Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді icon

Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молодіНазваниеЗакон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді
Дата конвертации27.12.2013
Размер64.19 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Проект

вноситься народними

депутатами України

Шаповаловим Ю. А.

Махніцьким О. І.


ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375; 1991 р., № 23, ст. 267, № 30, ст. 382; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 33, ст. 467; 1996 р., № 30, ст. 143; 2000, № 8, ст.53):
^

1) статтю 40 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:«Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстави, зазначеної у пункті 2 цієї статті, не поширюється на неповнолітніх працівників.»;


2) статтю 191 доповнити новою частиною другою такого змісту:


«Після звільнення неповнолітньої особи, якщо з нею був укладений письмовий договір, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний проводити медичний огляд один раз на рік, до досягнення такою особою повноліття, за умови відсутності подальшого працевлаштування неповнолітньої особи.»;


2. У Законі України «Про зайнятість населення» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 63, ст. 2565):


  1. Статтю 53 доповнити після частини 2 новою частиною 2-1 такого змісту:


«У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, зазначених у частині другій статті 14 цього Закону, з нього стягується штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти. За умови наявності вільної вакансії, на момент накладення штрафу, роботодавець зобов’язаний працевлаштувати особу, якій було відмовлено.

Кошти, стягнені в результаті накладення штрафу, спрямовуються до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і використовуються для надання роботодавцям дотацій на створення додаткових робочих місць для молоді та її професійну підготовку і перепідготовку.»


3. У Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст.134):

1) статтю 56 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:


«Якщо випускник вищого навчального закладу навчався за кошти роботодавця (незалежно від форми власності), його працевлаштування здійснюється відповідно до контракту, укладеного між випускником та роботодавцем, за кошти якого здійснювалося навчання.»;


4. У Законі України «Про відпустки» ( Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4):


  1. у частині першій статті 25 пункт 12 викласти у такій редакції:


«12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, а також працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, додатково до оплачуваних відпусток, передбачених статтями 14 та 15 цього Закону, для виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, на час підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;»


5. У Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»( Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 16, ст.167 ):

1) статтю 7 викласти у такій редакції :


«Стаття 7. Праця молоді


Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством.

Держава гарантує здійснення права молоді на працю за принципами:

свободи праці;

заборони примусової праці та дискримінації у сфері праці молоді;

захисту від безробіття та сприяння у працевлаштуванні;

забезпечення права кожного молодого працівника на справедливі умови праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни праці, права на відпочинок, в тому числі обмеження робочого часу, надання щоденного відпочинку, вихідних, неробочих та святкових днів, оплачуваної щорічної відпустки;

рівності прав та можливостей молодих працівників;

забезпечення права кожного молодого працівника на своєчасну і в повному розмірі справедливу заробітну плату, яка б забезпечувала гідне молодого працівника існування і не менше встановленого законодавством України мінімального розміру оплати праці.

Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу.

Молоді громадяни, які звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують безплатну інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності, проходять професійну підготовку і перепідготовку.

Держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, а також молодіжних громадських організацій (агентства, біржі, бюро та інші) для забезпечення працевлаштування молоді, реалізації програм професійного навчання молоді та вдосконалення її професійної майстерності. Типове положення про молодіжні центри праці затверджується Кабінетом Міністрів України.

З метою забезпечення працевлаштування і професійного навчання молоді для всіх роботодавців незалежно від форми власності і господарювання, в яких працює понад 35 осіб, встановлюється квота робочих місць у розмірі трьох відсотків від загальної чисельності працюючих для громадян, старших 18 років, які закінчили навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості не пізніше календарного року з дня закінчення навчання, звільнення з військової (невійськової) служби як таких, що шукають роботу. Працевлаштування молоді з інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, визначених згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у розмірі, встановленому частиною 2-1 статті 53 Закону України "Про зайнятість населення".

Держава забезпечує умови для вторинної зайнятості молоді.

Молодіжні центри праці, що діють відповідно до Типового положення, а також громадські молодіжні організації (агентства, біржі, бюро та інші) за наявності в них відповідного дозволу, виданого державною службою зайнятості, сприяють працевлаштуванню молоді, у тому числі учнів, студентів, аспірантів у позанавчальний час, надають послуги, пов'язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією.

Державна служба зайнятості надає місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, молодіжним центрам праці, центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді доступ до інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних посад), у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів.

Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам державних професійно-технічних та вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням.»


6. У Законі України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст.409)


1) частину першу статті 11 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:


«безкоштовне проведення попереднього обов’язкового (при працевлаштуванні) медичного огляду особам віком до 21 року»


7. У Законі України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 49, ст.668):  1. частину третю статті 17 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:


«за письмовою заявою батьків (усиновителів, опікунів) неповнолітнього працівника.»


II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

- у трьохмісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про молодіжні трудові об’єднання.

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради

УкраїниПохожие:

Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до законодавчих актів України (щодо державних гарантій працевлаштування молоді)
У законі України «Про зайнятість населення» (Голос України, 2012, 08, 18. 08. 2012, №153-154)
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо підвищення соціальних гарантій найманих працівників)
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон україни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціальних гарантій для молоді, інвалідів та інших малозахищених верств населення»
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375; 1991 р., №23, ст. 267, №30,...
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення)
У кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради урср, 1971 р., додаток до №50, ст. 375)
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон україни «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» (щодо встановлення святкового дня Дня Матері Дня української вишиванки)
Внести до статті 73 Кодексу законів про працю України (Затвердженого Законом №322-viii від 10. 12. 71 Ввр, 1971, додаток до №50,...
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості
України, забезпечення збалансованого інноваційного розвитку всіх галузей, оновлення основних фондів та створення додаткових робочих...
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон україни про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам гірничих, вуглебудівних (шахтобудівних) підприємств, державних воєнізованих
України, 1999, №50, ст. 433; 2000, №13 ст. 115, №38, ст. 318; 2001, №2-3, ст. 10, №22, ст. 109, №32, ст. 172; 2002, №6, ст. 35, №12-13,...
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон УкраЇни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо гарантій здійснення права на працю)
...
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон україни «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів,
Проект внесли народні депутати України: Ю. Кармазін, Ю. Новікова, О. Голуб, К. Ващук, О. Стешенко
Закон україни про внесення змін до законів України щодо встановлення додаткових гарантій працевлаштування молоді iconЗакон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», який саме і спрямований на зміцнення його фінансових гарантій
Президент України, який згідно з Конституцією України має виступати гарантом конституційного права територіальних громад на місцеве...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов