«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування icon

«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко " " 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористуванняНазвание«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко " " 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування
Дата конвертации03.05.2013
Размер79.69 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України
Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького
Природничо-географічний факультет

Кафедра географії України та краєзнавства


«Затверджую»

Перший проректор

А.М. Солоненко
"___"__________ 2010 р.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Основи раціонального природокористування

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"
спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура."


Мелітополь, 2010


УДК 338.48 (477).

Основи раціонального природокористування. Програма навчальної дисципліни .- МДПУ, 2010р., 11 с.

Розробники: І.А.Донець, кандидат географічних наук, доцент.

Рецензенти: Демченко В.О. - доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету, к.біол.н.

Торбунова М.Д. - доцент кафедри соціально-гуманітарних

дисциплін економіко-гуманітарного факультету Таврійського національного університету

ім. В.І. Вернадського м. Мелітополь, к.геогр. н.


Затверджено Вченою радою МДПУ

Протокол № , від 2010р.


Мета

Необхідність введення курсу «Основи раціонального природокористування» обумовлена тим, що диференціація вивчення природи не дозволяє методами окремих учбових дисциплін сформувати цілісну уяву про природу і людину в їх взаємозв’язку і взаємообумовленості, не розкриває суті загальних законів розвитку природи, не сприяє глибокому розумінню екологічних проблем та комплексному підходу до екологічних проблем та комплексному підходу до їх вирішення.

В системі підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальності «фізична культура», «географія та біологія» важлива роль належить дисципліні «Основи раціонального природокористування», яка є складовою варіативної частини навчального плану. Курс тісно пов'язаний з базовими дисциплінами природничо-наукового та гуманітарно-економічного циклів, що викладаються студентам у вищих навчальних закладах України, та з предметами спеціалізації. Програма дисципліни дисципліні «Основи раціонального природокористування» розрахована на 43 навчальні години, з яких 16 годин лекційних, 14 годин практичних занять і 13 годин відводиться на самостійну роботу студентів.

^ Мета дисципліни. Основною метою екологічної освіти з формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок,Фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що грунтуються на ставленні до природи як універсальної, унікальної цінності. Продовжити формувати у студентів системи знань про природні ресурси Землі, розглянути поняття природокористування, визначити принципи раціонального та нераціонального природокористування, сприяти виховуванню раціонального використання природних ресурсів; соціальні і екологічні проблеми в контексті сталого розвитку; природні ресурси, їх доступність та вичерпність; технології природокористування, оцінка їх впливу на навколишнє середовище; економіка природокористування, нормування техногенезу та планування природоохоронних заходів; розвиток екосистем і біорізноманіття, екологічна мережа і заповідна справа.


^ Основні завдання курсу:

- надати студентам теоретичну базу знань з туристичного краєзнавства своєї області, України;

- забезпечити оволодіння студентами основних методик географо-краєзнавчих досліджень;

- виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності, (зв'язку локальних з регіональними і глобальними);

- відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи;

- формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи;

- розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей та колективів;

- розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;

- виховання глибокої поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його збереження;

- постійно додержуватися науково-пошукового стилю діяльності.

Рекомендовано застосовувати такі принципи в навчальній та виховній роботі:

- науковість;

- поєднання теорії з практикою;

- краєзнавчий принцип (наукові дослідження для окремо конкретної території);

- безперервність в навчанні, науково-краєзнавчій діяльності;

- патріотизм;

- екологічний підхід до будь-якої проблеми

- виробити вміння узагальнювати теоретико-практичні матеріали;

- аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо.

Програма передбачає різноманітні форми навчально - виховного процесу:

- теоретичні заняття (лекції, бесіди);

- практичні роботи.

У результаті вивчення дисципліни «Основи раціонального природокористування» студент повинен знати: сутність базових понять і термінів кожної теми змістовних модулів; теоретичні і прикладні основи становлення галузі; знати основні етапи історії розвитку природокористування в Україні; проблеми і перспективи раціонального природокористування в Україні.

^ Студент повинен вміти:

- пояснювати вплив історичних, природних, економічних факторів на становлення природокористування в України;

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними першого, другого модулів. За результатами суми періодичних контролів виставляється підсумкова оцінка за національною, 100 - бальною шкалами і ЕСТS.

Структура

програми навчальної дисципліни

«Основи раціонального природокористування»


Опис

предмета навчальної дисципліни

«Основи раціонального природокористування»

Курс:

підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:1,5

Модуль: 2

6.010100"Педагогіка і методика середньої освіти.Фізична культура."


Обов’язкова

Рік підготовки 1

Семестр 1

Лекцій 18

Семінари 14

Змістовних модулів:2

6.010100"Педагогіка і методика середньої освіти.Фізична культура."

Самостійна робота 22

Загальна кількість годин: 43
ІНДЗ

Тижневих годин: 2

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Вид контролю: залікЗаліковий кредит 1. Розвиток туристичного краєзнавства.

Модуль 1. Історія зародження туристичної краєзнавства на території сучасної України.

Змістовий модуль 1. Історія зародження та розвиток туристичного краєзнавства на українських землях.

Тема 1. Історія зародження та формування краєзнавства в Україні.

Визначити основні поняття курсу. Проаналізувати історичні аспекти становлення краєзнавства. Обґрунтувати теоретичні аспекти становлення туристичного краєзнавства в Україні. Проаналізувати вплив історичних, географічних, економічних та соціальних факторів на становлення туристичного краєзнавства в Україні.Загальна характеристика подорожей стародавнього світу. Подорожі стародавніх греків. Подорожі в стародавньому Римі. Характеристика розвитку і види подорожей в епоху Середньовіччя. Розвиток інфраструктури для подорожуючих в епох у Середньовіччя. Традиції гостинності та розвиток подорожей на Русі в Х-ХУ ст. Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (ХУІІ-ХУШ ст.).

^ Тема 2. Функції та методи дослідження національного краєзнавства (туристичного краєзнавства).

Джерела національного краєзнавства. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху. Функції краєзнавства. Методи туристично-краєзнавчих досліджень. Техніко-економічні та соціальні передумови розвитку туризму на різних етапах становлення. Класифікація й функції туризму. Туристське підприємство як суб’єкт господарювання, його основні цілі. Перспективи розвитку туристських підприємств в Україні. Комп’ютерізація туристського бізнесу – необхідна умова взаємодії туристського підприємства із зовнішнім середовищем. Класифікація міжнародних туристських організацій та об’єднань. Керівні органи Всесвітньої туристської організації та назвіть їх функції. Визначення туризму, яке встановлено Всесвітньою туристською організацію. Наведіть визначення понять: турист, туристська діяльність, туристські ресурси, рекреаційні системи.

Тема 3. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності.

Ліцензування як важіль підвищення якості роботи туристського підприємства Сертифікація в туризмі. Стандартизація в туризмі – засіб захисту прав та інтересів туристів. Перспективи розвитку стандартизації послуг у галузі туризму в Україні. Міжнародні акти які регулюють туристську діяльність.

Модуль 2. Туристичні ресурси та інфраструктура – головні складові розвитку туризму в Україні


Змістовий модуль 1. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України.

Тема 1. Характеристика туристичних ресурсів окремих територій.

Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України. Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно - заповідний фонд. Класифікація об’єктів природно - заповідний фонду України. Фортеці, замки і монастирі як краєзнавчо-туристичні об’єкти. Курортні ресурси України. Організація використання печер для цілей туризму. Музеї як об’єкти краєзнавчо - туристичної діяльності. Українські землі в туристичній картографії XVII ст. Основні чинники появи туризму в епоху Просвітництва. Подорожі та географічні відкриття XVII- XVIII ст. Поява туризму та розвиток системи гостинності в XVII- XVIII ст.Основні види та значення подорожей в епоху Просвітництва. Українські землі в туристичній картографії XVII ст.

Патріотичне виховання молоді засобами туристично-краєзнавчої роботи.Похожие:

«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconРобоча програма з дисципліни основи раціонального природокористування для спеціальності
Затверджую” Кафедра географії України Декан пририродничо-географічного факультету та краєзнавства
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconЗатверджую” Перший проректор Солоненко А. М
Програма державного екзамену з «Cоціології» / Укладачі: д ф н., професор В. В. Шкода, к ф н., доцент Л. В. Афанасьєва, к ф н., доцент...
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування icon«Затверджую» Перший проректор Солоненко А. М
Програма комплексного державного екзамену з економіки/Укладачі: доцент, к економ н. – О. А. Леушина, в о доцента, к економ н – І....
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconПрограма навчальної дисципліни
Формування здорового способу життя. Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010 р
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування icon«затверджую» Перший проректор Солоненко А. М
Комплексного державного екзамену” / Укладачі: професор Мордвінов О. Г. – д держ упр., доцент Донченко Л. М. – к геогр н., старший...
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconПрограма навчальної дисципліни за вільним вибором студента
...
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconРобоча програма Дисципліна «Основи підприємництва»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Основи підприємництва», затвердженої вченою радою (протокол...
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconПрограма навчальної дисципліни «Економічна геологія»
Програма навчальної дисципліни нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (опп)
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconПрограма навчальної дисципліни
«Аналітична геометрія». Програма навчальної дисципліни. – Мдпу ім. Б. Хмельницького, 2010р. – 15с
«Затверджую» Перший проректор А. М. Солоненко \" \" 2010 р. Програма навчальної дисципліни Основи раціонального природокористування iconПрограма навчальної дисципліни
С. Ю. Ніколаєва. Типова програма навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов І культур у загальноосвітніх навчальних закладах»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов