Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» icon

Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці»НазваниеМетодична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці»
страница1/4
Дата конвертации22.10.2013
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3   4

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична тема на 2013/2014 навчальний рік:

« Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці»

Ціль методичної роботи:

«Безперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності викладачів, їхньої ерудиції й компетентності в галузі певної науки (навчального предмета) і методики його викладання»

1.Основні завдання і зміст методичної роботи на 2013/2014 навчальний рік


З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи в 2013/2014 навчальному році:

 1. Керівництво роботою методичних об'єднань та координація їх діяльності.

Діяльність методичних об′єднань спрямована на вирішення таких завдань:

  • реалізація завдань, які випливають із Закону України «Про освіту»;

  • вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;

  • забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

  • постійне підвищення рівня загально дидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

  • проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;

  • виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

  • проведення огляду кабінетів, конкурсів професійної майстерності, підготовка матеріалів на обласну виставку-презентацію;

  • створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

  • проведення звітів про самоосвіту вчителів та їхню роботу на курсах підвищення кваліфікації;

  • інформування педагогів про нові книги, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях про зміст та методику навчально-виховної роботи з предмета.

Основні напрями діяльності методичних об′єднань:

 • вивчення, узагальнення й запровадження ефективного педагогічного досвіду;

 • удосконалення і збагачення знань педагогів – предметних, методичних, дидактичних, виховних, психологічних;

 • розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, адекватних завданням розвитку навчального закладу;

 • розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя і його готовність до професійного самовдосконалення та роботи над собою.

 1. Вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою і повною вищою педагогічною та спеціальною дефектологічною освітою.

 2. Створення умов для курсової перепідготовки педагогічних працівників;

 3. Створення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні.

 4. Забезпечення професійного становлення молодих викладачів (початківців).

 5. Продовжувати впровадження освітніх технологій та систем.

 6. Підвищення якості і проведення занять у результаті модернізації й розвитку навчально-матеріальної бази школи відповідно до змісту навчальних планів і програм, завдань щодо впровадження в освітній процес інформаційних технологій.

 7. Підвищення якості проведення навчальних занять на основі впровадження новітніх інформаційних технологій.

 8. Виявлення, узагальнення поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів. Аналіз, апробація й упровадження нового методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження нових форм, методів навчання, передового педагогічного досвіду.

 9. Проведення робіт з удосконалення комплексної програми виховання слабозорих учнів, формування в них високих моральних якостей;

 10. Аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я учнів стану викладання предметів і навчальних курсів та вироблення рекомендацій щодо проведення їх до встановлених державними стандартами освіти вимог.

 11. Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками школи-інтернату методичного фонду літератури, дискет і дисків.

 12. Координація індивідуального змісту методичної роботи школи-інтернату зі змістом діяльності методичних, науково-методичних установ.

 13. Продовжувати створювати комп'ютерну базу даних про методичне забезпечення.


^ 2.Приоритетні напрями методичної роботи на 2013/2014 навчальний рік


 1. Планування й організацію методичної роботи проводити відповідно до вимог наказів Департаменту науки и освіти Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації та Харківської академії неперервної освіти.

 2. Засідання методичної ради проводити один раз на чверть.

 3. Установчі методичні наради провести 30 серпня.

 4. На установчій нараді рекомендується розглянути наступні питання:

 • Підсумки навчальної й методичної роботи, завдання щодо вдосконалення навчального процесу.

 • Результати контролю навчально-виховного процесу, організація й методика контролю навчальних занять.

 • Особливості й методика проведення різних видів занять.

 • Проблеми і основні проблеми впровадження в освітній процес нових технологій навчання.

 • Пошук та впровадження нових форм і методів навчання.

 • Методика оцінки рівня навченості різних категорій учнів.

 • Шляхи підвищення мотивації до навчання учнів.

 1. Засідання методичних об'єднань проводити не рідше одного разу на чверть. На засіданнях приділити увагу питанням:

  • Якісної реалізації навчальних планів і програм, а також розробці й удосконаленню їх дидактичного, матеріально-технічного забезпечення

  • Поширення позитивного досвіду роботи вчителів-новаторів

  • Методичного забезпечення навчальних занять і якісного виконання вимог нормативних документів щодо організації освітнього процесу в новому навчальному році

  • Вивчення нормативних документів

  • Вивчення і впровадження в навчальний процес нових технологій

  • Огляду періодичної літератури з теорії й методики предмета, психології, педагогіки

  • Єдиного орфографічного режиму при роботі зі шкільною документацією

  • Безперервності та наступності навчання й між предметних зв'язків

  • Підвищення кваліфікаційних розрядів учителями методичних об'єднань, роботи з молодими фахівцями й новоприбулими вчителями.

При розгляді питань, що зачіпають тематику або інтереси інших методичних об'єднань, на засідання запрошувати голів цих методичних об’єднань, або вчителів.

Головам методичних об'єднань забезпечити своєчасне оповіщання керівництва школи суміжних методичних об'єднань про час і місце проведення засідань

 1. Предметні тижні провести згідно з річним планом;

 2. З метою своєчасного та якісного проведення аналізу, узагальнення й поширення досвіду роботи вчителів з удосконалення освітнього процесу представляти матеріали й прийняті на засіданнях методичних об'єднань рішення методисту;

 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи та методисту школи організувати контроль ходу підготовки й проведення предметних тижнів, аналізувати якість та ефективність їх організації й проведення.


^ 3. План методичної роботи на 2013/2014 навчальний рік


Інформаційно-методичне забезпечення
з/п

Зміст роботи

^ Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконан

ня

1.

Індівідуальні співбесіди з учителями: вибір методичних тем - удосконалення форм і методів навчання

Протягом року

Керівники методичних об′єднань, заступники директора з навчально-методичної роботи, методист Семененко О.В.
2.

Діагностика творчих здібностей педагогів (по методичним об'єднанням)

Протягом року

Заступники директора з навчально-виховної роботи, методист Семененко О.В.
3.

Підготовка до друку авторських матеріалів

Протягом року

Члени методичної ради
4.

Вивчення досвіду роботи педагогів школи

Протягом року

Заступники директора з начально-виховної роботи
5.

Діагностика інтересів та труднощів учителів у сфері педагогіки, психології, методики навчання

Протягом року

Заступники директора з навчально-виховної роботи, психолог Гольд В.А.
6.

Організація роботи консультпункту для молодих спеціалістів


Протягом року

Методист Семененко О.В.


^ Робота з кадрамиз/п

Зміст роботи

^ Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконан

ня

1.

Засідання методичної ради

Серпень, жовтень,

березень, травень

Голова методичної ради, методист Семененко О.В.

2.

Організація курсової підготовки

Протягом року

Заступники директора, методист Семененко О.В.
3.

Робота методичних об′єднань, творчих груп, школи молодого вчителя

Протягом року

Керівники методичних об'єднань
4.

Участь у педагогічних радах, читаннях, науково-практичних конференціях

Протягом року

Члени педагогічного колективу
5.

Організувати та провести творчі звіти вчителів, які атестуються

Лютий


Члени методичної ради, керівники методичних об′єднань
6.

Проведення шкільних предметних декад


Протягом року

Керівники методичних об′єднань, вчителі предметники
7.

Організація та проведення педагогічних читань

Жовтень, грудень, березень

Заступники директора, методист Семененко О.В.
8.

Організація та проведення науково- практичних конференцій

Жовтень, лютий, березень

Заступники директора, методист Семененко О.В.,

психолог Гольд В.А.
9.

Організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару

Протягом року

Заступники директора, психолог Гольд В.А
10.

Проведення індивідуальних консультацій для педагогів школи

Протягом року

Заступники директора школи, методист школи Семененко О.В.

^ Контроль, аналіз та регулювання


з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконан

ня

1.

Тематична перевірка «Планування методичної роботи»

Вересень

Голова методичної ради
2.

Вивчення та узагальнення досвіду вчителів

Протягом року

Заступники директора, методист Семененко О.В.
3.

Фронтальна перевірка «Атестація»

Протягом року

Заступники директора
4.

Фронтальна перевірка роботи вчителів щодо створення навчально- методичної бази кабінетів школи

Вересень

Адміністрація школи, профком
5.

Моніторингові дослідження діяльності шкільних методичних об'єднань

Протягом навчального року

Керівники методичних об'єднань
6.

Тематична перевірка «Підсумки методичної роботи за семестр, за рік», планування на наступний рік

Грудень, квітень

Голова методичної ради

^ Організаційні заходиз/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Впроваджувати перспективний педагогічний досвід учителів

Протягом року

Педагоги школи
2.

Працювати над проблемою школи:

«Спільна робота педколективу та батьків по формуванню у слабозорих учнів життєвої компетентності».

Протягом року

Члени педагогічного коллективу

3.

Працювати над науково-методичною проблеми школи: «Оволодіння науково-обгрунтованим аналізом діяльності вчителя й результатів його роботи»

Протягом року

Члени методичної ради
4.

Організація роботи вчителів з питань самоосвіти

Протягом року

Методист Семененко О.В., керівники методичних об'єднань
5.

В основу організаційної та змістової діяльності школи покласти положення Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», а також принципи природо відповідності, гуманітаризації, демократизації, диференціації та індивідуалізації

Протягом року

Члени колективу
6.

Поновити і осучаснити структуру методичної роботи згідно з вимогами до роботи шкіл

Травень

Методична рада школи
7.

Удосконалити структуру роботи з обдарованими дітьми

Вересень


Голова методичної ради методист Семененко О.В.
8.

Оформлення тематичних виставок

Вересень, листопад, січень, березень

Методист Семененко О.В.
9.

Підготовка та оформлення атестаційних матеріалів

Вересень, лютий

Заступники директора, Методист Семененко О.В., вчителі, що атестуються^ Вивчення і впровадження перспективного досвіду
з/п

Зміст роботи

^ Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка

про

виконан

ня

1.

Вивчати та проваджувати передовий перспективний досвід вчителів школи, які атестуються

Протягом року

Голова методичної ради

методист Семененко О.В.
2.

Проводити роботу щодо поновлення картотеки передового педагогічного досвіду

Протягом року

Методист Семененко О.В., бібліотекар Срімовська Н.О.
3

Контролювати стан впровадження перспективного досвіду вчителями, які атестуються

Протягом року

Члени Методичної ради, члени

атестаційної комісії
4.

Продовжити поповнення картотеки методичної літератури

Протягом

року

Методист Семененко О.В.
5.

Поповнити папки методичних об′ єднань необхідними документами

Протягом року

Керівники методичних об'єднань
6.

Підготувати тематичні папки, памятки.


Протягом року

Заступники директора, методист Семененко О.В.
7.

Підготувати методичні бюлетені.

Протягом року

Заступники директора, методист Семененко О.В.
8.

Ознайомлення вчителів школи з нормативними документами Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, Департаменту науки і освіти Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Харківської академії неперервної освіти

Протягом року

Заступники директора, методист Семененко О.В., керівники методичних об'єднань


^ 4. План роботи методичного обۥєднання вчителів

суспільно-гуманітарного профілю: української мови, літератури та історії

на 2012/2013 навчальний рік
з\п

Зміст роботи

Термін

Виконавці
І засідання

27.08.12
1.

Аналіз роботи методичного об’єднання за 2011/2012н.р. затвердження плану роботи на 2012/2013 н.р.
Гуд О.І

2.

Ознайомлення та опрацювання офіційних документів та рекомендацій Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти та науки в Харківській області, академії неперервної освіти щодо організації навчально-виховного процесу.
Гуд О.І

3.

Вивчення пояснювальних записок до програм з української мови та літератури та історії, методичних рекомендацій щодо викладання предметів.
Гуд О.І

4.

Ознайомлення з річною проблемою , визначення теми самоосвіти.
Гуд О.І

5.

Вивчення рекомендацій щодо ведення класних журналів, учнівських зошитів.
Гуд О.І

6.

Інструкція про дотримання єдиних вимог до уроку в спеціальній школі – інтернаті.
Гуд О.І
ІІ засідання

29.10.12
1.

1.Мовленнєво-комунікативний розвиток школярів на уроках словесності.
Гуд О.І

2.

Синтаксичні вправи в системі формування мовної компетентності школярів.
Ткаченко Т.П.

3.

Актуальні проблеми писемного мовлення .
Кудряшова І.Є.

4.

Мовленнєва робота на уроках рідної мови.
Бобрусь І.В.

5.

Лінгвістичний аналіз тексту як засіб формування мовної компетентності школярів.
Яснопольська О.Ю.
ІІІ засідання

03.01.13
1.

Навчаємо словесності, орієнтуючись на учнівську особистість.
Лихобаба Ю.М.

2.

Кооперативне навчання в системі розвитку комунікативних умінь учнів.
Колесникова А.В.

3.

Розвиток критичного мислення на уроках історії.
Крилов П.С.

4.

Мовна гра в пізнавальній діяльності школярів.
Бобрусь І.В.

5.

Виховати для життя.

Коломієць Т.Т.
ІV засідання

28.03.13
1.

Групові форми навчання як стимул ініціативності й розвитку читацьких інтересів старшокласників.
Кудряшова І.Є.

2.

Громадянське виховання на уроках історії.
Чеворикіна В.О.

3.

Уроки розвитку зв’язного мовлення чи комунікативних умінь і навичок.
Гуд О.І.

4.

Застосування комп’ютерних методичних систем на уроках української мови та літератури.
Ткаченко Т.П.

5.

Технології розвитку правописної грамотності школярів.
Яснопольська О.Ю.
V засідання

23.05.13
1.

Звіт керівника методичного об’єднання про підсумки роботи методичного об’єднання за навчальний рік.
Гуд О.І.

2.

Підсумки написання контрольних робіт
Гуд О.І.

3.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови, літератури та історії.
Гуд О.І.


^ 5. План роботи методичного обۥєднання вчителів природничого профілю

на 2012/2013 навчальний рік


І засідання

Тема: методичне забезпечення викладання предметів природничого профілю
з\п

Тематика

Дата

Відповідальні

Форма виконання

Відмітка

про виконання

1.Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання біології, географії, хімії та природознавства у 2012-2013 навчальному році.

СерпеньШигімага Т. П.Виступ


2.Програмне забезпечення та забезпечення підручниками учнів 5-12 класів з предметів природничого профілю.
Стрімовська Н.О.Повідомлення


3.Підготовка до проведення І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів природничого циклу.
Всі вчителя-предметникиОбговорення


4.

Ознайомлення з новинками методичної літератури та нормативними документами.
Семененко О.В.Повідомлення

ІІ засідання

Тема: Загальні характеристики освітніх технологій

з\п

Тематика

Дата

Відповідальні

Форма виконання

Відмітка

про виконання

1.Типологія освітних технологій.

ЖовтеньШигімага Т.П.Доповідь


2.Прогресивні педагогічні технології.
Лещенко В.В.

Співдоповідь
3.Інші моделі прогресивних технологій.
Чепіжко Є.О.Обговорення


4.

Підготовка учнів до участі у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів.
Всі

вчителі-предметники

Обговорення

ІІІ засідання

Тема: практичні аспекти інноваційних педагогічних технологій

№з\п

Тематика

Дата

Відповідальні

Форма виконання

Відмітка

про

виконання

1.Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології.

СіченьФінько В.В.Доповідь


2.


Творчі завдання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії.
Лещенко В.В.


Доповідь

3.Про практичні аспекти у новаційних педагогічних технологій.
АндрієвськаО.В.


Повідомлення


4.Обговорення результатів ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів природничого профілю.
Шигімага Т.П.Повідомлення


5.

Огляд нормативних документів
Семененко О.В.

Повідомлення

ІV засідання

Тема: Формування умінь та навичок на уроках природничого профілюз\п

Тематика

Дата

Відповідальні

Форма виконання

Відмітка

1.


Специфіка формування умінь та навичок на уроках біології у слабозорих учнів.

БерезеньСемененко О. В.Доповідь


2.Формування та розвиток пізнавальної діяльності учнів під час вивчення хімії.
Шигімага Т.П.Обговорення


3.Формування інтересу учнів до експерементальних досліджень під час вивчення біології.
Фінько В.В.Обговорення


4.

Огляд нормативних документів.
Семененко О.В.

Повідомлення

V засідання

Тема: Аналіз роботи методичного об'єднання за 2012\2013 навчальний рік.з\п

Тематика

Дата

Відповідальні

Форма виконання

Відмітка про виконання

1.Аналіз та підсумок роботи методичного об'єднання за 2012\2013 навчальний рік.

ТравеньШигімага Т.П.Доповідь


2.Обговорення плану роботи на 2013\2014 навчальний рік

Всі вчителіОбговорення


^ 6. План роботи методичного обۥєднання вчителів початкових класів

на 2012/2013 навчальний рік

Засідання 1з/п

Тематика

Форма роботи

Дата

Відповідальні

Примітки

1.

Затвердження плану роботи методичного об'єднання на 2012/2013навчальний рік.

Обговорення, затвердження
Гребеник Л.І.
2.

Основні напрямки методичної та корекційної роботи у 2012/2013 навчальному році. Цілі і завдання методичного об'єднання вчителів початкових класів.

інформація
Гребеник Л.І
3.

Ознайомлення вчителів з перспективним планом атестації вчителів та планом проходження курсів підвищення кваліфікації на 2012/2013 навчальний рік.

інформація
Щолокова Н.В.
4.

Поради щодо планування календарних планів на 2012/2013 навчальний рік.

повідомлення
Щолокова Н.В.
5.

Планування відкритих уроків на 2012/2013 навчальний рік. Складання графіка відкритих уроків.

інформація,

обговорення,

складання графіка
Щолокова Н.В.

Гребеник Л.І.
6.

Огляд методичної літератури.

інформаційний огляд
Стрімовська Н.О.
7.

Ознайомлення з нормативними документами.

інформаційний огляд,

обговорення,

Гребеник Л.І

_
  1   2   3   4Похожие:

Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» icon5. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
Затвердження плану роботи нмр на 2013/2014 навчальний рік щодо реалізації заключного етапу науково-методичної проблемної теми гімназії...
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» iconМета і основні завдання методичної роботи
«Оволодіння науково обґрунтованим аналізом діяльності вчителя й результатів його праці»
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» icon1. Науково-методична проблема, над якою працює школа. Науково-методична проблема, над якою працює мо
Склад мо (голова, секретар, члени (П.І. Б. освіта, предмет, педстаж, категорія, тема самоосвіти вчителя, рік атестації)
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» iconПор. Зміст діяльності
Затвердження плану роботи нмр на 2013/2014 навчальний рік щодо реалізації заключного етапу науково-методичної проблемної теми гімназії...
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» iconТематика педагогічних рад на 2013/2014 навчальний рік
Основні напрямки діяльності колективу школи-інтернату №12 на 2013/2014 навчальний рік
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» icon«районний методичний кабінет» немирівської районної ради
Науково-методична робота передбачає пошуки нового прогресивного, зміни в організації навчально-виховного процесу, які накреслені...
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» iconНаказ №325 Про організацію методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 н р
Науково-методична робота була спрямована на дієву допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення...
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» iconЛюдмила Іванівна меленець
Методична робота в дошкільному навчальному закладі має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням...
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» iconПлан роботи Комунального закладу «Районний методичний кабінет Немирівської районної ради» на 2012-2013 навчальний рік
Методична робота протягом року була спрямована на впровадження і реалізацію нової проблемної теми, яка визначена на найближчих 5...
Методична робота методична тема на 2013/2014 навчальний рік: «Оволодіння науково обгрунтованим аналізом діяльності педагога й результатів його праці» iconПлан науково-методичної роботи з класними керівниками та педагогами-організаторами на 2013 рік
Методична проблема: «Виховання всебічно розвинутого, компетентного патріотичного та високоморального учня»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов