Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про icon

Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України ПроНазваниеПояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про
Дата конвертации30.07.2013
Размер88.69 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення зміни до ст. 31 Закону України

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із

заробітної плати)

^ 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» при проведенні процедури банкрутства підприємства передусім задовольняються вимоги забезпечені заставою, а потім погашається заборгованість із заробітної плати перед працівниками підприємства, що виникла в останні три місяці. А основна частина заборгованості із заробітної плати погашається в другу чергу, після задоволення вимог, забезпечених заставою; відшкодування витрат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб; вимог кредиторів за договорами страхування; витрат, пов'язаних з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі: витрат на оплату державного мита; витрат заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство; витрат на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута; витрат на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною; витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута; витрат кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їх копггів; витрат на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Практика показала, що підприємства - банкрути, як правило, мають значну заборгованість із заробітної плати перед своїми працівниками, яка накопичилася за кілька років, і задоволення вимог із заробітної плати після задоволення вищезазначених вимог, забезпечених заставою часто не дозволяє розрахуватися з працівниками у зв'язку з недостатністю майна.

Така ситуація безпосередньо порушує ратифіковані Україною конвенції МОП №95, 173 та статтю 15 Закону України «Про оплату праці». Адже задоволення вимог, забезпечених заставою, є ризиком підприємницької діяльності, а право на своєчасне отримання заробітної плати гарантовано статтею 43 Конституції України і не може бути порушено.

З метою соціального захисту найманих працівників пропонується перенести виплати із заробітної плати з другої черги до першої та здійснювати їх повній мірі перед задоволенням вимог, забезпечених заставою.

^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Запропонований проект Закону розроблено з метою визначення та врегулювання механізму гарантованого повернення боргів із заробітної плати працівникам підприємства-банкрута.

Законопроект визначає врегулювання зазначеного механізму шляхом перенесення задоволення цієї вимоги з другої до першої черги та здійснення її перед задоволенням вимог, забезпечених заставою.

Проект ^ Закон України

«Про внесення змін до статті 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання ііого банкрутом» (щодо черговості задоволення вимог стосовно заборгованості із заробітної плати)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом» (відомості Верховної Ради України, 2007, №9
(02.03.2007), СТ.71) такі зміни:

а) підпункт «б» пункту 1 частини першої вважати підпунктом «а», і викласти в
редакції:

«а) вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства) щодо виплати заборгованості із заробітної плати, грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), право на які виникло протягом трьох останніх місяців до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;»

б) відповідно підпункт «а» вважати підпунктом «б».

в) пункт 2 частини першої викласти у редакції:

«2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому Фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);»

II. Прикінцеві положення.

1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких

законів України" (щодо компенсації за порушення строків

виплати заробітної плати)

^ 1.Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону України

Існуючий підхід до обрахунку компенсації втрат працівників при затримці виплати заробітної плати порушує права працюючих на захист належної їм винагороди за працю.

Відповідно до діючого порядку, сума компенсації втрати частини доходу, в т.ч. заробітної плати, у зв'язку з порушенням строків його виплати обчислюється виходячи з розміру невиплаченого доходу та індексів інфляції у місяцях, за які його не виплачено. При цьому індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається. Виплата компенсації провадиться у разі затримки виплати доходів на один і більше календарних місяців.

Передбачені Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" умови щодо виплати компенсації при затримці заробітної плати не менш як на один місяць не є обґрунтованими ні щодо економічного захисту втрати частини заробітку у зв'язку із затримкою його виплати, ні щодо достатнього соціального захисту працівників, які несуть значні матеріальні та моральні збитки, не отримуючи вчасно належну їм винагороду за працю.

Крім того, за діючих умов роботодавець має економічну вигоду від затримки заробітної плати як можливості отримувати дешевий (а за відсутності інфляції - безвідсотковий) кредит на невизначений термін у розмірі невиплаченої заробітної плати.

Заробітна плата, яка є основним джерелом доходів працюючих, згідно із законодавством повинна виплачуватися у строки, встановлені законом та колективним договором, але не рідше двох разів на місяць. її невиплата у визначені строки вже з наступного дня є, по своїй економічній суті, простроченим борговим зобов'язанням перед працівником роботодавця як платника грошових коштів.

З метою соціально-економічного захисту найманих працівників, щодо яких безпосередньо порушуються вимоги ст. 43 Конституції України, пропонується згідно із нормами Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" зобов'язати роботодавця як платника грошових коштів разом з виплатою заборгованості із заробітної плати і належних працівнику гарантійних та компенсаційних виплат, сплачувати на користь працівника пеню, яка обчислюється від суми здійснюваного простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на момент сплати.

^ 2. Цілі та завдання проекту Закону

Запропонований у проекті Закону механізм нарахування пені (компенсації) за прострочку строків виплати заробітної плати і належних працівнику гарантійних та компенсаційних виплат дозволить запобігти накопиченню поточної заборгованості з виплати заробітної плати та сприятиме належному захисту прав працівників у випадках порушення строків зазначених виплат.

^ 3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується встановити відповідальність за порушення строків виплати заробітної плати та належних працівнику гарантійних і компенсаційних виплат відповідно максимальній величині пені за прострочку платежів по грошових зобов'язаннях, передбаченій статтею З Закону "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", яким регулюються правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів.

^ 4. Стан нормативно-правової бази

Конституція України від 28.06.1996 р.

Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" №2050-111 від 19.10.2000 р. Закон України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.1995 р.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Враховуючи, що закон пропонується ввести в дію з дати опублікування, то пеня (компенсація) буде нараховуватися на борги, які виникнуть після набуття ним чинності. Необхідність у додаткових коштах бюджетів на виплату пені (компенсації) за затримку виплати заробітної плати і належних працівнику гарантійних та компенсаційних виплат до дати введення в дію Закону відсутня.

^ 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

проекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо компенсації за порушення строків виплати заробітної плати) дозволить запобігти накопиченню боргів із виплати заробітної плати, що вкрай важливо для вирішення цієї проблеми, оскільки зробить економічно невигідною затримку поточної заробітної плати, та підвищить рівень захисту прав працівників у випадках несвоєчасної її виплати.

проект

^ ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо компенсації за порушення строків виплати заробітної плати)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 34 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) викласти у такій редакції:

**У разі порушення встановлених строків виплати працівнику заробітної плати, гарантііїних та компенсаційних виплат роботодавець при здійсненні виплати заборгованості зобов'язаний додатково сплатити працівнику пеню (компенсацію) за кожний день затримки вказаних виплат, яка обчислюється від суми здійснюваного простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, пдо діє на момент виплати".

2. У Законі України "Про компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати" (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 49, ст. 422; 2003 р., N 14, ст. 96):

  1. Із останнього абзацу частини другої статті 2 вилучити слова "заробітна плата" і "та інші".

  2. Доповнити статтю 2 третьою частиною:

"Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати та інших гарантійних і компенсаційних виплат у зв'язку з порушенням строків їх виплати регулюється Законом України "Про оплату праці"

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дати опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання
чинності цим Законом привести нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниПохожие:

Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 60 Закону України „Про Кабінет Міністрів України Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України „Про внесення зміни до статті 60 Закону України „Про Кабінет Міністрів України”
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про відпустки"
До частини першої статті 19 Закону України “Про відпустки” (Відомості Верховної Ради України, 1997, №2, ст. 4; 2005, №2, ст. 36;...
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про третейські суди”
Прийняття законопроекту обумовлене необхідністю забезпечення права споживача на захист своїх прав у суді загальної юрисдикції
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України» розроблено відповідно до статті 129 Кодексу...
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 5 Закону України „Про судовий збір
Пункт 20 частини першої статті 5 Закону України “Про судовий збір” Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №14, ст. 87, №21
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України „Про внесення зміни до статті 12 Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо зарахування
Проект акта розроблено з метою впровадження додаткових заходів соціальної підтримки сімей з дітьми
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" Обґрунтування необхідності прийняття акта
Закону України “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до статей 35 та 38 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне
Внести до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (Відомості Верховної Ради,...
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до законопроекту про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про транспорт» щодо приведення її норм у
Конституції України та Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення зміни до ст. 31 Закону України Про iconПояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо стимулювання поліпшення демографічної ситуації в Україні)"
Внести до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49–51,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов