Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності icon

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльностіНазваниеЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності
Дата конвертации14.12.2012
Размер142.42 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


ПРОЕКТ
Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності
__________________________________________________


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) частину дев’яту статті 96 після слів «без дозволу на їх виконання» доповнити словами «, вчинене щодо об’єктів ІV категорії складності»;

2) у частинах першій та другій статті 961 слова «(головного інженера проекту, експерта)» замінити словами «, головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат,»;

3) у частині першій статті 2446 слова, знаки та цифри «(крім частини третьої), 18842» замінити цифрами «(крім частини четвертої), 97, 18842»;

4) у статті 221 слова «частиною третьою статті 961» замінити словами «частиною четвертою статті 961»;

5) у підпункті 21 пункту 2 частини першої статті 255 слово «третя» замінити словом «четверта».


2. У ^ Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) у статті 136:

друге речення частини першої виключити;

у першому реченні частини другої слова «, регіональних або місцевих правил забудови» виключити;

2) у пункті б) частини другої статі 137 слово «пріоритетні» замінити словом «дозволені»;

3) у частині другій статті 180 слова «відповідно до місцевих правил забудови» виключити».

3. У пункті другому частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 46, ст. 411; Офіційний вісник України, 2012 р., № 5, ст. 165) слова та цифри «31 грудня 2009 року» замінити словами та цифрами «12 березня 2011 року».


4. У статті 7 ^ Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2006 р., № 39, ст. 342; 2007 р., № 34, ст. 444; 2008 р., № 48, ст. 358; 2009 р., № 19, ст. 257):

у частині першій та другій слова «архітектора, який має» замінити словами «головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають»;

у частині четвертій слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»;

частину шосту виключити.


5. У^ Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; Офіційний вісник України, 2012 р., № 5, ст. 165) такі зміни:

1) частину першу статті 2 після пункту десятого доповнити новим пунктом такого змісту:

«11) створення безпечного та безбар’єрного життевого середовища;». У зв’язку з цим пункти 11-13 вважати відповідно пунктами 12-14;

2) абзац другий частини першої статті 4 після слів «в межах» доповнити словами «та за межами», а слова «приміської зони» замінити словами «приміських та територіальних зон»;

3) пункт другий частини першої статті 7 після слів «стану розроблення» доповнити словами «та реалізації»;

4) у статті 10:

частини другу після слова «кварталів» доповнити словами «, здійснення містобудівного моніторингу, створення і ведення містобудівного кадастру відповідних територій»;

частину третю викласти у такій редакції:

«3. Фінансування робіт з розроблення необхідної містобудівної та проектної документації, планування та забудови окремих земельних ділянок, на яких їх власники або користувачі мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів будівництва (далі - будівництво) та внесення відповідної інформації до містобудівного кадастру, здійснюється за рахунок коштів таких осіб або інших джерел, не заборонених законом.».

5) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних (районних) державних адміністрацій можуть розроблятись схеми планування окремих частин Автономної Республіки Крим, областей (районів) та/або суміжних територій областей (районів).»;

6) частину другу статті 14 після слів «організація розроблення» доповнити словами «оновлення, внесення змін,»;

7) У статті 16:

частину першу після слів «шляхом розроблення» доповнити словами «, оновлення, внесення змін»;

абзац другий частини другої доповнити пунктом першим у такій редакції:

«1) приведення її у відповідність до вимог законодавства у сфері
містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і
правил;». У зв’язку з цим пункти перший та другий вважати пунктами другим та третім відповідно;

доповнити новою частиною п’ятою в такій редакції:

«5. Зміна функціонального призначення об’єкту будівництва в межах дозволених і допустимих видів використання земельних ділянок не потребує внесення змін до містобудівної документації.»;

8) у статті 17:

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

«На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який, після його затвердження, стає невід’ємною частиною генерального плану.»;

друге речення абзацу другого частини дев’ятої викласти після слів «може порушуватися» доповнити словами «за результатами містобудівного моніторингу»;

9) у статті 18:

у частині першій:

в абзаці першому слова «, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру» виключити;

абзаци другий та третій виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

«2. План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови територіальних зон, кварталів, мікрорайонів та інших частин територій населених пунктів, ландшафтної організації території.»;

пункт п’ятий частини третьої викласти у такій редакції:

«5) встановлення для кожної зони дозволених (переважних та супутніх) і допустимих видів використання земельних ділянок, умов та обмежень щодо їх забудови;»;

10) у статті 19:

частини першу-третю викласти в такій редакції:

«1. Детальний план в межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми (частини схеми) планування території району та/або схеми (частини схеми) планування території області з урахуванням державних і регіональних інтересів та функціонального призначення територій.

Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та проекту внесення змін до нього здійснюється на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації.»;

3. На підставі детального плану виконуються проекти землеустрою окремих територій та земельних ділянок.»;

у частині четвертій:

після слів «Детальний план території» доповнити словами «в межах населеного пункту»;

доповнити абзацом другим такого змісту:

«Детальний план території за межами населеного пункту визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови та/або окремої земельної ділянки щодо розміщення об’єкту будівництва;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови (у разі необхідності);

3) техніко-економічні показники, що відповідають містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки;

4) вплив розміщення об’єкту будівництва на суміжні території та прогнози щодо перспективного їх розвитку;

5) систему інженерного забезпечення земельної ділянки та об’єкту будівництва;

6) організацію транспортного і пішохідного руху;

7) комплексний благоустрій та озеленення.»;

абзац другий частини сьомої після слів «міської ради» доповнити словами «, відповідна районна державна адміністрація»;

у частині восьмій:

абзац перший після слів «Детальний план території» доповнити словами «в межах населеного пункту»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Детальний план території за межами населеного пункту розглядається і затверджується відповідною районною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання.»;

11) у частині третій статі 20:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду державні органи, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та забезпечує доступ до її розділів (за відповідним напрямом) для отримання їх висновків.»;

в абзаці другому слова «надходження розділу» замінити словами «отримання інформації про розгляд»;

12) у статті 23:

1) частину першу після слів «система спостережень» доповнити словами «аналіз реалізації містобудівної документації,»;

2) частину другу викласти в такій редакції:

«2. Результати містобудівного моніторингу постійно вносяться до містобудівного кадастру та оформляються у вигляді аналітичного звіту, який враховується при формуванні програм соціально-економічного розвитку та внесенні змін до містобудівної документації.»;

13) у статті 24:

частину першу викласти у такій редакції:

«1. Документація із землеустрою розробляється на підставі містобудівної документації на місцевому рівні.»;

частину другу доповнити абзацом другим в такій редакції:

«У разі, якщо наміри щодо забудови земельної ділянки відповідають вимогам містобудівної документації на місцевому рівні та при наявності документів, що посвідчують право власності чи користування цією земельною ділянкою, зміна її цільового призначення може не здійснюватися.»;

частину шосту виключити;

14) статтю 29 викласти в такій редакції:

«Стаття 29. Вихідні дані

1. Основними складовими вихідних даних є:

містобудівні умови та обмеження;

технічні умови;

завдання на проектування.

2. Фізична або юридична особа, яка подала до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва.

3. Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.

Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

4. Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

5. Розгляд заяви та надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх видачі здійснюються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви.

Рішення про відмову у видачі містобудівних умов та обмежень приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

6. До містобудівних умов та обмежень можуть включатися вимоги
щодо архітектурних та інженерних рішень.

7. Склад, зміст, порядок надання містобудівних умов та обмежень визначаються центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

8. Містобудівні умови і обмеження є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника.

Зміни до містобудівних умов та обмежень можуть вноситися тільки за згодою замовника, а для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії – за погодженням з інвестором (головним розпорядником коштів).

9. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням з проектувальником.

Для об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, завдання на проектування погоджується з інвестором (головним розпорядником коштів).

10. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складаються з урахуванням містобудівних умов та обмежень, технічних умов.»;

15) у статті 30:

перше речення частини сьомої доповнити словами «незалежно від зміни замовника»;

у частині восьмій слова «водо-, тепло-, електро-, газопостачання» замінити словами «інженерного забезпечення»;

16) в абзаці другому частини першої статті 31 слова «державних коштів» замінити словами «бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії»;

17) у частині першій статті 32 слова «за складністю архітектурно-будівельного та/або інженерного обладнання» виключити;

18) у статті 37:

у частині третій слово та знак «, переоформлення» виключити;

абзац перший частини сьомої викласти у такій редакції:

«У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл, з наданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують ці зміни. Продовження виконання будівельних робіт без такого повідомлення забороняється.»;

19) у статті 39:

частину восьму після слів «не прийнятих» доповнити словами «якщо це передбачено законодавством;

у частині одинадцятій слово «введення» замінити словом «прийняття»;

доповнити новою частиною такого змісту:

«12. Замовник зобов’язаний передати закінчений будівництвом та підключений до інженерних мереж житловий будинок, що споруджувався із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, об'єднанню співвласників, або власнику, або експлуатуючій організації протягом трьох місяців з дня його прийняття в експлуатацію.»;

20) доповнити новою статтею 391 такого змісту:

«Стаття 391. Скасування повідомлення або декларації

1. У разі, якщо замовник самостійно виявляє помилки, що містяться у направленому повідомлені про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт, зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт або про готовність об'єкта до експлуатації, а також у разі виявлення інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у направленому повідомленні чи зареєстрованій декларації, таке повідомлення або декларація підлягають скасуванню інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю із внесенням відповідних відомостей до реєстру.

2. Після скасування відповідного повідомлення або декларації замовник має право повторно подати направити повідомлення або подати декларацію згідно з вимогами, встановленими цим Законом для виконання підготовчих і будівельних робіт та прийняття об’єкта в експлуатацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. До замовника, який самостійно визначає факт допущеної помилки шляхом подання відповідної заяви, штрафні санкції за подання недостовірних даних не застосовується.»;

21) частину восьму статті 40 доповнити абзацом другим такого змісту:

«При зміні замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником.».

22) у частині четвертій у статті 41:

пункт перший доповнити словами «та виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»;

пункт третій доповнити новим підпунктом в такій редакції:

«в) зупинення виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, яке здійснюється з порушенням державних стандартів, норм і правил»;

після пункту четвертого доповнити пунктом п’ятим в такій редакції:

«5) проводити перевірку відповідності виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів, норм і правил відповідно до чинного законодавства;». У зв’язку з цим пункти п’ятий – десятий вважати пунктами шостим – одинадцятим відповідно;

пункт шостий після слів «які пройшли» доповнити словами «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,»;

23) пункт 9 розділу V «Прикінцеві положення» викласти в редакції:

«9. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2013 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приймають в експлуатацію:

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, збудовані у період з 5 серпня 1992 року по 12 березня 2011 року;

громадські будинки І та ІІ категорій складності, збудовані до 12 березня 2011 року.

Порядок прийняття в експлуатацію таких об'єктів і проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж визначається центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення та про накладення штрафу:

щодо фізичних осіб – відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

щодо юридичних осіб – відповідно до пункту 2 частини другої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.».


6. Частину першу статті 5 ^ Закону України «Про судовий збір» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 59, ст. 2349, № 84, ст. 3058; 2012 р., № 4, ст. 142) доповнити пунктом 22 такого змісту:

«22) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів.».


7. У пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 5 ст. 165)

слова та цифру «1 січня» замінити словами та цифрами «31 грудня»;

слова та цифри «31 грудня 2009 року» замінити словами та цифрами «12 березня 2011 року».


ІІ. прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що штрафні санкції передбачені статтею 96 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині експлуатації об'єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію, застосовуються до фізичних осіб, які експлуатують об’єкти без прийняття їх в експлуатацію, завершені будівництвом з дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

Похожие:

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності»
Го Указом Президента України від 12. 03. 2012 року №187/2012, яким передбачено спрощення дозвільної системи у сфері містобудування...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності icon1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання Спрощення дозвільних процедур у будівництві, передбачене Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconЗакон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Верховна Рада Українипостановля є
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування
Законопроектом передбачено внести зміни до деяких законодавчих актів з метою недопущення погіршення умов діяльності суб’єктів господарювання...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законів України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconПояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування певних видів господарської діяльності»
Их видів господарської діяльності» розроблено з метою сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та у відповідності до Закону...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconЗакон україни №2608-vі про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122)
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconЗакон України №4220 VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності та вдосконалення державного регулювання у сфері містобудівної діяльності». 04. 05. 2012 року Навчання з виконавчим апаратом районної ради
...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій
У законі України Закону України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156 із наступними...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання окремих операцій
Закону України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування та інших законодавчих актів України щодо регулювання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов