Список рекомендованої літератури основний icon

Список рекомендованої літератури основнийНазваниеСписок рекомендованої літератури основний
Дата конвертации02.05.2013
Размер130.55 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основний

 1. Алексієвець Л. Києво-Могилянська академія в історії України і зарубіжних слов’янських країн (до 380-річчя заснування академії) / Л.Алексієвець. – Тернопіль, 1995. – 54 с.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: [підручник] / А.М.Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с.

 3. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.Калиниченко. – М.: Педагогика, 1988. – 640 с.

 4. Болотін Ю.П. Лекції з історії педагогіки України / Ю.П.Болотін, М.М.Окса. – Мелітополь, 1996. – 254 с.

 5. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

 6. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: [учебное пособие для вузов] / А.Н.Джуринский. – М.: Издательская группа «Форум» - «Инфра-М», 1998. – 272 с.

 7. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: [учебное пособие] / А.Н.Джуринский. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 200 с.

 8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / голов. ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 9. Живодьор В.Ф. З історії національного шкільництва: [навчально-методичний посібник] / В.Ф.Живодьор, А.АСбруєва, М.Ю.Рисіна. – К.: ІЗМН, 1998. – 144 с.

 10. Закон України «Про загальну середню освіту». – Відомості Верховної Ради. – 1999.­ - № 28.

 11. Закон України «Про освіту» // Освіта. – 1996. – 21 серпня.

 12. История педагогики. Ч.1. От зарождения воспитания в первобытном обществе до середины XVII в.: [учебное пособие для педагогических университетов / под ред. А.И.Пискунова]. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 192 с.

 13. История педагогики. Ч.2. С XVII в. до середины ХХ в.: [учебное пособие для педагогических университетов / под ред. А.И.Пискунова]. – М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 304 с.

 14. История средних веков (V-XV вв.): [хрестоматия /сост. В.Е.Степанова, А.Я.Шевеленко]. –М: Просвещение. – 1980. – В 2-х ч.

 15. Історія педагогіки: [навчальний посібник / за ред. О.А.Дубасенюк, М.В.Левківського]. – Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.

 16. Історія української школи і педагогіки: [хрестоматія / упоряд. проф. О.О.Любар / за ред. В.Г.Кременя]. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 766 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

 17. Константинов Н.А. История педагогики: [учебник для студентов пед. ин-тов] / Н.А.Константинов, Е.Н.Медынский, М.Ф.Шабаева. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с.

 18. Концепція національного виховання // Освіта, 1994. – 26 грудня.

 19. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: [навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів] / В.Кравець. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

 20. Кравець В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва:[навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів] / В.Кравець. – Тернопіль, 1996. – 436 с.

 21. Кремень В.Г. Україна: альтернатива поступу (критика історичного досвіду) / В.Г.Кремень, Д.В.Табачник, В.М.Ткаченко. – К., 1996. – 793 с.

 22. Левківський М.В. Історія педагогіки: [навч.–метод. посібник] / М.В.Левківський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.

 23. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: [навч. посібник] / О.О.Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т.Федоренко. – К.: т-во «Знання», КОО, 2003. – 450 с.

 24. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.) / [упоряд. Л.Д.Березівська та ін]. – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с.

 25. Мешко О. Історія педагогіки: тестові завдання: [навч.-метод. посібник для студентів вузів] / О.Мешко, Г.Мешко. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 144 с.

 26. Мешко О.І. Короткий виклад курсу: «Історія зарубіжної школи і педагогіки»: [навч.-метод. посібник] / О.І.Мешко, О.І.Янкович, Г.М.Мешко. – Тернопіль: ТДТУ, 1998. – 81 с.

 27. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія / І.З.Мицько. – К.: Вища школа, 1990. – 190 с.

 28. Мосіяшенко В.А. Історія педагогіки України в особах: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2005. – 266 с.

 29. Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933: Навчальний посібник / О.В.Сухомлинська та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 304 с.

 30. Народна педагогіка: світовий досвід / [уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко]. – К.: Знання-Прес, 2003. – 134 с.

 31. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: [учебное пособие для студентов пед. ин-тов / сост. и авт. ввдодных статей А.И.Пискунов]. – М.: Просвещение, 1981. – 528 с.

 32. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ ст.): [нариси / за ред. М.Д.Ярмаченка]. – К.: Радянська школа, 1991. – 381 с.

 33. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: [навч. посібник] / А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

 34. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: [навчально-метод. посібник] / М.Г.Стельмахович . – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

 35. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К.: ІСДО, 1996. – 286 с.

 36. Сухомлинська О.В. Періодизація педагогічної думки в Україні: кроки до нового виміру // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск «До витоків становлення української педагогічної науки» / О.В.Сухомлинська. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 31-40

 37. Стеценко Н. Історія класичної зарубіжної педагогіки: [опорні схеми і тестові завдання для студентів] / Н.Стеценко. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2002. – 40 с.

 38. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення: [навчально-методичний посібник] / Б.М.Ступарик. – К.: ІЗМН, 1998.- 336 с.


Додатковий

 1. Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині ХХ століття / Олена Вікторівна Адаменко. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 704 с.

 2. Античность и Византия: [сб. статей / под ред. Л.А.Фрейберг]. – М.: «Наука», 1975 – 416 с.

 3. Антология мировой философии: в 4-х т. – Т.1. – Философия древности и средневековья / [ред.-сост. тома и авт. вступ. ст. В. В. Соловьев]. – М.: Мысль, 1969. - 576 с. — (Философское наследие).

 4. Антология педагогической мысли России ХVIII в. – М.: Педагогика, 1985. – 480 с.

 5. Антология педагогической мысли России первой половины ХIХ в. (до реформ 60-х гг.) / [сост. П.А. Лебедев]. – М.: Педагогика, 1987. – 560 с.

 6. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований (Дидактический аспект) / Ю.К.Бабанский. – М.: Педагогика, 1982. – 106 с.

 7. Барбіна Є. Професійна майстерність учителя в історії педагогічної думки / Є.Барбіна // Рідна школа. – 1998. - № 2. – С. 27-29.

 8. Біднов В. Школа й освіта на Україні / Василь Біднов // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича: [упоряд. Світлана Ульяновська] . – К.: Либідь, 1993. – С.40-71.

 9. Білецька С.В. Гуманістичні погляди прихильників «вільного виховання» на природу дитини / С.В.Білецька, А.Г.Віденко // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С.179-184.

 10. Блах В.С. Видатні діячі української педагогіки другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: [навч.-метод. посібник для студентів] / В.С.Блах. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. – 56 с.

 11. Бобровникова В.К. Педагогические идеи и деятельность М.В.Ломоносова [под ред. Н.К.Гончарова] / В.К.Бобровникова. – М.: АПН РСФСР, 1961 – 183 с.

 12. Богуславский М.В. Генезис гуманистической парадигмы образования в отечественной педагогике начала ХХ в. / М.В.Богуславский // Педагогика. – 2000. - № 4. – С. 63-70.

 13. Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: монографія / А.М.Богуш. – К.: Видавничий дім «Слово», 2008. – 272 с.

 14. Бойко А.М. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: [підручник / А.М.Бойко, В.Д.Бардінова та ін]. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 576 с.

 15. Васильева Ю.В. Социалисты-утописты об образовании и воспитании человека будущего. Идеал человека будущого / Ю.В.Васильева. – М.: Педагогика, 1989.

 16. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920) / Г. Васькович. – К., 1996. – 360 с.

 17. Вовк Л.П. Громадсько-педагогічне сподвижництво в Україні (етапи і особливості) / Л.П. Вовк. – К.: Просвіта, 1998. – 179 с.

 18. Вовк Л.П. Історія освіти дорослих в Україні: [нариси] / Л.П.Вовк. – К., 1994. – 236 с.

 19. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія: [навч. посібник] / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

 20. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник: [довідкове видання] / Семен Устинович Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

 21. Гончаров Н.К. Педагогическая система К.Д.Ушинского / Н.К.Гончаров. – М., 1974. – 272 с.

 22. Грицюк Б. Ідеї гуманізму в українській педагогіці / Б.Грицюк // Рідна школа. – 1999. - №7-8. – С. 6-9.

 23. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії / Т.Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

 24. Добрянський І.А. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І.А.Добрянський, В.В.Постолатій. – Кіровоград, 1998. – 143 с.

 25. Дорошенко Д. Нарис історії України / Дмитро Дорошенко. – Львів: Світ, 1991. – 573 с.

 26. Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність / П.І.Дроб’язко. – К.: Академія, 1997. – 184 с.

 27. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка / Адвентивна Животенко-Піанків. – К.: Вид. центр «Просвіта», 1999. – 176 с.

 28. Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – М.: Мысль, 1988. – 200 с.

 29. Зубалій О.Д. Освітній рух в Україні у добу національно-державного відродження (1917-1920 рр.) / О.Д.Зубалій, Д.С.Рященко // Укр. іст. журн. – 1998. - № 3. – С. 12-23.

 30. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (друга половина XIX ст.) / Р.П.Іванова. – К., 1971 – 221 с.

 31. Історія гуманізації освіти та виховання: [програма спецкурсу і методичні рекомендації на допомогу студентам та магістрантам вищих педагогічних навчальних закладів / уклад. Д.І.Пащенко]. – К.: Наук. світ, 2002. – 100 с.

 32. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть: соціально-політичний портрет / Г.Касьянов. – К.: Либідь, 1993. – 176 с.

 33. Коваленко Е.І. Освітня діяльність і педагогічні погляди С.Русової / Е.І.Коваленко, І.М. Пінчук. – Ніжин: НДТП, 1998. – 214 с.

 34. Коменский Я.А., Локк Дж., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци Й.Г. Педагогическое наследие. – М.: Педагогика, 1987. – 416 с.

 35. Кузь В.Г. Українська козацька педагогіка і духовність / В.Г.Кузь, Ю.Д.Руденко, О.Т. Губко. – Умань, 1995. – 115 с.

 36. Курбатов Г.Л. Християнство: Античность, Византия и Древняя Русь / Г.Л.Курбатов, Э.Д.Фролов, И.Я.Фроянов. – Л.: Лениздат, 1988. – 334 с.

 37. Майборода В.К. Вища педагогічні освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) [за ред. В.І.Лугового] / В.К.Майборода. – К. - Либідь, 1992. – 196 с.

 38. Марочко Василь, Хілліг Гьотц. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору / Василь Марочко, Гьотц Хілліг. – К.: Наук. світ, 2003. – 302 с.

 39. Микитась В.Л. Давньоукраїнські студенти і професори / В.Л.Микитась. – К.: Абрис, 1994. – 288 с.

 40. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636) [за ред. Я.Д.Ісаєвича] / І.З.Мицько. – К., 1990.

 41. Мітюров В.Н. Педагогічні ідеї Я.А.Коменського на Україні / В.Н.Мітюров. – К., 1971.

 42. Науменко Ф.І. Основи педагогіки О.В.Духновича. Лекції з історії педагогіки / Ф.І.Науменко. – Львів: Вид-во ЛДУ ім. Івана Франка, 1964. – 214 с.

 43. Очерки истории школы и педагогической мысли Древнего и Средневекового Востока: сборник научных трудов / [под ред. К.И.Салимовой]. – М.: изд. АПН СССР, 1988. – 198 с.

 44. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до конца ХVІІ в. / [отв. ред. Э.Д.Днепров]. – М., 1989. – 479 с.

 45. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. ХVIII – первая пол. XIX в. / [отв. ред. М.Ф.Шабаева]. – М., 1973. – 605 с.

 46. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая пол. XIX в. – М., 1976. – 600 с.

 47. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начало ХХ века. [под ред. Э.Д.Днепрова и др]. – М., 1991.– 448 с.

 48. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917-1941 гг. – М., 1980. – 456 с.

 49. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1961-1986 гг. – М., 1987. – 414 с.

 50. Пащенко Д.І. Генезис гуманістичних ідей у педагогіці: Монографія / Д.І.Пащенко. – К.: Науковий світ, 2001. – 280 с.

 51. Педагогічний словник [за ред. дійсного члена АПН України М.Д.Ярмаченка]. – К.: Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

 52. Подласый И.П. Педагогика: [учеб. для студентов высших пед. учеб. заведений] / И.П.Подласый. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1996.–432 с.

 53. Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність: [навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Юрій Руденко, Олексій Губко. – К.: МАУП, 2007. – 384 с.

 54. Софінська Г.В. До проблем виховного ідеалу в педагогічній науці / Г.В.Софінська // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 1. – С.88-94.

 55. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні / Ольга Сухомлинська // Шлях освіти. - № 1. – С. 41-45.

 56. Сухомлинський В.О. Бібліографія творів / [вступ. ст. В.З.Смаля. Пок. пр. склали Г.І. Сухомлинська та О.В.Сухомлинська]. – К.: Рад. Школа, 1978. – 112 с.

 57. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка: [навч.-метод. посібник]. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка. – 2002. –159 с.

 58. Тебиев Б.К. На рубеже веков: Правительственная политика в области образования и общественно-педагогическое движение в России конца ХIХ – начала ХХ вв. / Б.К.Тебиев. – М.: 1996. – 251 с.

 59. Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн.: [навч. посібник / за ред. О.В.Сухомлинської]. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1. - 624 с.; Кн. 2. - 552 с.

 60. Філоненко С.М. Освітня політика українських урядів у 1917-1920 роках / С.М.Філоненко // Педагогіка і психологія. – 1995. - № 2. – С. 156-163.

 61. Хижняк З.І. Киево-Могилянская академія / З.І.Хижняк. – К.: Вища школа, 1988. – 262 с.

 62. Шевченко Т.Г. Буквар «Южнорусский» 1861 року / З історії національного шкільництва: [навчально-методичний посібник / упорядники: В.Ф.Живодьор, А.А.Сбруєва, М.Ю.Рисіна. – К., 1998. – С. 75-86.

 63. Школа и педагогика в культуре Древней Руси. Ч.I.: [историческая хрестоматия / cоставители: Кошелева О.Е., Мошкова Л.В]. – М.: изд. Российского открытого университета, 1992. – 208 с.

 64. Удальцова З.В. Византийская культура / [отв. ред. Е.В.Гутнова]. – М.: Наука, 1988 – 289 с.

 65. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: в 3-х т. – К.: Наукова думка, 1980.

 66. Яценко Т.О. Родинне виховання на засадах народної педагогіки / Т.О.Яценко // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 2. – С.88-94.

Першоджерела

 1. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Г.Г.Ващенко. – Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 1997. – 214 с.

 2. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г.Г.Ващенко. – Полтава: Ред. газ. «Полтавський вісник», 1994. – 191 с.

 3. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання: Пер. з франц. – К.: Основи, 1994. – 416 с.

 4. Грінченко Б.Д. Народні вчителі і українська школа / Б.Д.Грінченко // Дивослово. – 1997. - № 4. – С.36-40.

 5. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С.Грушевський. – К.: Веселка. – 1991. – 48 с.

 6. Дистервег Ф.В.А. Избранные педагогические сочинения / Ф.В.А. Дистервег / [вступ.статья В.А.Ротенберга]. – М.: Учпедгиз, 1956. – 374 с.

 7. Духнович О.В. Народна педагогія / О.В.Духнович // Твори в 4-х т.: Пряшів, 1967. – Т.2. – 734 с.

 8. Дьюї Д. Моє педагогічне кредо / Джон Дьюї// Шлях освіти. – 1998. - №1. – С. 50-55.

 9. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / Я.А.Коменский. – М.: Педагогика, 1982.

 10. Корчак Я. Як любити дітей / Януш Корчак. – К.: Радянська школа, 1976. – 158 с.

 11. Локк Дж. Сочинения в 3-х т. / Джон Локк. – М., 1988.

 12. Ломоносов М.В. О воспитании и образовании / М.В.Ломоносов. – М.: Педагогика, 1991. – 106 с.

 13. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу // Методика виховної роботи / А.С.Макаренко. – К., 1990. – С.29-138.

 14. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. / [ред. кол. М. И. Кондаков] / А.С.Макаренко; . – М. : Педагогика, 1983–1986.

 15. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 2 [Текст] / [сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов ; гл. ред. М. И. Кондаков ; Акад. пед. наук СССР (АПН СССР)] / А.С.Макаренко. - М. : Педагогика, 1983. - Содержание: Марш 30 года.

 16. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 3 [Текст] / А. С. Макаренко; сост. Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов; гл. ред. М. И. Кондаков; Акад. пед. наук СССР (АПН СССР) / А.С.Макаренко. - М. : Педагогика, 1984. - 511 с.

 17. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 4 [Текст]. / А. С. Макаренко; сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов; гл. ред. М. И. Кондаков; Акад. пед. наук СССР (АПН СССР) / А.С.Макаренко. - М. : Педагогика, 1984. - 400 с.: ил. - Содержание: Педагогические произведения 1936-1939 гг.

 18. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 7 [Текст] / А. С. Макаренко ; сост. Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов; гл. ред. М. И. Кондаков; Акад. пед. наук СССР (АПН СССР) / А.С.Макаренко. - М. : Педагогика, 1986. - 319 с. - Содержание: Публицистические работы.

 19. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 5 [Текст] / А. С. Макаренко; сост. Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов ; гл. ред. М. И. Кондаков; Акад. пед. наук СССР (АПН СССР) / А.С.Макаренко. - М. : Педагогика, 1985. - 334 с. - Содержание: Книга для родителей.

 20. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: в 8 т. Т. 8 [Текст] / А. С. Макаренко; сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов; гл. ред. М. И. Кондаков; Акад. пед. наук СССР (АПН СССР) / А.С.Макаренко. - М. : Педагогика, 1986. - 336 с.

 21. Макаренко А.С. Педагогические сочинения: В 8 т. Т. 1 [Текст] / А. С. Макаренко; гл. ред. М. И. Кондаков ; Акад. пед. наук СССР (АПН СССР) / А.С.Макаренко. - М. : Педагогика, 1983. - 366 с.

 22. Монтессори М. Метод научной педагогики [под ред. З.Борисовой и Р.Семерникова] / Мария Монтессори. – К., 1993. – 131 с.

 23. Мор Т. Утопия / Томас Мор. – М.: Наука, 1978.

 24. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа / І.Огієнко. – К., 1991. – С.3-39.

 25. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / І.Огієнко. – К.: АТ «Обереги», 1994. – 72 с.

 26. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения / Н.И.Пирогов. – М.: Педагогика, 1985. – 496 с.

 27. Повчання Володимира Мономаха дітям / Повість минулих літ: Літопис. (Переказ В.С.Близнеця). – К.: Веселка, 1982. – С. 177-183.

 28. Руссо Ж.Ж. Емиль, или о Воспитании / Ж.Ж.Руссо // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: [учебное пособие для студентов пед.институтов / Сост и авт. вводных статей А.И.Пискунув]. - М.: Просвещение, 1981. – С.203-236.

 29. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф.Русова. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.

 30. Русова С.Ф. Національна школа / Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. Т.1. – К., 1997. – 269 с.

 31. Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С.Ф.Русова. – Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993. – 127 с.

 32. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С.Сірополко. – К.: Наук. думка, 2001. – 912 с.

 33. Сковорода Г.С. Твори: в 2-х т. / Г.С.Сковорода. – К.: АТ «Обереги», 1994.

 34. Сухомлинський В.О. Вибр. твори: в 5-ти т. / В.О.Сухомлинський. – К., 1979-1980.

 35. Сухомлинський В.О. Вибр. твори: в 5-ти т. / В.О.Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1976. – Т.5. - Вчити вчитися. – С. 426-436.

 36. Сухомлинський В.О. Духовний світ школяра / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: в 5-ти т. – Т.1. – К., 1976. – С. 209 – 401.

 37. Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: У 5-ти т. – Т.1. – К., 1976. – С. 405-637.

 38. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. – Т. 4. – К., 1977. – С. 7-390.

 39. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. – К.: Рад. шк., 1976. – Т.1 – С.5-502.

 40. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори: у 5-тит. – К.: Рад. шк., 1977. – Т. 5. - С. 639.

 41. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. – К.: Рад. шк., 1977. – Т.4. - С.393-628.

 42. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. – К.: Рад. шк., 1977. – Т.3. – С.7-282.

 43. Сухомлинський В.О. Слово вчителя в моральному вихованні / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. – Т.5. – К., 1977 . – С. 321-330.

 44. Сухомлинський В.О. Слово про слово / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. – Т.5. – К., 1977. – С. 160 – 167.

 45. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. Т. 2. – К., 1976. – С. 419-654.

 46. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / В.О.Сухомлинський // Вибр. твори: у 5-ти т. – Т.2. – К., 1976. – С. 149-416.

 47. Толстой Л.Н. Воспитание и образование / Л.Н.Толстой // Пед. сочинения. – М.: Учпедгиз, 1953. – С. 238-270.

 48. Толстой Л.Н. Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы. Общий очерк характера школы / Л.Н.Толстой // Пед. сочинения. – М.: Учпедгиз, 1953. – С.195-217.

 49. Ушинський К.Д. Вибрані твори / К.Д.Ушинський. – К.: Радянська школа, 1983. – Т.1. (Про користь педагогічної літератури).

 50. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні / К.Д.Ушинський. – Т.2. – С.69-167.

 51. Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні / К.Д.Ушинський. – Т.2. – С.333-362.

 52. Ушинський К.Д. Рідне слово / К.Д.Ушинський. – Т.2. – С.554-575.

 53. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології / К.Д.Ушинський. – Т.8. – С.11-61, 267-281.

 54. Ушинський К.Д. Педагогічна подорож по Швейцарії / К.Д.Ушинський. – Т.3. – С.87-104.

 55. Френе С. Новая французская школа / Селестен Френе // Избр. пед. соч. [пер. с фр. / общ. ред. Б.Л.Вульфсона] / Селестен Френе. – М.: Прогресс, 1990. – 303 с.Похожие:

Список рекомендованої літератури основний iconСписок рекомендованої літератури
Браєн Годвуд, Луїс Ган, Аналіз політики для реального світу, К., «Основи», 2004
Список рекомендованої літератури основний iconІнформаційний бюлетень. Випуск №2
Пропонуємо Вашій увазі список рекомендованої літератури, в якому вміщено перелік статей з методики викладання інформатики, розробки...
Список рекомендованої літератури основний iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з наступності дитячого садка і школи та список рекомендованої літератури з даного питання
Базової програми розвитку дитини «Я у Світі». На засіданні методичної комісії були присутні методист відділу освіти рмк кіцманської...
Список рекомендованої літератури основний iconCписок рекомендованої літератури з земельного права
Абдраимов Б. Ж. Еще раз о земельном процессе … // Государство и право. – 2001. №7. – С. 57-64
Список рекомендованої літератури основний iconЕтика подружнього та родинного життя
Християнський погляд на сім’ю і родину. Загальний огляд курсу. Аналіз рекомендованої літератури
Список рекомендованої літератури основний iconПрограма навчальної дисципліни «Теорії соціальних змін»
Важливість цього курсу полягає і в тому, що його теми є “наскрізними”, знаходять своє вираження в багатьох галузевих і спеціальних...
Список рекомендованої літератури основний iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2009-2010 навчальному році К. В. Таранік-Ткачук
Учасники конференції: методисти рнмц, керівники районних І шкільних методичних об’єднань учителів зарубіжної літератури, вчителі...
Список рекомендованої літератури основний iconПлан роботи творчої групи вчителів української мови та літератури, російської мови та світової літератури на 2011-2012 навчальний рік
«Розвиток критичного мислення учнів у сучасному навчально-виховному процесі засобами мови та літератури»
Список рекомендованої літератури основний iconСписок літератури для 7 кл. ( зарубіжна ) Давньоруські билини про іллю муромця
Сербська народна балада «Смерть матері юговичів «Вазов і. «Белимелець» війон ф. «Балада прикмет
Список рекомендованої літератури основний iconСписок творів з світової літератури 5 клас за новою програмою!
Японські народні казки «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, або Хлопчик-Персик» (1 за вибором учителя)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов