Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання icon

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарюванняНазваниеЗакон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання
Дата конвертации02.08.2013
Размер128.32 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності суб’єктів господарювання
на ринку комунальних послуг
_________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 1, ст. 1, № 20, ст. 134; 2004 р., № 12, ст. 155; 2005 р., № 28, ст. 373, № 42, ст. 465; 2006 р., № 18, ст. 155; 2007 р., № 9, ст. 67, № 10, ст. 89, № 34, ст. 444 ):

1) пункт 73 статті 9 викласти в такій редакції:

“виробництва теплової енергії в обсягах, що перевищують мінімальний рівень, який встановлюється ліцензійними умовами;

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

постачання теплової енергії. ”

2. У Законі України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2007 р., № 33, ст. 440):

1) у частині першій статті 11 доповнити:

абзац дев’ятий після слова “водовідведення” словами “, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами;”;

після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:

“розгляд відповідно до своєї компетенції справ про порушення ліцензійних умов і прийняття відповідних рішень;”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим;

2) у статті 12 доповнити:

абзац восьмий після слова “водовідведення” словами “, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами;”;

після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“здійснення відповідно до своєї компетенції контролю за додержанням ліцензійних умов;”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

3) доповнити статтю 18 частиною такого змісту:

“Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити ліцензовану діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до встановлених для такого виду діяльності ліцензійних умов.”;

4) доповнити статтю 46 після частини першої новою частиною такого змісту:

“У разі порушення суб’єктами господарювання ліцензійних умов до них застосовуються такі санкції:

надання письмового застереження щодо усунення порушення;

накладення штрафу;

призначення тимчасової адміністрації;

анулювання ліцензії.”.

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

5) доповнити Закон розділом Х1 такого змісту:

“Розділ Х1^ . ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Стаття 481. Призначення тимчасової адміністрації

У разі порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення вимог щодо гарантованого забезпечення питною водою населення, задоволення його питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних і побутових потреб та охорони навколишнього природного середовища орган державного регулювання з питань житлово-комунального господарства на підставах та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, призначає тимчасову адміністрацію.

Підставами для призначення тимчасової адміністрації суб’єкта господарювання, є:

створення передумов для виникнення техногенної катастрофи або факт такої катастрофи;

прийняття органом державного регулювання з питань житлово-комунального господарства відповідно до своєї компетенції рішення про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності, у тому числі у разі грубого порушення ліцензійних умов;

дестабілізація економічного, фінансового стану підприємства;

незатвердження та невиконання у встановлені строки технічних програм довгострокового розвитку;

зловживання монопольним становищем на ринку.

Строк повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати шести місяців з дня її призначення. У виняткових випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, дія повноважень тимчасової адміністрації може продовжуватися не більш як на один рік.

Фінансування діяльності тимчасової адміністрації здійснюється за рахунок суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 482. Наслідки призначення тимчасової адміністрації

Повноваження органів управління суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, переходять до тимчасової адміністрації з дня прийняття органом державного регулювання з питань житлово-комунального господарства відповідно до своєї компетенції рішення про призначення такої адміністрації.

У разі призначення тимчасової адміністрації керівник суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, відсторонюється від виконання посадових обов’язків у порядку, встановленому законодавством про працю.

Правочини, вчинені органами управління (керівниками) суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, після призначення тимчасової адміністрації, є нікчемними.

Рішення з питань, які належать до виключної компетенції вищого органу управління суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, приймаються тимчасовою адміністрацією за погодженням з органом державного регулювання з питань житлово-комунального господарства.

Стаття 483. Права та обов’язки тимчасової адміністрації

Тимчасова адміністрація після свого призначення невідкладно вживає заходів щодо забезпечення збереження активів та документації суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, а також активів та документації афілійованих осіб, у майні яких частка суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, перевищує 50 відсотків.

Тимчасова адміністрація зобов’язана протягом одного місяця з дня призначення провести інвентаризацію активів і пасивів зазначеного суб’єкта та скласти баланс.

Тимчасова адміністрація з дня свого призначення має повне та виняткове право управляти суб’єктом господарювання з централізованого водопостачання та водовідведення, вживати заходів до підтримання (відновлення) його належного фінансового стану та технічного стану належних йому об’єктів.

Тимчасова адміністрація має право:

продовжувати або припиняти виконання будь-яких господарських операцій суб’єктом господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

діяти та приймати в установленому порядку рішення від імені зазначеного суб’єкта господарювання;

розривати відповідно до законодавства угоди, укладені за участю суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення;

звертатися у судові органи від імені цього суб’єкта господарювання;

залучати до роботи у тимчасовій адміністрації службовців, експертів, консультантів, а також доручати посадовим особам, які входять до складу органів управління суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, вчинення дій щодо надання необхідної допомоги тимчасовій адміністрації. Тимчасова адміністрація має право відсторонити таких осіб від виконання обов’язків;

звільняти з додержанням вимог законодавства України про працю чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників зазначеного суб’єкта господарювання, переглядати їх службові обов’язки, змінювати в установленому порядку розмір їх заробітної плати.

У разі продажу активів суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, балансова вартість яких перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України розмір, тимчасова адміністрація зобов’язана отримати від уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу дозвіл на продаж зазначених активів.

Стаття 484. Звіт тимчасової адміністрації

Тимчасова адміністрація протягом одного місяця з дня свого призначення подає органу державного регулювання з питань житлово-комунального господарства попередній письмовий звіт, який повинен відображати фінансовий стан суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення (баланс, дані про прибутки і збитки, розшифровки окремих статей балансу) та технічний стан об’єктів, що йому належать.

Наступні звіти про результати своєї діяльності тимчасова адміністрація подає органу державного регулювання з питань житлово-комунального господарства у визначені ним строки.

Стаття 485. Припинення діяльності тимчасової адміністрації

Діяльність тимчасової адміністрації припиняється у разі закінчення строку дії або дострокового припинення її повноважень.”.


3. У Законі України “Про теплопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373):

1) доповнити абзац третій частини третьої статті 15 після слів “у сфері теплопостачання,” словами “Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями,”;

2) доповнити статтю 16 після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

“ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами), транспортування теплової енергії магістральними тепловими мережами;

здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов у межах своїх повноважень;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;

3) доповнити Закон статтею 161 такого змісту:

“Стаття 161. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належать:

ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами), транспортування теплової енергії місцевими (розподільчими) тепловими мережами і постачання теплової енергії;

здійснення відповідно до своєї компетенції контролю за додержанням ліцензійних умов.”;

4) у статті 17:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;”;

доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“затвердження в установленому порядку ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

5) Статтю 23 доповнити частинами такого змісту:

“Суб’єкт господарської діяльності у сфері теплопостачання зобов’язаний провадити ліцензовану діяльність відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

У разі порушення суб’єктами господарської діяльності ліцензійних умов до них застосовуються такі санкції:

надання письмового застереження щодо усунення порушення;

накладення штрафу;

призначення тимчасової адміністрації;

анулювання ліцензії.”;

6) у частині третій статті 31 слова “Національною комісією регулювання електроенергетики України” замінити словами “органами державного регулювання”;

7) доповнити Закон розділом VІ1 такого змісту:

“Розділ VI1^ . ТИМЧАСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Стаття 31¹. Призначення тимчасової адміністрації

У разі порушення суб’єктом господарської діяльності у сфері теплопостачання вимог енергетичної безпеки щодо додержання технічно та економічно безпечних умов задоволення поточних і перспективних потреб споживачів у тепловій енергії та охорони навколишнього природного середовища органами державного регулювання у сфері теплопостачання на підставах та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, призначається тимчасова адміністрація.

Підставами для призначення тимчасової адміністрації суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання є:

створення передумов для виникнення техногенної катастрофи або факт такої катастрофи;

прийняття органом державного регулювання з питань житлово-комунального господарства відповідно до своєї компетенції рішення про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності, у тому числі у разі грубого порушення ліцензійних умов;

дестабілізація економічного, фінансового стану підприємства;

незатвердження та невиконання у встановлені строки технічних програм довгострокового розвитку;

зловживання монопольним становищем на ринку.

Строк повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати шести місяців з дня її призначення. У виняткових випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, дія повноважень тимчасової адміністрації може продовжуватися не більш як на один рік.

Фінансування діяльності тимчасової адміністрації здійснюється за рахунок суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31². Наслідки призначення тимчасової адміністрації

Повноваження органів управління суб’єкта господарської діяльності переходять до тимчасової адміністрації з дня прийняття органом державного регулювання у сфері теплопостачання відповідно до своєї компетенції рішення про призначення зазначеної адміністрації.

У разі призначення тимчасової адміністрації керівник суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання відсторонюється від виконання посадових обов’язків у порядку, встановленому законодавством про працю.

Правочини, вчинені органами управління (керівниками) суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання після призначення тимчасової адміністрації, є нікчемними.

Рішення з питань, що належать до виключної компетенції вищого органу управління суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання, приймаються тимчасовою адміністрацією за погодженням з органом державного регулювання у сфері теплопостачання.

Стаття 31³. Права та обов’язки тимчасової адміністрації

Тимчасова адміністрація після свого призначення невідкладно вживає заходів щодо забезпечення збереження активів та документації суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання, а також активів та документації афілійованих осіб, у майні яких частка суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання перевищує 50 відсотків.

Тимчасова адміністрація зобов’язана протягом одного місяця з дня призначення провести інвентаризацію активів і пасивів зазначеного суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання та скласти баланс.

Тимчасова адміністрація з дня свого призначення має повне та виняткове право управляти суб’єктом господарської діяльності у сфері теплопостачання, вживати заходів до підтримання (відновлення) його належного фінансового стану та технічного стану належних йому об’єктів.

Тимчасова адміністрація має право:

продовжувати або припиняти виконання будь-яких господарських операцій суб’єктом господарської діяльності у сфері теплопостачання;

діяти та приймати в установленому порядку рішення від імені суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання;

розривати відповідно до законодавства угоди, укладені за участю суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання;

звертатися у судові органи від імені цього суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання;

залучати до роботи у тимчасовій адміністрації службовців, експертів, консультантів, а також доручати посадовим особам, які входять до складу органів управління суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання, вчинення дій щодо надання необхідної допомоги тимчасовій адміністрації. Тимчасова адміністрація має право відсторонити таких осіб від виконання обов’язків;

звільняти з додержанням вимог законодавства України про працю чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників зазначеного суб’єкта господарської діяльності, переглядати їх службові обов’язки, змінювати в установленому порядку розмір їх заробітної плати.

У разі продажу активів суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання, балансова вартість яких перевищує розмір, установлений Кабінетом Міністрів України, тимчасова адміністрація зобов’язана отримати від уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу дозвіл на продаж зазначених активів.

Стаття 314. Звіт тимчасової адміністрації

Тимчасова адміністрація протягом одного місяця з дня свого призначення подає відповідному органу державного регулювання у сфері теплопостачання попередній письмовий звіт, який повинен відображати фінансовий стан суб’єкта господарської діяльності у сфері теплопостачання (баланс, дані про прибутки і збитки, розшифровки окремих статей балансу) та технічний стан об’єктів теплоенергетики, що йому належать.

Наступні звіти про результати своєї діяльності тимчасова адміністрація подає відповідному органу державного регулювання у сфері теплопостачання у визначені ним строки.

Стаття 315. Припинення діяльності тимчасової адміністрації

Діяльність тимчасової адміністрації припиняється у разі закінчення строку дії або дострокового припинення її повноважень.”.


ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Похожие:

Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconЗакон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав суб'єктів господарювання
З метою забезпечення збереження законних прав суб’єктів господарювання на власність та інформацію, а також для введення персональної...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання icon1. Визначення проблеми, яку буде розв`язано шляхом державного регулювання Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання на ринку комунальних послуг»
Тів господарювання на ринку комунальних послуг розроблено Міністерством з питань житлово-комунального господарства (далі – Мінжитлокомунгосп)...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconОбґрунтування необхідності прийняття законопроекту Проект розроблено на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки»
...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування
Законопроектом передбачено внести зміни до деяких законодавчих актів з метою недопущення погіршення умов діяльності суб’єктів господарювання...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconЗакон україни про внесення змін до деяких Законів України (щодо удосконалення управління державними підприємствами та іншими суб’єктами господарювання)
У господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, n 18 (02. 05. 2003), ст. 144; n 19-20 (16. 05. 2003), ст....
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності
З метою подолання кризових явищ в економіці та мінімізації впливу фінансової кризи на суб’єктів господарської діяльності, зокрема...
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України”
Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності суб’єктів господарювання iconЗакон україни від 12 вересня 2006 року n 109-v про внесення змін до Закону України "Про планування І забудову територій" Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, які додаються до
Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов