Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки icon

Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпекиНазваниеРішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Дата конвертации27.01.2013
Размер148.53 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

від №


ІНСТРУКЦІЯ

зі складання висновку експертизи щодо додержання суб’єктом господарюванн вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


1. Висновок експертизи (далі―висновок) складається державною мовою стисло, зрозуміло, об’єктивно і містить рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Висновок підписується експертом технічним (експертами технічними), що проводив (ли) експертизу, підпис (и) якого (их) засвідчується (ються) особистим (и) штампом (ами). Кожна сторінка висновку експертизи, крім титульного аркуша візується експертом технічним (експертами технічними), що проводив (проводили) експертизу, без проставляння особистого (их) штампу (ів).

Висновок після підписання експертом технічним (експертами технічними) візується керівником структурного підрозділу експертної організації, з метою підтвердження того, що ним було здійснено контроль за якістю оформлення висновку, його повнотою та змістом, після чого титульний аркуш затверджується керівником експертної організації або його заступником, підписи яких засвідчуються печаткою. Не допускається затвердження висновку з прийменником «за» або приставленням косої риски перед назвою посади керівника.

Якщо під час проведення експертизи з’ясовується, що дозволи на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відсутні, та якщо така експертиза не була проведена після набуття чинності змін до статті 21 Закону України «Про охорону праці», внесених Законом України від
19 травня 2011р. № 3395-VI, у цьому висновку також надаються матеріали експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Висновок оформляється у трьох примірниках, два з яких видаються замовнику експертизи, а один зберігається в експертній організації.

У разі оформлення висновку на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, на які в подальшому Держгірпромнаглядом України або його територіальними органами будуть видаватися дозволи відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної


небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 жовтня 2011 р. № 1107 (далі — Порядок), складаються два окремих висновки відповідно до поданої заявки із відповідним розмежуванням.

2. Висновок експертизи чинний протягом одного року з дати його затвердження. Термін його зберігання в експертній організації ― доки не мине потреба.

3. Номер висновку позначається цифровими кодами та має такий вигляд:ХХХ.

ХХ.

ХХ-

ХХХХ.ХХ

Х

Код експертної організації за реєстром

Код експертизи

Внутрішнє кодування структурного підрозділу експертної організації

Порядковий номер висновку з початку року та рік видачі

У разі позитивного висновку літера «П», негативного висновку літера «Н»


Перелік кодів експертизи з урахуванням органу, який буде видавати дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:


02.1 ― машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, на які дозвіл видається Держгірпромнаглядом України;

02.2 ― машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, на які дозвіл видається територіальними органами Держгірпромнагляду України;

02.3 ― машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки з підтвердженням відповідності, на які дозвіл видається Держгірпромнаглядом України;

02.4 ― машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, з підтвердженням відповідності, на які дозвіл видається територіальними органами Держгірпромнагляду України.

У разі оформлення негативного висновку експертизи за всіма заявленими видами машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що буде експлуатуватися, у його номері проставляється в кінці літера «Н». Після отримання негативного висновку експертизи замовник експертизи усуває зауваження, виявлені під час експертизи, і повторно подає документи на експертизу.

За результатами проведення повторної експертизи оформляється новий висновок експертизи. На титульному аркуші після номера висновку у дужках проставляється номер первинного висновку експертизи.


4. У реквізиті «Назва суб’єкта господарювання» зазначається повне найменування замовника відповідно до Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


5. У реквізиті «Адреса суб’єкта господарювання» зазначаються поштовий індекс, найменування адміністративно-територіального суб’єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), населеного пункту, району, вулиці, номер будинку, номер кімнати (офісу) відповідно до Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.


6. У реквізиті «КВЕД» для юридичних осіб зазначається код основного виду економічної діяльності суб’єкта господарювання згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — ДК 009:2010).


7. У реквізиті «Адреса промислового виробництва розташування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» зазначаються поштовий індекс, найменування адміністративно-територіального суб’єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь) та населеного пункту, району, вулиці, номер будинку.


8. У реквізиті «Висновок експертизи розроблено на підставі договору від ______20__ р. за № _______» зазначається дата та номер договору із замовником експертизи.


9. У разі оформлення негативного висновку реквізит «Строк дії висновку становить один рік з дати його затвердження» – не застосовується.


10. У реквізиті «м. ______» зазначається найменування міста, в якому зареєстрована експертна організація відповідно до Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.


11. У реквізиті «Підстави для проведення експертизи» зазначаються законодавчі та нормативно-правові акти, на підставі яких проводиться експертиза.


12. У реквізиті «Мета експертизи» зазначається, що метою експертизи є оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (вказується назва суб’єкта господарювання) під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки при (вказати вид діяльності відповідно до
ДК 009:2010), при якому експлуатується це устатковання, а саме:

вказуються машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки згідно з додатком 3 до Порядку.

У разі оформлення об’єднаного висновку експертизи додатково зазначається підтвердження його відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки перед впровадженням.


13. У реквізиті «Перелік наданих для експертизи документів» зазначаються такі документи:

копія заяви замовника експертизи;

довіреність від імені керівника замовника експертизи особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації;

Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, що містить відомості про суб’єкта господарювання;

копія довідки про включення суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія витягу із Статуту (іншого установчого документа) суб’єкта господарювання (перша і остання сторінки, розділи, що розкривають види діяльності та управління підприємством);

копії попередніх дозволів, приписів, результати аудитів, перевірок наглядових органів з питань охорони праці, тощо (у разі наявності);

копія організаційної структури суб’єкта господарювання;

витяг із штатного розпису суб’єкта господарювання (ПІБ, керівники, спеціалісти, відповідальні особи, які забезпечують вирішення конкретних питань, робітничі професії – у тому числі набуті суміжні, а також суміщення посад і професій);

перелік робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, що розробляється та затверджується керівником суб’єкта господарювання на основі
НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 26.01.2005 № 15, із зазначенням осіб (ПІБ, посади, професії), що виконують такі роботи;

нормативні документи, що регламентують вимоги до проведення робіт;

нормативні акти підприємства з охорони праці, затверджені керівником суб’єкта господарювання у встановленому порядку: документація системи управління охороною праці (Положення про систему управління охороною праці, Положення про навчання з питань охорони праці, Положення про службу охорони праці тощо), інструкції з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки певного виду або за певною професією на робочих місцях, інструкції з безпечного ведення робіт (робочі, керівні, порядки ведення робіт тощо), що регламентують безпечне проведення заявлених робіт;

організаційно-розпорядчі документи про затвердження документації системи управління охороною праці, призначення відповідальних осіб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, посадових інструкцій працівників тощо;

документи, що підтверджують наявність нарядної системи допуску працівників до виконання робіт підвищеної небезпеки;

інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (графіки технічного обслуговування, висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції тощо);

витяги з трудових книжок або довідку про наявних працівників, копії безстрокових трудових договорів, контрактів працівників, які виконують заявлені роботи;

документи (протоколи перевірки знань з питань охорони праці та професійного навчання, кваліфікаційні посвідчення тощо), що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також за професіями, які пов’язані з виконанням заявлених робіт підвищеної небезпеки;

посадові та робочі інструкції працівників, що забезпечують виконання заявлених робіт, та відповідальних осіб;

програми та плани навчання з питань охорони праці (у разі проведення навчання та перевірки знань власними силами);

програми проведення інструктажів та журнали інструктажів з охорони праці;

відомості про виробничі приміщення суб’єкта господарювання, якщо роботи виконуються стаціонарно (договори оренди, свідоцтва про власність, журнали, паспорти та акти огляду будівель та споруд, технологічне планування розміщення устатковання, за допомогою якого виконуються заявлені роботи тощо);

експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 «Експлуатаційні документи», на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 до Порядку, що використовується під час проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);

технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та / або виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та границі поставки об’єктів експертизи;

копії документів, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією устатковання підвищеної небезпеки, акт введення в експлуатацію, проведення випробувань (вимірювань), технічного огляду, експертних обстежень, планово-попереджувальних ремонтів цього устатковання, а також устатковання за допомогою якого виконуються заявлені роботи;

перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, протоколи їх випробувань та журнали обліку. Перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів, якими забезпечуються працівники, для виконання заявлених робіт.

У разі оформлення об’єднаного висновку додатково додаються такі документи:

сертифікати підтвердження відповідності ― для устатковання закордонного виробництва;

сертифікати відповідності (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань (за наявності) ― для устатковання вітчизняного виробництва;

сертифікат вибухозахищеності ― для устатковання, що експлуатується у вибухонебезпечному середовищі;

відомості про підтвердження наявності у виробника стандартів, норм, директив тощо, за якими здійснено проектування та виготовлення заявленого устатковання.

Подані копії документів мають бути засвідчені в установленому порядку.

Документи, зазначені в абзацах другому та п’ятому цього пункту, підлягають зберіганню в архіві експертної організації разом з висновком експертизи.


14. У реквізиті «Характеристика об’єкта експертизи» зазначається таке:

назва, місце реєстрації, місце розташування (згідно з документами на право власності та/або договору оренди);

основна виробнича діяльність об’єкта експертизи, задекларована Статутом, та зареєстровані види діяльності згідно з ДК 009:2010, які супроводжуються заявленими роботами;

короткий опис технологічного процесу виробництва із зазначенням небезпечних факторів;

структура підприємства (керівництво, служби, відділи, виробничі та допоміжні підрозділи, які забезпечують виробничу діяльність об’єкта експертизи їх взаємозв’язок між собою);

загальна чисельність працюючих на підприємстві, в тому числі тих, хто виконує заявлені роботи (конкретно вказуються відповідальні особи та професії, суміщення професій, які забезпечують додержання вимог законодавства з питань охорони праці);

засоби виробництва, пристосування, допоміжні засоби, які використовуються для виконання заявлених робіт, тощо.

У разі оформлення об’єднаного висновку експертизи додатково зазначається:

повна назва, тип, марка, модель машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

призначення, галузь застосування, за необхідності креслення, рисунки схеми машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

технічні характеристики машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (в табличному вигляді);

будова, складові частини, вузли, агрегати машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

принцип роботи (дії) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тощо.


15. У реквізиті «Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки на відповідність яким проводилася експертиза» вказується перелік документів, які регламентують експлуатацію об’єкта експертизи.


16. У реквізиті «Оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єкта експертизи» зазначається відповідність стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єкта експертизи під час його експлуатації та вказується дата або період проведення обстеження промислового виробництва, зокрема:

розроблення та введення в дію відповідних актів підприємства з охорони праці;

створення відповідних служб і призначення посадових осіб (у тому числі служби з охорони праці), на яких покладено відповідальність за безпечне проведення конкретних робіт підвищеної небезпеки;

розроблення та затвердження посадових інструкцій (для призначених посадових осіб) та інструкцій з охорони праці за видами робіт та професіями (для заявлених робіт);

наявність документів (протоколи, посвідчення), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань законодавства з охорони праці та організації робіт з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій та інших нормативно-правових актів з охорони праці керівником, спеціалістами, членами комісії з перевірки знань, відповідальними особами підприємства;

документи (протоколи, посвідчення), які підтверджують кваліфікацію, наявність спеціального навчання, а також щорічну перевірку знань з питань охорони праці у працівників підприємства стосовно заявлених робіт;

інформацію про те, як забезпечується відповідно до вимог нормативних документів безпечна експлуатація виробничих приміщень, устатковання, допоміжного обладнання тощо, де і на якому виконуються заявлені роботи;

при наявності субпідрядних послуг з виконанням робіт та експлуатацією устаткування підвищеної небезпеки зазначати договори з розмежуванням відповідальності, наявність у субпідрядника дозволів на такі роботи та обладнання, інформацію про те, як забезпечується відповідно до вимог нормативних документів безпечна експлуатація заявленого устатковання та виконання робіт з його застосуванням;

наявність засобів індивідуального та колективного захисту, організація робочих місць, організація проведення медоглядів тощо;

інша інформація, яка відображає забезпечення додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства з питань охорони праці та відображає реальний стан охорони праці та безпеки промислового виробництва на підприємстві.

У разі оформлення об’єднаного висновку експертизи додатково зазначається:

повнота і якість викладення в супроводжувальній експлуатаційній документації норм і вимог безпеки, обов’язкових до виконання в межах установленої галузі застосування;

відповідність конструктивних та функціональних рішень машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, технічних регламентів, стандартів системи безпеки праці;

наявність і ефективність дії органів управління;

відповідність дії робочих органів, вузлів і механізмів устатковання тим, що наведені в експлуатаційній документації, наявність, ефективність і надійність дії органів негайного та аварійного відключення;

наявність, ефективність і надійність вмонтованих в конструкцію засобів захисту працюючих, застосування засобів автоматизації (у тому числі автоматичного регулювання параметрів робочих процесів).

Викладення відомостей про оцінку відповідності здійснюється із зазначенням конкретних пунктів законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки тощо.


17. У реквізиті «Зауваження та/або рекомендації та/або особливі умови» зазначаються факти невідповідності об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

У цьому розділі можуть бути наведені рекомендації стосовно поліпшення умов експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з додержанням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Особливі умови наводяться у разі наявності обмежень, обумовлених факторами, що не дають змоги експлуатувати заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розділі «Оцінка стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єкта експертизи».

У разі відсутності зауважень та/або рекомендацій, та/або особливих умов зазначається «На момент проведення експертизи не виявлено».


18. У реквізиті «Висновок за результатами експертизи» зазначається таке:


для позитивного висновку — за результатами проведеної експертизи встановлено, що (назва суб’єкта господарювання) додержується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки при (вказується вид діяльності відповідно до ДК 009:2010 – зазначаються машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, які відповідають законодавству з питань охорони праці та промислової безпеки;


для негативного висновку — за результатами проведеної експертизи встановлено, що (назва суб’єкта господарювання) не додержується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки при (вказується вид діяльності відповідно до ДК 009:2010).


У разі коли суб’єкт господарювання додержується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації не всіх заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, то висновок складається з двох частин — негативної та позитивної з конкретним зазначенням машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.


Начальник відділу науково-технічного

забезпечення державного нагляду С. Бабенко

Похожие:

Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconРішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки
Кожна сторінка висновку крім титульного аркуша, візується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили)...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconРішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Кожна сторінка висновку, крім титульного аркуша візується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили)...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconНаказ № Про затвердження форм висновків експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки
Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconПроведення експертизи щодо спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці під час виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування),
Підстава : Постанова км україни від 26. 10. 2011р. №1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconНаказ № Про затвердження Вимог до експертних організацій, які забезпечують науково технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці
Відповідно до статті 21 Закону України ’’Про охорону праці“ та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconПостанова від 10 жовтня 2012 р. №927 Київ Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Ку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconПро затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) н а к а з у ю
Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, що додаються
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconРішення щодо видачі дозволу
Держгірпромнаглядом та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconДозві л №147. 12. 05 – 45. 33. 3 Дозволяється тов «Термогазсервіс»
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05МПа (п. 1 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та...
Рішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки iconДозві л №124. 12. 05 – 01. 11. 0 Дозволяється товариству з обмеженою відповідальністю
Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов