Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" icon

Зміна №1 дсту б в 7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови"НазваниеЗміна №1 дсту б в 7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови"
Дата конвертации13.07.2013
Размер94.03 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-46-96 "Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року № 87 і введена в дію з 1 липня 2002 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ


Розділ 1. Третій абзац викласти в новій редакції:

"Вимоги, викладені в 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, підрозділі 3.3, є обов'язковими".

Розділ 2. Вилучити посилання на такі нормативні документи: "ГОСТ 12.4.013-75, ГОСТ 12.4.127-83, ГОСТ 4013-82, ГОСТ 22236-85, ГОСТ 22237-85, РБН 356-91, СН 245-71, СН № 3223-85, СН № 4088-86".


Доповнити посиланнями на такі нормативні документи:ДСТУ Б В.2.7-104-2000


Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів. Технічні умови


ДСТУ Б В.2.7-112-2002


Цементи. Загальні технічні умови


ДСТУ 3242-95


Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості


ДСТУ 3273-95


Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги


ГОСТ 12.4.013-85


ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия


ГОСТ 12.4.034-85


ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка


ДБН В.1.4-1.01-97


Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромі­нювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламенто­вані радіаційні параметри. Допустимі рівні


ДБН В.1.4-2.01-97


Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромі­нювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва


ДСН 3.3.6.037-99


Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку


ДСН 3.3.6.042-99


Державні санітарні норми мікроклімату виробничих примі­щень


ТУ У В.2.7-00030937.12-98


Клінкер портландцементний (товарний). Технічні умови.

В найменуванні ГОСТ 12.1.005-88 слова: "санитарно-технические требования" замінити словами: "санитарно-гигиенические требования".

Найменування ГОСТ 12.1.012-90 " Вибрация. Общие требования безопасности" замінити найменуванням: " Вибрационная безопасность. Общие требования".

В найменуванні ГОСТ 12.1.019-79 слова: «Общие требования» замінити словами: «Общие требования и номенклатура видов защиты».

Позначення "ТУ 13-6-89" замінити позначенням "ТУ 21-13-6-89".

Найменування СанПиН № 4630-88 "Санитарные правила по охране атмосферного воз­духа населенных мест" замінити найменуванням: "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения".

Пункт 3.1.1, таблиця 1. Для II типу цементу останні два рядки у графах 4-9 записати в новій редакції:

80-94

сумарно 6-20

0-5

65-79

сумарно 21-357)

0-5


Виноску1)викласти в новій редакції:

1) Значення в таблиці 1 відносяться до основних і додаткових компонентів цементу”.

Виноску 6)вилучити.


Пункт 3.1.3 викласти в новій редакції:

"3.1.3 Умовне позначення цементу повинно включати:

а) позначення цементу згідно з таблицею 1;

б) марку цементу за 3.1.1;

в) для відповідних цементів:

1) позначення високої міцності в ранньому віці - Р;

2) позначення пластифікації і гідрофобізації цементу - ПЛ, ГФ;

3) позначення цементу, одержаного на основі клінкеру нормованого складу - Н;

г) позначення даного стандарту.

Приклад умовного позначення портландцементу марки 400 з добавкою до 20% шлаку, пластифікованого, з високою міцністю в ранньому віці:

ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-46-96".

Пункт 3.2.1 після слів: "при випробуванні в автоклаві" доповнити таким реченням: "Клінкер портландцементний товарний повинен відповідати вимогам ТУ У Б В.2.7-00030937-12".

Наступний абзац викласти в повій редакції:

"- камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові згідно з ДСТУ Б В.2.7-104".

Пункт 3.2.3, другий абзац. Посилання в дужках: "(згідно з ГОСТ 22236)" замінити посиланням: "(згідно з ДСТУ Б В.2.7-112)".

Пункт 3.2.5. Другий абзац вилучити.

Доповнити пунктом 3.2.5а такого змісту:

"3.2.5а Виготовлювач повинен випробувати цемент на наявність ознак хибного тужавлення рівномірно по мірі відвантаження, але не менше, ніж 20% відвантажених партій".

Пункт 3.2.7. Третій абзац викласти в новій редакції:

"ПЦ І-400-Н, ПЦ І-500-Н, ПЦ І-550-Н без добавок - для всіх виробів".

Четвертий абзац. Слова: "пропарювання згідно з ГОСТ 22236" замінити словами: "пропарювання згідно з ДСТУ Б В.2.7-112".

Пункт 3.2.11. В тексті пункту і в назві таблиці слова: "в цементі" замінити словами: "в готовому цементі".

Пункт 3.3.4. Вилучити слова: "в концентраціях, що перевищують ГДК". Посилання: 'ТОСТ 12.4.127" замінити посиланням: "ДСТУ 32422".

Пункт 3.3.6. Вилучити слова: "СН-245-71 і".

Пункт 3.3.8. Посилання: "РБН 356" замінити посиланням: "ДБН В.1.4-1.01". Другий абзац вилучити.

Пункт 3.3.10 Посилання: "СН № 4088-86" замінити посиланням: "ДСН 3.3.6.042-99". Пункт 3.3.11. Посилання: "СН № 3223-85" замінити посиланням: "ДСН 3.3.6.037-99".

Пункт 3.4.1. Посилання: "ГОСТ 22236" замінити посиланням: "ДСТУ Б В.2.7-112".

Пункт 3.4.2 викласти в новій редакції:

"3.4.2 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів в цементі конт­ролюється згідно з ДБН В. 1.4-2.01".

Пункт 3.6.1. Посилання: 'ТОСТ 22237" замінити посиланням: "ДСТУ Б В.2.7-112".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Раздел 1. Третий абзац изложить в новой редакции:

"Требования, изложенные в 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, подразделе 3.3, являются обяза­тельными".

Раздел 2. Исключить ссылки на следующие нормативные документы: "ГОСТ 12.4.013-75, ГОСТ 12.4.127-83, ГОСТ 4013-82, ГОСТ 22236-85, ГОСТ 22237-85, РСН 356-91, СН 245-71, СН № 3223-85, СН № 4088-86".

Дополнить ссылками на следующие нормативные документы:ДСТУ Б В.2.7-104-2000


Камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые для произ­водства вяжущих материалов. Технические условия


ДСТУ Б В.2.7-112-2002


Цементы. Общие технические условия


ДСТУ 3242-95


Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості


ДСТУ 3273-95


Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги


ГОСТ 12.4.013-85


ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия


ГОСТ 12.4.034-85


ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка


ДБН В.1.4-1.01-97


Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излу­чений естественных радионуклидов в строительстве. Регламен­тированные радиационные параметры. Допустимые уровни


ДБН В. 1.4-2.01-97


Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излу­чений естественных радионуклидов в строительстве. Радиаци­онный контроль строительных материалов и объектов строи­тельства


ДСН 3.3.6.037-99


Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку


ДСН 3.3.6.042-99


Державні санітарні норми мікроклімату виробничих примі­щень


ТУ У В.2.7-00030937.12-98


Клінкер портландцементний (товарний). Технічні умови.
В наименовании ГОСТ 12.1.005-88 слова: "санитарно-технические требования" заменить словами: "санитарно-гигиенические требования".

Наименование ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрация. Общие требования безопасности" заменить наименованием: "Вибрационная безопасность. Общие требования".

В наименовании ГОСТ 12.1.019-79 слова: “Общие требования” заменить словами: “Общие требования и номенклатура видов защиты”.

В наименовании ГОСТ 12.1.019-79 слова: "Общие требования" заменить словами: "Общие требования и номенклатура видов защиты".

Обозначение "ТУ 13-6-89" заменить обозначением "ТУ 21-13-6-89".

Наименование СанПиН № 4630-88 "Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест" заменить наименованием: "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения".

Пункт 3.1.1, таблица 1. Для II типа цемента последние две строки в графах 4-9 записать в новой редакции:

80-94

суммарно 6-20

0-5

65-79

суммарно 21-357)

0-5


Сноску1)изложить в новой редакции:

1) Значения в таблице 1 относятся к основным и дополнительным компонентам цемента".

Сноску6)исключить.

Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:

"3.1.3 Условное обозначение цемента должно включать:

а) обозначение цемента в соответствии с таблицей 1;

б) марку цемента по 3.1.1;

в) для соответствующих цементов:

1) обозначение высокой прочности в раннем возрасте - Р;

2) обозначение пластификации и гидрофобизации цемента - ПЛ, ГФ;

3) обозначение цемента, полученного на основе клинкера нормированного сос­тава - Н;

г) обозначение данного стандарта.

Пример условного обозначения портландцемента марки 400 с добавкой до 20% шлака, пластифицированного, с высокой прочностью в раннем возрасте:

ПЦ ІІ/А-Ш-400Р-ПЛ ДСТУ Б В.2.7-46-96".

Пункт 3.2.1 после слов: "при испытании в автоклаве" дополнить следующим предложением: "Клинкер портландцементный товарный должен отвечать требованиям ТУ У Б В.2.7-00030937-12".

Следующий абзац изложить в новой редакции:

"- камень и щебень гипсовые и гипсоангидритовые по ДСТУ Б В.2.7-104".

Пункт 3.2.3, второй абзац. Ссылку в скобках: "(по ГОСТ 22236)" заменить ссылкой:

"(по ДСТУ Б В.2.7-112)".

Пункт 3.2.5. Второй абзац исключить.


Дополнить пунктом 3.2.5а следующего содержания:

"3.2.5а Изготовитель должен испытывать цемент на наличие признаков ложного схватывания равномерно по мере отгрузки, но не менее чем 20% отгруженных партий".

Пункт 3.2.7. Третий абзац изложить в новой редакции:

"ПЦ I-400-H, ПЦ I-500-H, ПЦ 1-550-Н без добавок - для всех изделий".

Четвертый абзац. Слова: "пропаривания по ГОСТ 22236" заменить словами:

"пропаривания по ДСТУ Б В.2.7-112".

Пункт 3.2.11. В тексте пункта и в названии таблицы слова: "в цементе" заменить словами: "в готовом цементе".

Пункт 3.3.4. Исключить слова: "в концентрациях, превышающих ПДК".

Ссылку: "ГОСТ 12.4.127" заменить ссылкой: "ДСТУ 3242".

Пункт 3.3.6. Исключить слова: "СН-245-71 и".

Пункт 3.3.8. Ссылку: "РСН 356" заменить ссылкой: "ДБН В.1.4-1.01".

Второй абзац исключить.

Пункт 3.3.10. Ссылку: "СН № 4088-86" заменить ссылкой: "ДСН 3.3.6.042-99".

Пункт 3.3.11. Ссылку: "СН № 3223-85" заменить ссылкой: "ДСН 3.3.6.037-99".

Пункт 3.4.1. Ссылку: "ГОСТ 22236" заменить ссылкой: "ДСТУ Б В.2.7-112".

Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции:

"3.4.2 Эффективная суммарная удельная активность естественных радионуклидов в цементе контролируется по ДБН В.1.4-2.01".

Пункт 3.6.1. Ссылку: "ГОСТ 22237" заменить ссылкой: "ДСТУ Б В.2.7-112".

Похожие:

Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №2 дсту б в 7-46-96
Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови, затверджена наказом Мінбуду України від 5 лютого 2007 р. №34
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-6-94 "Черепиця бетонна. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року №145 І введена...
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-І7-95 "Гравій, щебінь І пісок штучні пористі. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-І7-95 "Гравій, щебінь І пісок штучні пористі. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня...
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-44-96 "Цементи. Відбір І підготовка проб"
Зміна №1 дсту б в 7-44-96 "Цементи. Відбір І підготовка проб", затверджена наказом Держбуду України від 7 травня 2002 року №87 І...
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 7-61-97 "Цегла та камені керамічні рядові І лицьові. Технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 7-61-97 "Цегла та камені керамічні рядові І лицьові. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від...
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconПро затвердження Зміни №2 дсту б в 7-112-2002 «Цементи. Загальні технічні умови»

Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови"
Зміна №1 дсту б в 6-11-97 "Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови", затверджена наказом Держбуду України...
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconТекст поправок
...
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №1 дсту б в 8-10-98 "Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги"
Зміна №1 дсту б в 8-10-98 "Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги", затверджена наказом Держбуду України...
Зміна №1 дсту б в 7-46-96 \"Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови\" iconЗміна №1 дсту 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування. Затверджено та надано чинності наказом Держстандарту України від 09. 08. 2002 №479
Зміна №1 дсту 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов