Підстава здійснення перевірки icon

Підстава здійснення перевіркиНазваниеПідстава здійснення перевірки
Дата конвертации10.11.2013
Размер85.99 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Підстава здійснення перевірки
Предмет здійснення перевірки
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
^ Документи, що підлягають перевірці Періодичність Тривалість Підстави проведення
Тривалість Підстави проведення
ЗУ «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Указ Президента України від 23.11.2011 № 1073 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" Постанова КМУ від 10.10.2012 № 919 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" Постанова Нацкомпослуг від 10.08.2012р. № 283, зареєстрована Мінюстом 31.08.2012р. №1476/21788, "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" Постанова Нацкомпослуг від 10.08.2012р. № 284, зареєстрована в Мінюстом 31.08.2012р. №1477/21789, "Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії" При здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення : • Загальні питання.
• Технологічні, організаційні та кваліфікаційні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання.
• Технологічні, організаційні та кваліфікаційні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водовідведення.
• Дотримання вимог нормативно-правових актів при застосуванні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
• Пофакторний аналіз фінансово-економічних показників ліцензіата.
• Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, крім ліцензованої.
• Наявність укладених договорів та стан їх виконання.
• Аналіз стану розрахунків.
• Своєчасність надання ліцензіатом обов'язкової звітності, затвердженої Комісією.
• Своєчасне надання інформації на запити Комісії. При здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії :
• Загальні питання.
• Дотримання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог до провадження господарської діяльності з виробництва та/або транспортування та/або на постачання теплової енергії, визначених ліцензійними умовами на провадження відповідного виду господарської діяльності.
• Дотримання вимог нормативно-правових актів при застосуванні тарифів на теплову енергію.
• Пофакторний аналіз фінансово-економічних показників ліцензіата.
• Здійснення ліцензіатом інших видів діяльності, пов'язаних з ліцензованою діяльністю.
• Наявність укладених договорів та стан їх виконання.
• Відсутність фактів зловживання монопольним становищем.
• Аналіз стану розрахунків.
• Своєчасність надання ліцензіатом обов'язкової звітності, затвердженої Комісією.
• Своєчасне надання інформації на запити Комісії.


При здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення :
• ліцензія на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, підтвердження її наявності;
• документальне підтвердження наявності у ліцензіата систем централізованого водопостачання та водовідведення, які перебувають у його власності чи користуванні;
• свідоцтво про уповноваження (атестацію) лабораторії, яка проводить лабораторно-виробничий контроль, або договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
• паспорт джерела питного водопостачання;
• графік виконання лабораторно-виробничого контролю, затверджений та погоджений Державною санітарно-епідеміологічною службою України, його виконання та причини відхилень;
• нормативно-технічні документи, визначені технологічними, організаційними та кваліфікаційними вимогами Ліцензійних умов;
• затверджений графік планово-попереджувальних ремонтів об'єктів водопостачання, звіт про його виконання;
• документи, що підтверджують повірку приладів обліку в установлений законодавством строк;
• графік планово-попереджувальних ремонтів об'єктів водовідведення, звіт про його виконання;
• рішення органів місцевого самоврядування щодо діяльності ліцензіата (про затвердження тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, про встановлення норм споживання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, про визначення виконавців послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення тощо);
• угоди обов'язкового та добровільного страхування, юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг тощо;
• документи бухгалтерського обліку з централізованого водопостачання та водовідведення окремо від інших видів господарської діяльності;
• договори, передбачені законодавством у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;
• обов'язкова звітність, форма якої затверджені Нацкомпослуг, достовірність даних у наданих звітах та дотримання термінів подання звітності. При здійсненні контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії :
• Ліцензія (копії ліцензії для філій, інших відокремлених структурних підрозділів суб'єкта господарювання) на право провадження господарської діяльності з відповідних видів ліцензійної діяльності;
• правовстановлювальні документи на основні засоби;
• повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
• нормативно-технічні документи у сфері теплопостачання, визначених зазначеними вимогами;
• рішення органів місцевого самоврядування щодо діяльності ліцензіата (про затвердження тарифів на теплову енергію, про затвердження тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, про встановлення норм споживання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, про визначення виконавців послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання тощо);
• договори ов'язкового та добровільного страхування, юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг тощо;
• документація бухгалтерського обліку окремо по кожному виду господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
• розроблений порядок розподілу витрат за видами ліцензованої діяльності та іншої діяльності;
• договори, укладення яких необхідне для здійснення відповідної ліцензованої діяльності;
• обов'язкова звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством, своєчасність подання та достовірність даних.


• З високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік.
• Із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки.
• З незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.
Строк здійснення планового заходу не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів Планова перевірка передбачається у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Повідомлення про планову перевірку визначається додатку 4 Порядків контролю Не більше 10 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів • Подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
• виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
• перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
• звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, в т.ч. про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов при достатності підтвердних документів або фактів щодо наявності порушення. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
• неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
• настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
Посвідчення Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про природні монополії» накладаються штрафи на суб'єктів природних монополій за:
несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва або відмову в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об'єкта будівництва на підставі технічних умов або непідключення об'єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об'єкта будівництва - у розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі 1% суми штрафу.
Адміністративна відповідальність посадових осіб.Ст. 188-36 КУпАП. Невиконання законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.
Несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, завдань тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ненадання інформації національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, або надання завідомо недостовірних даних посадовими особами суб'єктів природних монополій або суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб'єктів господарювання до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання або несвоєчасне виконання суб'єктами природних монополій або суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, порушення ліцензійних умов тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб таких суб'єктів господарювання до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» застосовується захід впливу (санкція) - анулювання ліцензії.Похожие:

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Указом Президента України від 23. 11. 2011 р. 1067/2011 Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Проведення всіх робіт, виконання всіх заходів (ведення виробничої, сільськогосподарської, лісогосподарської та іншої діяльності,...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки
Своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим Кодексом податків та зборів, • податкові...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Підстава здійснення перевірки iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затверджене Указом Президента України від 06. 04. 2011 №403/2011
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов