Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна "Українська мова за професійним спрямуванням"НазваниеМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна "Українська мова за професійним спрямуванням"
Дата конвертации29.04.2013
Размер288.84 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

УКРАЇНА. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ФЕОДОСІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ”
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо самостійної роботи студентів

спеціальності 5.050111

Бухгалтерський облікДисципліна “Українська мова за професійним спрямуванням”


Розглянуто на комісії філологічних


дисциплін

Протокол №___ від _____________

Голова комісії ______З.Ф.Гур'янова


Розробив викладач _________________ Л.В.Костриба
Феодосія 2005
Теми, які виносяться на самостійне опрацювання для студентів спеціальності Бухгалтерський облік


№ з/п

Назва розділів і тем

Форма самостійної роботи студентів

К-сть годин

Вид контролю
І. ^ Культура професійного мовлення.

1. Мова і професія. Основні вимоги до мовлення. Нормативність і правильність мовлення. Мовленнєвий етикет спілкування.

2. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів.

ІІ. ^ Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні.

1. Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми, фразеологізми.

2. Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

ІІІ. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному мовленні.

1. Особливості використання граматичних форм іменників. Особливості використання займенників в професійному мовленні.

2.Особливості використання числівників у ділових паперах.

3. Особливості використання прийменників у професійному мовленні.

IV. Синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні.

1. Синтаксичні особливості професійних текстів. Переклад текстів з використанням мовленнєвих зворотів та словосполучень.

V. ^ Складання професійних документів.

1. Укладання довідково-інформаційних документів. Лист. Види листів. Укладання довідково-інформаційних документів. Звіт.

Опрацювання лекції


Опрацювання теоретичного матеріалу

Опрацювання лекції


Опрацювання теоретичного матеріалу


Опрацювання теоретичного матеріалу


Опрацювання теорет.матеріалу

Опрацювання теорет.матеріалу


Опрацювання теорет.матеріалу

Опрацювання теорет.матеріалу


Опрацювання теоретичного матеріалу


Опрацювання теми

Опрацювання теоретичного матеріалу

2


2


2


2


2


2


2


2


2


10


2

Усне опитування, виконання практичних завдань.

Усне опитування, виконання практичних завдань.


Виконання практичних завдань, усне опитування

Виконання практичних завдань


Виконання завдань

Виконання завдань


Виконання завдань

Виконання завдань


Виконання практичних завдань


Виконання практичних завдань

№ з/п

Назва розділів і тем

Форма самостійної роботи студентів

К-сть годин

Вид контролю
Протокол. Витяг з протоколу.

2. Укладання документів щодо особового складу. Розпорядчі документи. Резюме. Наказ. Розпорядження.

3. Укладання обліково-фінансових документів. Відомість. Накладна (вимога). Акт.

4. Укладання організаційних документів. Положення. Статут. Інструкція. Правила.

5. Тести. Переклад тексту з фаху.


Опрацювання теми


Опрацювання теоретичного матеріалу


2


2


2


2


Усне опитування, виконання практичних завдань

Усне опитування, виконання практичних завдань

Переклад тексту, тести^ РОЗДІЛ I. КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

Тема №1. Мова і професія. Основні вимоги до мовлення. Нормативність і правильність мовлення. Мовленневий етикет спілкування (2 год.).

Студенти повинні знати: основні вимоги до мовлення; норми літературної мови; мовленнєвий етикет спілкування.

Студенти повинні вміти: дотримуватися орфоепічних та акцентологічних норм української літературної мови в усному спілкуванні; доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості, вибачення, подяки, прощання.

Форма самостійної роботи: опрацювання лекції, виконання практичних завдань.

Завдання для самоконтролю

  1. Що таке культура мови?

  2. Що означає поняття « літературна мова». Назвіть дві форми сучасної української мови.
    Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?

  3. Поставте наголос:

одинадцять, дванадцять, тринадцять, шістнадцять, п'ятдесят, вісімдесят;

читання, завдання, пізнання; знання, звання, спання; старовина, глибина, величина; Київщина, Одещина, Харківщина, Полтавщина; бюрократія, аристократія, демократія; діалог, монолог, каталог; міліметр, сантиметр, дециметр, кілометр; барометр, манометр, термометр.

4. Поясніть значення слів, які мають два наголоси і два різних значення, користуючись
орфографічним довідником:

білизна - білизна, вершковий - вершковий, лупа - лупа,

прошу - прошу,

шляхом - шляхом,

типовий - типовий.

5. Знайдіть українські синоніми до запозичених слів:

авторитет –

дефект –

ідентичний –

лаконічний –

екстрений –

енергійний –

ефективний –

аргумент – екстраординарний - генеральний -

6. Поясніть значення слів, дуже схожих, проте неоднакових (паронімів):

професійний - професіональний, комунікативний - комунікаційний, економний - економічний.

7. Складіть речення з поданими словами і словосполученнями. Подумайте, в якій формі
(усній чи письмовій) ділового спілкування можуть бути використані такі фрази:

Прошу вибачення, вибачте, даруйте на слові, нема за що дякувати, заздалегідь вдячний, перепрошую.


8. Перекладіть української мови:

Перевести (перечислить) на счет, платежное поручение, расчет проводится, безналичный расчет, причитающаяся сумма, ежемесячно насчитывать, отчетный год, полученный аванс, распределение сумм, средства фонда, годовая отчетность.


Література

1. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торгсінг, 2001. – с.299 – 305, 317, 318.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., –

К.: Либідь, 2000.– с.71, 72.


Тема №2. Види усного спілкування за професійним спрямуванням. Жанри публічних виступів (2 год.)


Студенти повинні знати: види усного спілкування; жанри публічних виступів; композицію мовлення.

Студенти повинні вміти: володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу.

Форма самостійної роботи: опрацювання лекції; виконання практичних завдань.

Завдання для самостійної роботи

1. Що таке культура мови?

2. Що таке діалог і монолог?

3. Види усного спілкування.

4. Жанри публічних виступів.

5. Складіть діалог телефонної службової розмови співробітників.

6. Перекладіть українською мовою:

принять к сведению, при таких условиях, называть по имени, в соответствии с, согласно, на основании, по заказу, при условии, на следующий день, к Вашему сведению, по вашему усмотрению, работать по схеме.

7. Як треба діяти, коли треба терміново викликати учасника ділової наради?

а) передати йому записку;

б) звернутися особисто до того, хто потрібен;

в) звернутися до голови, ведучого наради.

8. Представляючи колегу у діловій обстановці, називають:

а) прізвище, ім’я;

б) ім’я, ім’я по батькові, прізвище кожного.

в) ім’я, ім’я по батькові, прізвище, місце роботи та посаду кожного.


Література

1. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торгсінг, 2001. – с.299–305,

317, 318.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., –

К.: Либідь, 2000.– с.71, 72.


^ РОЗДІЛ ІІ ЛЕКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ


Тема №3. Власне українська та іншомовна лексика у професійному мовленні. Терміни, виробничо-професійні та науково-технічні професіоналізми, фразеологізми (2 год.)


Студенти повинні знати: основні відомості про власне українські слова та іншомовну лексику в професійному мовленні; особливості вживання термінів, виробничо-технічних професіоналізмів.

Студенти повинні вміти: знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.


Завдання для самоконтролю


1. Що таке терміни?

2. Які групи термінологічної лексики можна виділити?

3. Які терміни використовуються у вашому професійному спілкуванні?

4. Пояснити значення термінів:

Спеціальність 5.050111 Бухгалтерський облік

Дебет, дебітор, сальдо, прибуток.

5. Перекласти українською мовою.

Спеціальність 5.050111 Бухгалтерський облік.

Расходы по бюджету, спрос и предложение, списать в расход, расходная накладная, безналичный расчёт, оприходование, оплата наличными, отчисления, лицевой счёт, личный листок.


Література

1. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торгсінг, 2001. – с.299-305,

317, 318.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., –

К.: Либідь, 2000.– с.71, 72.


Тема №4. Номенклатурні назви в професійному мовленні. Географічні назви з номенклатурними словами та без них. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення (2 год.)


Студенти повинні знати: правила написання складноскорочених слів, абревіатур, графічних скорочень у професійному мовленні.

Студенти повинні вміти: доречно використовувати складноскорочені слова та абревіатури в професійному мовленні.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.

^ Завдання для самостійної роботи

1. Від поданих словосполучень утворіть складноскорочені слова чи абревіатури:

Автономна Республіка Крим –

Донецький басейн –

Військовий комісаріат –

Синдром набутого імунного дефіциту –

Феодосійський політехнічний технікум –

Спеціальний кореспондент –

Міський комітет –

Запис актів громадського стану –

Кабінет Міністрів –

Державна адміністрація –

Верховна Рада –

2. Наведіть власні приклади складноскорочених слів й абревіатур, що вживаються у вашій спеціальності.

3. Запишіть графічні скорочення.

Століття –

Наприклад –

Громадянин –

Кілограм –

Кубічний метр –

Вулиця –

Село –

Область –

Тонна –

Міліграм –

4. Запишіть скорочення назв наукових ступенів, вчених звань і посад.

Доктор біологічних наук –

Кандидат технічних наук –

Академік –

Професор –

Старший викладач –

5. Скласти словник графічних скорочень, абревіатур.

6. Перекладіть українською мовою:

Выдавать аванс, анализ финансового состояния, списывать на баланс, банковский отчет, платежная ведомость, расходная ведомость, взыскание налогов, взыскание суммы, государственное предприятие, платить (погашать) долг, индексация заработной платы, денежная оплата, перечисление денег на текущий счет, безналичный расчет.


Література

1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., К.: Либідь, 2000.– с.71, 72.


^ РОЗДІЛ ІІІ МОРФОЛОГІЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ


Тема №5. Особливості використання граматичних форм іменників, займенників у професійному мовленні. Проблема родових іменників (2 год.).


Студенти повинні знати: особливості вживання граматичних форм іменників, займенників у професійному мовленні.

Студенти повинні вміти: правильно використовувати займенники у професійному мовленні; користуватися довідковою літературою, "Українським правописом".

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань.


^ Завдання для самостійної роботи


1. Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у відповідній формі.

(Наш) підприємство має (свій) пансіонати відпочинку, оздоровчо-профілактичний санаторій. Експеримент (ваш) фірми не дав (жодний) результатів. На (скільки) заводах проведено інвентаризацію меблів. (Наш) група працювала в цеху до (сам) вечора. Всі прилади привезені на (чиїсь) машинах.

2. Перекладіть українською мовою. Знайдіть займенники і визначте їх роль у виразах.

1. Речь – река, а язык её источник (Г. Сковорода).

2. Нет на свете средства сильнее слова (К. Станиславский).

3. Человек познаётся по его языку (Восточная мудрость).

4. Самое большое и самое дорогое достояние каждого народа – это его язык, это живой тайник человеческого духа, его богатая сокровищница (Панас Мирный).

5. Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последнего дня своей жизни (К. Паустовский).

3. Провідміняти займенники

Н. чий, чиє, чия, чиї .

Р.

Д.

З.

О.

М.


4. Перекласти стійкі словосполучення «іменник+прикметник» українською мовою, ввести в речення.

Непоправимые убытки, необычные действия, в любом случае, архиважные сведения, в конечном итоге, информация журнала «Бухгалтерский учет», решаемые задачи.


Література

1. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торгсінг, 2001. – с.299-305,

317, 318.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., –

К.: Либідь, 2000.– с.71, 72.


Тема №6. Особливості використання числівників у ділових паперах (2 год.).


Студенти повинні знати: особливості використання числівників у професійних текстах; правила запису цифрової інформації.

Студенти повинні вміти: правильно записувати числівники та цифрову інформацію у текстах: уздожувати чіслівники з іменниками.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.


^ Завдання для самостійної роботи


1. Запишіть невеликий текст, характерний для вашої професії, використовуючи числівники (укр. мовою).

2. Перекладіть словосполучення українською мовою. Вкажіть на особливості узгодження числівників з іменниками. Скадіть з ними речення.

Двум бухгалтерам, тремя специалистами, четырьмя годами, шестидесяти работников, двухсот пятидесяти четырех газет.

3. Провідміняйте складені кількісні числівники:

Чотириста сімдесят шість, п`ятсот двадцять три.

4. Провідміняти числівники:

Сорок, дев`яносто, сто.

5. Напишіть твір-мініатюру про своє місто (село, селище), використовуючи різні типи числівників. Дайте заголовок. У творі бажано з`ясувати такі питання:

1. Як місто (село) називається?

2. До якого періоду відносять його заснування або скільки йому років?

3. Яка його площа?

4. Яка кількість його жителів?

5. Скільки шкіл, підприємств?

6. На якій відстані від інших населених пунктів знаходиться?


Література

1. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торгсінг, 2001. – с.299-305,

317, 318.

2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., –

К.: Либідь, 2000.– с.71, 72.


Тема №7. Особливості використання прийменників у професійному

мовленні (2 год.)


Студенти повинні знати: найуживаніші прийменникові конструкції; особливості використання прийменників у професійному спілкуванні.

Студенти повинні вміти: правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.

^ Завдання для самостійної роботи


1. Перекладіть українською мовою прийменникові сполучення.

Прийти по делу –

По всем правилам –

По закону –

По указанию –

На следующий день –

По делам службы –

По заказу –

Послать по почте –

Поступать в университет –

Читать на украинском языке –

В пять часов –

Идти по улице –

Войти в аудиторию –

Тетрадь по украинскому языку –

2. З поданими словами складіть словосполучення:

характеристика (кого?) ...

характеристика (на кого?) ...

характерний (для кого?) ... .

3. Доберіть потрібний прийменник з дужок і утворіть словосполучення:

(через, у зв’язку з, з причин) – нестерпний біль;

(з метою, для, у зв’язку з) – посилення роботи;

(щодо, з приводу, з) – розглянути питання;

кричати (від, з, через) – біль;

прибути (з метою, з нагоди, заради) – свято;

події (за, у, період) – Ярослав Мудрий;

зробити (за, протягом) – день.

4. Яке з речень належить до офіційно-ділового стилю:

а) Духовний світ народу закодований у мові.

б) Публіцистика є сферою масової комунікації.

в) Високі Договірні Сторони уклали угоду.

г) Територія України є неподільною і недоторканою.


Література

1. Паламар М.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., –

К.: Либідь, 2000.– с.208-211.


^ РОЗДІЛ ІV СИНТАКСИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ


Тема №8. Синтаксичні особливості професійних текстів. Переклад текстів з використанням специфічних мовленнєвих зворотів та словосполучень (2 год).


Студенти повинні знати: складні випадки керування під час перекладу українською мовою.

Студенти повинні вміти: користуватися специфічними мовленнєвими зворотами та словосполученнями.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.


^ Завдання для самостійної роботи


1. Перекласти українською мовою наведені словосполучення (подати й можливі в літературній мові варіанти). Порівняти дієслівне керування в обох мовах. Запам’ятати нормативні українські конструкції.

Попрекнуть его ошибкой; упрекать его в попустительстве; обратиться за помощью; пренебрегать им; был обязан ему успехом; заинтересован в успехе; поверять ему план; выяснить вопрос; дело касается проблемы, проникнуться уважением.

2. Виправити помилки дієслівного керування. Пояснити причини помилок (у сумнівних випадках звернутися до словників).

1. Студенти люблять і вірять своєму наставникові.

2. Учителі вірять і поважають старого вчителя, не мислять своєї школи без нього.

3. Ми проводили лекцію в цій аудиторії згідно розкладу.

4. Факультет шанує і пишається кращими своїми студентами.

5. Наприкінці виступаючий подякував присутніх за увагу.

6. Треба ознайомити і поширити серед виборців програму і цієї партії.

7. Конгрес україністів засвідчив про великий авторитет та інтерес усіх народів світу до нашої країни.

8. Багато письменників приділяє увагу на змалювання ролі молоді в розбудові держави.


3. Перекладіть українською мовою текст з фаху (50 слів).


Література

1. Л3 Паламар М.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ.посібник. – 4-те вид., –К.: Либідь, 2000.– с.208-211.

2. Л4 Погиба Л.Г. та ін. Складання ділових паперів. Практикум: навч.посібник. – К., Либідь, 2002, с.200-206, 208, 209, 211-214.


^ РОЗДІЛ V. СКЛАДАННЯ ПРОФЕСІИНИХ ДОКУМЕНТІВ

Тема №9. Укладання довідково-інформаційних документів. Лист. Види листів. Звіт.

Протокол. Витяг з протоколу .

Студенти повинні знати: вимоги до написания виробничих звітів; вимоги до оформления тексту протоколу; вимоги до написания службових листів.

Студенти повинні вміти: правильно писати виробничі протоколи та витяги з протоколу; повинні вміти складати текст листів.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.

Завдання для самостійної роботи

1. Скласти зразок виробничого звіту.

2. Скласти зразок протоколу про порушення санітарних норм.

3. Скласти зразок витягу з протоколу.

4. Скласти листа, адресованого директорові механічного заводу Бойку Івану Юрійовичу з проханням видати довідку про місячний оклад головного бухгалтера
Кравчука Івана Івановича.

Література

1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. - 4-те

вид., - К.: Либідь, 2000.-с.6З-65.

2. Погиба Л,Г, та ін. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посібник. —

К.Либідь, 2002, с.74, 107-111.


Тема 10. Укладання документів щодо особового складу. Резюме. Розпорядчі

документи. Наказ. Розпорядження.

Студенти повинні знати: основні вимоги до написания резюме, наказу, розпорядження.

Студенти повинні вміти: правильно складати резюме, наказ, розпорядження.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть резюме, використовуючи особисті дані.

2. Напишіть автобіографію.

3. Написати наказ директора механічного заводу (пана Біленка Дениса Пилиповича) про ведения діловодства на заводі українською мовою, вказати кому (зазначити прізвища) доручається:

а) організація виготовлення бланків;

б) організувати вивчення української мови співробітниками;

в) контроль виконання покласти на заступника директора Шахрая Ігора
Микитовича.

4. Складіть розпорядження про дозвіл на дострокове складання екзаменів.

Література

1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. - 4-те

вид., - К.: Либідь, 2000.-с.21З-217, 55-57.

2. Погиба Л.Г та ін. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посібник. -

К.Либідь, 2002, с.22-27, 33-35.

Тема №11. Укладання обліково-фінансових документів. Акт. Накладна.

Відомість.

Студенти повинні знати: правила заповнення відомостей, вимоги до оформления накладної, вимоги до оформления актів.

Студента повинні вміти: грамотно складати і заповнювати бланки відомостей, накладних, актів, використовувати термінологічну лексику.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.

Завдання для самостійної роботи

1. Скласти зразок акта.

2. Скласти зразок накладної.

3. Заповнити зразок відомості на отримання стипендії.

Література

1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. - 4-те вид., - К.: Либідь, 2000.-с.84, 165, 189.

Тема №12. Укладання організаційних документів. Положения. Статут.

Інструкція. Правила.

Студенти повинні знати: основні вимоги до оформления організаційних документів.

Студенти повинні вміти: складати інструкції, правила, правильно вживати прийменникові конструкції у документах.

Форма самостійної роботи: виконання практичних завдань, опрацювання теоретичного матеріалу.

^ Завдання для самостійної роботи

1. Знайдіть у тексті Положения лексичні, морфологічні одиниці, вживания яких с характерним для офіційно-ділового стилю:

  1. Генеральний директор товариства забезпечує виконання підрозділами, службами, службовими особами й іншими працівниками товариства обов'язків, передбачених контрактом і документами товариства щодо працівників за контрактом.

  2. Відділи і служби дирекції товариства забезпечують реалізацію прав керівних працівників з найму, фахівців, керуючись тим, що укладені керівними працівниками згідно з делегованими їм повноваженнями

договори створюють повноцінні трудові або цивільно-правові стосунки осіб, котрі уклали їх з товариством.

2. Складіть речения із словами і словосполученнями:

Внаслідок невиконання, суперечки між сторонами, генеральний директор фірми.

3. Що таке інструкція? Які бувають інструкції? 3 яких розділів і пунктів за змістом складається інструкція?

4. За даними словами і словосполученнями складіть «Розділ 6. Звіт, звітність, контроль» у тексті статуту про створення малого підприємства: бухгалтерський облік результатів роботи; підприємство виконує; усталена статистична звітність; комплексна ревізія; фінансово-господарська діяльність; фінансовий рік підприємства; 1січня; 31 грудня; календарний рік; початок діяльності підприємства.

4. Дайте визначення статуту. Які різновиди статутів бувають? Яку роль відіграє розміщення реквізитів і рубрикація тексту при складанні статуту?

Література

1. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник.-Київ: Либідь, 2002.- $-5, с. 19, 20; $-6, с. 21,22.

Тема №13. Тести. Переклад тесту з фаху.

Студенти повинні знати: вимоги до складання та оформления документів; професійних текстів та документів; норми сучасної української мови в професійному спілкуванні.

Студенти повинні вміти: знаходити помилки в оформленні документів, вибирати правильний варіант оформлення документів, знаходити граматично правильні варіанти слововживання; перекладати тексти українською мовою.

^ Завдання для самостійної роботи

1. Доберіть текст за фахом російською мовою та перекладіть українською (до 50 слів).

2. Тести до теорії.

Тести до теорії

Теоретичний матеріал Основні відомості про мову, особливості офіційно-ділового та наукового стилів

1. Хто с засповником нової української літературної мови?

а) Г. Сковорода;

б) I. Котляревський;

в) П. Гулак-Артемовський.

2. Хто с засновником сучасної української літературної мови?

а) Т. Шевченко;

б) П. Мирний;

в) М. Коцюбинський.

3. Який статус має українська мова в Україні?

а) офіційна;

б) державна мова;

в) національна мова.

4. Яким документом українській мові надано статусу держхівної?

а) Указ Президента;

б) Постанова Кабінету міністрів;

в) Конституція України.

5. ^ Сукупність загальноприпнятих правил реалізації мовної система, закріплених у процесі суспільної комуиікації, - це:

а) орфографічні правила;

б) граматичні правила;

в) мовні норми;

г) стилі української мови.

6. ^ Назвіть стилі сучасної української літературної мови:

а) художній, розмовний, технічний, медичний, офіційно-діловий;

б) художній, розмовний, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, конфесійний;

в) художній, розмовний, науковий, нейтральний, термінологічний, конфесійний.

7. ^ Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є:

а) використання суспільно-політичної емоційно забарвленої лексики;

б) використання канцелярської лексики;

в) широке застосування слів у переносному значенні;

г) гранично точний виклад;

д) переважання складносурядних речень;

е) широке вживання готових словесних формул.

8. ^ Обслуговувати потреби науки, навчання и освіти, - це функція стилю:

а) офіційно-ділового;

б) наукового;

в) публіцистичного.

9. Визначте, що означав мова професії.

а) мова професії -

  • засіб спілкування;

  • лексика за фахом;

  • стилі функціонування української мови.

б) мова професії -

  • термінологічна лексика;

  • елемент соціальної сфери;

  • поняття та терміни.

в) мова професії-

  • засіб спілкування;

  • засіб формування нових виробничих відносин;

  • інструмент здобуття знань;

  • засіб життєдіяльності людини;

  • лексика за фахом.

10. Назвіть особливості вживания слів іншомовного походження в офіціпно-()іловому
стилі.


а) не вживати у тексті документу іншомовних слів, коли є українські відповідники; вживати іншомовні слова, якщо вони зафіксовані в словниках; не вживати урочисті
іншомовні слова в офіційних документах;

б) не вживати урочисті іншомовні слова в офіційних документах, вживати українські
відповідники;

в) вживати професійні терміни з певною стилістичною метою, не вживати урочисті іншомовні слова, вживати українські відповідники.
Амортизація (від лат.– погашения) - поступове зношування основних фондів (обладнання, будинків, споруд), перенесения їхньої вартості частинами на вартість виробленої продукції; поступове погашения боргу шляхом періодичних внесків або викупу зобов'язань; зменшення цінності майна, обкладеного податком.

Аванс - грошова сума, що виплачується в рахунок наступних платежів.

Аваль (від фр. - вексельне поручительство) - 1) відповідальність перед власником векселя; 2) банківська гарантія, яка передається у формі підпису на лицьовій стороні векселя або на прикріпленому до нього аркуші.

Акредетив (від лат. - довірчий) - платіжний документ, за яким одна кредитна установа (банк, ощадна каса) дає розпорядження іншій згідно із заявою клієнта і за його рахунок сплатити певну суму грошей пред'явникові.

Активи (від лат. - діяльний, дійовий) - 1) частина бухгалтерського балансу, що відображає на певну дату всі наявні на поданому підприємстві чи в установі матеріальні цінності та кошти; 2) сукупність майнових прав, які належать юридичній чи фізичній особі.

Акціонерне товариство - організаційна форма об'єднання фінансових коштів підприємства, організацій та окремих осіб (акціонерів) шляхом випуску в обіг і продажу акцій. Акціонерне товариство визнається юридичною особою і відповідає за зобов'язання у межах належного йому майна.

Акціонерні товариства відкриті - акціонерні товариства, акції яких вільно продаються і купуються.

Акціонерні товариства закриті - акціонерні товариства, акції яких розподіляються серед їх засновників.

Акція (від лат. - дія, дозвіл) - цінний папір, який засвідчує внесения певного паю у фонд акціонерного товариства. Дає право власнику на одержання частини прибутку у формі дивіденду, а також на участь в управлінні справами акціонерного товариства.

Анулювання (від лат. - знищую) - скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або прав.

Баланс - система показників, що характеризують на певну дату в грошовому вираженні стан засобів виробництва як за складом (актив), так і за їхніми джерелами, цільовим призначенням і строком повернення (пасив).


Баланс платіжний - співвідношення платежів, які надійшли в дану країну із-за кордону, і платежів, здійснених нею за кордоном протягом певного періоду часу.

Брокер (від лат. - займатися маклерством) - посередник, який сприяє здісненню операцій між заінтересованими сторонами - клієнтам . Брокери діють на основі укладених з клієнтами угод. Можуть надавати додаткові послуги, в тому числі щодо вивчення ринку, реклами, надання кредиту.

Брутто (від італ. – букв. грубий) - 1) валовий доход без вирахування затрат; 2) маса товару з упаковкою.

Бюджет (від англ.. – букв. сумка) - план доходів і видатків установ, підприємств на певний строк.

Виручка підприємства - кошти, одержані підприємством від продажу товарів, реалізації послуг і виконання робіт.

Грошовий обіг - безперервний рух грошей у процесі купівлі-продажу товарів і послуг. Грошовий обіг здійснюється в рамках грошової системи кожної країни.

Дебет (від лат. - він винен) - 1) ліва сторона бухгалтерського рахунку, на якій відображають господарські операції; 2) рахунок надходжень і боргів певній установі.

Дебітор (лат. - зобов'язаний) - боржник, юридична або фізична особа, яка має грошову заборгованість підприємству, організації, установі.

Депозит (лат. - річ, віддана на схов) - 1) гроші або цінні папери, які вносять до кредитних установ для зберігання; 2) депозитом називають також вклади в банках і в ощадних касах.

Депозитор (від лат. - той, що вкладає) - 1) юридична або фізична особа, яка внесла цінності в депозит державної установи; 2) особа, яка має вільні суми на рахунках у комісіонерів, у кореспондентів банку; 3) працівник, який не одержав вчасно заробітної плати.

Державний бюджет - основний фінансовий план утворення і використання централізованого грошового фонду держави.

Документ - матеріальний носій інформації, призначеної для її обробки і передачі в часі і просторі. Відомості, що містять в документі, мають бути зручні для обробки людиною або машиною і мати згідно з діючим законодавством правове значення.

Кошторис - план передбачуваних доходів і витрат, необхідних для нормальної діяльності підприємства, установи тощо.

Ліміт (від лат. - межа) - встановлена сума коштів, матеріальних засобів, які господарські органи не мають права перевищувати.

Менеджер (від англ. - керувати) - управляючий, керівник, директор, завідувач, адміністратор, найманий професійний управляючий, котрий не є власником фірми.

Менеджмент (англ. - управління, планування, регулювання, контроль) - керівництво, організація виробництва. Сукупність методів, форм, засобів управління виробництвом для досягнення поставленої мети (підвищення ефективності виробництва, збільшення прибутку).

Нетто (від італ. – межа) 1) вага товару без упаковки (тари); 2) ціна товару за вирахуванням знижок; 3) чистий прибуток або доход бюджету після вирахування витрат.

Платоспроможність - здатність суб'єкта підприємницької діяльності погасити свої довгострокові зобов'язання.

Податки - форма платежу, що стягується з доходів або майна юридичних і фізичних осіб, яка характеризується обов'язковістю, що регламентує розміри і строки внесения.

Податки державні - стягуються центральним урядом на основі державного законодавства і направляються в державний бюджет.

Податки пропорційні - стягуються за единою ставкою при будь-якому розмірі доходу. Величина платежу пропорційна сумі доходу.

Податок на додану вартість - податок на різницю між вартістю проданих підприємством товарів і вартістю товарів, придбаних в інших підприємствах.

Податок на прибуток - податок, який стягується в процентному обчисленні з прибутку, що обкладається податком.

Пролонгація – продовження строку дії угоди, позички, векселя.

Ревізія (від лат. - перегляд) - вивчення діяльності певної установи чи посадової особи з метою перевірки правильності й законності дій.

Сальдо (від італ. - розрахунок) - різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу. За підрахунками, застосовуваними в бухгалтерському обліку, сальдо визначається щомісяця за станом на перше число. Розраховують різницю підсумкових сум за дебетом і кредитом, за активом і пасивом. Зміст сальдо залежить від призначення рахунка, наприклад, сальдо рахунка каси - залишок готівки в касі підприємства.

Статут - положення про права та обов'язки будь-яких осіб чи організацій.

Тариф - система ставок, яка визначає розмір плати за роздрібні послуги, система ставок оплати праці.

Цінні папери - документи, що містять майнові права, які дають право на отримання певної частини доходу. До них належать акції, облігації, векселі.

Чистиц прибуток - частина балансового прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства, установи після сплати плвткжів до бюджету.Похожие:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента є основним засобом...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconАнглійська мова (за професійним спрямуванням)” (заочна форма навчання) для спеціальності „Організація виробництва”
Навчальна дисципліна «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» є нормативною та передбачена навчальним планом підготовки фахівців...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів 1У курсу з дисципліни «Агрометеорологічні прогнози»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів 4 курсу природоохоронного факультету при вивченні дисципліни «Агрометеорологічні...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні вказівки і тематика курсових робіт для студентів спеціальності "Облік і аудит"
Структура та зміст курсової роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Загальна фізіотерапія" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з загальної фізіотерапії (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної роботи студентів і сприяють кращому засвоєнню знань-умінь при вивченні модулю: "Фізична реабілітація" (для студентів 4 курсу медичних факультетів)
Методичні вказівки до практичних занять з фізичної реабілітації (для студентів 4 курсу медичних факультетів)/За ред. В. М. Сокрута....
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" icon3 14 Іноземна мова за професійним спрямуванням
Мова курсу доступна для студентів із рівнем знань вище середнього та високим. Надана інформація, що стосується граматики та слововживання,...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 080405 Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем
До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише у досконалих знаннях фаху, а й у високу рівні володіння українською...
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів Інституту заочно-дистанційної освіти
Контрольні роботи з французької мови та методичні рекомендації до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 050111 Бухгалтерський облік Дисципліна \"Українська мова за професійним спрямуванням\" iconМетодичні вказівки по виконанню самостійної роботи по дисципліні «Фінансовий облік»
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов