Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки icon

Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпекиНазваниеРішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Дата конвертации27.01.2013
Размер78.48 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

від № 


ІНСТРУКЦІЯ

зі складання висновку експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки


1. Висновок експертизи (далі – висновок) складається державною мовою стисло, зрозуміло та об’єктивно і повинен містити рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.


Висновок підписується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили) експертизу, підпис (и) якого (их) засвідчується (ються) особистим (и) штампом (ами). Кожна сторінка висновку, крім титульного аркуша візується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили) експертизу, без проставляння особистого (их) штампу (ів).

Висновок після підписання експертом технічним (експертами технічними) візується керівником структурного підрозділу експертної організації, що є підтвердженням якості та повноти висновку, після чого висновок на титульному аркуші затверджується тільки керівником експертної організації або його заступником, підписи яких засвідчуються печаткою.

Висновок складається у трьох примірниках, два з яких видаються замовнику експертизи, а один – зберігається в експертній організації. Висновок експертизи чинний протягом одного року від дати його затвердження. Строк його зберігання до того часу, доки не мине потреба.

2. Номер висновку експертизи позначається цифрами та має такий вигляд:


ХХХ.

ХХ.Х

ХХ -

ХХХХ.ХХ

Х

Код експертної організації за реєстром

Код експертизи

Внутрішнє кодування структурного підрозділу експертної організації

Порядковий номер висновку з початку року та рік видачі

У разі позитивного висновку– літера «П», негативного висновку– літера Н


Код експертизи на відповідність машин, механізмів, устатковання вимогам законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, для подальшого отримання дозволу Держгірпромнагляду України на застосування:
03.1 ― машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки.

У разі негативного висновку на всі заявлені види машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки щодо їх відповідності вимогам законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, у кінці його номеру проставляється літера «Н». Після отримання негативного висновку суб’єкт господарювання повинен усунути зауваження, виявлені під час експертизи, та подати документи на повторну експертизу.

За результатами повторно виконаної експертизи складається новий висновок, на титульному аркуші якого після номера в кінці у дужках зазначається номер першого висновку.

3. У реквізиті «Найменування виробника та/ або постачальника» зазначається повне найменування виробника або/та постачальника відповідно до Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців (для суб’єктів господарювання респондентів України).

4. У реквізиті «Адреса виробника та/або постачальника» зазначаються поштовий індекс, країна, найменування адміністративно-територіальногї одиниці (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь) та населеного пункту, району, вулиці), номера будинку, номера кімнати .

5. У реквізиті «Адреса промислового виробництва або логістичного центру» зазначаються поштовий індекс, країна виробник, найменування адміністративно-територіальної одиниці (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь) та населеного пункту, району, вулиці, а також номер будинку.

6. Реквізит «Строк дії висновку експертизи становить один рік від дати його затвердження». У разі негативного висновку експертизи цей реквізит не застосовується.

7. У реквізиті «м. ______» зазначається найменування міста, в якому зареєстрована експертна організація відповідно до Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців.

8. У реквізиті «Підстави для проведення експертизи» зазначаються законодавчі та нормативно-правові акти, відповідно до яких проведено експертизу.

9. У реквізиті «Висновок експертизи розроблено згідно з договором від ____ 20__ р. за № _____ » зазначається дата та номер договору із замовником експертизи.
10. У реквізиті «Мета експертизи» зазначається, що метою експертизи є визначення відповідності (невідповідності) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме: зазначається тип, марка, номер партії машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки згідно з додатком 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р.
№ 1107).

11. У реквізиті «Перелік документів, наданих для експертизи» зазначаються такі документи:

копія заяви виробника або постачальника;
довіреність від імені керівника виробника або постачальника особі, яка буде представляти його інтереси в експертній організації;
витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, якщо виробник або постачальник є респондентом України;
копія довідки про внесення суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
копії попередніх дозволів, результатів аудитів, перевірок наглядових органів з охорони праці тощо (у разі наявності – для вітчизняних виробників);
експлуатаційні документи, відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601 – 2006 «Експлуатаційні документи» на устатковання підвищеної небезпеки, зазначене в додатку 3 до Порядку, що використовується під час виконання робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення тощо);
технічне завдання, технічні умови (для вітчизняного виробника) та/або виписки з контракту, що визначають обсяги, умови та межі поставки об’єктів експертизи;
сертифікати підтвердження відповідності ― для устатковання закордонного виробництва (за наявності);
сертифікати відповідності та протоколи сертифікаційних випробувань (за наявності) ― для устатковання вітчизняного виробництва;
сертифікат вибухозахищеності ― для устатковання, що експлуатується у вибухонебезпечному середовищі (за наявності);
відомості про наявність у виробника стандартів, норм, директив тощо, відповідно до яких здійснено проектування та виготовлення заявленого устатковання.

Подані копії документів повинні бути засвідчені у визначеному порядку.

Документи, зазначені в другому та дев’ятому-одинадцятому абзацах цього пункту, підлягають зберіганню в архіві експертної організації разом з висновком експертизи.

12. У реквізиті «Характеристика об’єкта експертизи» зазначається:

повне найменування, тип, марка, модель, країна походження машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
призначення, галузь застосування, за необхідності креслення, схеми машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
технічні характеристики машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (в таблиці);
будова, складові частини, вузли, агрегати машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
принцип дії машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
найменування, місцезнаходження логістичного центру постачальника, де зберігаються заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (згідно з документами на право власності та/або договору оренди);
короткий опис технологічного процесу виробництва, в процесі якого застосовуються заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки;
відомості про обладнання, на якому виробляються (збираються) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

13. У реквізиті «Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, на відповідність яким проводилася експертиза», зазначається перелік документів, які регламентують вимоги об’єкта експертизи.

14. У реквізиті «Оцінка документації та виробництва з виготовлення об’єкта експертизи, що забезпечує відповідність машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки» зазначається відповідність стану охорони праці та безпеки промислового виробництва об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час його експлуатації та зазначається дата або період проведення обстеження промислового виробництва, зокрема:
повнота і якість викладення в супровідній експлуатаційній документації норм і вимог безпеки, обов’язкових до виконання у межах визначеної галузі застосування;
відповідність конструктивних та функціональних рішень устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, технічним регламентам, стандартам системи безпеки праці;
наявність і ефективність функціонування органів управління;
відповідність функціонування робочих органів, окремих вузлів і механізмів устатковання експлуатаційній документації, а також наявність, ефективність та надійність органів негайного та аварійного відключення;
наявність, ефективність і надійність пристроїв захисту працюючих;
наявність та надійна експлуатація автоматичного регулювання параметрів робочих процесів.

Виклад відомостей про оцінку відповідності здійснюється із зазначенням конкретних пунктів законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки.

15. У реквізиті «Зауваження та/або рекомендації та/або особливі умови» зазначаються факти невідповідності об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.


Особливі умови зазначаються у разі наявності обмежень, обумовлених факторами, що не дають змоги експлуатувати заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розділі «Оцінка документації та виробництва з виготовлення об’єкта експертизи, що забезпечує відповідність машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки»

У разі відсутності зауважень та/або особливих умов зазначається — «На момент експертизи не виявлено».

16. У реквізиті «Висновок експертизи» зазначається:


для позитивного висновку — за результатами проведеної експертизи з’ясовано, що заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (зазначаються машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки із зазначенням їх повного найменування, типу, марки, моделі, країни походження) відповідають законодавству з питань охорони праці та промислової безпеки;

для негативного висновку — за результатами проведеної експертизи з’ясовано, що заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки не відповідають законодавству з питань охорони праці та промислової безпеки.

У разі коли не всі заявлені машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки відповідають законодавству з питань охорони праці та промислової безпеки висновок складається з двох частин — негативної та позитивної з конкретним зазначенням машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.


В. о. начальника відділу науково-технічного

забезпечення державного нагляду С. Бабенко
Похожие:

Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconРішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Кожна сторінка висновку експертизи, крім титульного аркуша візується експертом технічним (експертами технічними), що проводив (проводили)...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconРішення про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки
Кожна сторінка висновку крім титульного аркуша, візується експертом технічним (експертами технічними), який (які) проводив (проводили)...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconНаказ № Про затвердження форм висновків експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки
Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconНаказ № Про затвердження Вимог до експертних організацій, які забезпечують науково технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці
Відповідно до статті 21 Закону України ’’Про охорону праці“ та Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconПостанова від 10 жовтня 2012 р. №927 Київ Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Ку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconПроведення експертизи щодо спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці під час виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації (застосування),
Підстава : Постанова км україни від 26. 10. 2011р. №1107 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconРішення щодо видачі дозволу
Держгірпромнаглядом та його територіальними органами дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconДозві л №124. 12. 05 – 01. 11. 0 Дозволяється товариству з обмеженою відповідальністю
Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconДозві л №099. 12. 05 – 29. 53. 1
Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,...
Рішення про відповідність (невідповідність) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки iconТериторіальне управління Держгірпромнагляду
Додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов