Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах icon

Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинахНазваниеМетодичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах
Дата конвертации01.02.2013
Размер73.63 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


РИЗИКИ ТА НЕГАТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ


Статтею 43 Конституції України визначено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір являє собою угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Тобто трудовий договір – це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції.

На відміну від трудового договору цивільно-правовий договір є угодою двох або більше осіб стосовно встановлення, зміни або припинення цивільних прав і обов'язків.

Чинне законодавство України дозволяє особі реалізовувати своє право на працю шляхом укладення як трудових договорів з роботодавцем відповідно до КЗпП України, так і договору або угод із замовником робіт (послуг) відповідно до Цивільного Кодексу України.

Слід відрізняти трудовий договір від цивільно-правового, оскільки на практиці досить часто останній називають трудовою угодою, а не договором на виконання роботи чи надання послуг.

Зазначаємо, що різні суспільні відносини регулюються відповідними галузями права. Цивільне право регулює майнові i пов'язані із ними особисті немайнові відносини. Трудове право регулює трудові відносини робітників та службовців на підприємствах, в організаціях i установах.

Головна відмінність між трудовим і цивільно-правовим договорами полягає в предметі договору. Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом цивільно-правових відносин є результат цієї праці.

Укладання таких угод може мати місце, коли мова йде про виконання конкретного індивідуально визначеного завдання, замовлення або доручення.

Цивільно-правові угоди не припустимо укладати, якщо робота носить постійний характер і її виконання можливе тільки на підставі трудового договору. При цьому не можна покладатися на назву договору, оскільки вид договору визначається не по його назві, а по його суті та змісту.

В наведеній таблиці вказані основні риси, за якими відрізняють трудовий договір від цивільно-правової угоди та ризики застосування цивільного договору в трудових правовідносинах.^ Умови договору

Трудовий договір

Цивільно-правова угода

Підстави

Є підставою для виникнення трудових відносин, які регулюються трудовим законодавством, зокрема КЗпП

Є підставою для виникнення цивільно-правових відносин, які регулюються цивільно-правовим законодавством, зокрема ЦК

Предмет

Праця працівника в процесі виробництва (сам процес роботи, а не кінцевий результат)

Результат праці. Праця слугує лише способом досягнення результату.

^ Сутність відносин

Працівник зобов'язаний виконувати роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посад відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Згідно КЗпП працівникові встановлюється тривалість робочого часу, вихідні і святкові дні, відпустки, гарантії компенсації. Праця є несамостійною, тобто робочою силою працівника

розпоряджається не сам працівник, а роботодавець у рамках підприємства. Обов'язки, які випливають з трудового договору, мають індивідуальний характер, їх виконання не може бути доручене іншій особі.

Виконавець робіт сам організовує процес праці. Він виконує конкретну роботу (надає конкретну послугу) на свій страх і
ризик, сам вирішує,
коли йому виконувати
свої обов'язки за
угодою. Виконавець
може передоручити виконання робіт (повністю або частково) субпідряднику.


^ Забезпечення виконання роботи, яка виконується

Роботодавець відповідно до чинного законодавства про працю, колективного і трудового договору зобов'язаний забезпечити працівнику необхідні умови праці, робоче місце, інструменти, матеріали. Працівник має право на охорону праці. У разі не створення безпечних умов праці працівник має право відмовитися від виконання роботи без настання для нього будь-яких негативних наслідків.

Виконавець, як правило, піклується про себе і всім необхідним забезпечує себе сам. Включення певних умов в цивільно-правову угоду може бути здійснене тільки на договірних засадах.

^ Оплата праці

Працівник отримує заробітну плату, яка повинна бути не нижчою, ніж встановлений законодавством мінімум і видаватися регулярно двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів. Виплата відбувається за відомістю на видачу заробітної плати, а при безготівковому розрахунку - з позначкою в призначенні платежу „заробітна плата за період...""

Виконавцю виплачується винагорода. Строки виплати визначаються угодою. Оплата може бути будь-якого розміру та виплачуватися, як правило, по факту виконання робот

(надання послуг) згідно актів прийому виконаних робіт. Виплата має відбуватися за видатковим ордером або по безготівковому рахунку з позначкою - „за виконані роботи за договором підряду".

^ Трудова дисципліна

Працівник зобов'язаний додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку

підприємства.

Виконавець не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку.

^ Гарантії і компенсації


Трудовим законодавством встановлені гарантії і компенсації у відповідних випадках (гарантії для працівників, обраних на виборні посади, на час виконання громадських або державних обов’язків, компенсації при відрядженні, переїзді на роботу в іншу місцевість тощо).

Виконавець на такі гарантії і компенсації розраховувати не може, ця умова може бути включена до угоди тільки за домовленістю сторін.

^ Соціальне страхування

Працівник є застрахованою особою, та у разі настання страхового випадку йому гарантована оплата листка непрацездатності, в тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності тощо). Роботодавець обов'язково сплачує за працівників страхові внески до Пенсійного фонду, Фондів соціального страхування: від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, з

тимчасової втрати

працездатності, на

випадок безробіття.


Замовник обов'язково сплачує за виконавця страхові внески тільки до Пенсійного фонду України. З Фондом соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття виконавець може індивідуально укладати угоди і сплачувати внески самостійно. У разі не укладання таких договорів він втрачає право на виплату соціальної допомоги у випадку тимчасової непрацездатності, на відшкодування шкоди, заподіяної працівнику при виконанні трудових обов'язків, збільшену допомогу на випадок безробіття.

^ Відповідальність сторін

Працівник несе дисциплінарну відповідальність (догана, звільнення) та у відповідних випадках матеріальну відповідальність, а власник або уповноважений ним орган у разі ушкодження здоров'я працівника - матеріальну

Незалежно від того, хто допустив неналежне виконання угоди (сам підрядник, або субпідрядники), цивільно-правову відповідальність перед замовником несе підрядник, який підписав угоду.

^ Відшкодування збитків, вчинених майну підприємства/замовника

За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації працівник, з вини якого заподіяно шкоду, несе матеріальну

відповідальність в розмірі прямої дійсної шкоди в межах середнього місячного заробітку, за винятком передбачених законом випадків. Недотриманий прибуток відшкодуванню не підлягає.

Виконавець робіт (послуг) відшкодовує збитки повному обсязі, в тому числі втрачену вигоду.

^ Порядок розірвання договору

У випадках, передбачених КЗпП.1) Виконання виконавцем передбачених угодою робіт (надання послуг) і оплати цих робіт (послуг)замовником;

2) 3а угодою сторін;

3) 3а рішенням суду; 4) Внаслідок непереборної сили.


Крім цього, інформуємо що укладаючи із роботодавцем цивільно – правовий договір замість трудового Ви ризикуєте:

По-перше, замість спеціаліста, з яким укладається трудовий договір, виконати роботу (надати послугу) разового характеру;

По-друге, залишитися без внесення записів до трудової книжки, відносини за цивільно-правовим договором не передбачають цього;

По-третє, припинити відносини із роботодавцем та залишитися без роботи по закінченню дії договору, тобто після досягнення результату.


Юридичний департамент апарату ФПУПохожие:

Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconДеклараці я
Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового...
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки "Лікувальна фізкультура в неврології"
Методичні вказівки до практичних занять з лікувальної фізкультури в неврології (для лікарів-курсантів фіпо)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки по домашньому читанню для студентів 5-6 курсів за книгою
Ці методичні вказівки з домашнього читання адресовані студентам, вивчаючим англійську мову. Завдання включають у себе роботу над...
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconЗаява про реєстрацію права власності на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину
Відповідно до Земельного кодексу України, Порядку ведення Поземельної книги та на підставі
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки та вказівки до контрольних робіт для студентів іздн

Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки до курсового проектування по дисципліні
Методичні вказівки до курсового проектування по дисципліні «Ливарне виробництво чорних І кольорових металів» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки щодо вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни "Управлінський облік" / П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ: дуеп, 2007. – 24 с
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки "Фізична реабілітація І спортивна медицина" (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації та спортивної медицини (для студентів 3 курсу стоматологічного факультету)/За...
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи курсантів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні циклу тематичного удосконалення
Методичні вказівки до практичних занять з фізіотерапетивчних методів лікування у косметології (для лікарів-курсантів фіпо, цикл ту)/За...
Методичні вказівки ризики та негативи застосування цивільно-правового договору в трудових правовідносинах iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів 1У курсу
Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентів 4 курсу гідрометеорологічного інституту при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов