Норма законопроекту icon

Норма законопроектуНазваниеНорма законопроекту
Дата конвертации13.10.2013
Размер295.47 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

Зауваження та пропозиції до проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України» щодо нової редакції ІІІ Розділу.

п/п

Норма законопроекту

Зауваження та пропозиції

Обґрунтування

1.

Підпункт 14.1.167 викласти в такій редакції:

«14.1.167. операція РЕПО - операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного їх продажу (купівлі) через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною (незалежно від того чи відбувається перехід права власності на цінні папери при виконанні такого договору), що здійснюється на основі єдиного договору РЕПО. В цілях цього Кодексу строк між датами виконання першої та другої частин операції РЕПО (строк РЕПО) не може перевищувати одного року;

У разі якщо договір РЕПО не передбачає перехід права власності на цінні папери за першою частиною операції РЕПО, то такий договір з метою оподаткування повинен передбачати, що у разі неповернення коштів за другою частиною операції РЕПО на дату виконання другої частини операції РЕПО відбувається відчуження цінних паперів на користь особи, що перерахувала кошти за першою частиною операції РЕПО.»

^ Пропонуємо викласти у наступній редакції:


14.1.167 операції РЕПО визначаються відповідно до вимог НБУ.


Згідно з нормативними документами НБУ РЕПО - угода про продаж із подальшим викупом.

Відповідно до п.1.28 глави 1 розділу І Постанови НБУ від 20.06.2012 № 253 «Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України»: Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з купівлі (продажу) цінних паперів із зворотним їх продажем (купівлею) за фіксованою ціною з одним і тим самим контрагентом як операції РЕПО незалежно від того, одним чи кількома договорами оформлені такі операції.

2.

Відсутня

Доповнити ст.14 наступними визначеннями:

«Анулювання (прощення) боргу – відмова кредитора від права вимоги боргу, підтверджена рішенням кредитора, внаслідок якого позичальник звільняється від обов’язку погашення такого боргу. Не є анулюванням (прощенням) боргу відшкодування боргу за рахунок резервів, створених кредитором відповідно до норм цього Кодексу або положень іншого законодавства з питань формування та використання резервів, у разі якщо в подальшому такі борги будуть обліковуватись на позабалансових рахунках.


Консолідована позиція банківського співтовариства, щоб працівники контролюючих органів розуміли значення цих термінів.

3.

39.18. Звичайною ціною цінного паперу є біржовий курс цінного паперу,  розрахований в порядку, визначеному підпунктом 215-1.1.1. цього Кодексу. Уразі, якщо значення біржового курсу цінного паперу, визначені на різних фондових біржах, відрізняються, то для цілей цього пункту використовується біржовий курс такого цінного паперу, що визначений на фондовій біржі, де обсяг біржових торгів таким цінним папером за останні 60 календарних днів є найбільшим.

Викласти в наступній редакції:

39.18. Звичайною ціною цінного паперу є біржовий курс цінного паперу,  розрахований в порядку, визначеному підпунктом 215-1.1.1. цього Кодексу.

Як правило, відхилення між біржовим курсом цінних паперів на різних фондових біржах є незначним. На сьогоднішній день в Україні функціонує 10 фондових бірж. В разі значної кількості операцій купівлі-продажу цінних паперів необхідність аналізу обсягів біржових торгів протягом 60 календарних днів потребуватиме значних додаткових витрат.

4.

Для цінних паперів, за якими не визначено біржовий курс, звичайною ціною цінного паперу є оціночна вартість цінного паперу, визначена оцінювачем майна, або ціна, визначена виходячи з цін, що склалися на ринку цінних паперів відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики, або ціна, визначена для цінних паперів, що відповідно до законодавства не можуть бути допущені до обігу на фондових біржах, та яка не може бути нижче 80 відсотків номінальної вартості таких цінних паперів, якщо інший дисконтуючий коефіцієнт не встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики, або розрахункова вартість цінного папера (для цінних паперів інститутів спільного інвестування у випадках, передбачених чинним законодавством).

^ Доповнити визначення наступним: «або визначена як «справедлива вартість цінних паперів» відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.»

Додаткові витрати на проведення оцінки можуть нівелювати позитивний фінансовий результат від операцій купівлі-продажу цінних паперів, а також банківська установа буде нести додаткові витрати (такі послуги є не дешевими), до того ж переоцінка повинна здійснюватись на кожну звітну дату. Пропонуємо залишити загальний принцип, що звичайною ціною є ціна, зазначена в договорі (або біржовому контракті), якщо не доведено зворотне.

5.

139.39. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суми створених (нарахованих) резервів сумнівних боргів, дебіторської заборгованості, списаної платником податків за правилами бухгалтерського обліку, та зменшується на суми безнадійної дебіторської заборгованості, визначеної у підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статі 14 цього Кодексу, із врахуванням порядку врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості, визначеного нормами цього розділу.


139.39. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суми створених (нарахованих) резервів під дебіторську заборгованість, списану платником податків за правилами бухгалтерського обліку, та зменшується на суми безнадійної дебіторської заборгованості, визначеної у підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статі 14 цього Кодексу, із врахуванням порядку врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості, визначеного нормами цього розділу.


З метою запобігання подвійному тлумаченню.

6.

140..21 Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму визнаних у бухгалтерському обліку витрат при першому відступленні зобов'язань, проведення операцій з торгівлі борговими зобов`язаннями, крім факторингових операцій (основна сума зобов’язань за договором) та зменшується на суму визнаних у бухгалтерському обліку доходів від таких операцій.

Виключити

Відповідно до даної норми: якщо результат такої операції позитивний - фінансовий результат до оподаткування зменшується, якщо негативний фінансовий результат до оподаткування збільшується.

7.

143.2. Оподаткування операцій торгівлі цінними паперами та деривативами.

143.2.1. Облік фінансових результатів за правочинами з цінними паперами ведеться та оподатковується окремо від обліку фінансового результату від інших видів діяльності.

Облік фінансового результату за правочинами з цінними паперами, укладеними на фондовій біржі, ведеться платником податку окремо від обліку фінансових результатів за правочинами з цінними паперами, укладеними поза фондовою біржею.

Фінансовий результат за правочинами з цінними паперами, укладеними на фондовій біржі складається з фінансових результатів, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку під час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника за кожним окремим правочином та від'ємного фінансового результату, що утворився у минулих податкових періодах, з урахуванням особливостей, встановлених підпунктом 143.2.3. цього пункту.

Облік фінансових результатів за правочинами з цінними паперами, укладеними поза фондовою біржею, ведеться по видам цінних паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок». Фінансовий результат за кожним видом цінних паперів за правочинами, укладеними поза фондовою біржею складається з фінансових результатів, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку під час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника за кожним окремим правочином відповідного виду, та від'ємного фінансового результату, що утворився у минулих податкових періодах, з урахуванням особливостей, встановлених підпунктом 143.2.3 цього пункту. Від'ємний фінансовий результат, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку під час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника, є збитком, позитивний фінансовий результат - є прибутком.

Суми дооцінки цінних паперів за даними бухгалтерського обліку зменшують фінансовий результат за правочинами з цінними паперами. Суми уцінки цінних паперів за даними бухгалтерського обліку збільшують фінансовий результат за правочинами з цінними паперами.

При визначені фінансових результатів, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку під час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника, платник податку має враховувати наступне:

склад собівартості цінного паперу визначається з урахуванням вартості його придбання, комісійної винагороди, мита, податків (крім особливого податку на операції з цінними паперами), зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням такого цінного паперу.

Дохід платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається на дату переходу покупцеві права власності на такі цінні папери, в тому числі внаслідок клірингу.


^ Цей підпункт розповсюджується також на правочини щодо проведення розрахунку шляхом передачі векселя за індосаментом.

Позитивний фінансовий результат за операціями хеджування, де об'єктом хеджування є цінні папери, правочини з якими обліковуються за правилами цього пункту, відноситься до складу доходів того виду, до якого відноситься фінансовий результат від операцій з об'єктом хеджування або утримання об'єкта хеджування.

Від'ємний фінансовий результат за операціями хеджування, де базовим активом є цінні папери, правочини з якими обліковуються за правилами цього пункту, відноситься до складу витрат того виду, до якого відноситься фінансовий результат від операцій з об'єктом хеджування або утримання об'єкта хеджування.

143.2. Оподаткування операцій торгівлі цінними паперами та деривативами.

143.2.1. Облік фінансових результатів за правочинами з цінними паперами ведеться та оподатковується окремо від обліку фінансового результату від інших видів діяльності.

Облік фінансового результату за правочинами з цінними паперами, укладеними на фондовій біржі, ведеться платником податку окремо від обліку фінансових результатів за правочинами з цінними паперами, укладеними поза фондовою біржею.


Фінансовий результат за правочинами з цінними паперами, укладеними на фондовій біржі складається з фінансових результатів, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку та від'ємного фінансового результату, що утворився у минулих податкових періодах, з урахуванням особливостей, встановлених підпунктом 143.2.3. цього пункту.

Фінансовий результат за правочинами, укладеними поза фондовою біржею складається з фінансових результатів, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку та від'ємного фінансового результату, що утворився у минулих податкових періодах, з урахуванням особливостей, встановлених підпунктом 143.2.3 цього пункту.

^ Від'ємний фінансовий результат, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку , є збитком, позитивний фінансовий результат - є прибутком.

При визначені фінансових результатів, що розраховуються за правилами бухгалтерського обліку , платник податку має враховувати наступне:

склад собівартості цінного паперу визначається з урахуванням вартості його придбання, комісійної винагороди, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням такого цінного паперу.

Фінансовий результат платника податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визнається згідно з правилами бухгалтерського обліку,

З метою одназначного трактування/розуміння норм проекту, вважаємо доцільним обмежитись по тексту даної статті формулюванням: «Фінансовий результат розраховується за правилами бухгалтерського обліку»


З метою зближення податкового та бухгалтерського обліку операцій з ЦП необхідно врахувати запропоновані зміни, так як в бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається не за кожним окремим правочином (договором), а за кожним реалізованим цінним папером (як різниця між вартістю продажу та балансовою вартістю ЦП).


З метою зближення податкового та бухгалтерського обліку необхідно врахувати запропоновані зміни , так як в бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається не по видам ЦП, а за кожним реалізованим цінним папером ( як різниця між вартістю продажу та балансовою вартістю ЦП)


Згідно з правилами бухгалтерського обліку переоцінка ЦП в торговому портфелі здійснюється щомісячно (на 1 число кожного місяця), а фінансовий результа від торгівлі визначається в дату продажу ЦП. Як враховувати переоцінку з моменту придбання ЦП в торговий портфель ЦП до дати їх реалізації. Вважаємо, що з метою зближення порядку ведення податкового та бухгалтерського обліку суми дооцінки /уцінки ЦП повинні враховуватись в загальних доходах ( а не в окремому податковому обліку фінансових результатів за правочинами з цінними паперами)

Операції з продажу, обміну або іншим способом відчудження цінних паперів можуть бути не тільки доходними, але і збитковими. Згідно з вищезначеними нормами за операціями з торгівлі визначається фінансовий результат , визначений за правилами бухгалтерського обліку. А в цьому абзаці йде мова лише про доходи ( не зрозуміло, що на увазі мав законодавець)

З метою зближення порядку ведення податкового та бухгалтерського обліку суми позитивного/ від'ємного фінансового результату за операціями з хеджування повинні враховуватись в загальних доходах ( а не в окремому податковому обліку фінансових результатів за правочинами з цінними паперами)

8

143.3.1. Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції платників податків з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір при видачі та погашенні таких цінних паперів.

Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента або нерезидента в обмін на корпоративні права в тому числі виражені в іншій, ніж цінні папери, формі та повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу зазначених юридичних осіб, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Фінансовий результат від операцій зазначених у цьому підпункті, а також від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери формі, в т.ч. корпоративних прав нерезидентів, розраховується за кожною операцією за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Позитивний фінансовий результат (прибуток) розрахований за кожною операцією, передбаченою згідно з цим підпунктом включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 136.4 статті 136 цього Кодексу.

У разі, коли фінансовий результат за такою операцією має від'ємне значення на суму такого значення збільшується фінансовий результат до оподаткування.


143.3.1. Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції платників податків - емітентів з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір при видачі та погашенні таких цінних паперів.

Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції із внесення платником податку - емітенту коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента або нерезидента в обмін на корпоративні права в тому числі виражені в іншій, ніж цінні папери, формі та повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу зазначених юридичних осіб, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Фінансовий результат від операцій зазначених у цьому підпункті, а також від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери формі, в т.ч. корпоративних прав нерезидентів, розраховується за кожною операцією за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Позитивний та від’ємний фінансовий результат (прибуток) розрахований за кожною операцією, передбаченою згідно з цим підпунктом включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 136.4 статті 136 цього Кодексу.

9

143.3.2. Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції РЕПО.

Фінансовий результат за такими операціями платника податку визначається за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Якщо платником податку не виконано зобов'язання щодо зворотного продажу (купівлі) цінних паперів у встановлений договором РЕПО строк або договір РЕПО було розірвано, то така операція оподатковується в порядку, встановленому пунктом 143.2 статті 143 цього Кодексу, при цьому доходи та витрат сторін у податковому обліку за таким договором, які виникли до дати невиконання зобов'язань щодо зворотного продажу (купівлі) цінних паперів або розірвання договору РЕПО не змінюється. Вартість таких проданих/придбаних цінних паперів з метою оподаткування визначається на рівні звичайних цін, згідно ст. 39 цього Кодексу, станом на дату виконання першої частини договору РЕПО.

Якщо договір РЕПО не передбачав перехід права власності на цінні папери, то в разі неповернення коштів за другою частиною договору РЕПО, при відчуженні цінних паперів їх вартість з метою оподаткування визначається на рівні звичайних цін згідно ст.39 цього Кодексу станом на дату виконання першої частини договору РЕПО.

Проценти за цінними паперами, що є предметом договору РЕПО, враховуються при визначенні бази оподаткування продавця цінних паперів за першою частиною операції РЕПО, в порядку, встановленому пунктом 143.2 статті 143 цього Кодексу, як такі, що отримані, та не враховуються при визначенні бази оподаткування покупця, цінних паперів за першою частиною операції РЕПО.

Договір РЕПО може передбачати, що проценти за цінними паперами, отримані зазначеним вище покупцем протягом строку РЕПО, сплачуються такому продавцю після їх одержання або спрямовуються на зменшення суми коштів, що належать до сплати зазначеним вище продавцем на користь такого покупця під час виконання другої частини операції РЕПО.

143.3.3. Норми цього Кодексу щодо звичайних цін визначених статтею 39 не застосовуються при проведенні операцій РЕПО чи операцій з деривативами.

За правочинами з цінними паперами та операціями з деривативами визначеними цим пунктом, що здійснюються за участю особи, яка провадить клірингову діяльність та виконує функцію центрального контрагента відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», фінансовий результат, з метою оподаткування не визначається та не включаються до складу доходів та витрат даної особи (крім операцій, які здійснюються на користь такої особи).

143.3.2. Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції РЕПО.

Облік операцій РЕПО здійснюється за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.


143.3.3.Норми цього Кодексу щодо звичайних цін визначених статтею 39 не застосовуються при проведенні операцій РЕПО чи операцій з деривативами.

За правочинами з цінними паперами та операціями з деривативами визначеними цим пунктом, що здійснюються за участю особи, яка провадить клірингову діяльність та виконує функцію центрального контрагента відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», фінансовий результат, з метою оподаткування не визначається та не включаються до складу доходів та витрат даної особи (крім операцій, які здійснюються на користь такої особи).

Згідно з вимогами нормативно правових актів НБУ та МСФО операції РЕПО обліковуються як кредитні операції.

10

143.3.4. З метою оподаткування платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій факторингу де об'єктом боргу є поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги, валютні цінності, цінні папери крім деривативів, зобов'язання за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.


Якщо за результатами звітного періоду витрати, понесені платником податку (фактором) від операцій факторингу перевищує загальну суму доходів від таких операцій, то сума від'ємного значення фінансового, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах протягом 1095 днів, наступних за звітним періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату.

Якщо за результатами звітного періоду доходи, отримані платником податку (фактором) від операцій факторингу, перевищують витрати, понесені таким платником податку від таких операцій, отриманий прибуток включається до об'єкта оподаткування за такими операціями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 136.4. статті 136 цього Кодексу.

143.3.4. Платник податку, який набув права вимоги за грошовими зобов’язаннями від першого чи наступних кредиторів, веде окремий облік фінансового результату (прибутку/збитку) по кожному окремому портфелю прав вимоги.

^ При першому відступленні фінансовий результат не коригуєтьсяВідповідно до норм чинного законодавства – фактором може бути особа, що має ліцензію на здійснення фінансових послуг. Клієнт по договору факторингу несе витрати у вигляді плати за факторинг, якщо він не є фінансовою установою – не може отримувати доходів від операцій факторингу. В випадку запровадження таких норм отримувати фінансування по договорам факторингу буде недоцільним так як це призведе до додаткового податкового навантаження.

11

143.8.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії (далі - страховий резерв).

Для цілей цього підпункту під комісією розуміються платежі, що сплачені фінансовій установі за здійснення операцій з кредитами, цінними паперами та іншими активними банківськими операціями.

Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та порядку, передбаченими методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень.

Викласти в наступній редакції: 143.8.1.Формування страхового резерву банками.

Страховий резерв формується банком відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

143.8.1.1 Резерв, врахований банком для оподаткування, на кінець звітного податкового періоду не може перевищувати ліміту, розрахованого як 20 відсотків сукупної балансової вартості фінансових активів без зменшення її на резерви згідно з даними фінансової звітності.

143.8.1.2 Визнання заборгованості безнадійною та її списання за рахунок сформованих страхових резервів здійснюється відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності згідно з рішенням банку з послідуючим перенесенням для обліку з балансових рахунків на позабалансові.

143.8.1.3 Використання страхового резерву, крім випадків, визначених пп. в) п.143.8.4 цього Кодексу не призводить до коригування фінансового результату.

143.8.1.4. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на:

а) суми збільшення резервів під дебіторську заборгованість за господарськими операціями;

б) суми збільшення резервів, що сформовані за позабалансовими операціями (крім гарантій);

в) суми відшкодування (списання) за рахунок резерву, врахованого для оподаткування за всіма активними банківськими операціями з пов'язаними особами, за операціями з пайовими цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, якщо така заборгованість не відповідає жодній із ознак безнадійної заборгованості, визначених цим Кодексом;

г) сума перевищення розміру резерву над визначеним цією статтею лімітом.

д) суми анулювання (прощення) боргів за фінансовими активами, що обліковувались на позабалансових рахунках до моменту такого анулювання (прощення) та у разі, якщо раніше зменшували об’єкт оподаткування або включались у витрати для податкових цілей.


143.8.1.5 Фінансовий результат до оподаткування зменшується на

а) суми зменшення (розформування) резервів під дебіторську заборгованість за господарськими операціями;

б) суми зменшення (розформування) резервів, що сформовані за позабалансовими операціями (крім гарантій);

в) суми розформування резерву у розмірі, не врахованому для оподаткування.

^ У зв’язку з переходом ведення фінансового обліку за міжнародними стандартами.

12

139.12. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат, не підтверджених відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Доповнити підпункт наступним: Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму витрат по яким відновлено відповідні розрахункові, платіжні та інші первинні документи, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку

^ З метою уникнення подвійного оподаткування господарських операцій.

13

49.18 Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

49.18 Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

49.18.3. календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а для банківських установ - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем подання річної фінансової звітності


В запропонованому законопроекті передбачено, що оподатковуваний прибуток визначається шляхом збільшення/зменшення визначеного у фінансовій звітності фінансового результату до оподаткування. При діючих термінах подання податкової та фінансової звітності можливі різні значення фінансового результату до оподаткування.

14

133.1.5. відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу I цього Кодексу, за винятком представництв.

133.1.5. відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу I цього Кодексу, за винятком представництв та підрозділів, які здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи і не складають окремого балансу.


Необхідність усунення неоднозначності в частині визначення безбалансових банківських відділень платниками податку на прибуток.

15

143.2.3. абз. 6

Прибутки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, укладеними поза фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі.

143.2.3. абз. 6

Прибутки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, укладеними поза фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, укладеними на фондовій біржі.

Відповідно до зміненого змісту п. 143.2.

16

143.2.4. Якщо платником податку здійснені витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів емітента, інформація щодо якого містилася на дату вчинення правочину в переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, такі витрати не враховуються, з метою податкового обліку, у собівартості при розрахунку фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами, базовим активом яких є  такі цінні папери.

Виключити.

Оподаткуванню повинен підлягати тільки позитивний результат с наведеними цінними паперами, а не повна вартість продажу.

17

143.3.1. Абз. 1.

Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції платників податків з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір при видачі та погашенні таких цінних паперів.

143.3.1. Абз. 1.

Норми пункту 143.2 статті 143 цього Кодексу не поширюються на операції платників податків - емітентів з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір при видачі та погашенні таких цінних паперів.

Необхідність уточнення, що обмеження, визначені цією нормою, стосуються тільки емітентів, що проводять операції з цінними паперами власного випуску.

18

143.3.1. Абз. 5.

У разі, коли фінансовий результат за такою операцією має від’ємне значення  на суму такого значення збільшується фінансовий результат до оподаткування.

Виключити.

Від’ємний результат від операції з цінним паперами власного випуску має зменшувати об’єкт оподаткування.

19

143.2.3. абз. 6

Прибутки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, укладеними поза фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі.

143.2.3. абз. 6

Прибутки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, укладеними поза фондовій біржі, не можуть бути зменшені на збитки, що визначені за правилами бухгалтерського обліку час переходу права власності на цінний папір від платника податку до наступного власника на підставі правочинів з цінними паперами, укладеними на фондовій біржі.

^ Відповідно до зміненого змісту п. 143.2.

20

П.4 підрозділу 4 розділу XX

Операції з цінними паперами та деривативами, що придбані до набрання чинності розділом III цього Кодексу, відображаються в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів.»

Виключити.


Необхідність усунення розбіжностей між п.4 та п.31 підрозділу 4 розділу XX


21

П.31 підрозділу 4 Розділу ХХ Абз. 5, 6

Процентні доходи за борговими цінними паперами нараховані і не відображені у податковому обліку станом на 1 січня 2013 року відповідно до вимог цього Кодексу, та не отримані станом на 1 січня 2013 року, включаються до складу доходів платника податку, у власності якого перебували такі цінні папери станом на 1 січня 2013, на дату їх фактичного отримання таким платником податків.

Емітент боргових цінних паперів включає до складу витрат суму процентів, нарахованих по таким цінними паперам до 01.01.2013, в податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів.»

Виключити.


Оскільки наведені зміни Податкового кодексу України набувають чинності з 01.01.2014р., такими змінами не можуть встановлюватися обов’язки платників податків щодо податкового обліку у 2013 році.

22

П.32 підрозділу 4 Розділу ХХ

Відсутній.

П.32 підрозділу 4 Розділу ХХ

Починаючи з 01.01.2014р. всі операції з необоротними активами з метою оподаткування враховуються за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням обмежень, встановлених статтею 142 цього Кодексу. При цьому платники податку не здійснюють ведення окремого обліку вартості необоротних активів для цілей оподаткування.

^ Зазначене доповнення дозволить виключити можливості неоднозначного тлумачення законодавства.

23

Підрозділ 10 доповнити новим пунктом такого змісту:

«Штрафні санкції за порушення податкового законодавства в частині виконання вимог пунктів 153.8 і 153.9 статті 153 розділу ІІІ та розділу VІ цього Кодексу, в частині справляння особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за період з 1 січня по 31 грудня 2013 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.»

^ Підрозділ 10 доповнити новим пунктом такого змісту:

«Штрафні санкції за порушення податкового законодавства в частині виконання вимог ІІІ та розділу VІ цього Кодексу в частині справляння особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за період з 1 січня по
31 грудня 2014 року застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.»


У зв`язку з запропонованою кардинальною зміною ідеології визначення оподатковуваного прибутку відповідно до норм законопроекту платник податку повинен мати ресурс часу щодо внесення змін до діючих програмних продуктів для формування податкового обліку

24

212.1.9. Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, державні установи та організації - не суб'єкти підприємницької діяльності.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи - резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами.

212.1.9. Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, державні установи та організації - не суб'єкти підприємницької діяльності.

Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи - резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами.

З метою збільшення обсягів операцій з корпоративними цінними паперами, збільшення обсягів інвестиційного капіталу та розширення можливостей фінансування реального сектору економіки.

26

140.6. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суми штрафів та/або неустойки чи пені, нарахованих, але не отриманих платником податку у звітному періоді за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду та відповідно збільшується на суми штрафів та/або неустойки чи пені, отриманих платником податку у наступних звітних періодах.

^ Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суми штрафів та/або неустойки чи пені сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді.

140.6. Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суми штрафів та/або неустойки чи пені сплачених платником податку у звітному періоді.

Пункт виключити, оскільки за загальними правилами Кодексу, встановленими статтею 44 п. 44.1. для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Штрафи, пені, неустойки не нараховуються в балансі та відображаються в регістрах бух обліку за фактом їх отримання. Тому коригувати фінрезультат на суму отриманого штрафу/пені немає необхідності.

^ Крім того, нарахування штрафів суперечить Міжнародним стандартам фінансової звітності № 18.

27

Відсутня

Доповнити розділ ХХ «Перехідні положення»:

«Базою для розрахунку страхового резерву в податковому обліку є сума страхового резерву, сформованого відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 1 січня року, в якому наберуть чинності норми цього Закону.

Коригування бази оподаткування здійснюється на податкові різниці, визначені цим Законом, які виникатимуть після 1 січня року, в якому наберуть чинності норми цього Закону.

Враховуючи раніше надані зауваження.Похожие:

Норма законопроекту iconДругий Київський Фестиваль-лабораторія мистецтва та арт-терапії «павлов-фест: людина І норма» Загальні положення: Головним організатором «Другого Київського Фестивалю-лабораторії мистецтва та арт-терапії «павлов-фест: людина І норма»
Головним організатором «Другого Київського Фестивалю-лабораторії мистецтва та арт-терапії «павлов-фест: людина І норма» (далі: Фестиваль)...
Норма законопроекту iconДобрий день!
На підставі викладеного, приймаючі до уваги те, що направленість законопроекту в цілому суперечить принципам розвитку України, внесеним...
Норма законопроекту iconВиключити із підпункту 7 пункту 3 розділу I законопроекту зміни до статті 1056
Федерації роботодавців України до законопроекту „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання правових...
Норма законопроекту iconЗаконопроекту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)» №8487 від 12. 05. 2011р. (ініціатори законопроекту О. Б. Шевчук, Я. М. Сухий, В. С. Марущенко)
На пленарному засіданні Верховної ради України заплановано розгляд законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо...
Норма законопроекту iconШановний Руслане Володимировичу! Подаємо зауваження та пропозиції до закон
Подаємо зауваження та пропозиції до законопроекту “”Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність”, які просимо...
Норма законопроекту iconЗакон України «Про об'єднання громадян», а також внести зміни до деяких законодавчих актів
Законопроект, що розглядається, є альтернативним до законопроекту реєстр. №7262 від 18. 10. 2010 р., але має деякі спільні з ним...
Норма законопроекту iconДокументы
1. /норма и патология в различных культурах.doc
Норма законопроекту icon1 з 60 згідно рейтинг-листу на 01. 10. 2011 р
Норма представництва делегатів від регіональних шахових федерацій на VІІ позачерговий з’їзд
Норма законопроекту iconЗаява консорціуму громадських організацій щодо пропозицій змін до виборчого законодавства, оприлюднених Олександром Лавриновичем
Законопроекту про вибори народних депутатів України, а також орієнтовних строків підготовки І внесення такого законопроекту до вру....
Норма законопроекту iconТ. В. на открытых слушаниях по законопроекту «О перехвате телекоммуникаций» 2 сентября 2004 г. Практически любой закон
Выступление Поповой Т. В. на открытых слушаниях по законопроекту «О перехвате телекоммуникаций» 2 сентября 2004 г
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов