Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І icon

Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради ІНазваниеДодаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І
Дата конвертации27.11.2013
Размер115.81 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>


Додаток

до рішення районної ради

від 16 липня 2013 року № 353


СТАТУТ

комунальної установи

«Зборівський районний методичний кабінет»

Зборівської районної ради


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальна установа «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради (далі - методкабінет) створено на підставі рішення Зборівської районної ради № ___ від 16 липня 2013 року «Про створення комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради.

1.2. Юридична адреса методкабінету: 47201, Тернопільська область, місто Зборів, вулиця Б.Хмельницького,41.

1.3. Засновник методкабінету - Зборівська районна рада Тернопільської області, уповноважений орган – відділ освіти Зборівської райдержадміністрації.

Засновник через відділ освіти Зборівської районної держадміністрації здійснює фінансування методкабінету, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.4. Методкабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", Положенням про районний методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12. 2008 № 1119, (далі - положення), іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, своїм статутом, затвердженим засновником.

1.5. Методкабінет є юридичною особою, має печатку, штамп і бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банку.

1.6.Найменування закладу:

Повне: Комунальна установа «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради.

Скорочене: Зборівський РМК.

ІІ. МЕТА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДКАБІНЕТУ

2.1. Головною метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2.2. Діяльність методкабінету спрямована на реалізацію завдань, основними з яких є:

2.2.1 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

2.2.2 координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних окружних методичних комісій і методичних комісій при навчальних закладах;

2.2.3 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними з підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державним стандартам освіти, моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

2.2.4 моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

2.2.5 здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

2.2.6 патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

2.2.7 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

2.2.8 організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району ;

2.2.9 впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

2.2.10 проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

2.2.11 взаємодія з обласним відділенням та районними філіями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових навчальних дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, спортивних змагань тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

2.2.12 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

2.2.13 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвід використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

2.2.14 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

2.2.15 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

2.2.16 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

2.3. Методкабінет самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, положенням і цим статутом.

2.4. Методкабінет несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію завдань, визначених чинним законодавством України про загальну середню, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогічними кадрами; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

2.5. Взаємовідносини між методкабінетом з юридичними і фізичними особами визначаються відповідними угодами.

2.6. Методкабінет здійснює свою діяльність відповідно до плану, який складається на навчальний рік.

2.7. План роботи схвалюється науково-методичною радою методичного кабінету і затверджується його завідувачем у погодженні з відділом освіти Зборівської районної державної адміністрації та Тернопільським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

2.8. При комунальній установі «Зборівський РМК» функціонує як структурний підрозділ районна психолого-медико-педагогічна консультація (скорочена назва РПМПК).

2.9. Діяльність районної психолого-медико-педагогічної консультації визначається Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 р. №569/38 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 р. №623/61), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.12.2011 р. № 1407/20145.

^ IІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДКАБІНЕТУ

3.1. Працівниками методкабінету є: завідувач, педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти, психологи, працівники корекційної освіти, працівники районної психолого-медико-педагогічної консультації, бібліотекар, секретар-друкарка, технічний персонал, тощо.

3.2.На посаду працівників методкабінету приймаються особи з відповідною вищою педагогічною освітою і відповідним стажем та які зможуть забезпечити ефективність роботи на займаній посаді.

3.3. Трудові відносини у методкабінеті регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.4. Працівники методкабінету мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами;

- на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну,

експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності методкабінету ;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- моральне та матеріальне заохочення своєї праці;

- брати участь у роботі органів самоврядування;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, одержаних за результатами останньої атестації;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

3.5. Працівники методкабінету зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;

- виконувати накази та розпорядження керівництва методкабінету.

3.6. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до методкабінету завідувачем за погодженням з відділом освіти.

3.7. Працівники методкабінету несуть відповідальність за устаткування та обладнання, наявне в районному методичному кабінеті.

3.8. Атестація працівників методкабінету здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.9. Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку методкабінету, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

^ ІV. КЕРІВНИЦТВО МЕТОДКАБІНЕТОМ

4.1. Керівництво методкабінетом здійснюється Зборівською районною радою.

4.2. Науково-методичне керівництво методкабінетом в частині науково-методичного забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти у погодженні з відділом освіти Зборівської районної державної адміністрації здійснює Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, Тернопільська обласна психолого-медико-педагогічна консультація..

4.3. Безпосереднє керівництво методкабінетом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади Зборівською районною радою за поданням начальника відділу освіти районної державної адміністрації та погодженням з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Завідувач методкабінету :

- здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

- затверджує за погодженням із головою районної ради структуру(штатний розпис) методкабінету;

- затверджує посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників і визначає ступінь відповідальності за їх виконання;

- представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти Зборівської районної держадміністрації, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

- вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

- видає в межах компетенції накази і розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням;

- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації;

- розпоряджається майном і коштами методкабінету ;

- виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення щодо використання коштів, відкриває банківські рахунки тощо;

- заохочує працівників методкабінету і накладає на них дисциплінарні стягнення.

- звітує перед засновником, відділом освіти й Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету.

4.3.1. Завідувач є членом колегії районного відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації.

4.4. Завідувач районної психолого-медико-педагогічної консультації призначається та звільняється завідувачем Зборівського РМК за погодженням із відділом освіти Зборівської районної державної адміністрації та Тернопільською обласною психолого-медико-педагогічною консультацією.

4.5. Завідувач РПМПК:

- здійснює загальне керівництво діяльністю РПМПК, готує план роботи, погоджує і затверджує його в уста­новленому порядку;

- порушує клопотання перед завідувачем Зборівського РМК питання щодо структури (штатного розпису) РПМПК;

- звітує перед засновником, відділом освіти й Тернопільською обласною психолого-медико-педагогічною консультацією.

4.6. Постійно діючим колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада, яку очолює завідувач методкабінету.

4.7. Органом громадського самоврядування методкабінету є загальні збори колективу, які скликаються 2 рази на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори колективу:

- приймають Статут методкабінету , зміни і доповнення до нього;

- заслуховують звіт керівника закладу щодо його статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання науково-методичної роботи та фінансово-господарської діяльності методкабінету ;

- затверджують основні напрями розвитку і вдосконалення роботи методкабінету .

^ V. МАЙНО МЕТОДКАБІНЕТУ

5.1. Рішенням Зборівської районної ради майно методкабінету (земельні ділянки, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності) може передаватись в оперативне управління районним методичним кабінетом.

^ VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

МЕТОДКАБІНЕТУ

6.1. Джерелами фінансування методкабінету є кошти:

- районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством: кошти від надання освітніх та методичних послуг.

6.2. Методкабінет за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або

фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із чинним законодавством.

6.3. Статистична звітність і звіт про діяльність методкабінету здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в методкабі­неті визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються методична установа.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Зборівської районної державної адміністрації.


^ VIІ.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МЕТОДКАБІНЕТУ

7. Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:

7.1 організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

7.2 укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.

^ VIІІ.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ МЕТОДКАБІНЕТУ

8.1. Реорганізація або ліквідація методкабінету проводиться за рішенням засновника, уповноваженого ним органу чи рішення господарського суду.

8.2. У разі реорганізації або ліквідації методкабінету працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

IХ.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Статут набуває чинності з моменту державної реєстрації.

9.2.Статут, доповнення та зміни до нього оформляються у вигляді доповнень або нової редакції й затверджуються Засновником.

9.3. Усі, відповідним чином посвідчені примірники Статуту, мають однакову юридичну силу та зберігаються у відділі освіти районної державної адміністрації, методкабінеті, державних органах, що провели реєстрацію.


Керуюча справами районної ради Л.В.ГорбаПохожие:

Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення 25 жовтня 2011 року №140 Про створення комунальної установи «Корецький районний методичний кабінет» Корецької районної ради
Корецької райдержадміністрації (лист №01-46/3176/11від 19. 09. 2011 року) та за погодженням з постійними комісіями районної ради,...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення №13 10 січня 2012 року 12 сесія 6 скликання Про утворення Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької районної ради
Про утворення Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької районної ради
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення №460 17 вересня 2013 року 22 сесія 6 скликання Про внесення змін до Плану роботи районної ради 6 скликання на 2013 рік
Вінницької районної державної адміністрації призначений на посаду в січні поточного року, Комунальної установи «Вінницький районний...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення №167 03 липня 2012 року 15 сесія 6 скликання Про погодження надання частини основної щорічної відпустки директору Комунальної установи „Вінницький районний методичний центр закладів освіти Вінницької районної ради Мельник Т.
Про погодження надання частини основної щорічної відпустки директору Комунальної установи „Вінницький районний методичний центр закладів...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconПоложення > Комунальна установа «Зборівський комунальний районний центр первинної медико-санітарної допомоги Зборівської районної ради»
«Зборівський комунальний районний центр первинної медико-санітарної допомоги Зборівської районної ради» (далі Установа) є комунальним...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення 17 вересня 2013 року 22 сесія 6 скликання Про внесення змін до Плану роботи районної ради 6 скликання на 2013 рік Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 43, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Вінницької районної державної адміністрації призначений на посаду в січні поточного року, Комунальної установи «Вінницький районний...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення 17 вересня 2013 року 22 сесія 6 скликання Про внесення змін до Плану роботи районної ради 6 скликання на 2013 рік Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 43, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Вінницької районної державної адміністрації призначений на посаду в січні поточного року, Комунальної установи «Вінницький районний...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення від 2011 р. № Про створення комунальної науково-методичної установи «Володимирецький районний методичний кабінет»
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням районної ради «Про перелік та використання майна спільної власності...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРозпорядження 13 серпня 2013 року №32-рк Про припинення дії Контракту №11 з Директором Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти»
Про припинення дії Контракту №11 з Директором Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької...
Додаток до рішення районної ради від 16 липня 2013 року №353 статут комунальної установи «Зборівський районний методичний кабінет» Зборівської районної ради І iconРішення №123 27 квітня 2012 року 14 сесії 6 скликання Про погодження графіку роботи Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької районної ради та його працівників
Про погодження графіку роботи Комунальної установи «Вінницький районний методичний центр закладів освіти» Вінницької районної ради...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов