Закон, постанова, указ тощо icon

Закон, постанова, указ тощоНазваниеЗакон, постанова, указ тощо
Дата конвертации10.11.2013
Размер80.26 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
Підстава здійснення перевірки
(закон, постанова, указ тощо)
Предмет
здійснення перевірки
Документи,
що підлягають перевірці
Планові Позапланові Документ, що посвідчує
посадову особу контролюючого органу
Відповідальність за порушення законодавства
(фінансові санкції, заборона здійснення певних робіт, зупинка виробництва, анулювання ліцензії, адміністративна, кримінальна відповідальність тощо)
Періодичність Тривалість Підстави проведення Тривалість Підстави проведення
ЗУ "Про загальнообовязкове державне соціальне страхування у зв'язкуз з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 № 2240-III (Закон),
Інструкція про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затверджена постановою правління від 22.12.2010 № 29
Порядок проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, затверджений постановою правління від 22.12.2010 № 30
1. Використання коштів Фонду
2. Перевірки підприємств, установ, організацій (у тому числі громадських об'єднань), дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих закладів оздоровлення, санаторіїв-профілакторіїв, які є структурними підрозділами підприємств, установ, організацій, та навчальних закладів щодо використання коштів Фонду цільового призначення їх отримувачами відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Закон), а також перевірок страхових коштів цільового призначення, які виділяються одноразово на підставі рішень правління Фонду, прийняття рішень про повернення страхових коштів до бюджету Фонду у разі їх неправомірного (нецільового) використання та їх оскарження
1. Органи Фонду здійснюють аналіз даних, зазначених у звітності, заяві-розрахунку страхувальника по коштах Фонду, статистичних даних під час перевірок страхувальників перевіряються:
• здійснення заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;
• стан заборгованості по страхових коштах;
• повнота та своєчасність сплати та повернення страхових коштів страхувальниками;
• правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам;
• правильність обчислення середньоденної заробітної плати, з якої обраховуються суми матеріального забезпечення застрахованим особам;
• правомірність заявлення і використання страхових коштів, які надійшли від органів Фонду;
• правомірність видачі та використання путівок на санаторно-курортне лікування працівниками та членами їх сімей та правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх часткової вартості;
• дотримання вимог нормативно-правових актів Фонду щодо оздоровлення та позашкільного обслуговування дітей;
• правильність складання звітності по коштах Фонду та своєчасність її надання до органів Фонду;
• робота комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації;
• відповідність даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та даним статистичної звітності.
2. Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попереднього років, за які не здійснювалася перевірка, документального контролю відповідності умовам фінансування установчих документів, первинних і зведених облікових документів, звітності за коштами Фонду, господарських договорів, інших документів об'єкта контролю у частині надходження, використання страхових коштів, фактичного контролю наявності оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей, придбаних за кошти Фонду, шляхом проведення обстеження (огляду), опитування (анкетування) осіб (за їх згодою), що обслуговуються отримувачами страхових коштів.
1. Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від таких критеріїв, як наявність (відсутність) витрат, заборгованості по коштах Фонду станом на 01.01.2011 та в наступних звітних періодах, і кількості працівників.
• Щороку проводяться перевірки страхувальників з чисельністю працівників 250 осіб і більше за наявності витрат по коштах Фонду. У випадку відсутності порушень по використанню коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна перевірка такого страхувальника проводиться не раніше ніж через два роки після проведення попередньої перевірки.
• Не рідше одного разу на два роки проводяться перевірки страхувальників з чисельністю працівників від 25 до 249 осіб за наявності витрат по коштах Фонду.
У випадку відсутності порушень по використанню коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна планова перевірка такого страхувальника проводиться не раніше ніж через три роки після проведення попередньої перевірки.
• Не рідше одного разу на три роки проводяться перевірки страхувальників з чисельністю менше 25 осіб за наявності витрат по коштах Фонду.
У випадку відсутності порушень по використанню коштів Фонду, що встановлено попередньою перевіркою, наступна планова перевірка такого страхувальника проводиться не раніше ніж через чотири роки після проведення попередньої перевірки.

2. Планові перевірки отримувачів страхових коштів проводяться за підсумками звітного періоду, у якому здійснювалося фінансування отримувачів страхових коштів, згідно з планом, який затверджується керівником органу Фонду.
1. Строк проведення планової перевірки страхувальників не може перевищувати 15 робочих днів, а страхувальників - суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів

2. Строк проведення пепевірок не може перевищувати 15 робочих днів
1. Підстави:
а) подання страхувальником письмової заяви до відповідного органу Фонду про здійснення перевірки за його бажанням;
б) виявлення невідповідності між даними, зазначеними у документах обов'язкової звітності та заявах-розрахунках, поданих страхувальником до органу Фонду;
в) за результатами аналізу даних, зазначених у звітності, заяві-розрахунку страхувальника по коштах Фонду, статистичних даних виявлено перевищення розміру середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах над розміром середньоденної заробітної плати;
г) виявлення під час перевірки в іншого страхувальника фактів, що свідчать про порушення вимог законодавства, які вплинули або можуть вплинути на виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг;
ґ) звернення фізичних та юридичних осіб про порушення страхувальником законодавства з питань, що належать до компетенції органів Фонду; подання страхувальником у встановленому порядку скарги про порушення законодавства посадовими особами органу Фонду під час проведення планової чи позапланової перевірки або скарги на рішення органу Фонду;
д) неподання у встановлений термін страхувальником звітності до органу Фонду без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності;
е) розпочато процедуру реорганізації чи припинення юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, припинення діяльності суб'єкта малого підприємництва, порушено провадження у справі про визнання банкрутом страхувальника або подано заяву про зняття з обліку страхувальника;
є) на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

2. Підстави:
а) подання отримувачем страхових коштів письмової заяви до відповідного органу Фонду про здійснення перевірки за його бажанням;
б) виявлення недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, кошторисах та інших документах, що підтверджують надходження та витрачання коштів, поданих отримувачем страхових коштів до органу Фонду;
в) звернення фізичних та юридичних осіб про порушення отримувачем страхових коштів законодавства з питань, що належать до компетенції органів Фонду;
г) неподання отримувачем страхових коштів звітності до органу Фонду у встановлений термін без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності;
ґ) несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі залишку невикористаних коштів Фонду;
д) розпочато процедуру реорганізації чи ліквідації юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, припинення діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, які фінансуються за кошти Фонду;
е) виявлення під час перевірки у страхувальника, отримувача коштів Фонду фактів, що свідчать про порушення вимог законодавства щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду у іншого отримувача коштів Фонду;
є) подання отримувачем страхових коштів скарги про порушення законодавства посадовими особами органу Фонду під час проведення планової чи позапланової перевірки або скарги на рішення органу Фонду за необхідності документального підтвердження викладених у скарзі відомостей у разі, коли скаржник посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки;
ж) необхідності підтвердження в період фінансування отримувача страхових коштів надання відповідних соціальних послуг, а також наявності та кількості осіб, яким надаються ці послуги, у випадках, передбачених умовами фінансування та договорів про надання таких послуг;
з) на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду;
) невиконання отримувачами страхових коштів умов договорів про надання соціальних послуг;
і) у разі якщо орган Фонду вищого рівня виявляє порушення, які були допущені при проведенні попередньої перевірки органом Фонду нижчого рівня, у зв'язку з чим не підтверджено правомірність та цільове використання страхових коштів їх отримувачами та проводиться перевірка щодо правомірності дій посадових осіб органу Фонду.
1. Строк проведення позапланової перевірки страхувальника не може перевищувати 10 робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні.

2. Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів
Наказ з зазначенням підстав для проведення перевірки
Направлення, яке пред'являється перед початком перевірки керівнику страхувальника або уповноваженій ним особі разом із службовим посвідченням. 1. Страхувальники та інші отримувачі страхових коштів у разі порушення порядку використання страхових коштів відшкодовують Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф у розмірі 50 відсотків такої суми.
2. За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону на страхувальників та інших отримувачів коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.
3. Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.
4. Стаття 165-5 КУпАП:
Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів, -
тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Стаття 188-23 КУпАП:
Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Похожие:

Закон, постанова, указ тощо iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)

Закон, постанова, указ тощо iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання,...
Закон, постанова, указ тощо iconЗакон, постанова, указ тощо
Докмуенти роботодавця, повязані з трудовими відносинами із працівниками зокрема статут або установчий договір
Закон, постанова, указ тощо iconЗакон, постанова, указ тощо
Дотримання законодавства на ринку фінансових послуг банками, кредитними спілками, ломбардами, лізинговими компаніями
Закон, постанова, указ тощо iconЗакон, постанова, указ тощо
Зу про Рахункову палату України" Постанова Колегії Рахункової палати від 27. 12. 2004 року n 28-6, завтерджена Мінюстом 28. 01. 2005...
Закон, постанова, указ тощо iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Додержання юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права...
Закон, постанова, указ тощо iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю)
Закон, постанова, указ тощо iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Бюджетний кодекс ст. 112, Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних...
Закон, постанова, указ тощо iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
Використання роботодавцями коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхвання на випадок безробіття, достовірність...
Закон, постанова, указ тощо iconПідстава здійснення перевірки (закон, постанова, указ тощо)
ВР; Указ Президента України "Про Положення про Державну пробірну службуУкраїни" від 13 квітня 2011 року №461/2011 Наказ Мініістерства...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов