Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки icon

Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 рокиНазваниеРішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки
Дата конвертации18.12.2012
Размер151.25 Kb.
ТипРішення
скачать >>>
БЕРЕЗНІВСЬКА МІСЬКА РАДА


22 сесія 6 скликання


РІШЕННЯ

від 27 червня 2012 року № 263


Про Програму енергоефективності

м.Березне на 2012- 2015 роки


Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів суб'єктами господарювання і населенням та оптимізації структури енергетичного балансу міста, міська рада


в и р і ш и л а:


1.Затвердити програму енергоефективності м.Березне на 2012- 2015 роки (додається).


2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчого комітету міської ради Тарасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів, будівництва та управління комунальною власністю міста (Лев Є.Д.).


Міський голова О.Пилипака


Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

від 27 червня 2012 року № 263


Програма

енергоефективності м.Березне на 2012 - 2015 роки


  1. ^ Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Фактор енергозбереження у сучасних умовах є одним із визначальних для енергетичної стратегії України і м.Березне зокрема. Від його рівня залежать ефективне функціонування національної економіки та соціально-економічний розвиток міста. Основним показником енергоефективності економіки вважається енергоємність валового внутрішнього продукту (далі - ВВП). Україна характеризується надмірними значеннями цього показника. Він приблизно утричі поступається передовим економічно розвинутим країнам.

Проблема високої енергоємності ВВП має загальнодержавний характер, оскільки стосується конкурентоздатності продукції економіки, рівня її собівартості, обсягів споживанням електроенергії, теплової енергії, природного газу, нафти і продуктів її переробки у суспільному виробництві, бюджетній сфері та населенням.

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури національної економіки, негативного впливу "тіньового" сектора, зокрема імпортно-експортних операцій, що об'єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і відображається на економіці, особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності. На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України - це питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та світові ринки.

Одними з основних узагальнюючих показників розвитку економіки будь-якого регіону, що характеризують його ефективність у цілому, відповідність сучасному рівню розвитку техніки, технологій і організації суспільного виробництва, є зміна обсягу валового регіонального продукту (далі - ВРП), а також рівня витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) на обсяг ВРП, що характеризує енергоємність валового регіонального продукту.

Для економіки міста, який належить до регіонів з дефіцитом палива, особливо гострою є проблема ефективного використання енергоресурсів.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів є в усіх секторах економіки міста і, в першу чергу, у виробництві, транспортуванні та споживанні теплоенергії. Це призводить до збільшення витрат енергоресурсів, які в структурі собівартості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до зниження видатків місцевих бюджетів на оплату праці і соціальні виплати, зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.

Системи централізованого водопостачання та водовідведення характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю обладнання.

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання ПЕР.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, у тому числі міста Березне, зниження енергоємності ВРП є одним з головних завдань у забезпеченні енергетичної незалежності держави та підвищенні рівня її енергетичної безпеки.


  1. ^ Мета Програми

Метою Програми є: зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; скорочення рівня виробничих витрат та невиробничих втрат ПЕР і води; оптимізація паливно-енергетичного балансу міста; відносне скорочення бюджетних видатків на використання ПЕР та води в підпорядкованих закладах; підвищення культури енергоспоживання.


  1. ^ Перелік показників, за якими буде здійснюватися оцінка виконання Програми

Оцінка досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими показниками:

зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях);

зменшення енергоємності валового регіонального продукту (далі - ВРП) міста;

зменшення рівня втрат ПЕР; відносне скорочення обсягу місцевих видатків; обсяг залученого фінансування, яке спрямовуватиметься на фінансування заходів Програми.

На період завершення реалізації Програми повинно бути досягнуто зниження рівня показників, що діяли на момент її прийняття:

енергоємності виробництва одиниці продукції (виконаних робіт, наданих послуг) не менше ніж 20 відсотків;

виробничих витрат ПЕР на 10 відсотків, невиробничих втрат на 25%;

обсягу видатків з місцевого бюджету (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил тощо) на оплату спожитих підпорядкованими закладами енергоносіїв за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів - на 50 відсотків;

використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду - на 60 відсотків.


  1. ^ Шляхи розв'язання проблеми

Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, розв'язується завдяки реалізації заходів наступного характеру: організаційного, технічного (технологічного), структурного.

Заходи організаційного характеру передбачають організаційне, нормативно-правове та фінансове забезпечення для досягнення мети Програми.

Заходи технічного (технологічного) характеру передбачають модернізацію або заміну наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат ПЕР, економію коштів.

Для реалізації потенціалу енергозбереження та підвищення енергоефективності потрібна також структурна перебудова економіки міста в цілому.


  1. ^ Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми


Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

Реалізація заходів Програми потребує удосконалення існуючої законодавчої та нормативно-правової бази.


  1. ^ Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, районного, місцевого бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Перелік енергозберігаючих заходів по місту та прогнозні обсяги фінансування заходів програми енергоефективності м.Березне на 2012-2015 роки наведено у додатку.

При використанні коштів державного, районного, місцевого бюджетів та коштів підприємств закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням прийнятих рішень Кабінету Міністрів України, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання Державного, районного та місцевого бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, та у разі потреби уточняються завдання та заходи Програми.


  1. ^ Строк виконання Програми

Реалізацію завдань і заходів Програми передбачається провести в один етап упродовж 2012 - 2015 років. Прогнозні показники реалізації Програми передбачені на чотири роки та окремо за роками.


  1. ^ Завдання і заходи, спрямовані на оптимізацію паливно-енергетичних ресурсів міста, та результативні показники Програми


Основні заходи Програми наведено у додатку.

Вказані заходи сформовані на підставі отриманих від підпорядкованих закладів пропозицій, у яких визначено терміни та очікуваний результат економії енергоресурсів.  1. ^ Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів, будівництва та управління комунальною власністю міста та виконавчим комітетом.


Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчого комітету В.Тарасюк


Додаток

до Програми енергоефективності

м.Березне на 2012-2015 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

від 27 червня 2012 року № 263


^ Перелік енергозберігаючих заходів по м.Березне на 2012-2015 роки


№ пор.

Найменування енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ)

Місце впровадження ЕЗЗ

Вартість розробки і впровадження ЕЗЗ та джерела фінансування

Термін реалізації заходів, рік

Економія паливно-енергетичних ресурсів

разом зекономлено, тис. т.у.п.

вартість зекономлених ПЕР, тис. грн.

у тому числі:

природний газ, млн. м куб.

нафто-продукти, тис. т

вугілля, тис. т

електроенер-гія, млн. кВт*г

теплоенергія, тис. Гкал

інші види палива, тис. т у.п.

тис.грн.

код джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Проведення модернізації котельні в ясла-садку №2 «Теремок» з встановленням котлів на альтернативному виді палива

Ясла-садок № 2 «Теремок»

300

300

1

2013

0,058

167,500

0,067

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Заміна дерев’яних вікон на металопластикові

Ясла-садок № 2 «Теремок», ясла-садок № 1 «Ромашка», Березнівський НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ»170

170

2

2012-2013

0,012

32,600

0,012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0003.

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі

Ясла-садок №2 «Теремок», ясла-садок №1 «Ромашка», Березнівський НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ»

35

35

2

2012-2013

0,040

145,600

0,000

0,000

0,000

0,140

0,000

0,000

4.

Заміна котлів на альтернативні види палива

КП «Березнекомуненергія» вул.Ціолковсько

го,4б


675

675

1

2014

0,000

478,200

0,154

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.

Заміна теплової мережі від котельні по вул.Ціолковського,4б

КП «Березнекомуненергія» вул.Ціолковсько

го,4б

1116,793

1116,793

1

2014

0,000

279,891

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.

Заміна дверей на металопластикові

Ясла-садок №2 «Теремок», ясла-садок №1 «Ромашка», Березнівський НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ»

202

202

2

2012-2013

0,009

24,200

0,008

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7.

Проведення поточного ремонту систем водопостачання та каналізації в місті

Водопровідні та каналізаційні системи по місту

214

214

3

2012-2014

0,000

1,250

0,000

0,000

0,000

0,340

0,000

0,000

8.

Влаштування лічильників обліку води

Будинки комунального житлового фонду міста

111

111

2

2013-2014

0,008

33,450

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Разом

2823,8

2091,793

1

 

0,127

1162,691

0,241

0,000

0,000

0,480

0,000

0,000

518,0

2

 

214,0

3

 


Примітки: 1 - державний бюджет, 2 - місцевий бюджет, 3- кошти підпрємств

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчого комітету В.ТарасюкПохожие:

Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення від 18 травня 2012 року №17- 4 /vі м. Чигирин Про програму підвищення енергоефективності Чигиринського району на 2012-2015 роки
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01. 03. 2010 №243 «Про державну цільову економічну...
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення від 18 травня 2012 року №17- /vі м. Чигирин Про програму підвищення енергоефективності Чигиринського району на 2012-2015 роки
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01. 03. 2010 №243 «Про державну цільову економічну...
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 24. 10. 2012 м. Рахів №414 Про районну Програму енергоефективності та енергозбереження на 2012 2015 роки
Схвалити районну Програму енергоефективності та енергозбереження на 201 2015 роки, що додається, та подати її на розгляд сесії районної...
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення від 27 червня 2012 року №264 Про внесення змін в рішення міської ради від 12 січня 2012 року №192 «Про Програму благоустрою міста Березне на 2012 рік»
Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, міська рада
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення від № проект м. Дружківка Про хід виконання Програми енергоефективності міста Дружківка на період 2011-2015 роки
Рішенням міської ради від 15. 12. 2010 №6/2-4 затверджено Програму енергоефективності міста Дружківка на період 2011-2015 роки
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення №269 17 сесія 6 скликання 17 серпня 2012 року Про затвердження районної Програми правової освіти населення на 2012- 2015 роки
Затвердити районну Програму правової освіти населення на 2012- 2015 роки далі Програма(додається)
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconПрограма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв в Драбівському районі на 2012-2015 роки драбів 2012
Наер від 17. 03. 2009 року №33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енергоефективності та програм зменшення...
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення №367 18 січня 2012 року 16 сесія 6 скликання Про Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Гніванської міської ради на 2012-2015 роки
В ході підготовки та прийняття міською радою бюджету на наступні роки вносити уточнення в програму згідно доходної та видаткової...
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення №327 19 сесія 6 скликання 25 грудня 2012 року Про районну програму «Ветеран» на 2013-2015 роки
Бурдельної Л. П. про виконання районної програми «Ветеран» за 2011-2012 роки взяти до відома
Рішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки iconРішення від 20 червня 2012 року №18-1 /vі м. Чигирин Про районну Програму «Чигиринщина туристична» на 2012 2015 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення відповідних умов для розвитку та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов