Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) icon

Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф)НазваниеПоложення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф)
Дата конвертации18.04.2013
Размер50.81 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

положення

Про « Віртуальну школу професійної адаптації за фахом»

І. Основні положення та визначення

1.1. Школа професійної адаптації за фахом (далі ВШПАФ) - інноваційна форма підвищення кваліфікації освітян в міжкурсовий період.

1.2. Цільова аудиторія: молоді педагоги (перший рік роботи); молоді педагоги (до 5 років роботи); новопризначені освітяни.

1.3. Мета організації ВШПАФ: допомога молодим фахівцям у їхньому професійно­му становленні, розв'язанні конкретних проблем методики викладан­ня предмета; сприяння розвитку їх творчого та професійного потенціалу, ознайомленню із сучасними методами і техноло­гіями навчання, ППД і, на цій основі, — виробленню власного педаго­гічного стилю роботи.

1.4. Актуальність організації ВШПАФ зумовлена:

  • неготовністю випускників ВНЗ до практичного розв’язання соціально-педагогічних і психологічних проблем з учнями, батьками, громадськістю;

  • недостатньою орієнтацією у навчальних планах і програмах;

  • низьким рівнем обізнаності молодих працівників у сфері педагогічних технологій;

  • неготовністю брати активну участь у загальному функціонуванні навчального закладу;

  • низькою спроможністю молодих педагогів у формуванні навчальної мотивації у школярів;

  • низьким рівнем знань та практичних навичок щодо особливостей у роботі з обдарованими, гіперактивними учнями, дітьми з обмеженими можливостями.

1.5. Завдання діяльності ВШПАФ:

  • формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;

  • створення умов для швидкої та ефективної адаптації молодих освітян до професійної діяльності в умовах зміни вимог до фахових компетенцій;

  • набуття молодими та новопризначеними педагогами теорії та практики щодо організації навчально-виховної діяльності у класі;

  • вивчення молодими педагогами перспективного педагогічного досвіду;

  • ознайомлення із сучасними методами і прийо­мами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, інноваційними педагогічними технологіями;

  • ознайомлення із сучасними засобами навчання, засвоєння мето­дики їх використання;

  • ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями робо­ти з обдарованими учнями та дітьми з особливими потребами;

  • формування у слухачів позитивних комунікативних якостей;

  • формування спрямованості особистості молодого педагога на безперервне професійно-педагогічне самовдосконалення.


ІІ. Законодавчі та нормативно-правові документи, на яких ґрунтується Положення

2.1. Організація діяльності ШПАФ регламентована законами України та основними нормативних документах в галузі освіти: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти.

ІІ. Планування та організація навчальною процесу

На кожному етапі роботи педагога у міжкурсовий період методична служба надає практичну допомогу вчителям у поліпшенні вивченні основ наук, підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності, вивчає і аналізує стан навчально-виховного процесу в школі, стан докурсової та післякурсової роботи, її результативність, сприяє участі їх у різних формах методичної роботи, координує самостійну роботу; ініціює організацію та проведення роботи з молодими спеціалістами, випускниками педагогічних ВНЗ, з метою визначення рівня практичної і морально-особистісної підготовки випускників та надання їм методичної допомоги.

Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя зале­жить не тільки від його професійної підготовки і особис­тих якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту йому створять, яку нададуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціа­тивність і творчість.

Випускники педагогічних ВНЗ здебільшого ма­ють непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, ведення шкіль­ної документації, у роботі з батьками.

Професійне становлення та зростання молодо­го педагога можна умовно поділити на три етапи адаптації:

Перший етап — ознайомлення з вимогами до професії, його включення в са­мостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-вихов­ного закладу.

Другий етап — процес подолання труднощів у навчальній діяльності і початок формування май­стерності.

Третій етап — етап високої адаптованості, яка склалася як результат ефективної діяльності вчителя на попередньому етапі. Молодий педагог характеризується високим рівнем самостійності, творчим підходом до навчальної діяльності.

На всіх трьох етапах молодий учитель педагог відчуває протиріччя між зростаючими вимогами до профе­сійної майстерності педагогів та недостатнім рів­нем власної кваліфікації. Тому вчитель-початківець потребує особливої уваги з боку адміністра­ції, педагогічного колективу, методичної служби.

Методичний центр започатковує проект ВШПАФ - « Віртуальну школу професійної адаптації за фахом».

^ 3.1. Віртуальна школа професійної адаптації за фахом - навчальний семінар-практикум для молодих і новопризначених освітян.

*Семінар-практикум - форма навчання, змістом якої є спостереження й аналіз форм навчальної роботи та проведеної колективної творчої роботи, розв'язання педагогічних ситуацій і завдань. Практичні заняття активно впроваджуються у вигляді ділових, рольових ігор, різних тренінгів. Перевага цих форм у варіативності та моделюванні ситуацій, можливості колективного обговорення, висловлюванні різних точок зору, що допомагає удосконалити підхід до вирішення складних педагогічних проблем (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і гол. ред. В.Т. Бусел. - К.- Ірпінь: Перун, 2004. - 1440с; Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів навчальних закладів.-К.: Академія, 2003.- 1440с., 576 с).

3.2. Форма навчання: очно-заочна за навчальним планом.

Навчання проходять в три етапи:

1 рік (4 заняття) - Теоретико-методологічний(заочний), методологічно-практичний(очно-заочний), заліковий(заочний). Очний - 4 дні(впродовж року).

2 рік (4заняття) - Теоретико-методологічний(заочний), методологічно-практичний(очно-заочний), заліковий(заочний). Очний - 4 дні(впродовж року).

3 рік (4 заняття) - Теоретико-методологічний(заочний), методологічно-практичний(очно-заочний), заліковий(заочний). Очний - 4 дні(впродовж року).


3.3. Основними документами роботи ВШПАФ є:

а) освітня програма ВШПАФ;

б) вхідні діагностичні матеріали;

в) навчальні та методично-практичні плани;


г) аналітичні матеріали.

3.3. Напрями, з яких здійснюється підвищення кваліфікації молодих педагогічних працівників в ВШПАФ: вчителі світової літератури

3.3.За результатами навчання освітяни отримають сертифікати.

Похожие:

Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconПрограма у «Віртуальній школі професійної адаптації за фахом» Пояснювальна записка
Програма роботи з молодими вчителями світової літератури складена з урахуванням сучасних вимог до організації навчально-виховного...
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconУдк взаємозв‘язок професійної адаптації з успішністю професійної діяльності
Скок Микола Андрійович декан психолого-педагогічного факультету Чернігівського національного університету ім. Т. Г. Шевченка
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconПоложення про «Всеукраїнський конкурс професійної майстерності водіїв» (нова редакція) Загальні положення
Всеукраїнський конкурс професійної майстерності водіїв (далі–Конкурс), проводиться на виконання статутних завдань Асмап україни щодо...
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconДержавний стандарт соціальної адаптації віл-інфікованих
Державний стандарт соціальної адаптації віл-інфікованих застосовується для організації надання послуги соціальної адаптації, моніторингу...
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconПоложення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних...
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconПоложення чинних міжнародних конвенцій та рекомендацій щодо праці, котрі безпосередньо стосуються політики в галузі зайнятості, і, зокрема, положення Конвенції
Рекомендація щодо професійної орієнтації та професійної підготовки у галузі розвитку людських ресурсів
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconВідгук на інтернет конференцію
Шварц Н.Є. на тему «Виховання професійної мобільності випускника птнз як гарантія його прискореної адаптації до нових соціально-економічних...
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconПоложення про первинну профспілкову організацію Вінницької облорганізації Профспілки працівників освіти І науки України Загальні положення
Первинна профспілкова організація ( вказати школу, днз тощо) є організаційною ланкою районної, міської (вказати) організації професійної...
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconПротокол №1 від 16 вересня 2010 року Перспективний план роботи Вченої ради іппо ку імені Бориса Грінченка
Про організацію професійної адаптації молодих учителів знз м. Києва в іппо ку імені Бориса Грінченка
Положення Про «Віртуальну школу професійної адаптації за фахом» І. Основні положення та визначення Школа професійної адаптації за фахом (далі вшпаф) iconПоложення про атестацію педагогічних працівників 2010-2011 міністерство освіти І науки україни нака з «06» 10 2010 №930 Про затвердження Типового положення про атестацію
Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту» та з метою стимулювання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов