Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування icon

Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудуванняНазваниеМіністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування
Дата конвертации29.12.2013
Размер112.86 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації


Харківський професійний ліцей машинобудування


Доповідь на тему:
Доповідач:

директор

Ковальова Т.І.


м. Харків, 2013 р

ЗМІСТ

Загальні положення

Мета та основні завдання стажування

Порядок організації та проведення стажування

Список використаних джерел

Конкурентоздатну компетентну особистість

може виховувати конкурентоздатний,

компетентний педагог (Слайд 3)


Стажування - це одна з форм навчання, або складова післядипломної освіти на рівні з перепідготовкою, спеціалізацією, розширенням профілю (підвищенням кваліфікації). (Слайд 4)

Згідно трудового законодавства та Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2009 № 749 «Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів» визначено, що стажування передбачає засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді вищого рівня, підвищення кваліфікації (підвищення кваліфікації за спеціальністю, розширення профілю професійних компетенцій). (Слайд 5)

Нормами даних документів визначено, що стажування, як один з видів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної підготовок проводиться на підприємствах, в установах, організаціях як в Україні, так і за її межами, за індивідуальним планом, який затверджується керівником навчального закладу, що направляє працівника на стажування. Стажування педагогічних працівників ліцею здійснюється на базових підприємствах Державному підприємстві Харківському машинобудівному заводі «ФЕД», Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві, відкритому акціонерному товаристві «Турбоатом» та Українській інженерно-педагогічній академії. (слайд 6-9).

Педагогічні працівники, які успішно пройшли стажування отримують відповідний документ.

Основною метою стажування педагогічних працівників є:

оновлення, поглиблення знань та умінь у професійній, науково-технологічній сферах через ознайомлення із сучасними матеріалами, обладнанням, інструментами, технологіями конкретної галузі виробництва, опанування прогресивними методами чи прийомами виробничих робіт.

Основні напрямки

 • Стажування педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років з відривом або без відриву від роботи в навчальному закладі.

 • Надбання умінь і навичок для роботи з новим обладнанням, освоєння сучасних технологічних процесів.

 • Упровадження в навчальний процес інноваційних технологій, досягнень перспективного педагогічного досвіду.

 • Соціальна та гендерна рівність всіх учасників навчально-виховного процесу.

Основними завданнями стажування є:

  • ознайомлення зі специфікою конкретних умов роботи передового підприємства (будівництва), цеху, ділянки;

  • вивчення стану і тенденцій розвитку підприємства з урахуванням вимог науково-технічного прогресу, досвіду впровадження і освоєння нового обладнання, сучасних технологічних процесів;

  • надбання умінь і навичок для роботи з новим обладнанням, освоєння сучасних технологічних процесів.Очікувані результати

  • Забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих робітників, соціально адаптованої, професійно компетентної особистості, шляхом вдосконалення організації освітнього процесу

  • Підвищення професійної компетентності педагогічних та управлінських кадрів

  • Модернізація матеріально-технічної бази навчального закладуТривалість стажування

 • для викладачів загальнопрофесійної підготовки - 72 год.:

знайомство з особливістю галузей економіки певного профілю, особливих умов праці, правове забезпечення; досягнення в даних галузях ;

 • для викладачів предметів професійно-теоретичної підготовки - 72 год. на одну професію: знайомство з організацією виробництва конкретної галузі (галузей) економіки, сучасними матеріалами, обладнанням, інструментами, технологіями, перспективами розвитку;

 • для майстрів виробничого навчання - 105 год. (згідно з програми Державного стандарту відповідно кваліфікаційного розряду та на одну професію): підтвердження робітничого кваліфікаційного розряду ;

 • для майстрів виробничого навчання - 50% год. від навчального часу програми Державного стандарту ПТО на конкретну професію відповідного розряду: підвищення робітничого кваліфікаційного розряду.

^ Порядок організації та проведення стажування має 3 етапи:

- підготовчий етап;

- етап стажування;

- заключний етап.

На початку навчального року (у серпні, коли відомо персональний склад педагогічних працівники) навчальний заклад готує списки педагогічних працівників для поточної тарифікації, де вказано терміни проходження стажування. Дані на педагогічних працівників, які потребують стажування, подаються заступнику з виробничої роботи для визначення місця та термінів проходження відповідного навчання. Станом на 10 вересня педагогічні працівники знайомляться (під розпис) із графіком проходження стажування.

В ліцеї розробляється перспективний план стажування майстрів виробничого навчання на 5 років (додаток №1), який обов’язково узгоджується із планом підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання в розрізі професій та викладачів професійно-теоретичної підготовки.

На основі перспективного плану навчальний заклад розробляє план стажування педагогічних працівників на календарний рік та узгоджує його з підприємствами та УІПА, на базі яких планується проведення стажування (додаток №2).

Ліцей не пізніше місяця до початку стажування укладає договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження стажування педпрацівників (додаток №3).

В навчальному закладі, з урахуванням сучасних вимог до професії та ДС ПТО, складається програма стажування (додатки №4 - 6).. Програма розробляється під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи, за участю старшого майстра, голів методичних комісій професійної підготовки, затверджується директором ліцею і погоджується з відповідним підприємством та ВНЗ , на базі якого планується проведення стажування.

У програмі конкретно розкриваються завдання стажування, визначаються види, обсяг і послідовність робіт. В залежності від мети стажування виділяють декілька видів

програм:

- програма стажування з підтвердження чи підвищення робітничої кваліфікації робітничого розряду, класу, категорії), яка є найбільш поширеною при стажуванні (додаток №6);

- програма стажування з оволодіння навичками роботи із сучасною технікою та технологією виробництва;

- програма стажування для вивчення специфіки умов роботи передового підприємства, цеху, ділянки тощо.

Педагогічні працівники до відправлення на стажування ознайомлюються з програмою, на основі неї складають індивідуальний план, в якому фіксуються роботи, що підлягають

відпрацюванню на робочому місці (додаток №7).

Направлення педагогічних працівників на стажування здійснюється відповідно до наказу по ліцею (додаток №8), а прийом — відповідним наказом по підприємству та ВНЗ.


^ Етап стажування

Керівники базових підприємств, установ на основі договору з навчальним закладом визначають робочі місця для стажистів, призначають керівників стажування з числа досвідчених інженерно-технічних працівників чи висококваліфікованих робітників.

Педпрацівники, з моменту розподілу їх на робочі місця або навчально-виробничі ділянки, повинні дотримуватись обов'язків щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших правил і норм, що діють на підприємстві.

Під час проходження стажування майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки:

- виконують завдання, передбачені програмою й індивідуальним планом;

- ведуть щоденник проходження стажування (додаток №9);

- оформляють звіт, зміст якого визначається навчальним закладом (додаток №10).

По завершенню терміну стажування майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки представляють комісії звіт про проходження стажування, щоденник та здають іспит у формі кваліфікаційної роботи, реферату або іншій формі.

Форма звітності визначається у кожному конкретному випадку комісією, яка назначається керівником підприємства та ВНЗ.

Педагогічні працівники, які успішно пройшли стажування, свідоцтво про підтвердження або підвищення робітничої кваліфікації.

Стажисти, які пройшли стажування за двома або декількома суміщеними професіями (наприклад: верстатник широкого профілю, оператор комп’ютерного набору), отримують довідку по кожному етапу стажування.


^ Заключний етап

Після проходження стажування майстри виробничого навчання зобов’язані:

- подати директору ліцею звіт про стажування та щоденник;

- прозвітувати на педагогічній раді або на засіданні методичної комісії педагогічних працівників даної професії про результати стажування;

- ознайомити майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки ліцею із прийомами роботи передовиків виробництва, новим

обладнання, інструментами, матеріалами, сучасними технологічними процесами, використовуючи елементи демонстрації, практичного показу (наприклад: школа передового виробничого досвіду, семінар-практикум);

- впроваджувати в навчальний процес передовий виробничий досвід та методи праці.

Вирішуючи проблему професійної компетентності, адміністрації ліцею необхідно:

- відпрацювати діагностику й самодіагностику професійної діяльності, надати інформаційну підтримку, консультативну допомогу педагогічним працівникам у розробці проекту програми стажування;

- скорегувати систему внутрішньо контролю, виходячи з теми і завдань стажування педагогів, організувати показ “майданчиків успіхів” у галузі стажування педагогічних працівників.

Результатом професійного самовдосконалення є атестація педагогів.

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, що вони обіймають, рівню компетентності. Адміністрація ліцею систематично проводить роботи з вдосконалення і посилення стимулюючої ролі атестації у фаховому зростанні педагогічних кадрів. Тому за період 2009 –2013 років спостерігається динаміка росту якісного складу педпрацівників.


^ Атестація педпрацівників

Рік

Загальна кількість педагогічних працівників

Вища квал. категорія

Педагогічне звання

І квал. категорія

ІІ квал. категорія

Спеціаліст

12 тарифний розряд майстра в/н

11 тарифний розряд майстра в/н

10 тарифний розряд майстра в/н

09 тарифний розряд майстра в/н

Всього

2009

1
1


2

2010

2
1

14

2011

9

3

-

-

2

-

1

1

1

-

17

2012

6

4

2

1

1
14

2013

11

1

5

1

-

-

2

2

-

-

22^ Список використаних джерел


1. Порядок організації підвищення кваліфікації майстрів професійно-технічних навчальних закладів для одержання відповідної кваліфікації шляхом стажування, в умовах виробництва (наказ Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2009 р., №749)

2. Рекомендації щодо виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2009 р. №749 «Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів» (лист МОН України від 19. 10. 2009 р. №3.3/9-1181)

3. Проект положення про проведення стажування майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти України, 2006 р.

5. Методичні вказівки щодо підведення результатів стажування майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти України, 2006 р.

6. Розробка програм стажування педагогів професійно-технічних навчальних закладів з опануванням новітніх виробничих технологій (методичні поради), Н. В. Арич. Методичний журнал «педагогічний досвід у професійно-технічній освіті», червень 2009 р.Похожие:

Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування
Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки харківської обласної державної адміністрації харківський професійний ліцей машинобудування 61023 Харків, вул.
План-графік проведення конкурсів фахової майстерності та олімпіади з охорони праці
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації державний навчальний заклад «харківський професійний ліцей будівельних технологій» Бізнес план розвитку Державного навчального закладу
З метою підвищення ефективності управлінської діяльності директор Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних...
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconУкраїна Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний машинобудівний ліцей
Харківського професійного машинобудівного ліцею на обласну січневу науково-практичну конференцію керівних та педагогічних працівників,...
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconУкраїна міністерство освіти І науки Головне управління освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний будівельний ліцей
Голова тендерного комітету Ярош Любов Петрівна, заступник директора з нвр, 61038 м. Харків, вул Івана Камишева буд. 16/12, тел/факс...
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconМіністерство освіти І науки україни департамент науки І освіти харківської обласної державної адміністрації шевченківський професійний аграрний ліцей бізнес – план розвитку Шевченківського професійного аграрного ліцею на 2013-2015 роки
Розглянуто на засіданні трудового колективу Шевченківського професійного аграрного ліцею (Протокол №1 від 30. 08. 2013р.)
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей харчових технологій та торгівлі Доповідь на тему: Реалізація
Реалізація диференційованого підходу до учнів – один із шляхів підвищення якості уроку з предмета „Фізична культура”
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Чугуївський професійний аграрний ліцей
Формування здорового способу життя засобами спортивно-масової та фізкультурної роботи
Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Харківський професійний ліцей машинобудування iconДепартамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Ізюмський професійний ліцей
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов