількістю обслуговуваного населення приблизно 39 тисяч. Така форма організації первинної допомоги дозволила забезпечити фінансову сталість медичних закладів первинного рівня та рівність у наданні первинної допомоги.

Відокремлення первинної допомоги у сільській місцевості і в селищах міського типу передувала процесу зміни юридичного статусу закладів охорони здоров'я з бюджетних установ на комунальні підприємства. Останнє тісно пов’язане з загальними змінами у системі охорони здоров'я, що полягатимуть у системному впровадженні державних закупівель послуг з охорони здоров'я і потребуватимуть утворення органів управління охорони здоров'я на районному рівні, які будуть виступати в якості Замовників медичних послуг з охорони здоров'я та здійснюватимуть функцію контролю за дотриманням надавачами послуг договірних умов щодо кількості та якості послуг наданих населенню.

Формування органів управління має відбутися впродовж 2012 року.

Надається сприяння отриманню сімейними лікарями ліцензій МОЗ на здійснення медичної практики з подальшим укладенням з такими лікарями договорів на надання населенню первинної допомоги. Отже, в результаті реалізації Програми первинна медико-санітарна допомога населенню району надається юридично самостійним суб’єктом господарювання комунальної власності – центром первинної медико-санітарної допомоги на засадах договору з Замовником, в якості якого виступатиме районний орган управління охорони здоров'я, а у разі введення загальнообов’язкового соціального медичного страхування – підрозділи страхового фонду. У системі взаємовідносин між надавачами первинної допомоги і населенням буде реалізовано механізм вільного вибору сімейного лікаря та/або його зміни.


Очікуванні результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу:

  • Підвищити ефективність роботи галузі охорони здоров’я та сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій, що позначиться на зниженні показника глобального тягаря хвороб до кінця 2013 року на 3-5%;

  • Сформувати систему подання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги;

  • Збільшити питому вагу послуг первинної медико-санітарної допомоги, що надаються лікарями сімейної медицини, щороку на 7-10 відсотків з тим, що цей показник становив 85-90 відсотків у містах і 95-100 відсотків у сільській місцевості;

  • Створити умови для повномасштабної реалізації принципу організації та координації лікарем сімейної медицини подання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги;

  • Збільшувати питому вагу звернень по медичну допомогу, що починаються і закінчуються на рівні первинної допомоги, щороку на 5-7 відсотків з тим, щоб до кінця 2013 року цей показник досягнув 50-60 відсотків у міській і 65-80 відсотків у сільській місцевостях.


Механізм управління та здійснення контролю за

виконанням Програми.


Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на КЗ "Центр первинної медико – санітарної допомоги".

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватимуть органи виконавчої влади та місцевого само­врядування з наданням відповідної інформації.

КЗ "Центр первинної медико – санітарної допомоги" щороку звітуватиме перед районною радою про хід виконання Програми.


Фінансове забезпечення Програми.


Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів на підставі затвердженого табеля оснащення ФАПів, амбулаторій та відділень сімейної медицини.


План заходів з розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини у районі на період 2012 – 2013 роки додається.


Заступник голови районної ради О.Шпортко
Похожие:

Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconДодаток до рішення №218 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Районна цільова програма
Відділ освіти райдержадміністрації, районна, міська, селищна, сільські ради, дошкільні навчальні заклади, батьки, громадскість
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconДодаток 1 до рішення №328 19 сесії районної ради 6 скликання від 25 грудня 2012 року програма
Постанови кму від 29 квітня 2004 р. №558 «Про затвердження Порядку призначення І виплати компенсації фізичним особам, які надають...
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconРішення №272 17 сесія 6 скликання 17 серпня 2012 року Про внесення змін до рішення №220 п’ятнадцятої сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року
Дубової Л. П. щодо внесення змін до районної Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини...
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconРішення №120 27 квітня 2012 року 14 сесії 6 скликання Про внесення змін до рішення 13 сесії районної ради 6 скликання №66 від 01.
Про внесення змін до рішення 13 сесії районної ради 6 скликання №66 від 01. 03. 2012 року „Про перелік нерухомого майна спільної...
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconРішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 5 січня 2012 року №161 програма економічного І соціального розвитку тиврівського району на 2012 рік програма
Затверджено рішення 9 сесії районної ради 6 скликання від 5 січня 2012 року №161
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconРішення №22 листопада 2012 року 15 сесія 6 скликання Про внесення змін до рішення 4 сесії районної ради 6 скликання №77 від 14 квітня 2011 року
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи рішення 10 сесії районної ради...
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconДодаток до рішення №222 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року „Про внесення змін та доповнень до
Про внесення змін та доповнень до Єдиної комплексної правоохоронної програми Іллінецького району на 2010 2014 роки, затвердженої...
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconРішення №279 22 листопада 2012 року 15 сесія 6 скликання Про внесення змін до рішення 4 сесії районної ради 6 скликання №77 від 14 квітня 2011 року
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 10 сесії районної ради 6 скликання №196 від 23 лютого 2012 року «Про вступ...
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconДодаток до рішення №326 19 сесії районної ради 6 скликання від 25 грудня 2012 року районна програма
Характеристика районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки
Додаток до рішення №220 15 сесії районної ради 6 скликання від 06 квітня 2012 року Програма iconРішення №132 27 квітня 2012 року 14 сесії 6 скликання Про обрання до складу постійних комісій районної ради
Регламенту районної ради 6 скликання, рішення 1 сесії районної ради 6 скликання №7 від 12. 11. 2010 року «Про утворення постійних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов