1. Хто є засновником нової української літературної мови? icon

1. Хто є засновником нової української літературної мови?Название1. Хто є засновником нової української літературної мови?
Дата конвертации29.04.2013
Размер90.71 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


теоретичний матеріал

(Основні відомості про мову,

особливості офіційно-ділового

та наукового стилів)


1. Хто є засновником нової української літературної мови?

а) Г. Сковорода;

б) I. Котляревський;

в) П. Гулак - Артемовський.

2. Хто є засновником сучасної української літературної мови?

а) Т. Шевченко;

б) П. Мирний;

в) М. Коцюбинський.

3. Назвіть норми сучасної української літературної мови.

а) Орфоепічні, лексичні, графічні, орфографічні, граматичні, пунктуаційні, стилістичні;

б) Лексичні, орфографічні, синтаксичні, пунктуаційні, стилістичні;

в) Орфоепічні, графічні, граматичні, стилістичні, розмовні.

^ 4. Який статус має українська мова в Україні?

а) Офіційна мова;

б) Державна мова;

в) Національна мова.

5. Яким документом українській мові надано статусу державної?

а) Указ Президента;

б) Постанова кабінету міністрів;

в) Конституція України.


^ 6. На грунті якого діалекту сформувалася сучасна українська літературна мова?

а) Північного;

б) Південно-східного;

в) Південно-західного.

^ 7. 3 чого складається українська мова?

а) Літературна мова, стилі мови;

б) Діалекти, стилі мови;

в) Літературна мова, діалекти.

8. Основними ознаками літературної мови є такі:

а) Унормованість;

б) Наявність усної і писемної форм існування;

в) Наявність територіальних діалектів;

г) Поліфункціональність;

д) Наддіалектна форма існування;

е) Функціонування у галузі державної та політичної діяльності.

^ 9. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, це:

а) Орфографічні правила;

б) Граматичні правила;

в) Мовні норми;

г) Стилі української мови.

^ 10. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, - це:

а) Норми наголошення слів;

б) Норми інтонування слів;

в) Орфоепічні норми.


^ 11. Принципами українського правопису є такі:

а) Орфоепічний;

б) Фонетичний;

в) Синтаксичний;

г) Морфологічний;

д) Соціолінгвістичний;

е) Лексичний;

е) Історичний;.

ж) Смисловий.

^ 12. Мовний стиль - це:

а) Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах;

б) Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

в) Властивий художникові слова чи іншому носіеві мови стиль, який стае об'ектом лінгвістів.

^ 13. Назвіть стилі сучасної української літературної мови (виберіть правильну відповідь):

а) Художній, розмовний, технічний, медичний, офіційно-діловий;

б) Художній, розмовний, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, конфесійний;

в) Художній, розмовний, науковий, нейтральний, термінологічний, конфесійний.

^ 14. Назвіть особливості наукового стилю мови (виберіть правильну відповідь):

а) наявність художніх засобів мовлення;

б) використання науково-термінологічної лексики, схем, діаграм, таблиць;

в) доступність, пропагандистська спрямованість.

^ 15. Назвіть особливості офіційно-ділового стилю мовлення (виберіть правильну відповідь):

а) образність, наявність художніх засобів мовлення, полемічність;

б) чіткий лаконічний виклад тексту, стандартизація, уніфікованість, дотримання законів логіки, нейтральний тон висловлювання;

в) емоційність, експресивність, вживання епітетів, метафор, порівнянь.

^ 16 .Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію, називається:

а) формуляром;

б) бланком;

в) штампом;

г) реквізитом.


^ 17. Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є:

а) використання суспільно-політичної емоційно забарвленої лексики;

б) використання канцелярської лексики;

в) широке застосування слів у переносному значенні;

г) гранично точний виклад;

д) переважання складносурядних речень;

е) широке вживання готових словесних формул.

^ 18. Обслуговувати потреби науки, навчання й освіти, - це функція стилю:

а) офіційно-ділового;

б) наукового;

в) публіцистичного.


19. Для наукового стилю притаманні наступні мовні особливості:

а) суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори, план мовлення пристрасний, оцінний;

б) стилістично нейтральні мовні засоби, мовні кліше, складні речення, немає емоційно забарвлених слів, виклад гранично точний;

в) терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції, повні речения, логічність, точність, обгрунтованність викладу.

^ 20. У яких видах творів реалізується науковий стиль?

а) дисертація;

б)закон;

в) монографія;

г) стаття;

д) інструкція;
е)виступ;

е) лекція;

ж) відгук;

з) дискусія;
і) анотація;
й) рецензія.

21. Підкресленно - директивний та настановний характер, широке використання неозначеної форми та наказового способу дієслів, віддієслівні іменники використовуються частіше, аніж діеслова - ці ознаки притаманні:

а) публіцистичному стилю;

б) офіційно-діловому стилю;

в) науковому стилю.


22. Одна з особливостей - відсутність особового займенника «я», часто вживані вказані займенники «цей», «той», «такий» та займенникові слова «даний», «відомий», «відповідний», що забезпечують звязність логічного викладу думки. Це особливість:

а) розмовного стилю;

б) наукового стилю;

в) офіційно-ділового стилю.

^ 23. Текст чітко членується на абзаци, максимально стандартизований та трафаретизований, широко застосовуеться рубрикація та переліки. Це ознаки:

а) офіційно-ділового стилю;

б) наукового стилю;

в) художнього стилю.

^ 24. Визначте, що означае мова професії.

а) мова професії -

 • засіб спілкування;

 • лексика за фахом;

 • стилі функціонування української мови.

б) мова професії -

 • термінологічна лексика;

 • елемент соціальної сфери;

 • поняття та терміни.

в) мова професії -

 • засіб спілкування;

 • засіб формування нових виробничих відносин;

 • інструмент здобуття знань;

 • засіб життедіяльності людини;

 • лексика за фахом.


25. Назвіть групи термінологічної лексики.

а) математична, фізична, лінгвістична, фінансова, хімічна, економічна, медична, спортивна, літературознавча, юридична, технічна таін.;

б) розмовна, побутова, суспільно-політична, нейтральна.

^ 26. Назвіть особливості вживання слів іншомовного походження в офіційно-діловому стилі.

а) не вживати у тексті документу іншомовних слів, коли є українські відповідники; вживати іншомовні слова, якщо вони зафіксовані в словниках; не вживати урочисті іншомовні слова в офіційних документах;

б) не вживати урочисті іншомовні слова в офіційних документах, вживати українські відповідники ;

в) вживати професійні терміни з певною стилістичною метою, не вживати урочисті слова, вживати українські відповідники.

^ 27. Сфера вживания професіоналізмів:

а) усне неофіційне мовлення людей певної професії;

б) видання, призначені для фахівців;

в) видання, призначені для широкого кола читачів.

28. Термін це:

а) слова, що вживаються на позначення спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу;

б) спеціальне слово або словосполучення, що вживасться для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знания - науки, техніки, мистецтва;

в) слова, позбавлені будь-якого стилістичного забарвлення і вживання в усіх стилях мови.


^ 29. Для терміна притаманні таки ознаки:

а) наявність чіткої дефініції;

б) відсутність синонімів;

в) однозначність;

г) багатозначність;

д) позбавленість образності;

е) емоційно-експресивне забарвлення.

^ 30. Документ, який є критичним відгуком на художній, науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції, тощо є:

а) анотація;

б) рецензія;
в) висновки.

^ 31. Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають:

а) рецензією;

б) анотацією;

в) висновком.

^ 32. Рефератом називається:

а) короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження;

б) документ, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження;

в) доповідь на будь-яку тему, написану на основі критичного огляду літературних та інших джерел.


^ 33. Реферат мае такі реквізити:

а) державний герб, назва міністерства, якому підпорядковується установа; назва закладу; в якому навчається автор; заголовок; підпис; текст; список використаної літератури;

б) назва міністерства, якому підпорядковується установа; назва закладу; в якому навчається автор; назва кафедри, на якій виконано роботу; заголовок; підпис; місце і рік написания; текст, який складається зі вступу; основної частини; висновків; список використаної літератури;

в) назва закладу, в якому навчається автор, заголовок; підпис; місце і рік написання; текст, який складається зі вступу, основної частини, висновків; список використаної літератури.

^ 34. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді, які подають у вигляді цитат з першоджерела або формулюють власними словами, складають поняття:

а) конспект;

б) тези;

в) доповідь;

^ 35. У якій групі всі іменники будуть мати закінчення «і» у Н.В. множини?

а) калоша, кущ, картяр, ошуканець;

б) огорожа, вільха, стовбур, калюжа;

в) пустир, столяр, подорож, плуг;

г) хрущ, ювіляр, ніша, снігур.

^ 36. У який групі всі іменники мають нормативне закінчення для О.В. однини?

а) професором, лікарем, косарем, тисячею;

б) лектором, абзацем, гектаром, лицаром;

в) столяром, зорею, богатирем, тишею;

г) шахтарем, цілителем, відвідувачем, газетяром.

^ 37. У який групі всі іменники мають нормативне значения для О.В. однини та множени?

а) обличчям, піччю, збіжжям, кучерями, зустріччю;

б) ломаччям, повітрям, далеччю, емаллю, смертю;

в) снастю, радістю, коридорами, площами, бункерами, піснярами;

г) зорями, ночами, бетонярами, безмежжям, піччю, ніччю, затишшям.

^ 38. У який групі іменники будуть мати закінчення «у» в Р.В. однини?

а) борщ, гай, ансамбль, оркестр, дах, комплімент, вітер, синтез;

б) дон, випадок, фермент, карниз, лісок, зал, ганок;

в) бальзам, порох, ліс, парк, барвінок, бліндаж, курінь, футбол;

г) біль, гнів, жанр, ставок, ярок, теніс, рукопис, приклад, запис.

39. У який групі всі іменники будуть мати закінчення «а» в Р.В. однини?

а) вовк, ясень, кульок, учитель, студент, квітень, рік, додаток;

б) карбованець, процент, грам, вік, стіл, портфель, плащ;

в) чисельник, вид, синтаксис, шків, автобус, дизель, комбайн;

г) робітник, гвинт, замок, ніж, вівторок, долар, радіус, ромб.


40. Виберіть правильний варіант:

а) скільки годин?

б) котра година?

в) характерний йому;

г) характерний для нього.Похожие:

1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconРозділ: Мовознавство Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
Назва реферату: Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconОсобливості організації навчального процесу з української мови і літератури в профільних класах Тези виступу
Мета профільного навчання полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої...
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconСтань засновником Третього Гетьманату!
...
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconІван огієнко історія української літературної мови
Політика в обороні "ісконного єдінства русскіх нарєчій" 13. Необґрунтованість теорій учених російської школи
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconАнкета для тих, хто вступає до Міжнародної громадської організації «Конгрес захисту української мови»
Прошу прийняти мене в члени Міжнародної громадської організації „Конгрес захисту української мови
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconВимоги Держстандарту пзо
Вилучено—дотримання найважливіших орфоепічних норм української літературної мови; інтонувати речення, різні за метою висловлювання...
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconПлани-конспекти вступних уроків української мови
Мета: забезпечити усвідомлення учнями значення мови як основного засобу спілкування, формування думки й пізнання; усвідомлення значення...
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconАнотований перелік тем, рекомендованих для обговорення на засіданнях шкільного методоб’єднання вчителів української мови в 2010-2011 н р. Компетентнісний підхід у навчанні української мови
Методи компетентнісного навчання мови. Компетентісний підхід до оцінювання. Особливості оцінювання (компетентнісно-орієнтовані вимірювачі)...
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconКиївський університет імені бориса грінченка
Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2 — 24 завдання з української літератури, відповіді на...
1. Хто є засновником нової української літературної мови? iconРезультати квадрант-аналізу за підсумками зно та дпа з української мови учнів, нагороджених золотими та срібними медалями у 2012/2013 н р
У первомайській гімназії №3 нагороджено медалями 8 учнів. Усі вони мають за результатами дпа з української мови бали високого рівня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов