Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ icon

Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „НазваниеПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „
Дата конвертации20.04.2013
Размер195.01 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>Порядок реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях


ЗАТВЕРДЖЕНО

Дирекцією

Автомобільної Федерації України


Порядок

реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях


1. Цей Порядок реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях (далі Порядок) розроблений на виконання п. 6.5. Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України.


2. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні:


Команда”: відносно постійна група учасників спортивної діяльності, яка складається з одного або декількох володарів ліцензії водія та учасника (фізичної особи) і яка бере участь у командних заліках автомобільних змагань.

Команда має власника та назву, яка відрізняється від назв інших команд.

Команда підлягає реєстрації, згідно цього Порядку.

Для участі у змаганнях команда повинна отримати „Ліцензію учасника юридичної особи/команди” яка видається Федерацією.


^ Назва команди”: слово або словосполучення, яке використовується для позначення окремої команди,

Назва команди вноситься у „Ліцензію учасника юридичної особи/команди”, яка видається ФАУ.

Назва команди не повинна порушувати права власників зареєстрованих товарних знаків та відповідати „Вимогам щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу”, затвердженим Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 65 від 09.06.2004.


Власник команди”: Юридична особа або фізична особа – підприємець, за заявою якої команду зареєстровано згідно цього Порядку і яка, у відповідності до вимог регламентуючих документів ФАУ, несе відповідальність за всі дії водіїв, механіків та іншого персоналу команди, а також відповідальність за сплату будь-яких штрафів, застосованих до водіїв команди, помічників, пасажирів і т.і.


^ Свідоцтво про реєстрацію команди”: (далі Свідоцтво) документ, що видається ФАУ власнику зареєстрованої згідно п.3. цього Порядку та є підставою для отримання „ліцензії учасника юридичної особи/команди” у порядку, встановленому ФАУ.


3. Реєстрація команд, які прийматимуть участь у змаганнях на території України з оформленням ліцензії категорії НК та КК або у міжнародних змаганнях з отриманням ліцензій категорії МС здійснюється Дирекцією ФАУ з видачею Свідоцтва про реєстрацію команди встановленого зразка (Додаток 1).


4. Реєстрація команд, які прийматимуть участь виключно у обмежених змаганнях з оформленням ліцензії категорії КК може здійснюватись місцевим осередком ФАУ за місцем знаходження команди або власника команди.


5. Для реєстрації команди згідно п.3. власник або уповноважена ним особа подає у Дирекцію ФАУ:

а) два примірники підписаного власником команди договору про співпрацю у галузі автомобільного спорту, за зразком, що додається (Додаток 2);

б) письмове підтвердження права на використання слів назви команди (у випадку, якщо у назві команди використовується назва зареєстрованої товарної марки), крім випадку, коли назва команди складається виключно з назви юридичної особи - власника команди;

в) доручення уповноваженої особи власника команди.


6. У випадку, якщо юридична особа або фізична особа – підприємець, є власником декількох команд, укладається один договір, передбачений п. 5.а. та для кожної команди подаються документи, передбачені п.п. 5. б), в), у випадку, якщо хоча би одна команда підлягає реєстрації згідно п.3. цього Порядку.


7. При відповідності поданих власником команди, документів вимогам цього Порядку Дирекція протягом 5 (п’яти) робочих діб укладає договір від імені ФАУ та видає уповноваженій особі власника команди Свідоцтво про реєстрацію команди (команд).


8. Для реєстрації команди згідно п.4. власник або уповноважена ним особа подає до місцевого осередку ФАУ „Заяву на отримання ліцензії учасника (юридичної особи / команди)”, встановленої форми, завіреною печаткою власника команди.


9. Перевірка відповідності назви команд цьому Порядку здійснюється Дирекцією ФАУ та МО ФАУ за Реєстром ліцензій ФАУ та інформацією Дирекції ФАУ щодо виданих Свідоцтв про реєстрацію команд та ліцензій ФАУ.


10. Видача свідоцтва про реєстрацію команди (згідно п.3.) та ліцензій команді (згідно п.4.) з назвою, яка співпадає (складається з однакових слів) з назвою іншої команди, внесеної у Свідоцтво про реєстрацію команди, або оформленої ліцензії згідно п.4. цього порядку не допускається.


11. У випадку виявлення порушення прав на використання назв зареєстрованих торгових марок під час встановлення назви команди, ФАУ вживатиме заходів, передбачених чинним законодавством та Статутом ФАУ для припинення порушення законодавства, в тому числі шляхом накладання пеналізації, вилучення ліцензій та дискваліфікації винних осіб.


12. Для зміни назви команди власник команди подає до Дирекції ФАУ відповідну заяву, додаток до Договору з відповідними змінами та доповненнями передбаченими п.п. 5. б), в) цього Порядку та оригінал Свідоцтва про реєстрацію команди. При відповідності поданих документів Порядку Дирекція ФАУ протягом 5 (п’яти) робочих діб видає нове Свідоцтво про реєстрацію команди.


13. ФАУ може передбачити необхідність надання доброчинного внеску власниками команд.


Додаток 1 Договір про співпрацю в галузі автомобільного спорту (зразок)

Додаток 2 „Свідоцтво про реєстрацію команди” (зразок)

Додаток 1

До Порядку реєстрації команд,

які беруть участь у автомобільних змаганнях


Договір № С _____/___


про співпрацю в галузі автомобільного спорту


Автомобільна Федерація України (далі Федерація), громадська неприбуткова організація, національна спортивна федерація з автомобільного спорту, що діє на підставі Статуту, повноважень, наданих Міжнародною Автомобільною Федерацією (далі ФІА), в особі Адміністративного директора Шредера Миколи Олексійовича, з однієї сторони та _____________ __________________________________________________________________ (далі Товариство1), що діє на підставі Статуту, в особі _____________________________________________________ ____________________________________________________________________, з іншої сторони (далі Сторони) уклали цей договір про наступне.
^

I. Предмет договору1.1. Сторони співпрацюють та взаємодіють з метою розвитку автомобільного спорту в Україні шляхом популяризації діяльності Товариства , утворення та підтримки команд, які беруть участь у змаганнях з автомобільного спорту та власником яких є Товариство, на підставі сумлінного і беззастережного дотримання вимог чинного законодавства України у галузі фізичної культури і спорту, положень Міжнародного Спортивного Кодексу (далі МСК) ФІА, Національного Спортивного Кодексу (далі НСК) Автомобільної Федерації України, інших регламентуючих документів ФІА та Федерації.


1.2. Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини, виходячи з принципів партнерства, взаємної згоди та доброї волі на підставі умов цього Договору, чинного законодавства України.


1.3. У цьому Договорі терміни використовуються у наступному значенні:


а) „Команда”: відносно постійна група учасників спортивної діяльності, яка складається з одного або декількох володарів ліцензії водія та учасника (фізичної особи) і яка бере участь у командних заліках автомобільних змагань.

Команда має власника та назву, яка відрізняється від назви інших команд.

Команда підлягає реєстрації, згідно „Порядку реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях (далі Порядок).

Для участі у змаганнях команда повинна отримати „Ліцензію учасника юридичної особи/команди” яка видається Федерацією.


б) „Назва команди”: слово або словосполучення, яке використовується для позначення окремої команди,

Назва команди вноситься у „Ліцензію учасника юридичної особи/команди”, яка видається Федерацією.

Назва команди не повинна порушувати права власників зареєстрованих товарних знаків та відповідати „Вимогам щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу”, затвердженим Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 65 від 09.06.2004.


в) „Власник команди”: Юридична особа або фізична особа – підприємець, за заявою якої команду зареєстровано згідно Порядку і яка, у відповідності до вимог регламентуючих документів Федерації, несе відповідальність за всі дії водіїв, механіків та іншого персоналу команди, а також відповідальність за сплату будь-яких штрафів, застосованих до водіїв команди, помічників, пасажирів і т.і.


г) „Свідоцтво про реєстрацію команди”: (далі Свідоцтво) документ, що видається Федерацією власнику зареєстрованої згідно п.3. Порядку та є підставою для отримання „ліцензії учасника юридичної особи/команди” у порядку, встановленому Федерацією.
^

II. Обов’язки сторін


2.1. Федерація:


2.1.1. Надає Товариству права партнера Автомобільної Федерації України з правами, що випливають з положень цього договору у тому числі:


а) надає Товариству право отримання „ліцензії учасника змагань для юридичної особи/команди” у порядку передбаченому регламентуючими документами Федерації для всіх команд, утворених та зареєстрованих згідно цього Договору;


б) Реєструє команду (команди) та видає Товариству свідоцтво про реєстрацію команд згідно „Порядку реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях” для команд, відомості про які внесено у Додатках.


в) дозволяє Товариству використовувати символіку Федерації спільно із зареєстрованою символікою Товариства та команд, які зареєстровано згідно цього договору у випадках, що не суперечать законодавству України та “Положенню про символіку Автомобільної Федерації України”;


г) сприяє розповсюдженню інформації про діяльність Товариства та команд, які зареєстровано згідно цього договору;


д) запрошує представників Товариства та водіїв команди для участі у обговореннях, круглих столах, презентаційних заходах та до участі у інших інформаційних заходах, що їх організовує Федерація з метою виконання своїх статутних завдань.


е) утримується від реєстрації команд та видачі „Ліцензії учасника змагань юридичної особи/команди” для іншої ніж Товариство, особи, якщо назва команди співпадає з назвою команди, зареєстрованої згідно цього договору;


2.1.2. Надає Товариству організаційне сприяння у його діяльності по розвитку автомобільного спорту у тому числі:


а) створює організаційні умови для вступу бажаючих співробітників Товариства у Федерацію;


б) залучає Товариство до співпраці з місцевими осередками Федерації, організаціями партнерами Федерації та до діяльності робочих органів Федерації;


в) надає Товариству методичну та практичну допомогу у підготовці спеціалістів з автомобільного спорту, у тому числі для отримання ліцензій та інших спортивних документів Федерації, залучає спеціалістів до всіх видів навчання;


г) розглядає на засіданнях Комісії автомобільного спорту Федерації пропозиції Товариства і приймає щодо них відповідні рішення, направлені на подальший розвиток автомобільного спорту;


д) надає Товариству примірник регламентуючих документів, що їх розповсюджує Дирекція Федерації, які стосуються виконанню Товариством вимог цього договору;


е) залучає Товариство до проведення інформаційних заходів та заходів по інформаційній підтримці, що здійснює Федерація та її партнери;


є) інформує членів Федерації, через місцеві осередки, про умови цього договору та про виконання його положень сторонами;

2.2. Товариство:


2.2.1. Приймає на себе обов’язки партнера Автомобільної Федерації України, що випливають з положень цього договору у тому числі:


а) визнає права Федерації, надані ФІА та передбачені статусом національної спортивної федерації з автомобільного спорту, що здійснює відповідний контроль та спортивні повноваження на території України, у тому числі виключні права Федерації на комерційне використання будь-якого відео - та кіно матеріалу, що має відношення до змагань-етапів Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв, Викликів, Серій;


б) щодо відповідальності за всі дії водіїв, механіків та іншого персоналу, у тому числі відповідальність за сплату будь-яких штрафів, застосованих до водіїв, помічників, пасажирів і т.і. його команд, зареєстрованих згідно цього договору;


в) щодо виконання обов’язків по матеріально-технічному забезпеченню команди для участі у змаганнях з автомобільного спорту;


г) щодо дотримання вимог чинного законодавства України у галузі фізичної культури і спорту, положень МСК та інших регламентуючих документів ФІА, НСК та інших регламентуючих документів Федерації;


д) сприяє проведенню Федерацією інформаційних заходів та заходів по залученню членів до Федерації, у тому числі під час проведення заходів Товариства;


е) сприяє розповсюдженню інформації про діяльність Федерації та встановленню партнерських договірних зв’язків між Федерацією та засобами масової інформації;


є) вносить пропозиції по вдосконаленню регламентуючих документів Федерації щодо автомобільного спорту;


ж) інформує у 10 денний термін Федерацію про зміни у складі керівних органів Товариства та іншої інформації про Товариство, за формою Додаток 1;


з) надає Федерації доброчинну допомогу для розвитку автомобільного спорту у розмірах та на умовах, передбачених регламентуючими документами Федерації.


и) підтверджує, що не має і не буде мати претензій до:

- Федерації, її керівників та співробітників;

- Автомобільних організацій, що входять у Федерацію;

- Організаторів та офіційних осіб змагань;

- Кваліфікації учасників, водіїв, механіків у питаннях стосовно змагань;

- Місцевої влади, підприємств сервісу та інших осіб, задіяних у організації змагань;

- Вимог та дій, пов’язаних з пошкодженням автомобілів команд, які беруть участь у змаганнях, при умові, що аварія або нещасний випадок не виникли у результаті умислу вищевказаних осіб.


2.2.2. Зобов’язується залучати водіїв команди, власником яких є Товариство, до інформаційних заходів, що їх проводить Федерація з метою виконання статутних завдань, у тому числі популяризації автомобільного спорту та безпеки руху, що проводяться Міжнародною Автомобільною Федерацією (FIA).


2.2.3. Надає Федерації цим договором право використовувати назву команди та факту участі команди у змаганнях з автомобільного спорту під час проведення інформаційно-пропагандистських заходів Федерації.


2.2.4. Подає у Федерацію додатки до цього Договору при необхідності реєстрації нових команд або заміни Свідоцтва.

^

III. Відповідальність сторін3.1. Федерація не несе відповідальності по зобов’язаннях Товариства, Товариство не несе відповідальності по зобов’язаннях Федерації перед третіми сторонами.


3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у відповідності з діючим законодавством України та регламентуючими документами Федерації.


3.3. В разі невиконання стороною умов цього договору він може бути припинений однією із сторін з обов’язковим попередженням іншої сторони не менше, ніж за місяць.

^

ІV. Особливі умови4.1. Для кожної команди, яка реєструється на підставі цього договору укладається окремий додаток. При зміні назви команди попередній додаток щодо цієї команди анулюється за заявою Товариства.


4.2. Свідоцтва про реєстрацію команд та ліцензії, видані на підставі цього Договору є власністю Федерації та їх дія, у тому числі у порядку, передбаченому п.3.3. цього Договору, втрачають чинність в день завершення дії цього Договору.


4.3. Свідоцтва, що втратили чинність підлягають поверненню до Федерації.

^

V. Порядок вирішення суперечностей5.1. Сторони будуть застосовувати переговори для вирішення суперечностей між собою.


5.2. В разі недосягнення домовленостей сторони вирішують суперечки на основі законодавства України.
^

VІ. Термін дії договору6.1. Цей договір діє з дня підписання по 31 грудня ____________ року.2


6.2. Дія договору припиняється з дня прийняття рішення Федерацією про накладання дискваліфікації, по відношенню до команди, зареєстрованої у відповідності до цього Договору.

^

VІI. Адреси сторін7.1. Федерація: 79000 м. Львів, а\с 10697 т/ф (032) 2970641, e-mail: office@fau.ua


7.2. Товариство: _______________________________________________________


Договір складено у двох примірниках, які знаходяться: 1 примірник - у Федерації, 1 примірник – у Товаристві.


Від Федерації:

Адміністративний директор
Від Товариства:М.О.Шредер“____” _______________ 200__р.
“___” ______________ 200__р.

Додаток 1: Анкета організації - партнера Автомобільної Федерації України.

Додаток 2: Відомості про команду

Додаток 1

до договору № К___________/____


АНКЕТА
^

Організації – партнера Автомобільної Федерації України

Повне найменування
Скорочене найменування
Статус (громадська організація, суб'єкт підприємницької діяльності, інше)
Наявність статусу неприбуткової організації
Основна статутна мета або напрямок діяльності
Дата створення
Адреса робочого органу
Телефон
Факс
E-mail, Http
Поштова адреса
Контактна особа

(Посада, прізвище, ім’я, по батькові)^ Особа, що заповнила анкету

печатка організації,

дата заповнення

Прізвище, ім'я

підпис
Інша інформація, яку організація бажає подати про можливі напрямки співпраці з Автомобільною Федерацією України та для використання при інформуванні членів ФАУ та інших партнерів ФАУ

Додаток 2

до договору № К ___________/____


відомості про командуПовна назва команди
Скорочена назва команди
Керівник

(Посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Уповноважена особа

(Посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Адреса базування команди
Телефон
Факс
E-mail, www
Поштова адреса
Повна та скорочена назва команди іншими мовами (для оформлення видачі міжнародних ліцензій учасника)^ Особа, що заповнила анкету

печатка Товариства

дата заповнення

Прізвище, ім'я

підписЕмблема команди у електронному вигляді додаєтьсяДата отримання Федерацією
Номер свідоцтва про реєстрацію команди
Дата видачі свідоцтва
Додаток 2

До Порядку реєстрації команд,

які беруть участь у автомобільних змаганнях

СВІДОЦТВО

про реєстрацію команди, яка бере участь у автомобільних змаганнях


__________


Цим підтверджується, що у відповідності до п. 3. „Порядку реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях” Автомобільною Федерацією України зареєстровано команду:

(повна назва команди державною мовою)
(повна назва команди іншими мовами)
(скорочені назви команди)
(адреса команди)
(власник команди)
(прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої особи команди)


Це свідоцтво є підставою для отримання „Ліцензії учасника юридичної особи/команди” у порядку, встановленому Автомобільною Федерацією України, для участі у автомобільних змаганнях на всій території діяльності Міжнародної Автомобільної Федерації (FIA).


^ Адміністративний Директор

Автомобільної Федерації України


Микола Шредер


Дата видачі ___________________


Дійсно до ____________________


МП


Свідоцтва є власністю Автомобільної Федерації України та може бути вилучено при порушенні вимог „Порядку реєстрації команд, які беруть участь у автомобільних змаганнях” або інших регламентуючих документів або договору з Автомобільною Федерацією України.

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 червня 2004 р. за N 792/9391


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

09.06.2004 N 65ВИМОГИ

щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу


1. Загальні вимоги


1.1. Юридична особа повинна мати своє найменування. У найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма та назва. Найменування юридичної особи викладається державною мовою.


1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, установлених Цивільним ( 435-15 ) та Господарським кодексами України ( 436-15 ) та законами України. Юридична особа, крім повного найменування, може мати скорочене найменування.


1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму (крім випадків, передбачених пунктом 1.8 цих Вимог).


1.4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.


1.5. У найменуванні юридичної особи забороняється використання найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування та історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.


1.6. У назві юридичної особи не може бути використане слово "національний" у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Указом Президента України від 16 червня 1995 року N 451 ( 451/95 ) "Про Положення про національний заклад (установу) України" (із змінами і доповненнями).


1.7. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.


1.8. Найменування дочірніх підприємств, підприємств споживчої кооперації та підприємств об'єднань громадян або релігійних організацій можуть містити інформацію, яка вказує на залежність цих підприємств від таких юридичних осіб - засновників.


1.9. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво") та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.


1.10. При написанні найменування відокремленого підрозділу юридичної особи слід додержуватись вимог, установлених пунктами 1.1, 1.2, 1.4 - 1.6, 2.1 - 2.4 цих Вимог.


2. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу


2.1. Юридична особа, крім повного найменування (не більше ніж 182 символи), може мати скорочене найменування (не більше ніж 38 символів).


2.2. При написанні найменування юридичної особи використовуються прописні букви українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я), апостроф ('), дефіс (-), тире (-), знак "N", а також, при необхідності, цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).


2.3. Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи забороняється.


2.4. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання. Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.


Директор Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України О.Єфремов

1 Замість „Товариство” вноситься назва, яка більш відповідає статусу власників команди.

2 третій рік з року підписання включно.


ОФІЦІЙНИЙ СПОРТИВНИЙ ЩОРІЧНИК АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 2005 РОКУ / 4Похожие:

Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів затверджено проводом Автомобільної Федерації України положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України
Федерації (мск фіа), Правил Міжнародного Комітету Картингу фіа (сік/фіа), Національного Спортивного Кодексу фау (нск) та рішень фау...
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconПоложення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України 7 Порядок видачі ліцензії спортивного об’єкту для проведення змагань з автомобільного спорту
Основні регламентуючі документи Автомобільної Федерації України, обов’язкові до виконання при проведенні автомобільних змагань на...
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Автомобільної Федерації України (далі кас фау) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України,...
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconПідготовка офіційних осіб Автомобільної Федерації України
Обов’язків перелік регламентуючих документів Автомобільної Федерації України, які використовуються при підготовці офіційних осіб...
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconПоложення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту Затверджено Комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення про головного лікаря змагання з автомобільного спорту
Про затвердження Положення щодо забезпечення гро­­­мадського порядку та безпеки учасників І глядачів під час прове­­­дення масових...
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconЗ а к о н у к р а ї н и про цінні папери та фондовий ринок
У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні: випуск цінних паперів сукупність певного виду емісійних
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconПравила сертифікації гоночних І спортивних механічних транспортних засобів затверджено комісією Автомобільного спорту Автомобільної Федерації України правила
України, яка передбачена ст. 126. 2 Національного Спортивного Кодексу Автомобільної Федерації України
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconРішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку " " 2012 року № порядок ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку I. Загальні положення
...
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconЗатверджено проводом Автомобільної Федерації України
Фау щодо автомобільного спорту, у тому числі Порядку забезпечення прав Автомобільної Федерації України під час проведення Чемпіонатів...
Положення про видачу ліцензій та інших спортивних документів Автомобільної Федерації України. У цьому Порядку терміни використовуються у наступному значенні: „ iconПоложення про оцінку роботи офіційних осіб автомобільної федерації України затверджено комісією автомобільного спорту Автомобільної Федерації України положення
Це положення розроблено для забезпечення виконання п „Положення про порядок встановлення та підтвердження кваліфікаційних рівнів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов