План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік icon

План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рікНазваниеПлан методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік
страница1/2
Дата конвертации13.12.2012
Размер430.63 Kb.
ТипПлан
скачать >>>
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора Харківського

професійного ліцею машинобудування

______________________(Т.П.Монтрезор)

«_____»________2011р.


План методичної роботи

Харківського професійного ліцею машинобудування

на 2011 - 2012 навчальний рік


Розглянуто і затверджено

на педагогічній нараді

30 серпня 2011 р.

__________Т.П.Монтрезор

(в.о. голови педагогічної ради)


м. Харків

2011 р.

^ Аналіз методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік

Навчально-методична робота в ліцею будувалась як цілісна система взаємопов’язаних заходів, які ґрунтувались на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і здійснюється у відповідності з річним планом роботи педагогічного колективу та спрямована на формування професійної компетентності, збереженню та розвитку творчого потенціалу всього колективу, підвищення фахової майстерності викладачів та майстрів в\н.

Відповідно до річного плану роботи ліцею у 2010-2011 н. р. ліцей працював над методичною темою «Модернізація навчально-матеріальної бази ліцею з метою підвищення якості навчально-виховного процесу для підготовки кваліфікованих робітників».

Планування методичної роботи будується і проводилась переважно на діагностичній основі та аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і пропозицій. Метод діагностування допоміг виявити слабкі і сильні сторони, професійні потреби працівників, дав можливість виробити систему методичної допомоги в ліцеї, спланувати роботу з орієнтацією на конкретного педагогічного працівника, на диференційований та індивідуальний підхід до вибору форм методичної роботи. Наприкінці навчального року адміністрацією ліцею здійснюються співбесіди з кожним педагогічним працівником про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

Ефективність діяльності ПП в цілому і кожного педагога окремо залежить, насамперед, від рівня аналітичної діяльності, спрямованої на досягнення якісніших результатів НВП. У квітні 2011 року серед учнів ІІ і ІІІ курсів були проведені директорські контрольні роботи, за результатами яких складено моніторинг навчальних досягнень учнів: успішність з предметів відповідних методичних комісій.Для всіх педагогічних працівників були проведені консультації з планування, ведення ліцейної документації, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес ліцею. Індивідуальна методична робота передбачала неперервну самоосвіту та професійне зростання педпрацівників згідно індивідуальних планів методичної роботи протягом навчального року, надавались індивідуальні методичні консультації з питань організації навчально-виховної роботи..

Домінуючою ланкою в груповій методичній роботі була робота в ліцеї 7 методичних комісій, роботу яких спрямовано, передусім, на реалізацію науково-методичної проблеми ліцею, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога в інноваційному середовищі. Методичні комісії приймають участь в:

 • науково-дослідницькій роботі за обраною ними науково-методичною проблемою;

 • вивчені наукової, методичної та навчальної літератури, вивчають досвід своїх колег;

 • апробації особистих матеріалів;

 • організації і проведенні педрад, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, виставок, конкурсів дидактичних матеріалів;

 • організації роботи школи перспективного педагогічного досвіду з впровадження інноваційних технологій;

 • аналітичній діяльності: (вхідне і вихідне діагностування, директорські контрольні роботи, моніторинг).

На засіданнях методичних комісій розглядались питання підвищення рівня навчально-виховної роботи, якість знань учнів, обговорення методик викладання, впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки, впровадження інновацій, обговорення програм, стандартів з професій, підручників, проведення предметних тижнів, олімпіад та конкурсів професійної майстерності учнів, участь в атестації педагогічних працівників. Велике значення викладачі надавали використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Над цією проблемою ліцей працює не перший рік і засідання педагогічної ради в квітні було присвячене темі: «Інноваційна діяльність педагога в умовах модернізації навчально-матеріальної бази ліцею». Були розглянуті наукові основи з проблеми, зроблено глибокий аналіз роботи педагогічних працівників.

Колективні форми реалізуються в роботі інструктивно-методичних нарад, педагогічних нарад, педагогічних читань. Протягом навчального року на інструктивно-методичних нарадах розглядались питання навчання і виховання учнів, державної атестації учнів, питання підвищення якості навчання на теоретичних та практичних заняттях, здійснювалися огляди нормативних документів, періодичних видань.

На засіданнях педагогічної ради підводились підсумки навчально-виховної роботи за семестр, навчальний рік, розглядались актуальні проблеми з питань впровадження в навчально-виховний процес нововведень і передового педагогічного досвіду. Тематика педагогічних рад обов’язково враховує методичну тему ліцею. Якість навчально-виховного процесу ліцею, його результати певною мірою залежать від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності тому засідання педагогічної ради були присвячені темам: «Інноваційна діяльність педагога в умовах модернізації навчально-матеріальної бази ліцею», «Співробітництво ліцей і базові підприємства – умова якісної підготовки висококваліфікованого робітника», тривала робота в такому стратегічному напрямку, як розвиток творчої особистості, виконання ліцейної програми "Обдаровані діти". Саме такі питання розглядались на засіданнях педагогічної ради. З метою підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів в/н, рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки, адаптації до реалій нового життя та психологічних особливостей підлітків в 2011 році проведено семінар-практикум «Організація та надання якісної професійно-технічної освіти - створення умов переходу на особистісно орієнтовані педагогічні технології».

В січні місяці 2011р. проведено педагогічні читання, «Рівень професійної мобільності викладача і майстра в/н як умова забезпечення якості освіти». На педчитаннях розглядалась теоретична база питання, визначалась актуальність і необхідність реформування та модернізації сучасної освіти, обговорювались питання реалізації визначених напрямків в навчально-виховному процесі. В основу роботи з учнями покладено якісний урок як основа навчально-виховного процесу. Зусилля педагогічних працівників ліцею були спрямовані на творчий пошук: кожен педагог працював над власною методичною проблемою, прагнув урізноманітнити модель уроку, постійно вдосконалюючи його технологію.

Зміст професійно-технічної освіти за кожною професією визначався Робочими навчальними планами, які розроблені у відповідності до Стандартів ПТО, затверджені Заступником начальника Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, та комплектами програм предметів, які зазначені у Робочих навчальних планах. Комплекти програм загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки повністю відповідають кваліфікованим характеристикам професій, за якими ведеться підготовка кваліфікованих робітників.

Стан комплексного методичного забезпечення предметів та професій для здійснення процесу навчання відображений у паспортах комплексного методичного забезпечення предметів та професій.

Протягом навчального року здійснювався внутріліцейний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з загальноосвітніх та професійно – технічних предметів та уроків виробничого навчання. Усі матеріали внутріліцейного контролю узагальнено в довідках і наказах по ліцею. Були перевірені поурочно – тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у журналах теоретичного навчання. Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тестів, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарська – практичні заняття.


^ Рейтинг методичних комісій станом за 2010-2011н.р.

з\п

Назва методичної комісії

Прізвище І.Б. голови м\к

Якість,%

Успішність, %

н\а, %

1

Гуманітарний цикл

Курсіна Л.Г.

20,4

97

3

2

Природничо-математичний цикл

Дзюбенко К.І.

23

94

6

3

Фізичної культури і здоров’я, захисту Вітчизни.

Ковальов О.О.

49

96

4

4

Оператори комп’ютерного набору

Наружних С.В.

76

97

3

5

Слюсарних професій

Сливко Т.С.

70

97

3

6

Верстатних професій

Голоскокова Л.В.

62

96

4
Всього
50

96

4


^ Таблиця навчальних досягнень учнів

Рік

Всього учнів ліцею (І – ІІІ курсів)

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2006/2008н.р.

329

115

200

22

2

2007/2008н.р

304

85

192

22

5

2008/2009н.р

292

152

98

35

17

2009/2010

308

93

127

71

17

2010/2011

302

61

112

100

29

Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми за рік на високому та достатньому рівні, складає майже 42%. Рівень навчальних досягнень по ліцею збільшився на 4,6 % порівняно з минулим роком. Кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень зменшився на 10% .

Проведення діагностичних контрольних робіт стало одним з основних методів вивчення рівня навчальних досягнень учнів усіх груп з усіх предметів, що здійснювалося в системі моніторингу якості освіти. Застосування єдиного моніторингу в ліцеї дозволило уніфікувати контроль навчального процесу, що сприяло створенню єдиного інформативного простору, а також проводити корекційну індивідуальну роботу з учнями і педагогами. Аналіз результатів проведених контрольних робіт на виході свідчить про те, що рівень навчальних досягнень учнів можна визначити задовільним, він відповідає сучасним вимогам до рівня загальноосвітньої та професійно-технічної підготовок.

За підсумками зрізів можна відстежити, актуальність та повноту змістовного наповнення навчальних предметів у відповідності до навчальних програм та якість освіти.

^ Моніторинг за рівнями навчальних досягнень учнів.

Група

Кількість учнів

Рівень досягнень

Якість знань (кількість)

Високий

Достатній

Середній

Низький

2007

2008

2009

2010

2011

СА 8-1

25

-

5

15

5

-

-

1

4

5

Ст 8-2

15

-

5

8

2

-

-

1

5

5

Окс 8-3

25

5

9

7

4

-

3

3

14

14

Сб 0-4

22

-

5

6

11

-

-

-

5

5

Ел 9-1

13

-

-

5

8
-

-

-
Сао 9-2/3

17

-

-

7

10
2

6

-
Са 9-4

27

-

-

18

9
-

-

-
Ст 9-5

25

-

-

10

15-

-
Окс 9-6

25

5

8

10

213

13

13

Ст 0-1

26

5

5

13

310

10

10

Са 0-2

23

-

2

5

16-

2

2

Окс 0-3

22

1

8

9

4-

9

9

Сб 0-4

19

1

11

7

-


12

-

Са 0-5

26

-

13

7

6


13

-

Ст 0-6

14

2

7

5

-

9

Окс 0-7

25

5

13

7

-

18

Всього

292

24

91

139

95

-

5

34

78

90


Більшість викладачів, відповідально ставились до проведення зрізів, проаналізувавши отримані результати, організовували заходи щодо підвищення рівня знань учнів. Багато ПП ліцею відходять від авторитарної педагогіки, наближаючись до особистісно орієнтованої.

З метою інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї створена служба науково-технічної і педагогічної інформації, яка надає допомогу педагогічним працівникам у пошуках інформації, необхідної для ефективної навчально-методичної та виховної роботи. Створена і постійно поповнюється картотека з методичної теми ліцею, вона має наступні розділи – «Інноваційна діяльність у ЗНЗ та машинобудуванні», «Професійна компетентність педагога і майстра в/н», «Формування інформаційної культури особистості», «Підвищення якості НВП в умовах модернізації і підготовки кваліфікованих робітників», «На допомогу викладачу та майстру виробничого навчання», «Сучасний урок: проектування, реалізація, аналіз» та ін..

Всі працівники ліцею мають доступ до мережі Інтернет. Робиться все можливе для впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій, новітніх педагогічних технологій з використанням комп’ютерної техніки для того, щоб учні ліцею якнайкраще оволодівали вибраною професією та отримували якісну освіту. Велику допомогу у викладацькій діяльності викладачам професійно-теоретично та практичної підготовки надають ліцензовані електронні підручники: «Інформаційні технології», «Технологія верстатних робіт», «Матеріалознавство», «Допуски та технічні вимірювання» виготовлені видавництвом «Мальва» - 2006р. на замовлення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Ліцей передплачує 54 найменування фахових та педагогічних періодичних видань з усіх загальноосвітніх предметів та професій.

З метою допомоги молодим педагогічним працівникам в ліцеї організована робота школи молодого викладача та майстра в/н, проводяться співбесіди з молодими працівниками де опрацьовуються інструктивно-методичні рекомендації щодо планування і організації навчально-виробничої діяльності, ведення облікової документації, проведення виховної роботи з учнями, знайомство з обов’язками класного керівника. У процесі взаємовідвідування уроків молоді педагогічні працівники мають змогу підвищити свою професійну підготовку, сформувати навички самоаналізу та самооцінки своєї педагогічної діяльності.

Протягом року педагоги ліцею брали активну участь в семінарах-практикумах, педчитаннях, як в ліцеї, так і в області. Для вивчення передового педагогічного досвіду було заплановано проведення 10 відкритих уроків з теоретичного навчання і 7 з виробничого навчання.

Відкриті уроки з предметів «Захист Вітчизни» (викладач Ковальов О.О.), допуски та технічні вимірювання (викладач Сливко Т.С.), географія (викладач Кохно Є.І.) технологія верстатних робіт (викладач Голоскоковою Л.В.) проводились в рамках обласних семінарів для викладачів ПТО. При проведенні уроків вище зазначені викладачі використовували мультимедійну техніку та сучасні дидактичні засоби.

Педагоги ліцею активно розробляли навчальну методичну документацію. Творчий досвід яких внесено до картотеки ліцею та НМЦ ПТО ХО, деякі їх розробки опубліковані в газеті "Вісник профосвіти"

В методичному кабінеті, створені необхідні умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників ліцею: оснащені робочі місця для викладачів, зібрана сучасна науково-методична література, необхідні нормативно-правові документи, основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів, папки комплексно-методичного забезпечення предметів, плануюча документація, матеріали атестації педагогічних працівників, кращі методичні розробки і матеріали та адреси передового педагогічного досвіду, кабінет оснащений сучасним комп’ютером, копіювальною технікою, сучасними наочними посібниками. Основною метою діяльності методичного кабінету було надання викладачам і майстрам в/н методичної допомоги, створено інформаційно-методичну базу для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти. В кабінеті розміщений стенд «Єдиний план методичної роботи» що відображав всі напрямки і форми методичної роботи на навчальний рік.

Починаючи з жовтня 2010р. проведено предметні тижні з навчальних дисциплін: географія, біологія, зарубіжна література, українська мова та література, спецтехнологія з професій: електромонтер та верстатник широкого профілю, бухгалтерський облік.

Для підвищення якості навчально-виховного процесу ліцею та більш глибокого засвоєння навчального матеріалу викладачами ліцею проводились консультації, працювали гуртки. Це дозволило підготувати обдарованих дітей для обласних олімпіад.

^ 1. Рейтинг Харківського професійного ліцею машинобудування серед ПТНЗ

за підсумками обласних олімпіад та виставок-конкурсів дидактичних матеріалів

з предметів загальноосвітньої підготовкиз\п

Назва

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

в 2007-2008н.р.

в 2008-2009н.р.

в 2009-2010н.р.

в 2010-2011н.р.

1.1

Математика

 • учень

 • дидактичний матеріал


3 місце

3 місце


Карацюва Г.В.

Островерхова Т.І.


2 місце

2 місце


Воскобойник С.В.

Островерхова Т.І


10 місце

-Кресін М.В.

--

-


-

-

1.2

Хімія та біологія

 • учень

 • дидактичний матеріал


5 місце

2 місце


Олійник О.М.

Сазонова Н.М.


10 місце

2 місце


Іщенко І.А.

Сазонова Н.М.


7 місце

5 місце


Філіпенко С.М.

Сазонова Н.М.


-

-


-

-

1.3

Фізика

 • учень

 • дидактичний матеріал

-

1 місце

-

Райнко Н.І.

-

-

-

-

1.4

Українська мова

 • учень

 • дидактичний матеріал-

10 місце

-

Курсіна Л.Г.

1.5

Інформатика

 • учень

 • дидактичний матеріал-

10 місце

-

Щукіна Г.В.
^ 2. Рейтинг Харківського професійного ліцею машинобудування серед ПТНЗ

за підсумками обласних олімпіад та виставок-конкурсів дидактичних матеріалів

з професійної майстерності
з\п

Назва

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

в 2007-2008н.р.

в 2008-2009н.р.

в 2009-2010н.р.

в 2010-2011н.р.

2.1

На вміння виконувати слюсарні роботи

 • учень

 • дидактичний матеріал


3 місце

7 місце


Чурахін В.Н.

Чурахін В.Н.


6 місце

4 місце


Волков Д.С.

Воловик М.Я.


-


-


-


-

2.2

Слюсар з ремонту автомобілів

 • учень

 • дидактичний матеріал


-


-


-


-


4 місце


Алешко В.П.5 місце


Іщенко О.В.

2.3

На вміння виконувати токарні роботи

 • учень

 • дидактичний матеріал3 місцеГолоскокова Л.В.


3 місце

5 місце


Масолаб Д.І..

Голоскокова Л.В.


10 місце

2 місце


Літовченко

М. В.

Голоскокова Л.В.


6 місце

3 місце


Куплевацький В.І.

Будянський О.І

2.4

Оператор комп’ютерного набору

 • учень

 • дидактичний матеріал


-


-


-


-

8 місце

6 місце

Чаплюкова А.В.

Полоз М.Є.


-


-

2.5

Конторський службовець (бухгалтерія)

 • учень

 • дидактичний матеріал10 місце

3 місце

Довгопол Р.А.

Полоз М.Є.^ 3. Рейтинг Харківського професійного ліцею машинобудування серед ПТНЗ

за підсумками обласних конкурсів художньої самодіяльності, оглядів-конкурсів, виставокз\п

Назва

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

в 2007-2008н.р.

в 2008-2009н.р.

в 2009-2010н.р.

в 2010-2011н.р.

3.1

Конкурс художньої самодіяльності

2 місце

Воловик М.Я.

Ковальова Т.І.

2 місце


Воловик М.Я.

Ковальова Т.І.

2 місце


Воловик М.Я.

Ковальова Т.І.

-

-

3.2

Обласний огляд – конкурс музеїв

2 місце

Кохно Є.І.

Ковальова Т.І.

-

-

3 місце

Кохно Є.І.

Ковальова Т.І.

1 місце (зразковий музей)

Кохно Є.І.

Ковальова Т.І.

3.3

Виставка технічної творчості

4 місце

Єлькін В.В.

Мельник М.К.

2 місце


Єлькін В.В.

Мельник М.К.

-

-

-

-

3.4

Конкурс «Бібліотекар ПТНЗ» на рівні міських ПТНЗ

«Роль бібліотеки ПТНЗ У формуванні професійної компетентності робітничих кадрів» - номіції:

 • керівники ПТНЗ
 • бібліотекарі ПТНЗ

1 місце

Кохно Є.І.

-

-1 місце


1 місцеЛободін О.С.

Монтрезор Т.П.

Ковальова Т.І.

Райнко Н.І.

Кохно Є.І.3.5

Огляд кабінетів спецтехнології

-

-

-

-

-

-

3 місце

Каб. №13 Технології верстатних робіт

Голоскокова Л.В.

3.6

Робітнича професія -2009

 • номінація майстер виробничого навчання

 • викладач


-


-


1 місце

1 місце


Наумова Н.Я.

Сливко Т.С.


-


-3.7

Професійна освіта інвалідів, осіб з особливими потребами


-


-


-


-


-


-

1 місце

Яницька Т.І.

Наружних С.В.

Полоз М.Є.

3.8

Викладач року5 місце

Сливко Т.С.


Музею бойової та трудової слави імені 7-го Гвардійського ордена Леніна Червонопрапорного Севастопольського штурмового авіаційного полку при Харківському професійному ліцеї машинобудування присвоєно звання "Зразковий музей"


^ 4. Рейтинг Харківського професійного ліцею машинобудування серед ПТНЗ

за підсумками обласних спартакіадз\п

Назва

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Б

Здобутки

П. І. Бв 2007-2008н.р.

в 2008-2009н.р.

в 2009-2010н.р.

в 2010-2011н.р.

4.1

Плавання


3 місце

Купріянов В.О.

2 місце


Купріянов В.О.

1 місце


Купріянов В.О.

2 місце


Купріянов В.О.

4.2

Легка атлетика
2 місце


Купріянов В.О.

5 місце


Купріянов В.О.

4 місце


Купріянов В.О.

4.3

Туризм
5 місце

Купріянов В.О.

5 місце


Купріянов В.О.

2 місце

Купріянов В.О.

4.4

Легкоатлетичний крос


4 місце

Купріянов В.О.

2 місце

Купріянов В.О.

4.5

Кульова стрільба

5 місце

Купріянов В.О.

-


-

4.6

Міні - футбол

7 місце

Купріянов В.О

-

-

4.7

Настільний теніс3 місце

Купріянов В.О

4.8

XVІІІ Спартакіада «Спорт протягом життя»2 місце

Купріянов В.О

4.9

обласний турнір з волейболу присвячений пам’яті Є.М. Кадацького (серед юнаків)2 місце

Купріянов В.ОПротягом навчального року підвищували свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки: заступник директора з НВхР, заступник директора з НВрР, старший майстер, 12 викладачів, 4 майстра в/н, 1 психолог. Всього за 2010-2011 навчальний рік 20 педагогічних працівників.

Роки

2004-2005н.р.

2005-2006н.р.

2006-2007н.р.

2007-2008н.р.

2008-2009н.р.

2009-2010 н. р.

2010-2011н.р.

Адміністрація

4

-

-

2

3

3

-

Кількість викладачів

10

12

6

2

2

12

6

Кількість майстрів в/н

6

5

1

1

6

4

4

Бібліотекар

-

-

-

1

-

-

-

Психолог

-

-

-

-

1

1

-

Керівники гуртків

-

-

-

-

-

-

-

Всього

20

17

7

6

12

20

10


У 2010-2011 навчальному році була проведена певна робота стосовно вирішення питань раціонального підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Рівень педагогічної майстерності неухильно зростає: із 37 педагогічних працівників мають педагогічне звання 14 чол., що становить 34%, "Спеціаліст вищої категорії" - 11 ПП., що становить 27 %, "Спеціаліст І категорії"- 6 ПП (це становить 14,6 %), "Спеціаліст"-3 ПП - 7,3 %.

Протягом навчального року ліцей був повністю укомплектований педагогічними кадрами.
Є певні недоліки в методичній роботі ліцею. Не завжди вчасно проводилась індивідуальна робота з вчителями, які потребують допомоги. Ознайомлення з новими технологіями сучасного уроку інколи відбувалось дещо формально й абстрактно. Недоліками в організації методичної роботи є відсутність школи технічних засобів навчання, аудіо -, відеотеки кращих освітянських доробок України, міста. Невелика кількість викладачів займається науково – дослідницькою роботою, впровадження інновацій.

Не належному рівні був представлений ліцей на обласних олімпіадах та конкурсах професійної майстерності. Низькі результати продемонстрували учні з таких предметів як фізика та основи правових знань. Основна причина – низький рівень організаційної роботи з учнями на етапі підготовки до олімпіад, конкурсів


^ Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи

 1. Обговорити на засідання методичної ради ліцею результати методичної роботи за 2010-2011н.р.

 2. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами, ТСО методичного кабінету ліцею.

 3. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

 4. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

 5. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються.

6. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД викладачів ліцею та області.

7. Забезпечити участь ліцею в педагогічних читаннях, семінарах, конкурсах.

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи та методисту взяти під особистий контроль роботу зі здібними

учнями , проведення ліцейних олімпіад, конкурсах професійної майстерності з професій.

 1. Керівникам МК гуманітарного та природничо-математичного напрямків спільно вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих (складних) тем, організацію відкритих уроків.

 2. Педагогічним працівникам ліцею при складанні поурочно-тематичних планів на наступний навчальний рік враховувати сучасні вимоги до навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 3. Методисту та керівникам МК організувати перевірку виконання навчальних програм викладачами та майстрами в/н два рази на рік.

 4. На засіданнях методичних комісій розглянути та обґрунтувати поурочно-тематичні плани та програми з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки відповідно Державних стандартів ПТО.  1   2Похожие:

План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconПравила прийому до харківського професійного ліцею машинобудування на 2014 рік м. Харків І
Правила прийому до Харківського професійного ліцею машинобудування на 2014 рік розроблені відповідно Типових правил прийому, затверджених...
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconЗ досвіду роботи
Бєлоконєва Майя Миколаївна, викладач зарубіжної літератури Харківського професійного ліцею машинобудування
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconПлан виховної роботи Рівненського торгово-професійного ліцею на 2010-2011 навчальний рік
Розробити плануючу документацію з питань виховної роботи та позаурочної зайнятості в ліцеї
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconА. В. Нестор 2011 р. План роботи районної циклової методичної комісії шкільних бібліотекарів на 2011-2012 н р
Аналіз роботи районної циклової методичної комісії шкільних бібліотекарів за 2010-2011 навчальний рік. Основні напрямки роботи районної...
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconПлан роботи Чугуївського професійного аграрного ліцею на 2013-2014 навчальний рік
Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти”, Державних стандартів професійно-технічної освіти, затверджених...
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconРозділ VII. «Методична робота» плану роботи педагогічного колективу Харківського професійного ліцею швейного І хутрового виробництва на 2011-2012н р
Харківського професійного ліцею швейного і хутрового виробництва на 2011-2012н р
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconПравила прийому учнів до Харківського професійного машинобудівного ліцею на 2013 2014 навчальний рік
Правила прийому до Харківського професійного машинобудівного ліцею розроблені на підставі Закону України „Про професійно-технічну...
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconБібліотека Харківського професійного ліцею машинобудування переможець професійних конкурсів
Бібліотека Харківського професійного ліцею машинобудування – переможець професійних конкурсів
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconСтруктура Харківського професійного будівельного ліцею І. Структура управління Харківського професійного будівельного ліцею
Формування контингенту учнів Харківського професійного будівельного ліцею І ступінь
План методичної роботи Харківського професійного ліцею машинобудування на 2011 2012 навчальний рік iconПлан виховної роботи Рівненського торгово-професійного ліцею на 2009 2010 навчальний рік
Розробити плануючу документацію з питань виховної роботи та позаурочної зайнятості в ліцеї
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов