Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми icon

Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдумиНазваниеЗакон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми
Дата конвертации22.12.2012
Размер350.89 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про всеукраїнський та місцеві референдуми

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 33, ст.443 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 1287-XII ( 1287-12 ) від 03.07.91, ВВР, 1991, N 33, ст.444 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2481-XII ( 2481-12 ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.515 N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259 )

( У назві і тексті Закону слова "Українська РСР", "Кримська АРСР" замінено відповідно словами "Україна", "Республіка Крим" згідно із Законом N 2481-XII ( 2481-12 ) від 19.06.92 )

Г л а в а I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття і види референдумів

З метою забезпечення народовладдя і безпосередньої участігромадян в управлінні державними та місцевими справами вУкраїні проводяться референдуми. Референдум - це спосібприйняття громадянами України шляхом голосування законівУкраїни, інших рішень з важливих питань загальнодержавного імісцевого значення.
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) проводятьсявсеукраїнські референдуми, референдуми Республіки Крим та місцеві(в межах адміністративно-територіальних одиниць) референдуми.
Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським референдумом,мають вищу юридичну силу по відношенню до законодавчих актівВерховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим,нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України,вищих виконавчих і розпорядчих органів державної влади РеспублікиКрим, підзаконних актів міністерств і відомств України таРеспубліки Крим, рішень місцевих Рад народних депутатів. Рішення,прийняті місцевим референдумом, мають вищу юридичну силу повідношенню до рішень Рад народних депутатів, на території якихвін проводиться.
Закони, інші рішення, що прийняті референдумом, не потребуютьбудь-якого затвердження державними органами і можуть бутискасовані або змінені лише у порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 2. Законодавство про референдуми

Порядок підготовки і проведення всеукраїнського тамісцевих референдумів регулюється Конституцією України, цимЗаконом, а також іншими законодавчими актами України.
Порядок підготовки і проведення республіканського і місцевихреферендумів у Республіці Крим з питань, віднесених до її відання,регулюються цим Законом і законодавством Республіки Крим.
( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 2481-12 від19.06.92 )

Стаття 3. Предмет всеукраїнського референдуму

Предметом всеукраїнського референдуму може бути: затвердження Конституції України, її окремих положень тавнесення до Конституції України змін і доповнень;
прийняття, зміна або скасування законів України або їхокремих положень;
прийняття рішень, які визначають основний зміст КонституціїУкраїни, законів України та інших правових актів.

Стаття 3-1. Предмет республіканського і місцевих референдумів у Республіці Крим Предметом республіканського (Республіки Крим) референдумуможе бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань,віднесених законодавством України до відання Республіки Крим.
Предмет місцевого референдуму в Республіці Крим визначаєтьсязаконодавством Республіки Крим.
( Закон доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 2481-12 від19.06.92 ) Стаття 4. Предмет місцевого референдуму

Предметом місцевого референдуму може бути: прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесенихзаконодавством України до відання місцевого самоврядуваннявідповідних адміністративно-територіальних одиниць;
прийняття рішень, які визначають зміст постанов місцевих Раднародних депутатів та їх виконавчих і розпорядчих органів.

Стаття 5. Питання, що виносяться на всеукраїнський референдум

На всеукраїнський референдум можуть виноситися питання,віднесені Конституцією України до відання України.
Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання прореалізацію права народу України на самовизначення та входженняУкраїни до державних федеративних і конфедеративних утворень абовихід з них.
На всеукраїнський референдум не виносяться питання,віднесені законодавством України до відання органів суду іпрокуратури; питання амністії та помилування; питання про вжиттядержавними органами України надзвичайних і невідкладних заходівщодо охорони громадського порядку, захисту здоров'я та безпекигромадян; питання, пов'язані з обранням, призначенням ізвільненням посадових осіб, що належать до компетенції ВерховноїРади України, Президента України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Питання, що виносяться на місцеві референдуми

На місцеві референдуми можуть виноситися питання, віднесенізаконодавством України до відання місцевого самоврядуваннявідповідних адміністративно-територіальних одиниць, а такожпитання дострокового припинення повноважень відповідної Радинародних депутатів та її голови.
Виключно місцевими референдумами у відповіднихадміністративно-територіальних одиницях вирішуються питання пронайменування або перейменування сільрад, селищ, міст, районів,областей; питання про об'єднання в одну однойменнихадміністративно-територіальних одиниць, які мають спільнийадміністративний центр; питання про зміну базового рівня місцевогосамоврядування у сільських районах; питання про реорганізацію аболіквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а такождошкільних навчальних закладів, створених колишнімисільськогосподарськими колективними та державними господарствами.
( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001 ) На місцеві референдуми не виносяться питання про скасуваннязаконних рішень вищестоящих органів державної влади ісамоврядування; питання, віднесені до відання органів суду іпрокуратури; питання, пов'язані з обранням, призначенням ізвільненням посадових осіб, що належать до компетенції відповідноїмісцевої Ради народних депутатів та її виконавчих і розпорядчихорганів.

Стаття 6-1. Обмеження на проведення референдумів Проведення референдумів з питань, що не відносяться довідання Республіки Крим та органів місцевого і регіональногосамоврядування адміністративно-територіальних одиниць в Україні,не допускається, а результати таких референдумів визнаютьсятакими, що не мають юридичної сили. ( Закон доповнено статтею 6-1 згідно із Законом N 2481-12 від19.06.92 )

Стаття 7. Принципи участі громадян у референдумах

У всеукраїнському та місцевому референдумах мають право братиучасть громадяни України, які на день проведення референдумудосягли 18 років і постійно проживають відповідно на територіїУкраїни або області, району, міста, району в місті, селища,сільради.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав громадянУкраїни на участь у референдумі залежно від походження,соціального і майнового стану, расової і національної належності,статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних поглядів,роду і характеру занять забороняються.
У референдумах не беруть участі психічно хворі громадяни,визнані судом недієздатними, та особи, які тримаються в місцяхпозбавлення волі.
Громадяни беруть участь у референдумі на рівних засадах.
Кожний громадянин має один голос.
Референдум є прямим: громадяни беруть участь у референдумібезпосередньо.
Голосування під час референдуму є таємним: контроль заволевиявленням громадян не допускається.

Стаття 8. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів

Громадянам, політичним партіям, громадським організаціям,масовим рухам, трудовим колективам надається право безперешкодноїагітації за пропозицію про оголошення референдуму, за прийняттязакону або іншого рішення, що виноситься на референдум, а такожпроти пропозиції про оголошення референдуму, прийняття закону чирішення. Для реалізації цього права заінтересованим особам іорганізаціям надаються приміщення для зборів, забезпечуєтьсяможливість використання засобів масової інформації. Винесений нареферендум проект закону, рішення обговорюється в межахУкраїни або тієї адміністративно-територіальної одиниці,де проводитиметься референдум.
Діяльність державних і громадських органів, які беруть участьу підготовці і проведенні референдуму, здійснюється відкрито ігласно.
Всі рішення, що стосуються референдуму, а також проектизаконів, інших рішень, які виносяться на референдум, підлягаютьопублікуванню засобами масової інформації.
Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки іпроведення референдуму, їх представникам гарантуєтьсябезперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані зреферендумом, і одержання інформації.
В день проведення референдуму будь-яка агітаціязабороняється.

Стаття 9. Проведення нового референдуму

Новий всеукраїнський референдум з питань, що ранішевиносилися на референдум, може бути проведено не раніш як через5 років, а місцевий референдум - не раніш як через рік від дняпроведення попереднього референдуму з цих питань.

Стаття 10. Відповідальність за порушення законодавства про референдум

Прийняття рішень про проведення референдумів з питань, що невідносяться до відання Республіки Крим або до відання органівмісцевого і регіонального самоврядування, тягне за собоювідповідальність, передбачену законодавством. ( Статтю 10доповнено частиною першою згідно із Законом N 2481-12 від19.06.92 ) Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погрозабо іншим шляхом вільному здійсненню громадянином Україниправа брати участь у референдумі, вести до голосування агітацію, атакож члени комісій з референдуму, посадові особи, які вчинилипідлог документів референдуму, завідомо неправильний підрахунокголосів, порушили таємницю голосування або допустили іншіпорушення цього Закону, несуть встановлену законодавствомУкраїни відповідальність.

Стаття 11. Фінансування референдумів

Підготовка і проведення всеукраїнського референдумуздійснюється за рахунок республіканського бюджету, місцевихреферендумів - за рахунок відповідних місцевих бюджетів.
Порядок фінансування підготовки і проведення референдуміввизначається Кабінетом Міністрів України та відповідними місцевимиРадами народних депутатів.

Г л а в а II ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ Стаття 12. Призначення референдумів

Всеукраїнський референдум призначається Верховною РадоюУкраїни, місцеві референдуми - відповідними місцевими Радаминародних депутатів.

Стаття 13. Призначення референдумів на вимогу громадян України та народних депутатів

Верховна Рада України також призначає всеукраїнськийреферендум: 1) з питань затвердження або скасування КонституціїУкраїни, а також з питань дострокового припиненняповноважень Верховної Ради України, Президента України - якщоцього вимагають не менш як три мільйони громадян України, якімають право брати участь у референдумі;
2) з питань затвердження або скасування Конституції та іншихзаконодавчих актів України, які відповідно до цього Закону можутьвиноситись на всеукраїнський референдум, за винятком питаньдострокового припинення повноважень Верховної Ради України таПрезидента України, - якщо цього вимагає на менш як половинанародних депутатів України.
Місцева Рада народних депутатів також призначає місцевийреферендум на вимогу депутатів, що становлять не менш як половинувід загального складу Ради народних депутатів, або на вимогу,підписану однією десятою частиною громадян України, якіпостійно проживають на території відповідноїадміністративно-територіальної одиниці і мають право брати участьу референдумі.

Стаття 14. Реалізація права вимоги референдумів народними депутатами

Вимога народних депутатів, які становлять не менш якполовину від загальної кількості народних депутатів України абомісцевої Ради народних депутатів, про проведення референдумуреалізується шляхом поіменного голосування на пленарномузасіданні відповідної Ради народних депутатів або шляхом збиранняпідписів народних депутатів. Підписи народних депутатів Українизасвідчує Секретаріат Верховної Ради України, депутатів місцевихРад народних депутатів - голова відповідної місцевої Радинародних депутатів.

Стаття 15. Реалізація права вимоги референдумів громадянами України

Право ініціативи у збиранні підписів під вимогою пропроведення всеукраїнського референдуму належить громадянамУкраїни, які мають право на участь у референдумі, а під вимогоюпро призначення місцевого референдуму - громадянам України, якіпостійно проживають на території відповідноїадміністративно-територіальної одиниці і мають право на участь уреферендумі.
Збирання підписів організують і здійснюють ініціативні групиреферендуму, що утворюються відповідно до цього Закону.

Стаття 16. Утворення ініціативних груп референдумів

Ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється назборах громадян України, в яких беруть участь не менш як200 осіб, які мають право на участь у референдумі.
Ініціативна група обласного, міського (міст республіканськогоі обласного підпорядкування), районного, районного в містіреферендуму утворюється на зборах за участю не менш як 200громадян України, а міського ( міст районногопідпорядкування), селищного і сільського референдуму - на зборахза участю не менш як 50 громадян України, які мають правона участь у референдумі і постійно проживають на територіївідповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Не пізніш як за десять днів до проведення зборів з питаннявсеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмовоповідомити про час, місце і мету зборів голову районної, міської(міст республіканського та обласного підпорядкування) Радинародних депутатів, на території якої проводитимуться збори, азборів з питань місцевого референдуму - голову місцевої Радинародних депутатів, у межах території якої пропонується провестимісцевий референдум.
Перед початком зборів проводиться реєстрація учасниківзборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та побатькові, місця проживання. На зборах обираються їх голова ісекретар; подальший порядок денний повинен включати обговореннядоцільності проведення референдуму та формулювання питання, щопропонується на нього винести.
У разі схвалення більшістю учасників зборів пропозиції пропроведення референдуму та затвердження формулювання питання, щопропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якійдоручається організація збирання підписів громадян.
Ініціативна група всеукраїнського референдуму складається неменш як з 20 громадян України, які мають право братиучасть у референдумі. Ініціативна група місцевого референдумускладається не менш як з 10 громадян України, які маютьправо брати участь у референдумі і постійно проживають натериторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Про проведення зборів складається протокол із зазначеннямрезультатів голосування з питань порядку денного.
Документи проведених зборів - список їх учасників, протоколзборів, точне формулювання питання, що пропонується винести нареферендум, та список членів ініціативної групи із зазначеннямданих документів, що посвідчують їх особи, підписуються головою ісекретарем зборів.

Стаття 17. Реєстрація ініціативних груп

Ініціативні групи всеукраїнського референдуму реєструютьсяЦентральною комісією з всеукраїнського референдуму за поданнямголів районних, міських (міст республіканського та обласногопідпорядкування) Рад народних депутатів, на території якихпроведено збори громадян, які обрали ініціативну групу.
Ініціативні групи місцевого референдуму реєструються головамимісцевих Рад народних депутатів, у межах території якихпропонується провести місцевий референдум.
Для реєстрації ініціативної групи голові відповідної Радинародних депутатів подаються документи зборів громадян,передбачені статтею 16 цього Закону, а також підписане членамиініціативної групи зобов'язання про додержання ними законодавстваУкраїни про референдум.
У разі відповідності поданих документів вимогам цього Законуголова відповідної місцевої Ради народних депутатів у 10-деннийстрок подає документи щодо ініціативної групи всеукраїнськогореферендуму до Центральної комісії з всеукраїнського референдумуабо реєструє ініціативну групу місцевого референдуму, після чого утриденний строк видає ініціативній групі місцевого референдумусвідоцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групиза формами, що встановлюються Президією Верховної Ради України.
У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи місцевогореферендуму на основі списків громадян, які брали участь востанньому за часом референдумі, або списків виборців останніх зачасом виборів зазначається точна кількість громадян, підписи якихнеобхідні для підтримки вимоги про проведення місцевогореферендуму, та термін збирання підписів.
У разі відповідності поданих документів щодо ініціативноїгрупи всеукраїнського референдуму вимогам цього Закону Центральнакомісія з всеукраїнського референдуму у 15-денний строк реєструєініціативну групу всеукраїнського референдуму, після чого утриденний строк видає ініціативній групі всеукраїнськогореферендуму свідоцтво про реєстрацію та посвідчення членівініціативної групи за формами, що встановлюються ПрезидієюВерховної Ради України. У свідоцтві про реєстрацію ініціативноїгрупи всеукраїнського референдуму зазначається термін збиранняпідписів.
Під час реєстрації ініціативних груп всеукраїнськогореферендуму їм має бути присвоєно порядкові номери, аініціативних груп місцевого референдуму - і найменування, щовідповідають найменуванням відповідних Рад народних депутатів.
Відомості про зареєстровані ініціативні групи всеукраїнськогореферендуму подаються до Президії Верховної Ради України.
Відомості про реєстрацію ініціативних груп публікуються упресі.
Загальна кількість створюваних ініціативних груп по кожномуреферендуму не обмежується.
Плата за реєстрацію ініціативних груп не стягується. Радинародних депутатів, інші державні органи та установи України ненесуть витрат, пов'язаних з організацією і діяльністюініціативних груп.
Відмова у реєстрації ініціативної групи або відсутністьрішення про реєстрацію можуть бути оскаржені членами ініціативноїгрупи у районний (міський) народний суд за місцем знаходженняЦентральної комісії з всеукраїнського референдуму або відповідноїРади народних депутатів.

Стаття 18. Порядок і строки збирання підписів ініціативними групами

Від дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна групамає право організовувати та безперешкодно здійснювати збиранняпідписів на листах для підписів громадян під вимогою пропроведення референдуму (підписних листах).
Загальний термін збирання підписів з питання про проведеннявсеукраїнського референдуму не повинен перевищувати трьох місяців,а місцевого референдуму - одного місяця від дня одержаннясвідоцтва про реєстрацію першої з створених по даному референдумуініціативних груп.
На кожному підписному листі повинно бути найменування,порядковий номер ініціативної групи, порядковий номер підписноголиста та формулювання питання, що пропонується винести нареферендум. Форми підписних листів всеукраїнського та місцевихреферендумів затверджуються Центральною комісією з всеукраїнськогореферендуму.
Члени ініціативної групи повинні попередити громадянинаУкраїни, що його підпис може бути поставлено лише наодному підписному листі під даною вимогою про проведенняреферендуму.
Громадянин України, який підтримує вимогу пропроведення референдуму, ставить свій підпис на підписному листі,зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, датупідписання. Член ініціативної групи зазначає у підписному листізгідно з документами громадянина дату його народження та місцепостійного проживання. За відсутності у громадянина документа, щопосвідчує особу, підпис громадянина вважається недійсним і незараховується.
Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис прозагальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей,занесених до підписного листа, засвідчується підписами двохчленів ініціативної групи.
Протягом десяти днів від дня останнього за часом підписугромадян на підписному листі і не пізніше зазначеного термінузбирання підписів під даною вимогою про проведення референдумупідписи членів ініціативної групи на підписному листі повиннібути засвідчені посадовою особою, спеціально призначеною дляцього головою районної, міської (міст республіканського таобласного підпорядкування) Ради народних депутатів, на територіїякої проводиться збирання підписів ініціативною групоювсеукраїнського референдуму, або головою місцевої Ради народнихдепутатів, що зареєструвала ініціативну групу місцевогореферендуму. При цьому може бути знято копію підписного листа.

Стаття 19. Відповідальність за порушення порядку збирання підписів

Під час збирання підписів голова відповідної місцевої Радинародних депутатів, де засвідчуються підписи членів ініціативноїгрупи, організовує перевірку зазначених у підписних листахвідомостей. У разі виявлення порушень порядку збирання підписівта оформлення підписних листів голова районної, міської (містреспубліканського і обласного підпорядкування) Ради народнихдепутатів, на території якої здійснюється діяльність ініціативноїгрупи всеукраїнського референдуму, вносить подання до Центральноїкомісії з всеукраїнського референдуму.
Центральна комісія з всеукраїнського референдуму післярозгляду подання у 10-денний строк може прийняти рішення проприпинення діяльності членів ініціативної групи, які допустилипорушення, визнання недійсними їх посвідчень, а також підписнихлистів або підписів окремих громадян, внесених до підписнихлистів з порушенням передбаченого цим Законом порядку.
Якщо порушення допущено під час збирання підписів дляпроведення місцевого референдуму, рішення про припиненнядіяльності членів ініціативної групи, визнання недійснимипосвідчень, підписних листів та підписів окремих громадянприймається у 10-денний строк головою тієї місцевої Ради народнихдепутатів, де зареєстрована ініціативна група місцевогореферендуму.
У разі повторного порушення порядку збирання підписівініціативною групою відповідно Центральна комісія звсеукраїнського референдуму або голова місцевої Ради народнихдепутатів, де зареєстрована ініціативна група місцевогореферендуму, можуть прийняти рішення про припинення діяльностіініціативної групи, визнання недійсними свідоцтва про їїреєстрацію, посвідчень членів групи, підписних листів або підписівокремих громадян, внесених до підписних листів з порушеннями. Прицьому документи ініціативної групи всеукраїнського референдуму тазібрані нею підписні листи передаються до Центральної комісії звсеукраїнського референдуму, а ініціативної групи місцевогореферендуму - до відповідної місцевої Ради народних депутатів.
Підписи громадян на переданих підписних листах, за виняткомвизнаних недійсними, враховуються при остаточному підрахункузагальної кількості підписів громадян України, які вимагаютьпроведення референдуму.

Стаття 20. Підрахунок підписів громадян України, які вимагають проведення референдуму

Після завершення збирання підписів ініціативна група утриденний строк складає підсумковий протокол, в якому зазначаєтьсязагальна кількість підписів громадян, зібраних на територіївідповідної місцевої Ради народних депутатів, дата реєстраціїініціативної групи, дата закінчення збирання підписів.
Підписні листи всеукраїнського референдуму по актупередаються на зберігання голові районної, міської (містреспубліканського та обласного підпорядкування) Ради народнихдепутатів, на території якої проводилось збирання підписів, апідписні листи місцевого референдуму - голові місцевої Радинародних депутатів, у межах території якої пропонується провестиреферендум. Підписні листи зберігаються протягом двох місяцівпісля проведення референдуму. В акті зазначається загальнакількість підписних листів та підписів громадян. Акт у трьохпримірниках підписується не менш як трьома членами ініціативноїгрупи та головою відповідної Ради народних депутатів або йогозаступником.
Група всеукраїнського референдуму у тижневий строк післяпідписання акту передає підсумковий протокол та акт разом звимогою про проведення референдуму до Центральної комісії звсеукраїнського референдуму.
Центральна комісія з всеукраїнського референдуму забезпечуєреєстрацію документів, надісланих усіма ініціативними групамивсеукраїнського референдуму з даного питання; протягом одногомісяця від дня надходження відповідних документів проводитьвибіркову або повну перевірку вірогідності надісланих документів;
підбиває загальні підсумки збирання підписів в цілому поУкраїні, про що складається протокол.
Якщо у підписних листах виявлено два або більше підписіводного громадянина, його підписи не враховуються.
Протокол та документи перевірки у триденний строк передаютьсяЦентральною комісією з всеукраїнського референдуму до ПрезидіїВерховної Ради України, яка розглядає їх у двотижневий строк віддня надходження.
Президія Верховної Ради України може доручити вибіркову абоповну перевірку одержаних документів народним депутатам Українита відповідним місцевим Радам народних депутатів, після чоговиносить питання про проведення всеукраїнського референдуму нарозгляд сесії Верховної Ради України.
Голова місцевої Ради народних депутатів, у межах територіїякої пропонується провести місцевий референдум, забезпечуєреєстрацію документів, надісланих усіма ініціативними групамимісцевого референдуму з даного питання; протягом 15 днів від днянадходження відповідних документів організує проведення вибірковоїабо повної перевірки вірогідності надісланих документів тапідбиття підсумків збирання підписів за участю представників усіхініціативних груп місцевого референдуму з даного питання, про щоскладається акт. Акт підписується головою місцевої Ради народнихдепутатів та представниками усіх ініціативних груп, після чогопитання про проведення місцевого референдуму виноситься нарозгляд сесії відповідної Ради народних депутатів.
У тому разі, коли у визначений цим Законом строк під вимогоюпро проведення референдуму не зібрано достатньої кількостіпідписів громадян України, всеукраїнський або місцевий референдумне проводиться, про що приймається рішення відповідно ПрезидієюВерховної Ради України або головою місцевої Ради народнихдепутатів, у межах території якої пропонувалося провестиреферендум.

Стаття 21. Прийняття рішення з питання проведення референдуму

Верховна Рада України, відповідна місцева Рада народнихдепутатів після одержання належним чином оформленої пропозиціїприймають на сесії у місячний строк одне з таких рішень: 1) про призначення референдуму;
2) про відхилення пропозиції про проведення референдуму уразі наявності серйозних порушень цього Закону, які впливають напідстави для призначення референдуму;
3) про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі пропризначення референдуму, без наступного проведення референдуму.
У разі якщо на всеукраїнський референдум виноситься питанняпро дострокове припинення повноважень Президента України, рішенняприймається більшістю не менш як дві третини від загальноїкількості народних депутатів України.

Стаття 22. Зміст рішення про призначення референдуму

У рішенні про призначення референдуму визначається датапроведення референдуму, зазначається назва проекту закону,рішення, зміст питання, що виноситься на референдум.
Дата проведення всеукраїнського референдуму призначається нераніш як за три і не пізніш як за чотири місяці, а місцевогореферендуму - не раніш як за місяць і не пізніш як за два місяцівід дня прийняття рішення про проведення референдуму.
Повідомлення про призначення референдуму та зміст проектузакону, рішення, іншого питання, що виноситься на референдум,оголошується відповідно у республіканських та місцевих засобахмасової інформації у 10-денний строк після прийняття рішення пройого призначення.

Г л а в а III

^ ПІДГОТОВКА ПРОВЕДЕННЯ РЕФЕРЕНДУМІВ

Стаття 23. Дільниці для голосування

Для проведення голосування і підрахунку голосів під часпроведення референдумів територія районів, міст, районів у містах,селищ міського типу і сільрад ділиться на дільниці дляголосування.
Дільниці для голосування утворюються також у військовихчастинах, лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах,місцях перебування громадян, розташованих у важкодоступнихрайонах, а також на суднах, які перебувають у день проведенняреферендуму у плаванні. Такі дільниці можуть бути утворені, якщодля цього є необхідні умови, при представництвах України закордоном.
Дільниці для голосування утворюються районними, міськими,районними у містах, селищними і сільськими Радами народнихдепутатів або їх головами. У військових частинах дільниці дляголосування утворюються відповідними Радами народних депутатів абоїх головами за поданням командирів частин або військових з'єднань.
На суднах, які перебувають у день проведення референдуму уплаванні, дільниці для голосування утворюються відповідними Радаминародних депутатів або їх головами за місцем порту приписки судна.
При представництвах України за кордоном такі дільниці утворюютьсяРадами народних депутатів або їх головами за поданнямМіністерства закордонних справ України.
Дільниці для голосування утворюються не пізніш як за півторамісяця до всеукраїнського і 20 днів - до місцевого референдуму. Увійськових частинах, а також у важкодоступних районах, на суднах,які перебувають у день проведення референдуму у плаванні, дільницідля голосування утворюються в той же строк, а у винятковихвипадках - не пізніш як за п'ять днів до референдуму.
Дільниці для голосування утворюються з кількістю від 20 до3000 громадян, які мають право брати участь у референдумі, а внеобхідних випадках - з меншою або більшою кількістю громадян.
Відповідна Рада народних депутатів або її голова сповіщаєгромадян про межі кожної дільниці для голосування з зазначенняммісця знаходження дільничної комісії по референдуму і приміщеннядля голосування.

Стаття 24. Комісії з референдуму

Для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму вУкраїні утворюються комісії: Центральна комісія з всеукраїнського референдуму;
комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдуму;
обласні, районні, міські, районні у містах, селищні,сільські комісії з референдуму;
дільничні комісії з референдуму.
До утворення Центральної комісії з всеукраїнськогореферендуму її функції виконує Центральна виборча комісія повиборах народних депутатів України.
Для підготовки і проведення місцевого референдуму в межахадміністративно-територіальних одиниць, де він проводиться,утворюються комісії: обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільськікомісії з референдуму;
дільничні комісії з референдуму.
У разі оголошення і проведення одночасно двох або кількохреферендумів комісії, утворені в передбаченому цим Закономпорядку, є спільними для всіх одночасно оголошуваних референдумів.
Комісії з референдуму можуть бути утворені на основі існуючихвиборчих комісій.
У разі, якщо референдум проводиться одночасно з вибораминародних депутатів або Президента України, може бути утвореноспільні комісії з референдуму та виборів.

Стаття 25. Утворення Центральної комісії з всеукраїнського референдуму

Центральна комісія з всеукраїнського референдуму утворюєтьсяВерховною Радою України за поданням Верховної Ради РеспублікиКрим або її Президії, обласних, Київської і Севастопольськоїміських Рад народних депутатів або їх голів з урахуваннямпропозицій органів політичних партій, масових рухів, громадськихорганізацій, трудових колективів або їх рад, колективівпрофесійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальнихзакладів, зборів громадян за місцем проживання івійськовослужбовців по військових частинах, а також за поданнямреспубліканських органів політичних партій, масових рухів,громадських організацій та ініціативних груп всеукраїнськогореферендуму не пізніш як за півтора місяця до референдуму ускладі голови, заступників голови, секретаря і 27 членів комісії.

Стаття 26. Повноваження Центральної комісії з всеукраїнського референдуму

Центральна комісія з всеукраїнського референдуму: 1) реєструє ініціативні групи всеукраїнського референдуму;
2) організує підготовку і проведення всеукраїнськогореферендуму;
3) здійснює на всій території України контроль завиконанням цього Закону і забезпечує його однакове застосування;
дає роз'яснення про порядок застосування Закону, входить в разінеобхідності до Верховної Ради України з поданням про йоготлумачення;
4) спрямовує діяльність комісії Республіки Крим звсеукраїнського референдуму, обласних, районних, міських, районниху містах, селищних і сільських комісій з референдуму; визначаєпорядок внесення змін до складу цих комісій;
5) розподіляє кошти по комісіях з референдуму; контролюєзабезпечення комісій з референдуму приміщеннями, транспортом,зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічногозабезпечення референдуму;
6) встановлює форми списків громадян, які мають право братиучасть у референдумі, протоколів засідань комісій з референдуму,інших документів проведення референдуму, зразки скриньок дляголосування і печаток комісій з референдуму, порядок зберіганнядокументів проведення референдуму;
7) заслуховує повідомлення державних і громадських органівУкраїни у питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведеннямреферендуму;
8) утворює лічильні групи для підбиття підсумків референдуму,підбиває підсумки референдуму в цілому по республіці, публікує впресі повідомлення про підсумки референдуму;
9) розглядає заяви і скарги на рішення і дії комісій зреферендуму і приймає остаточні рішення з цих питань;
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 27. Утворення комісії Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, обласних, міських, районних у містах, селищних, сільських комісій з референдуму

Комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдумуутворюється Верховною Радою Республіки Крим або її Президією непізніш як за півтора місяця до всеукраїнського референдуму ускладі 9-19 членів комісії.
Обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільськакомісія з референдуму утворюється відповідно Радою народнихдепутатів або її головою не пізніш як за півтора місяця довсеукраїнського і 25 днів - до місцевого референдуму у складі 9-19членів комісії.
Представники до складу комісій з референдуму висуваютьсякримськими республіканськими, обласними, районними, міськими,районними в містах органами політичних партій, масових рухів,громадських організацій або їх виконавчими органами, первиннимиорганізаціями політичних партій, масових рухів, трудовимиколективами або їх радами, колективами професійно-технічних,середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборами громадянза місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.
Голова, заступники голови і секретар комісії з референдумуобираються на першому засіданні відповідної комісії.

Стаття 28. Повноваження комісії Республіки Крим з всеукраїнського референдуму, обласної, районної, міської, районної в місті, селищної, сільської комісії з референдуму

Комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдуму,обласна, районна, міська, районна в місті, селищна, сільськакомісія з референдуму: 1) організує підготовку і проведення всеукраїнського абовідповідно місцевого референдуму, здійснює на територіїРеспубліки Крим, області, району, міста, району в місті, селища,сільради контроль за виконанням цього Закону і забезпечує йогооднакове застосування;
2) спрямовує діяльність нижчестоящих комісій з референдуму;
3) розподіляє кошти по комісіях з референдуму; контролюєзабезпечення їх приміщеннями, транспортом, зв'язком і розглядаєінші питання матеріально-технічного забезпечення референдуму;
4) заслуховує повідомлення дільничних комісій з референдуму,керівників місцевих органів державного управління, підприємств,установ і організацій у питаннях, пов'язаних з підготовкою іпроведенням референдуму;
5) здійснює нагляд за своєчасним поданням дільничнимикомісіями з референдуму для загального ознайомлення списківгромадян, які мають право брати участь у референдумі;
6) забезпечує виготовлення бюлетенів для голосування іпостачання їх дільничним комісіям з референдуму;
7) утворює лічильні групи для підбиття підсумків референдуму,підбиває підсумки референдуму на території Республіки Крим,відповідної Ради народних депутатів;
8) встановлює результати місцевого референдуму, щопроводиться в межах адміністративно-територіальної одиниці, де дієвідповідна комісія з референдуму;
9) розглядає заяви і скарги на рішення і дії дільничнихкомісій з референдуму і приймає з цих питань остаточні рішення;
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 29. Утворення дільничних комісій з референдуму

Дільнична комісія з референдуму утворюється у складі 5-19членів районними, міськими, районними в містах, селищними ісільськими Радами народних депутатів або їх головами не пізніш якза 40 днів до всеукраїнського і 15 днів - до місцевогореферендуму. У необхідних випадках за рішенням відповідної Радинародних депутатів або її голови кількісний склад дільничноїкомісії з референдуму може бути збільшено або зменшено.
Представники до складу дільничної комісії з референдумувисуваються районними, міськими, районними в містах органамиполітичних партій, масових рухів, громадських організацій або їхвиконавчими органами, трудовими колективами або їх радами,колективами професійно-технічних, середніх спеціальних і вищихнавчальних закладів, громадськими селищними, сільськими,вуличними, квартальними, дільничними, домовими комітетами, зборамигромадян за місцем проживання і військовослужбовців по військовихчастинах.
В трудових колективах, колективах професійно-технічних,середніх спеціальних і вищих навчальних закладів чисельністю понад200 чоловік висування представників до складу дільничної комісії зреферендуму може проводитись на зборах колективів цехів, відділів,дільниць, бригад та інших підрозділів, якщо в цих підрозділахнараховується не менш як 20 чоловік.
Голова, заступники голови і секретар дільничної комісії зреферендуму обираються на її першому засіданні.

Стаття 30. Повноваження дільничної комісії з референдуму

Дільнична комісія з референдуму: 1) вивішує в приміщенні дільниці текст проекту закону,рішення, що виноситься на референдум, надає громадянам можливістьознайомлення з ним під час підготовки до проведення референдуму ів день голосування;
2) складає список громадян, які мають право брати участь уреферендумі, по дільниці;
3) проводить ознайомлення громадян із списком, приймає ірозглядає заяви про неправильності в списку і вирішує питання провнесення до нього відповідних змін;
4) приймає від громадян, які змінили місце свого перебуванняв період між поданням списків для загального ознайомлення і днемреферендуму, бюлетені у закритих конвертах і забезпечує таємницюволевиявлення громадян;
5) сповіщає громадян про день проведення референдуму і місцеголосування;
6) забезпечує підготовку приміщення для голосування іскриньок для голосування;
7) організує голосування в день проведення референдуму надільниці;
8) утворює лічильну групу для підрахунку голосів, провадитьпідрахунок голосів, поданих на дільниці для голосування;
9) розглядає заяви і скарги з питань підготовки референдумута організації голосування і приймає по них рішення;
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 31. Організація роботи комісій з референдуму

Засідання комісії з референдуму є правомочними, якщо в нихбере участь не менш як дві третини складу комісії. Рішення комісіїприймаються відкритим голосуванням більшістю голосів відзагального складу комісії. Члени комісії, не згодні з її рішенням,мають право висловити окрему думку, яка в письмовій формідодається до протоколу засідання з референдуму.
Рішення комісії з референдуму, прийняті в межах їїповноважень, є обов'язковими для виконання всіма державними ігромадськими органами, підприємствами, установами і організаціями.
Рішення і дії комісії з референдуму можуть бути оскаржені увищестоящу комісію з референдуму, а у випадках, передбачених цимЗаконом, також в суд.
Особа, яка входить до складу комісії з референдуму, за їїрішенням може звільнятися в період підготовки і проведенняреферендуму від виконання виробничих або службових обов'язків іззбереженням середньої заробітної плати за рахунок коштів, щовиділяються на проведення референдуму.

Стаття 32. Сприяння комісіям з референдуму у здійсненні їх повноважень

Державні і громадські органи, підприємства, установи,організації, службові особи зобов'язані сприяти комісіям зреферендуму у здійсненні ними своїх повноважень, надаватинеобхідні для їх роботи відомості і матеріали.
Комісія з референдуму має право звертатися в питаннях,пов'язаних з підготовкою і проведенням референдуму, у державні ігромадські органи, до підприємств, установ, організацій, службовихосіб, які зобов'язані розглянути поставлене питання і дати комісіїз референдуму відповідь не пізніш як у триденний строк.

Стаття 33. Список громадян, які мають право брати участь у референдумі

Голови міських, районних у містах, селищних і сільських Раднародних депутатів забезпечують організацію обліку громадян, якімають право брати участь у референдумі, та складання відповіднихсписків і передають списки дільничним комісіям з референдуму.
Список громадян, які мають право брати участь у референдумі,складається по кожній дільниці для голосування і підписуєтьсяголовою і секретарем дільничної комісії з референдуму. Для участів роботі по складанню списку дільнична комісія може залучатипредставників громадськості.
Списки військовослужбовців, які перебувають у військовихчастинах і мають право брати участь у референдумі, а також членівсімей військовослужбовців та інших громадян, якщо вони проживаютьу районах розташування військових частин, складаються на основіданих, що подаються командирами військових частин.
Військовослужбовці, які проживають поза військовими частинами,включаються в списки за місцем проживання на загальних підставах.
Списки громадян по дільницях для голосування, утворених влікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, а також насуднах, які перебувають в день референдуму у плаванні, припредставництвах України за кордоном, складаються на основіданих, що подаються керівниками зазначених установ і капітанамисуден.
У список громадян, які мають право брати участь уреферендумі, включаються всі громадяни України, які досягли додня або в день референдуму 18 років і проживають на моментскладання списку на території даної дільниці для голосування.
Громадянин може бути включений у список громадян, які маютьправо брати участь у референдумі, лише на одній дільниці дляголосування.
Громадяни, які проживають на території даної дільниці дляголосування і з якихось причин пропущені в списку, включаються донього за рішенням дільничної комісії з референдуму.

Стаття 34. Ознайомлення громадян із списками і право на оскарження неправильностей в списку громадян, які мають право брати участь у референдумі

Списки громадян подаються для загального ознайомлення задесять днів до референдуму. На дільницях для голосування,утворених в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, атакож у виняткових випадках у військових частинах, на суднах, якіперебувають в день референдуму у плаванні, списки громадянподаються за два дні до референдуму.
Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із спискомі перевірити правильність його складення в приміщенні дільничноїкомісії з референдуму.
Кожному громадянину надається право оскаржити невключення,неправильне включення в список або виключення із списку, а такождопущені в ньому неточності в зазначенні даних про нього. Заявапро неправильності в списку розглядається дільничною комісією зреферендуму, яка зобов'язана не пізніш як у дводенний строк, анапередодні і в день референдуму - негайно розглянути заяву,внести необхідні виправлення в список або видати заявнику копіюмотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення можебути оскаржено до районного (міського) народного суду, якийзобов'язаний розглянути скаргу в триденний строк. Виправлення всписку відповідно до рішення районного (міського) народного судупровадиться негайно дільничною комісією з референдуму.

Стаття 35. Забезпечення права громадян на участь у референдумі при зміні місця свого перебування

При зміні громадянином місця свого перебування в період міжподанням списків для загального ознайомлення і днем референдумудільнична комісія з референдуму на прохання громадянина і післяпред'явлення паспорта або іншого документа, який посвідчує йогоособу, видає бюлетень для голосування. В одержанні бюлетеня дляголосування громадянин розписується у списку осіб, які можутьбрати участь у референдумі. Заповнений бюлетень у закритомуконверті опускається громадянином в опломбовану або опечатанускриньку і зберігається дільничною комісією з референдуму до дняреферендуму.

Стаття 36. Бюлетень для голосування

У бюлетені для голосування міститься назва проекту (проектів)закону, рішення, що виноситься на референдум, і пропонуєтьсягромадянину відповісти "так" або "ні" на питання про прийняття абовідхилення цього проекту (проектів).
У разі винесення на референдум двох або кількох питань длякожного з цих питань встановлюється окремий бюлетень.
У разі проведення одночасно двох або кількох референдумівбюлетені для голосування, які використовуються під час кожного зних, повинні відрізнятися за кольором.
Зміст і форма бюлетенів для голосування при проведеннівсеукраїнського або місцевого референдуму встановлюютьсявідповідно Верховною Радою України та обласними, районними,міськими, районними у містах, селищними і сільськими Радаминародних депутатів. Зміст бюлетеня не може суперечити сутіформулювання питання, визначеного у вимозі народних депутатів абогромадян України про проведення референдуму.
Бюлетені для голосування друкуються українською мовою, а вразі необхідності й іншими мовами, якими користуються громадянидільниці для голосування, що мають право брати участь уреферендумі.
Бюлетені для голосування вручаються дільничним комісіям зреферендуму не пізніш як за п'ятнадцять днів до всеукраїнськогореферендуму і не пізніш як за десять днів до місцевогореферендуму.
Г л а в а IV

^ ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУМКІВ РЕФЕРЕНДУМУ

Стаття 37. Час і місце голосування

Під час референдуму голосування проводиться в деньреферендуму з 7 до 20 години. Про час і місце голосуваннядільнична комісія з референдуму сповіщає громадян не пізніш як задесять днів до референдуму.
На дільницях, утворених у військових частинах, уважкодоступних районах, на суднах, які перебувають в деньреферендуму у плаванні, дільнична комісія може оголоситиголосування закінченим раніше 20 години, якщо проголосували усігромадяни, включені в список.

Стаття 38. Організація голосування

Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях,у яких повинні бути обладнані в достатній кількості кабіни абокімнати для таємного голосування, визначені місця видачі бюлетеніві встановлені скриньки для голосування. Скриньки для голосуваннявстановлюються таким чином, щоб громадяни, підходячи до них,обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємногоголосування.
Відповідальність за організацію голосування, забезпеченнятаємниці волевиявлення громадян, обладнання приміщень іпідтримання в них необхідного порядку несе дільнична комісія зреферендуму.
В день референдуму перед початком голосування скриньки дляголосування перевіряє, пломбує або опечатує голова дільничноїкомісії з референдуму в присутності членів комісії.
Кожний громадянин голосує особисто; голосування за інших осібне допускається. Бюлетені для голосування видаються дільничноюкомісією з референдуму на підставі списку громадян післяпред'явлення громадянином паспорта або іншого документа, якийпосвідчує його особу. При одержанні бюлетеня для голосування усписку громадян, які мають право брати участь у референдумі,громадянин ставить підпис.
У випадках, коли окремі громадяни за станом здоров'я або зінших причин не можуть прибути в приміщення для голосування,дільнична комісія з референдуму на їх прохання доручає окремимчленам комісії організувати голосування в місці перебування цихгромадян.

Стаття 39. Проведення голосування

Бюлетені для голосування заповнюються голосуючим у кабіні абокімнаті для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенівзабороняється присутність будь-кого, крім голосуючого. Громадянин,який не має можливості самостійно заповнити бюлетені, має правозапросити в кабіну або кімнату для таємного голосування іншуособу за своїм розсудом, крім члена комісії з референдуму.
Громадянин під час заповнення бюлетеня викреслює в ньому однез двох слів: "так" або "ні".
У разі проведення одночасно двох чи кількох референдумів абовинесення на референдум двох чи кількох питань громадянин одержуєі заповнює бюлетені окремо по кожному з референдумів та питань.
Заповнені бюлетені голосуючий опускає у скриньку дляголосування.

Стаття 40. Підрахунок голосів на дільниці для голосування

Підрахунок голосів на дільниці для голосування проводитьсядільничною комісією з референдуму.
Скриньки, а також закриті конверти, передані дільничнійкомісії голосуючими, які змінили місце свого перебування,розкриваються дільничною комісією з референдуму після оголошенняголовою комісії про закінчення голосування. Розкриття скриньок іконвертів до закінчення голосування забороняється. Передрозкриттям скриньок і конвертів усі невикористані бюлетені дляголосування підраховуються і погашаються дільничною комісією зреферендуму.
Дільнична комісія з референдуму за списком громадян, якімають право брати участь у референдумі, встановлює загальнукількість громадян на дільниці, а також кількість громадян, якіодержали бюлетені і передали закриті конверти. На підставібюлетенів, що були у скриньках і конвертах, комісія встановлює:загальну кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;
кількість громадян, які голосували за схвалення поставленого нареферендум проекту закону, рішення, і кількість громадян, якіголосували проти його схвалення; кількість бюлетенів, визнанихнедійсними.
Визнаються недійсними бюлетені для голосуванняневстановленого зразка, а також бюлетені, які не містять точновисловленого рішення громадян. Якщо виникають сумніви у дійсностібюлетеня, питання вирішується дільничною комісією з референдумушляхом голосування.
Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданнідільничної комісії з референдуму і заносяться до протоколу. У разіпроведення одночасно двох або кількох референдумів протокол покожному з них складається окремо. Протокол підписується головою,заступником голови, секретарем і членами комісії і негайнонадсилається у відповідну районну, міську, районну в місті,селищну, сільську комісію з референдуму.

Стаття 41. Встановлення результатів референдуму

На підставі протоколів дільничних комісій з референдумуміська (міст без районного поділу), районна в місті, селищна,сільська комісія з референдуму визначає: загальну кількістьгромадян, які мають право брати участь у референдумі, кількістьгромадян, які одержали бюлетені; кількість громадян, які взялиучасть у голосуванні; кількість громадян, які голосували засхвалення поставленого на референдум проекту закону, рішення, ікількість громадян, які голосували проти його схвалення; кількістьбюлетенів, визнаних недійсними.
Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданнівідповідної комісії і заносяться до протоколу, який надсилаєтьсядо вищестоящої комісії з референдуму. На підставі поданихпротоколів комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдуму,обласна, районна, міська (міст з районним поділом) комісія зреферендуму провадить підрахунок голосів у межахадміністративно-територіальної одиниці, результати якогозаносяться до протоколу, що надсилається до вищестоящої комісії зреферендуму.
Результати всеукраїнського референдуму встановлюються ізаносяться до протоколу на засіданні Центральної комісії звсеукраїнського референдуму на підставі протоколів обласнихкомісій з референдуму.
Під час проведення місцевого референдуму в межах територіїобласті, району, міста, району в місті, селища, сільрадирезультати референдуму встановлюються і заносяться до протоколу назасіданні відповідної комісії з референдуму.
Протокол з результатами підрахунку голосів або результатамиреферендуму підписується головою, заступниками голови, секретаремі членами відповідної комісії з референдуму.
Відповідна комісія з референдуму може визнати результатиреферендуму недійсними через допущені в ході голосування або підчас підрахунку голосів порушення цього Закону.
Проект закону, рішення вважається ухваленим громадянами, якщоза нього було подано більшість голосів громадян від числа тих, хтовзяв участь у референдумі.
Референдум визнається таким, що не відбувся, якщо в ньомувзяло участь менше половини громадян, внесених у списки дляголосування, а референдум з питань дострокового припиненняповноважень Верховної Ради України та Президента Українивизнається таким, що не відбувся, якщо у ньому взяло участь меншедвох третин від загальної кількості громадян, внесених у спискидля голосування.
Повідомлення про результати референдуму публікуютьсявідповідною комісією не пізніш як на десятий день післяреферендуму. У повідомленні вказується: загальна кількістьгромадян, які мають право брати участь у референдумі; кількістьгромадян, які взяли участь у голосуванні; кількість громадян, якіголосували за схвалення винесеного на референдум проекту закону,рішення, і кількість громадян, які голосували проти йогосхвалення; кількість недійсних бюлетенів.

Стаття 42. Гласність при визначенні результатів референдумів

На засіданнях комісій з референдуму при підрахунку голосів івизначенні результатів голосування мають право бути присутнімипредставники трудових колективів, громадських організацій,політичних партій, масових рухів, колективівпрофесійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальнихзакладів, зборів громадян за місцем проживання івійськовослужбовців по військових частинах, органів державноївлади. Повноваження зазначених представників засвідчуютьсяписьмовим дорученням або посвідченням.
Про намір представників бути присутніми в день проведенняреферендуму у приміщеннях для голосування або на засіданняхкомісій з референдуму повинно бути повідомлено відповіднимкомісіям не пізніш як за два дні до голосування. Втручаннязазначених представників у роботу комісій з референдуму недопускається. Представникам може бути відмовлено у присутності назасіданнях комісій з референдуму лише у випадках, коли у нихнемає відповідних письмових доручень або посвідчень.
Представники можуть бути присутніми у приміщеннях дляголосування або на засіданнях дільничних комісій, утворених увійськових частинах, за винятком випадків, коли їх діяльністьпроводиться на таємних військових об'єктах. Перелік таких дільницьта комісій визначається Центральною комісією з всеукраїнськогореферендуму спільно з командуванням відповідних військовихокругів.
Представникам засобів масової інформації гарантуєтьсябезперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані зпроведенням референдумів. Комісії з референдуму, державні органинадають їм інформацію, пов'язану з проведенням референдуму.

Стаття 43. Повторні референдуми

Якщо під час проведення всеукраїнського або місцевогореферендуму було допущено грубі порушення цього Закону, ВерховнаРада України у місячний строк, а відповідна місцева Рада народнихдепутатів - у 15-денний строк можуть призначити повторнийвсеукраїнський або місцевий референдум на всій територіїреспубліки, відповідної адміністративно-територіальної одиниціабо її частини. У такому випадку може бути прийнято рішення проутворення комісій з референдуму в новому складі.

Г л а в а V

^ ОПУБЛІКУВАННЯ, ВВЕДЕННЯ У ДІЮ, ЗМІНА АБО СКАСУВАННЯ ЗАКОНІВ, ІНШИХ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ РЕФЕРЕНДУМОМ

Стаття 44. Опублікування і введення в дію законів, рішень, прийнятих референдумом

Закони, інші рішення, прийняті референдумом, обнародуються увстановленому законодавством України порядку опублікуванняправових актів Верховної Ради України та місцевих Рад народнихдепутатів і вводяться в дію з моменту їх опублікування, якщо усамому законі, рішенні не визначено інший строк.
Датою прийняття закону, рішення вважається день проведенняреферендуму.

Стаття 45. Зміна або скасування законів, рішень, прийнятих референдумом

Зміна або скасування законів, інших рішень, прийнятихреферендумом, проводиться також референдумом.
Зміну або скасування законів, інших рішень, прийнятихреферендумом, може здійснити також відповідно Верховна РадаУкраїни, Верховна Рада Республіки Крим, місцева Рада народнихдепутатів більшістю не менш як дві третини від загальноїкількості народних депутатів з обов'язковим затвердженням нареферендумі, який повинен бути проведений протягом шести місяцівпісля внесення зміни або скасування.

Г л а в а VI

^ ДОРАДЧЕ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Стаття 46. Дорадче опитування громадян України (консультативний референдум)

З метою виявлення волі громадян при вирішенні важливихпитань загальнодержавного та місцевого значення у передбаченомуцим Законом порядку можуть проводитись всеукраїнські та місцевідорадчі опитування громадян України (консультативні референдуми).
Результати дорадчого опитування розглядаються і враховуються приприйнятті рішень відповідними державними органами.
Якщо проекти законів, інших рішень Верховної Ради України аборішень місцевої Ради народних депутатів не відповідаютьрезультатам всеукраїнського або відповідного місцевого дорадчогоопитування, такі закони, рішення можуть бути прийняті лишебільшістю не менш як дві третини від загальної кількості народнихдепутатів України або депутатів відповідної місцевої Радинародних депутатів.
Положення частин першої, третьої та четвертої статті 1,статей 3, 4, 9, 44, 45 цього Закону не застосовуються до дорадчогоопитування громадян України (консультативного референдуму).

Стаття 47. Опитування громадської думки

Опитування громадської думки, що проводяться в іншомупорядку, ніж передбачено цим Законом, або з питань, які відповіднодо Закону не можуть виноситися на всеукраїнський та місцевийреферендуми, не мають статусу дорадчого опитування громадянУкраїни (консультативного референдуму) і правових наслідків, що зцього випливають.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 3 липня 1991 року N 1286-XII
Похожие:

Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconЗакон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03 липня 1991 р
Актуальність прийняття Закону України «Про місцевий референдум» не викликає сумніву, вона обумовлена
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconЗакон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми Стаття Демократичні засади підготовки І проведення референдумів Громадянам, політичним партіям, громадським організаціям
Демократичні засади підготовки і проведення референдумів Громадянам, політичним партіям, громадським організаціям
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconЗакон україни про місцеві державні адміністрації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 20-21, ст. 190 )
Про місцеві державні адміністрації n 586-xiv, 09. 04. 1999, Закон, Верховна Рада України
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconЗакон україни про місцеві державні адміністрації ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1999, n 20-21, ст. 190 )
Про місцеві державні адміністрації n 586-xiv, 09. 04. 1999, Закон, Верховна Рада України
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconРеферату : Місцеві податки та збори Розділ : Бухгалтерський облік, оподаткування Місцеві податки та збори Законодавчо-нормативна база: Закон України "Про систему оподаткування"
Закон України "Про систему оподаткування" від 25. 06. 1991 року №1251-хп із змінами та доповненнями
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №20—21, ст. 190; із змінами,...
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconЗакон про референдум в Україні Шановний пане Президенте! 27 листопада Ви підписали новий Закон «Про всеукраїнський референдум»
Ці закони де-юре І де-факто є недійсними. Ці антиконституційні закони були просунені лобістами єс. Таким чином під позитивними термінами...
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconЗакон україни про місцеві державні адміністрації
Відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр )
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconПоложення про І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Учитель року»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти і науки України на виконання Указу Президента...
Закон україни про всеукраїнський та місцеві референдуми iconПоложення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» схвалено рішенням колегії Міністерства освіти І науки України від 25 червня 2010 р протокол №6/1-19
Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводить Міністерство освіти І науки України на виконання Указу Президента...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов