Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки icon

Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпекиНазваниеРішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки
Дата конвертации27.01.2013
Размер150.08 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України
від №


ІНСТРУКЦІЯ

зі складання висновку експертизи щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки


1. Висновок експертизи (далі – висновок) складається державною мовою стисло, зрозуміло та об’єктивно і повинен містити рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки.

Висновок підписується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили) експертизу, підпис (и) якого (их) засвідчується (ються) особистим (и) штампом (ами). Кожна сторінка висновку крім титульного аркуша, візується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили) експертизу, без проставляння особистого (их) штампу (ів).

Висновок після підписання експертом технічним (експертами технічними) візується керівником структурного підрозділу експертної організації, що є підтвердженням якості та повноти висновку, після чого висновок на титульному аркуші затверджується тільки керівником експертної організації або його заступником, підписи яких засвідчуються печаткою.

Висновок складається у трьох примірниках, два з яких видаються замовнику експертизи, а один зберігається в експертній організації. Висновок експертизи чинний протягом одного року від дати його затвердження. Строк його зберігання до того часу, доки не мине потреба.

У разі складання висновку на роботи підвищеної небезпеки, на які в подальшому Держгірпромнаглядом України або його територіальними органами будуть видаватися дозволи відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 (далі — Порядок), складаються два окремих висновки експертизи за заявленими роботами підвищеної небезпеки із відповідним розмежуванням.

2. Якщо суб’єкт господарювання має намір одночасно виконувати роботи підвищеної небезпеки, крім пункту 1 додатка 2 до Порядку, та експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, може розроблятися поєднаний висновок експертизи. В цьому висновку експертизи додатково наводиться інформація відповідно до додатка 2 до цих Правил.

3. Якщо під час проведення експертизи з’ясовується, що дозволи на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відсутні, та якщо така експертиза не була проведена після набуття чинності змін до статті 21 Закону України «Про охорону праці», внесених Законом України від 19 травня 2011 р. № 3395-VI, то поєднаний висновок експертизи не розробляється, а розробляється окремий висновок щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації, де також надаються матеріали експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

4. У разі, коли суб’єкт господарювання заявляється на виконання робіт підвищеної небезпеки з технічного огляду, випробування, експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 та пункті 1 додатка 7 до Порядку, експертиза його відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки здійснюється з урахуванням вимог наказу Держгірпромнагляду України від 03.09.2007 № 195, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 05.07.2007 за № 1247/14514, «Про затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687» (далі – НПАОП 0.00-7.10-2007). Така експертиза передбачає оцінку стану організаційно-технічних документів (Положення про структурний підрозділ, Настанова з якості, Паспорт) та на підставі відомостей, викладених у цих документах, проводиться обстеження у стаціонарних умовах структурного підрозділу для визначення оцінки та відповідності стану охорони праці і безпеки промислового виробництва під час здійснення ним технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) вищезазначених машин, механізмів, устатковання.
5. Номер висновку позначається цифрами та має такий вигляд:

ХХХ.

ХХ.Х

ХХ -

ХХХХ.ХХ

Х

Код експертної організації за реєстром

Код експертизи

Внутрішнє кодування структурного підрозділу експертної організації

Порядковий номер висновку з початку року та рік видачі

У разі позитивного висновку літера «П», негативного висновку літера «Н»

Перелік кодів експертизи з урахуванням органу, який буде видавати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки:
01.1 ― роботи підвищеної небезпеки, на які дозвіл видається Держгірпромнаглядом України;
01.2 ― роботи підвищеної небезпеки, на які дозвіл видається територіальними органами Держгірпромнагляду України;
01.3 ― роботи підвищеної небезпеки, зазначені у пукті 1 додатка 2 до Порядку, на які дозвіл видається Держгірпромнаглядом України;
01.4 ― роботи підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які дозвіл видається Держгірпромнаглядом України;
01.5 ― роботи підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які дозвіл видається територіальними органами Держгірпромнагляду України.
У разі негативного висновку на всі заявлені роботи підвищеної небезпеки у кінці його номеру проставляється літера «Н». Після отримання негативного висновку замовник експертизи, повинен усунути зауваження, виявлені під час експертизи та подати документи на повторну експертизу.
За результатами повторно виконаної експертизи складається новий висновок, на титульному аркуші якого після номера в кінці у дужках зазначається номер першого висновку.
7. У реквізиті «Найменування суб’єкта господарювання» зазначається повне найменування замовника відповідно до Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.
8. У реквізиті «Адреса суб’єкта господарювання» зазначаються поштовий індекс, найменування адміністративної одиниці (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь) та населеного пункту, району, вулиці, номера будинку, номера кімнати.
9. У реквізиті «КВЕД» зазначається код основного виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — ДК 009:2010) ― для юридичних осіб.
10. У реквізиті «Адреса промислового виробництва» зазначаються поштовий індекс, найменування адміністративної одиниці (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь) та населеного пункту, району, вулиці, номер будинку. У разі виконання робіт підвищеної небезпеки суб’єктом господарювання на об’єктах замовника зазначається «Роботи виконуються на об’єктах замовника».

11. У реквізиті «Висновок експертизи розроблено згідно з договором від «___» ________ 20____ р. за № ___________» зазначається дата та номер договору із замовником експертизи.

12. У разі негативного висновку реквізит «Строк дії висновку експертизи становить один рік від дати його затвердження» – не застосовується.

13. У реквізиті «м. ________» зазначається найменування міста, в якому зареєстрована експертна організація відповідно до Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.

14. У реквізиті «Підстави для проведення експертизи» зазначаються законодавчі та нормативно-правові акти, відповідно до яких проведено експертизу.

15. У реквізиті «Мета експертизи» зазначається, що метою експертизи є оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (вказується найменування суб’єкта господарювання) під час здійснення ним (вказується вид діяльності відповідно до ДК 009:2010) та виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки (вказуються роботи згідно з додатком 2 до Порядку).


У разі оформлення об’єднаного висновку експертизи додатково зазначається (під час експлуатації заявлених машин механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки перед впровадженням). У разі експертизи суб’єкта господарювання, який заявляється на виконання робіт підвищеної небезпеки з технічного огляду, випробування, та/або експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 та пункті 1 додатка 7 до Порядку, вказуються види заявлених робіт підвищеної небезпеки та конкретні машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки за формою:Найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Нормативні документи, що регламентують вимоги до машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Види робіт підвищеної небезпекиУ разі експертизи суб’єкта господарювання, що заявляється на виконання робіт підвищеної небезпеки з випробування устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене у пункті 15 додатка 3 до Порядку, вказуються пункти Норм випробування (ПТЕЕС, СОУ, ПУЕ тощо) за формою:Найменування електроустатковання, електрообладнання

Нормативні документи, що регламентують проведення випробувань і вимірювань

16. У реквізиті «Перелік документів, наданих для експертизи» зазначаються такі документи:

копія заяви замовника експертизи;
довіреність від імені керівника замовника експертизи особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації;
Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містять відомості про суб’єкта господарювання;
копія довідки про внесення суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
копія витягу із статуту (іншого установчого документа) суб’єкта господарювання (перша і остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);
копія облікової картки платника податків;
копії попередніх дозволів, приписів, результатів аудитів, перевірок наглядових органів з питань охорони праці, тощо (у разі наявності);
копія організаційної структури суб’єкта господарювання;
витяг із штатного розпису суб’єкта господарювання (ПІБ, керівники, спеціалісти, відповідальні особи, які забезпечують вирішення конкретних питань, робітничі професії — у тому числі набуті суміжні, а також суміщення посад і професій);
перелік робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що розробляється та затверджується керівником суб’єкта господарювання на основі НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 26.01.2005 № 15, із зазначенням осіб (ПІБ, посади, професії), які виконують такі роботи;
нормативні документи, що регламентують вимоги до проведення робіт;
нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником суб’єкта господарювання у встановленому порядку: документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо), інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях, інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;
план локалізації аварійних ситуацій (ПЛАС), декларація безпеки на об’єкти підвищеної небезпеки (за необхідності);
організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, призначення відповідальних осіб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадових інструкцій працівників тощо;
документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;
витяги з трудових книжок або довідку про наявних працівників, копії безстрокових трудових договорів працівників, що виконують заявлені роботи;
документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також за професіями, які пов’язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки;
посадові інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт, та відповідальних осіб;
програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами);
програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;
інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції тощо);
відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо роботи виконуються стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, паспорти та акти огляду будівель та споруд, технологічне планування розміщення устатковання, за допомогою якого виконуються заявлені роботи тощо);
експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Експлуатаційні документи», на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 до Порядку, що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);
копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією устатковання підвищеної небезпеки, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цього устатковання, а також устатковання за допомогою якого виконуються заявлені роботи;
перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, протоколи їх випробувань та журнали обліку. Перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів, якими забезпечуються працівники, залучені до виконання заявлених робіт.

Подані копії документів мають бути засвідчені в установленому порядку.

Документи, зазначені в другому та п’ятому абзацах цього пункту підлягають зберіганню в архіві експертної організації разом з висновком експертизи.

У разі, якщо суб’єкт господарювання заявляється на виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених у п.1 додатку 2 до Порядку, він подає документи, зазначені в НПАОП 0.00-7.10-2007.

17. У реквізиті «Характеристика об’єкта експертизи» зазначається таке:

повне найменування, місце державної реєстрації, місцезнаходження (згідно документів на право власності та/або договору оренди) суб’єкта господарювання;
основна виробнича діяльність об’єкта експертизи, задекларована Статутом та зареєстровані види діяльності за ДК 009:2010, які супроводжуються заявленими роботами;
короткий опис технологічного процесу виробництва із зазначенням небезпечних факторів;
структура підприємства (керівництво, служби, відділи, виробничі та допоміжні підрозділи, які забезпечують виробничу діяльність об’єкта експертизи та їх взаємозв’язок між собою);
загальна чисельність працюючих на підприємстві, в тому числі тих, хто виконує заявлені роботи (конкретно вказуються відповідальні особи та професії, суміщення професій, які забезпечують додержання вимог законодавства з питань охорони праці);
засоби виробництва, пристосування, допоміжні засоби, які використовуються для виконання заявлених робіт, тощо.

18. У реквізиті «Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки на відповідність яким проводилася експертиза» зазначається перелік документів, які регламентують виконання саме заявлених робіт підвищеної небезпеки та стан охорони праці об’єкта експертизи.

19. У реквізиті «Оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єкта експертизи» зазначається відповідність стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єкта експертизи стосовно заявлених робіт підвищеної небезпеки та вказується дата або період проведення обстеження промислового виробництва (у разі якщо виробництво стаціонарне і проведено його обстеження), зокрема:

розроблення та введення в дію відповідних актів підприємства з охорони праці;
створення відповідних служб і призначення посадових осіб, (у тому числі служби з охорони праці) на яких покладено відповідальність за безпечне проведення конкретних робіт підвищеної небезпеки;
розроблення та затвердження посадових інструкцій (для призначених посадових осіб) та інструкцій з охорони праці за видами робіт та професіями (для заявлених робіт);
наявність документів (протоколи, посвідчення), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства з охорони праці та організації робіт з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій та інших нормативно-правових актів з охорони праці керівником, членами комісії з перевірки знань, відповідальними особами підприємства, працівниками, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки;
документи (протоколи, посвідчення), які підтверджують кваліфікацію, наявність спеціального навчання, а також щорічну перевірку знань з питань охорони праці у працівників стосовно заявлених робіт;
інформацію про те, як забезпечується відповідно до вимог нормативних документів безпечна експлуатація виробничих приміщень, устатковання, допоміжного обладнання тощо, де і на якому виконуються заявлені роботи;
при наявності субпідрядних послуг з виконання робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки зазначити договори з розмежуванням відповідальності, наявність у субпідрядника дозволів на такі роботи та устатковання, інформацію про те, як забезпечується відповідно до вимог нормативних документів безпечна експлуатація устаткавання та виконання робіт;
наявність засобів індивідуального та колективного захисту, організація робочих місць, організація проведення медоглядів тощо;

інша інформація, яка відображає додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства з охорони праці та відображає реальний стан охорони праці та безпеки промислового виробництва.

У разі експертизи суб’єкта господарювання, що заявляється на виконання робіт підвищеної небезпеки з технічного огляду, та/або випробування, та/або експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки додатково додається оцінка його відповідності вимогам НПАОП 0.00-7.10 та іншим документам законодавства з охорони праці та промислової безпеки, зокрема:
правової та організаційно-технічної документації (Положення, Настанова з якості, Паспорт);
забезпечення суб’єктом господарювання відповідних гарантій своєї відповідальності на випадок заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або пошкодження майна третіх осіб через ненавмисну помилку під час проведення заявлених робіт;
метрологічного забезпечення та стану засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання (наявність документів, що підтверджують їх повірку та атестацію), їх обліку та зберігання;
документів (висновки експертизи, протоколи, звіти тощо) щодо реєстрації даних про якість заявлених робіт, що виконуються, їх обліку та зберігання;
наявності та ефективності функціонування системи управління якістю випробувань;
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, який виконує заявлені роботи (вказуються прізвища та ініціали працівників, їхня кваліфікація, де і коли проходили атестацію, дата останньої атестації).
. стану приміщень для проведення випробувань устатковання (випробувальні поля, випробувальні майданчики тощо).
20. У реквізиті «Зауваження та/або рекомендації та/або особливі умови» зазначаються факти невідповідності об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки. У розділі можуть бути наведені рекомендації стосовно поліпшення стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Особливі умови зазначаються у разі наявності обмежень, обумовлених факторами, що не дають змоги виконувати роботи в повному обсязі. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розділі «Оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єкта експертизи».
У разі відсутності зауважень та/або рекомендацій та/або особливих умов зазначається : «На момент проведення експертизи не виявлено».21. У реквізиті «Висновок експертизи» зазначається:

для позитивного висновку ― за результатами проведеної експертизи з’ясовано, що (найменування суб’єкта господарювання) додержується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки відповідно до зареєстрованого виду діяльності згідно з ДК 009:2010 ― зазначаються види робіт підвищеної небезпеки, які відповідають законодавству з питань охорони праці та промислової безпеки;

для негативного висновку ― за результатами проведеної експертизи з’ясовано, що (найменування суб’єкта господарювання) не додержується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки відповідно до зареєстрованого виду діяльності (вказується вид діяльності згідно з ДК 009:2010).

У разі коли суб’єкт господарювання додержується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки не за всіма заявленими роботами підвищеної небезпеки, то висновок складається з двох частин — негативної та позитивної з конкретним зазначенням робіт підвищеної небезпеки.


В. о. начальника відділу науково-технічного

забезпечення державного нагляду С. Бабенко
Похожие:

Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconРішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Кожна сторінка висновку експертизи, крім титульного аркуша візується експертом технічним (експертами технічними), що проводив (проводили)...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconРішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Кожна сторінка висновку, крім титульного аркуша візується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили)...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconПроведення експертизи щодо спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці під час виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування),
Підстава : Постанова км україни від 26. 10. 2011р. №1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconНаказ № Про затвердження форм висновків експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки
Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconНаказ № Про затвердження Вимог до експертних організацій, які забезпечують науково технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці
Відповідно до статті 21 Закону України ’’Про охорону праці“ та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconПро затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та з метою підвищення ефективності
Затвердити Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, що додаються
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconЗаяв а відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу видати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconМіністерство агропромислового комплексу України примірна інструкція з охорони праці
В даній Примірній інструкції викладені вимоги безпеки під час виконання таких робіт: косінні вручну; допоміжних роботах під час роботи...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconРішення щодо видачі відповідних дозволів. Правові аспекти Дана сфера регулюється Законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про охорону праці»
...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки iconДекларація відповідності об’єкта (об’єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Перелік робіт (послуг), що будуть виконуватися (надаватися), а також виробів, що виготовляються
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов