Протокол № icon

Протокол №НазваниеПротокол №
Дата конвертации03.11.2013
Размер86.48 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

Додаток 7

до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України


ЗАТВЕРДЖУЮ

Уповноважена особа НАН України

___________________________________


"_____"_________________20____ р.


_________________________________________________________________

(назва установи)


ПРОТОКОЛ № ___

приймання та оцінки наукової роботи

_______________________________________________________________________

(шифр, повна назва наукової роботи)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Присутні:

а) члени Вченої ради (вказати науковий ступінь) ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) представники замовника та інших зацікавлених організацій (вказати посаду) _____

__________________________________________________________________________


 1. Основні відомості про проблему, що розглядається (реферат роботи додається):

а) найменування проблеми, програми, мета і задача дослідження у відповідності з обґрунтуванням наукової роботи __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) терміни виконання наукової роботи за планом: початок ________________________

закінчення _________________________________

в) термін фактичного закінчення наукової роботи _________________________________________

г) фактичні витрати на проведення наукової роботи:

по бюджету ____________________ грн., по госпдоговорах ________________ грн.

д) витрати, які було заплановано на проведення наукової роботи:

по бюджету ____________________ грн., по госпдоговорах ________________ грн.


 1. Основні відомості про виконавців:

а) назви та юридичні адреси організацій-виконавців та співвиконавців (першим вказати головного виконавця) ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) обсяг робіт, виконаних своїми силами:

за бюджетом ____________________ грн., за госпдоговорами ________________ грн.

в) прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, звання керівника роботи:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г) прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, звання відповідальних виконавців ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Назви та місцезнаходження замовників/користувачів роботи_______________________

_____________________________________________________________________________


 1. Скорочений зміст висновків замовників/користувачів роботи про можливість використання або дата здачі роботи головній організації чи замовнику (документи додаються) ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


 1. Відомості про відгуки (відгуки додаються):

а) назва організацій, які надають відгук, прізвища рецензентів, їх вчені ступені та наукові звання _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

б) скорочений зміст висновків рецензентів ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Відомості про об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи, та проведені патентні дослідження наводяться у додатку до протоколу

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


 1. Відомості про публікації по роботі: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________


 1. Дані про реєстрацію роботи __________________________________________________

_____________________________________________________________________________


^ ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

 1. Наукову роботу _____________________________________________

(назва роботи)

_____________________________________________________________________________

в результаті якої ______________________________________________________________

(оцінка теоретичного та практичного значення наукової роботи, впровадження або використання її результатів)

_____________________________________________________________________________

вважати _____________________________________________________________________

(виконаною або невиконаною; по невиконаній наукової роботи вказати причини невиконання і сформулювати рішення Вченої Ради з зазначенням доцільності продовження роботи, термінів та заходів по забезпеченню її виконання)


 1. Пропозиції про подальше використання результатів роботи _______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ДОДАТКИ:

*1. Реферат звіту про наукову роботу на _________________ стор.

*2. Відгуки та висновки експертів на ___________ стор.

3. Акти впровадження використання результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів наукової роботи на ___________ стор.

4. Документи про прийомку результатів головними організаціями-замовниками або державними комісіями на ____________ стор.

5. Картки технічного рівня нових зразків продукції, технологічних процесів або інші документи, які визначають їх рівень на _____________ стор.

6. Висновки замовників/користувачів результатів роботи про можливе їх використання, якщо результати не були впроваджені в процесі виконання наукової роботи, на _________ стор.

7. Довідка про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання наукової роботи, та проведені патентні дослідження (форма додається), на _________ стор.

*8. Кошторис фактичних витрат на _____________ стор.

*9. Облікова картка на наукової роботи.

*10. Витяг з протоколу Вченої ради на _____________ стор.

*додатки є обов’язковими


Голова Вченої ради ____________ (розшифровка)

(підпис)

Вчений секретар ____________ (розшифровка)

(підпис)


Додаток 7

до Протоколу прийняття та оцінки

наукової роботи

від “__”____20___­ № ________

^ Довідка

про об`єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання

наукової роботи та проведені патентні дослідження

“____________________________________________________________________”

(номер, назва, строки виконання)

1. Створені об`єкти права інтелектуальної власності (ОІВ) - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, інтегральні мікросхеми, комп`ютерні програми, бази даних та інші об`єкти авторського права тощо.


Назва ОІВ

Дата створення (для об`єктів авторського права) та номер, дата подачі заявки (для об`єктів промислової власності)

Країна, де була подана первинна заявка, інші країни патентування

Номер, дата публікації отриманого охоронного документа1

Творці ОІВ

Назва, номер, дата, з ким укладено ліцензійний договір на використання ОІВ або інші договори про передачу технологій з ліцензійною частиною2

1

2

3

4

5

6
2. Дані про проведені патентні дослідження (згідно з ДСТУ 3575-97)3


Завдання на проведення патентних досліджень №___ , дата____

Регламент проведення патентних досліджень №___ , дата____

Звіт про патентні дослідження №____ , дата_____


Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)

Держава пошуку

Класифікаційні індекси

Інформаційна база, використана під час пошуку

Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації

Патентна інформація

Інша науково-технічна інформація

1

2

3

4

5

6
3.Висновки про виконання патентних досліджень

Керівник наукової установи


Додаток 8

до Протоколу прийняття та оцінки

наукової роботи

від “__”____20___­ № ________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник установи

———————— (розшифровка)

(підпис)

«__» ___________20___ р.

М.П.

^ КОШТОРИС ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ


на наукову роботу

_______________

(назва наукової роботи)


Термін виконання наукової роботи:

початок «___»________ 20___ р., закінчення «___»_________20___ р.
п/п


Статті витрат

Кошторисна вартість

(тис. грн.)


Надійшло асигнувань

(тис. грн.)

Фактичні витрати

(тис. грн.)

Касові витрати (тис.грн.)

(кол.5 -кол.4)

(тис. грн..)

1

2

3

4

5

6

7

1


2


3
ВСЬОГО:


Візи:

ВИКОНАВЕЦЬ:
Науковий керівник роботи

————————(розшифровка)

(підпис)


Керівник планового підрозділу

——————— (розшифровка)

(підпис)
Керівник бухгалтерської служби

————————(розшифровка)

(підпис)1 Заповнюється, якщо під час виконання наукової роботи опубліковані дані щодо охоронного документу.

2 Заповнюється, якщо під час виконання наукової роботи укладено відповідний договір.

3 Заповнюється при проведенні фундаментальних досліджень, що передбачають отримання прикладного наукового чи науково-технічного результату, фундаментальних досліджень, що здійснюються з урахуванням даних про винаходи та інші ОІВ, та при проведенні прикладних досліджень.Похожие:

Протокол № iconПротокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Женева, 8 июня 1977 года
Протокол I вступил в силу. Ратифицирован Верховным Советом СССР 4 августа 1989 г
Протокол № iconПротокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II). Женева, 8 июня 1977 года
Протокол II вступил в силу. Ратифицирован Верховным Советом СССР 4 августа 1989 года
Протокол № iconПротокол Протокол результатів ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з математики 2010-2011 н р. 6 клас

Протокол № iconПротокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату Кіотський протокол ратифіковано Законом

Протокол № iconПротокол n 1 к конвенции о защите прав человека и основных свобод
Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы
Протокол № iconПротокол результатов
Чемпіонат України серед студентів зі спортивного орієнтування. 18. 03. 2011. Протокол результатов
Протокол № iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 03. 10. 2012 Рахів №391 Про надання дозволу на розробку технічних документацій
Х,,Перехідні положення” Земельного кодексу України, враховуючи рішення комісій з вирішення та розгляду земельних питань: від 24 квітня...
Протокол № iconПротокол о запрещении или ограничении применения мин, мин ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 г. (Протокол II к Конвенции 1980 года)

Протокол № iconЗареєстровано Головним управлінням юстиції в області Наказ № від 20 р. Свідоцтво № Начальник управління Протокол № Затверджено
Української бібліотечної асоціації (місцевий осередок) Протокол №1 від 20 р
Протокол № iconПротокол №2 від 18. 02. 12 Погоджено: Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Рішення правління Муніципальної лікарняної каси міста Києва протокол №2 від 18. 02. 12
Протокол № iconПротокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ets 191) (укр/рос) { Протокол ратифіковано Законом
Термін "арбітр" тлумачиться за допомогою посилання на національне законодавство держав, які є Сторонами цього Протоколу
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов