Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої icon

Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньоїНазваниеМіністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої
Дата конвертации19.12.2012
Размер240.28 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

І ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ГЕОГРАФІЯ

10 — 11 класи

ПРОГРАМИ

для профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Педагогічна преса»

2005


ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

(35/70год)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Результатом шкільної географічної освіти є створення цілісних уявлень про географічні об'єкти та явища, що враховують географічні аспекти взає­модії суспільства і природи як єдиної системи. Загальною метою цього курсу є формування у свідомості школярів комплексних знань про Землю як об'єкт просторової організації життя і діяльності людей, сучасної географічної кар­тини світу через закономірності розвитку географічної оболонки.

Курс «Загальна географія» покликаний узагальнити й систематизу­вати попередні знання учнів з різних напрямів природничих наук на ви­щому теоретико-прак'тичному рівні. Головними його завданнями є: фор­мування в учнів цілісного географічного образу нашої планети і розумі­ння місця України на ній; розвиток у школярів геопросторового мислен­ня, усвідомлення сучасних особливостей природокористування, а та­кож єдності навколишнього середовища та діяльності людини в терито­ріальному аспекті, закладання основ екологічної культури; виховання національно свідомого громадянина планети та своєї держави; розви­ток критичного і творчого мислення, усвідомлення власної причетності до сучасних процесів, що відбуваються в географічній оболонці; форму­вання логічного мислення, вміння аналізувати, порівнювати, узагальню­вати, робити висновки та складати прогнози на основі аналізу різних інформаційних джерел.

Курс спрямований на формування важливих для майбутнього життя та діяльності учня компетенціи, серед яких професійна, комунікативна та інформаційна. Під час його вивчення формуються дослідницькі навички, спосіб поведінки в навколишньому світі, закладаються цінності соціаль­но активної та свідомої особистості.

Курс «Загальна географія» містить такі розділи: «Картографія та то­пографія», «Геологія та геоморфологія», «Метеорологія та кліматологія», «Гідрологія», «Ґрунтознавство», «Вчення про біосферу і географічну обо­лонку», «Виробництво», «Геоекологія».

Зміст програми передбачає два структурні варіанти вивчення курсу. Для географічного профілю відведено 70 год (2 год на тиждень), і про­грама застосовується у повному обсязі. Для інших профілів природни­чого напряму відведено 35 год (1 год на тиждень). Залежно від окресле­ної спеціалізації у програмі зроблено акцент на аналіз загальних фізико-географічних закономірностей. Тому розділи і теми, які позначені зіроч­кою (*), не розглядаються.

Зміст програми враховує існуючі причинно-наслідкові зв'язки та за­лежності між географічними закономірностями, процесами та явищами. В кожному розділі заплановане виконання практичних робіт. Розподіл годин за розділами і темами є орієнтовним. Учитель на свій розсуд може змінювати їх кількість.Дата

К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення
1

Вступ

Завдання та зміст курсу. Система географічних наук. Зв'язок географіч­них наук з природничими та суспільними науками. Практична спрямованість сучасних географічних досліджень

Учень:

• називає основні складові географічної науки

• визначає місце географії в системі природничих і суспільних наук;

• робить висновки про взаємозв'язок географічних наук між собою та з іншими науками

І. Картографія та топографія* (10 год)


1*

Предмет вивчення кар­тографії та топографії. їх роль у розвитку теоретич­них досліджень та реалі­зації практичних завдань

1. Форма та розміри Землі. Глобус

Розвиток уявлень про фор­му та розміри Землі. Су­часні погляди на форму Землі. Геоїд. Способи зобра­ження планети. Глобус

Учень:

• знає поняття геоїд;

• знає основні способи зображення планети;

• характеризує особли­вості зображення Землі на глобусі;

• робить повідомлення про уявлення давніх на­родів про форму та роз­міри Землі
4*

2. Особливості зображення на географічній карті

Математична основа кар­ти. Масштаб та його види. Спотворення на картах. Масштаби головний та до­даткові. Картографічні проекції, їх класифікація. Проекції карт України. Градусна сітка та гео­графічні координати.

Способи картографічного зображення. Картографіч­на генералізація. Топоні­міка. Класифікація геогра­фічних карт за різними оз­наками. Електронні кар­ти. Географічні атласи

Учень:

• пояснює поняття: кар­тографічна генераліза­ція, топоніміка;

• визначає характер спо­творень та картах, ство­рених у різних картогра­фічних проекціях;

• характеризує різні спо­соби картографічного зображення;

• порівнює географічні карти за обсягом зображуваної території, масш­табом, змістом, призна­ченням;

• уміє користуватися масштабом карти, визначати
географічні координати,
напрями та відстані за картою;

• робить висновки про вади і переваги геогра­фічної карти

№ 1. Розв'язування задач на закріплення знань про масштаб.

№ 2. Визначення географічних координат, на­прямів, відстаней у градусах і кілометрах. Нане­сення на контурну карту точок за їх географічни­ми координатами.5*3. Топографічні карти та плани

Ознаки топографічних карт і планів. Найпростіші геодезичні інструменти. Міжнародне розграфлювання листів карти. Номенклатура листів топографічних карт

Градусна та прямокутна сітки на топографічних картах. Географічні та

прямокутні координати.

Зміст і умовні знаки топографічних карт і планів. Напрямки на топографіч­них картах. Поняття про азимут істинний та магнітний, магнітне схилення,

дирекційні кути, зближення меридіанів


Узагальнення

Використання географіч­них карт і планів у прак­тичній діяльності людини.

Учень:

• пояснює поняття: топографічна карта, прямо­кутні координати, істин­ний азимут, магнітний азимут, дирекційний кут;

• визначає географічні та прямокутні координати точок за топографічними картами;

• порівнює спосіб визна­чення географічних коор­динат за планом і географічною картою;

• уміє орієнтуватися на місцевості за компасом і

топографічною картою, визначати положення зо­браженої на плані міс­цевості за номенклату­рою листів топографічних карт;

• робить висновки про практичне значення географічних карт і планів місцевості
^ Практичні роботи

№ 3. Визначення за топографічними картами гео­графічних і прямокутних координат точок, істинних і магнітних азимутів, дирекційних кутів.

№ 4. Орієнтування на місцевості за компасом та топографічною картою.

^ II. Геологія та геоморфологія (12 год)
1

Предмет вивчення геології та геоморфології

1. Внутрішня будова Землі

Внутрішня будова Землі.

Поверхня Мохоровичича.

Астеносфера. Літосфера. Сучасні способи дослідження внутрішньої будови Землі: сейсморозвідка, надглибинне свердлування

Учень:

• пояснює поняття: поверхня Мохоровичича, астеносфера;

• має уявлення про склад та стан речовини внутрішніх сфер Землі;

• характеризує сучасні способи дослідження будови планети
7


4

2. Геологічні процеси та їх наслідки

Поняття про геологічні процеси. Ендогенні процеси. Тектонічні рухи та їх види. Коливальні рухи в Україні. Вплив коливальних рухів на господарську діяльність людини. Горизонтальні рухи, фіксизм і

мобілізм. Гіпотеза дрейфу материків А. Вегенера.

Літосферні плити: механізм руху, види пере­міщень. Розривні рухи. Землетруси, їх природа. Дослідження землетрусів. Сейсмічні явища в Україні.

Практичне значення знань про тектонічні рухи

Магматизм. Інтрузивний і ефузивний магматизм

(вулканізм). Магма, її хімічний склад. Утворення

інтрузій, основні їх види. Інтрузивні гірські породи. Вулканізм. Класифікація вулканів за характером ви­верження. Ефузивні гірські породи. Постмагматичні явища: гейзери, гарячі джерела, фумароли

Метаморфізм. Мета­морфічні гірські породи. Екзогенні процеси, їх ос­новні види

Вивітрювання (гіпергенез). Кора вивітрювання. Роль вивітрювання у ґрунтотворенні

Робота поверхневих теку­чих вод. Флювіальні форми рельєфу, їх поширення в Україні. Робота підземних вод. Поняття про карст і су-фозію. Карстові форми рель­єфу. Карстові печери, їх по­ширення в світі і Україні

Робота льодовиків. По­няття про морену. Покривні й гірські льодовики.

Гляціальні та флювіогляці­альні форми рельєфу, їх по­ширення в світі та Україні.

Робота вітру. Еолові фор­ми рельєфу, їх поширення в світі та Україні. Інші екзо­генні процеси: робота моря, озер, боліт

Тектонічні структури. Платформи і пояси склад­частості. Форми рельєфу та корисні копалини, що по­в'язані з ними (на конкрет­них прикладах у світі та на території України)

Практична робота

№ 5. Побудова схеми класифікації форм рельєфу 1 земної поверхні.

^ 3. Геологічне минуле Землі*

Поняття про геологічний час, абсолютний та віднос­ний вік гірських порід. Геохронологія. Значення палеонтологічних решток для реконструкції минулого планети. Гіпотези про утво­рення Землі як планети. Вік Землі. Догеологічний етап її розвитку. Розвиток земної кори, нагромадження гірських порід, еволюція життя у докембрії, ранньо­му та пізньому палеозої, ме­зозої, кайнозої. Четвертин­не зледеніння та його на слідки. Геологічне минуле України

Узагальнення. Сучасний рельєф Землі - результат геологічної історії її роз­витку. Охорона надр

Учень:

• пояснює поняття: ендогенні процеси, екзогенні процеси, фумароли, карст, суфозія, морена;

• називає види ендогенних і екзогенних процесів та їх наслідки;

• визначає взаємозв'язок між тектонічними структурами та формами рельєфу на конкретних прикладах;

III. Метеорологія кліматологія (7 год)


2

Предмет вивчення метео­рології та кліматології

1^ . Характеристики стану атмосферного повітря

Атмосфера, її межі, будо­ва і газовий склад. Значен­ня атмосфери для плане­ти. Гіпотези про похо­дження атмосфери Землі. Основні характеристики стану повітря: температу­ра, атмосферний тиск, рух повітря, вологість, хмарність, опади

Повітряні маси, їхні ос­новні характеристики. Типи повітряних мас. Су­часні екологічні проблеми стану атмосфери. Охорона атмосферного повітря

Учень:

• знає поняття: страто­
сфера, мезосфера, озо­новий шар, іоносфера;


• називає основні харак­теристики стану атмо­сферного повітря;

• аналізує газовий склад тропосферного повітря;

• визначає тенденції щодо змін у газовому складі по­вітря під впливом госпо­дарської діяльності лю­дини;

• характеризує власти­вості різних типів повітря­них мас;

• робить повідомленняпро гіпотези походження
та формування атмосфе­ри Землі
2

2. ^ Кліматотвірні чинники

Кліматотвірні чинники. Сонячна радіація. Перетво­рення сонячної радіації в ат­мосфері. Залежність кіль­кості прямої сонячної раді­ації від кута падіння соняч­ного проміння (географічної

широти), тривалості освіт­лення, прозорості повітря. Закономірності розподілу сонячної радіації на земній поверхні, на території Ук­раїни

Загальна циркуляція ат­мосфери та причини, що її зумовлюють. Особливості циркуляції повітря на те­риторії України. Підстила­юча поверхня. Роль рельє­фу, океанічних течій, взає­модії океану й суходолу у формуванні клімату. Аль­бедо. Вплив підстилаючої поверхні на формування клімату України

Учень:

• знає поняття альбедо;

• аналізує вплив кліматотвірних чинників на
формування клімату різ­них територій;

• характеризує природу
утворення атмосферних фронтів, циклонів і антициклонів;

• робить висновки про взаємодію кліматотвірних чинників у форму­ванні кліматичних особ­ливостей на прикладі кон­кретних територій

3

3^ . Кліматичні пояси світу

Кліматичні пояси світу та їх класифікація. Ос­новні й перехідні кліма­тичні пояси, їх характери­стика. Кліматичні області. Кліматичні пояси та об­ласті України

Вплив погоди та клімату на господарську діяльність людини. Випаровуваність. Коефіцієнт зволоження. Негативні погодні явища в Україні. Вплив господар­ської діяльності людини на клімат

Узагальнення. Практич­не значення знань про клімат

Учень:

• пояснює поняття: клімттична область, випароі
вуваність;


• називає основні та пеірехідні кліматичні пояси!
кліматичні області;

• характеризує кліматичні пояси й області за
картами та статистичними
матеріалами;

• оцінює вплив госпондарської діяльності людини на клімат;

• визначає коефіцієнт зволоження різних територій за тематичними кар­тами;

• робить повідомлення про стихійні погодні явища та їх негативні наслідки для людини

Практична робота № 6. Складання за кліматичною картою по­рівняльної характеристики кліматичних облас­тей у межах одного кліматичного поясу на різних

1


2


4ІV Гідрологія. (7 год.)

Предмет вивчення гідрології

1. Загальні відомості про гідросферу

Гідросфера, її складові

частини. Гіпотези про ви­никнення води на Землі. Єдність гідросфери. Роль води в географічній обо­лонці. Охорона вод

2. Світовий океан

Світовий океан. Фізичні та хімічні властивості океанічної води. Водні маси, їх основні типи. Крига в Океані. Динаміка вод Світового океану. Основні види руху морської води: вітрові хвилі, припливно відпливні явища, течії, цу­намі. Закономірності по­ширення течій в Океані

Життя у Світовому оке­ані. Біомаса та біологічна

продуктивність Океану. Класифікація організмів Океану за способом життя. Роль Океану в розв'язанні продовольчої проблеми світу. Марикультура

Ресурси Світового океа­ну, сучасний стан і перс­пективи їх використання. Вплив людини на природу Океану. Глобальний моні­торинг Світового океану

^ 3. Води суходолу

Води суходолу. Річки.

Морфометричні й гідрографічні характеристики

річки. Будова річкової долини. Джерела живлення

та режим річок. Господарське значення і проблеми використання річок у світі та в Україні

Озера. Типи озер за умовами утворення улоговин.

Походження улоговин найбільших озер світу, України. Озера стічні й безстічні; прісні й солоні.

Морфометричні характеристики озер. Значення

озер у житті людини, проблеми їх використання

Болота. Типи боліт. Роль боліт у природному комплексі, значення їх для людини. Поширення боліт в Україні

Льодовики. Хіоносфера. Утворення,будова та рух льодовика. Сучасне поши­рення покривних і гірських льодовиків. Епохи давнього (четвертинно­го) зледеніння. Четвертинне зледеніння в Україні. Значення льодовиків у природі. Багаторічна мерз­лота. Поширення у при­роді. Вплив на діяльність людини

Підземні води. Види підземних вод за умовами залягання. Артезіанські води. Мінеральні води. Значення підземних вод у природі й житті людини

Штучні водойми: кана­ли, водосховища, ставки, їх роль у господарстві. Вплив штучних водойм на навколишнє середовище. Штучні водойми в Україні

Водні ресурси та їх роз­поділ на планеті. Охорона вод суходолу

Узагальнення. Взаємо­зв'язок гідросфери з інши­ми оболонками Землі.


Учень:

• знає поняття: озерна

улоговина, хіоносфера,

снігова лінія, багаторічна мерзлота, підземні води;-

• називає основні види вод суходолу;

• характеризує різні генетичні типи озер і боліт,

види підземних вод і льодовиків;-

• аналізує особливості розподілу поверхневих вод на різних материках;

• оцінює екологічний стан поверхневих вод різних частин світу та України;

• визначає закономірності поширення вод суходолу;

• уміє працювати з різними джерелами географічної інформації для ха­рактеристики водних ресурсів;

• робить висновки про

взаємозв'язок гідросфери з іншими оболонками

Землі

^ Практична робота

№ 7. Визначення за тематичними картами падін­ня, похилу, джерел живлення, режиму, особливостей річкового стоку найбільших річок світу
4^ V. Ґрунтознавство (4 год)

Предмет ґрунтознавства.

Ґрунт, його склад і основні властивості. Головні ґрунтоутворюючі чинники: вивітрювання, живі організми, клімат. Роль часу у ґрунтоутворенні

Будова ґрунтового про­філю. Класифікація ґрунтів за будовою про­філю, механічним скла­дом, структурністю, кольо­ром. Закономірності поши­рення ґрунтів

Головні типи ґрунтів світу, України. Структура земельного фонду. Меліо­рація земель, її основні види. Позитивні й нега­тивні наслідки меліорації. Поняття про рекультива­цію земель

Практична робота

№ 8. Визначення залежності будови ґрунтового профілю від різних компонентів природи (на при­кладі ґрунтів Східноєвропейської рівнини).

Учень:

 • називає основні ґрунтоутворюючі чинники;

 • наводить класифікацію ґрунтів за різними озна­ками;

 • характеризує склад і ос­новні властивості ґрунтів та закономірності їх поши­рення;

 • порівнює будову ґрун­тового профілю різних типів ґрунтів;

 • оцінює структуру зе­мельного фонду світу та України;

 • робить висновок про формування ґрунту як особливого природного тіла

2

VI. Вчення про біосферу та географічну оболонку (4 год)


1. Біосфера

Передумови виникнення вчення про біосферу В. Вернадського. Межі біосфери. Вплив людини на розширення меж біосфе­ри. Техносфера. Ноосфера. Різноманітність форм жит­тя на Землі. Гіпотези про походження життя та біо­логічна еволюція на пла­неті


Поняття про біологічні ресурси та використання їх людиноюУчень:

 • знає поняття: ноосфе­ра, техносфера;

 • характеризує роль жи­вих організмів у форму­ванні природи Землі;

 • оцінює внесок В. Вер­надського в розвиток вчен­ня про біосферу;

 • робить повідомлення про гіпотези походження життя на Землі та основні етапи його еволюції2

2^ . Особливості та закономірності розвитку географічної оболонки

Розвиток учення про природні комплекси та географічну оболонку. Бу­дова географічної оболон­ки та її межі. Властивості географічної оболонки. Закономірності існування географічної оболонки

Природні комплекси різних рангів: глобально­го, регіонального, локаль­ного. Закономірності зміни природних комп­лексів: широтна зо­нальність, фізико-геогра­фічна секторність, висот­на поясність. Основні природні пояси та зони світу, України. Охорона природних комплексів

Узагальнення. Вчення про географічну оболон­ку - теоретична основа охорони природи

Учень:

• знає поняття: фізико-географічна секторність,основні властивості гео­графічної оболонки та за­кономірності її розвитку, класифікацію природних комплексів планети;

• характеризує взаємо­дію природних компо­нентів у природному ком­плексі;

• уміє складати прогнози щодо змін різних природ­них комплексів люди­ною;

• робить висновок про практичне значення вчен­ня про природні комп­лекси
^ VII. Виробництво* (12 год)
2*

1.Загальна

Характеристика виробництва та трудові ресурси

Учень:

• знає поняття: вільна еконо­мічна зона, рентабельність, ефективність виробництва;
10*

Виробництво - матері­альна основа розвитку су­спільства. Галузева струк­тура господарства. Сфери економіки. Сектори еконо­міки. Вільні економічні зони. Економічні показни­ки виробництва: собівар­тість продукції, рентабель­ність, ефективність вироб­ництва, продуктивність праці. Можливі шляхи розвитку економіки: інтен­сивний, екстенсивний. Су­часні форми організації ви­робництва

Населення - головна ланка виробництва. Зміни у структурі зайнятості тру­дових ресурсів у постіндустріальний період. Рівень кваліфікації економічно активного населення. Піднесення ролі освіти, са­моосвіти та рівня профе­сійної підготовки в умовах ринкових відносин

2. Основні міжгалузеві комплекси

Паливно-енергетичний комплекс. Галузевий склад, значення у господарстві. Вугільна, нафтова та газова промисловість світу, Украї­ни. Електроенергетика: традиційні сучасні та аль­тернативні джерела енергії в світі, Україні. Екологічніпроблеми, пов'язані з діяльністю ПЕК

Металургійний комп­лекс. Значення у госпо­дарстві. Гірничодобувна промисловість. Способи збагачення руди. Чорна та кольорова металургія. Принципи розміщення ме­талургійних комбінатів. Найважливіші мета­лургійні бази світу, Украї­ни. Екологічні проблеми

Машинобудівний комп­лекс. Провідна роль комп­лексу в епоху НТР. Галузе­вий склад машинобудуван­ня. Принципи розміщення підприємств машинобуду­вання в світі, в Україні

Комплекс хімічних вироб­ництв. Галузевий склад, значення у господарстві. Га­лузева структура і принци­пи розміщення підприємств основної хімії та хімії орга­нічного синтезу. Зростання ролі хімічної промисловості в епоху НТР. Географія хімічної промисловості світу, України. Екологічні проблеми, пов'язані з галу­зями хімічної промисловості

Лісопромисловий комп­лекс. Головні галузі комп­лексу. Принципи розмі­щення підприємств. Ос­новні райони розвитку лісової промисловості світу, України


• називає економічні показ­ники виробництва;

• характеризує галузевий
склад виробничої та не­виробничої сфер еконо­міки;

• порівнює інтенсивний
та екстенсивний шляхи розвитку економіки;

• визначає особливості забезпечення трудовими
ресурсами різних країн світу;

• уміє аналізувати сучасні форми організації вироб­ництва


Учень:

• називає основні міжга­лузеві комплекси та їх склад;

• порівнює принципи розміщення підприємств
різних галузей господар­ства;

• оцінює вплив різних
виробництв на навко­лишнє середовище;

визначає сучасну специфіку міжгалузевих комп­лексів і перспективи роз­витку кожного з них;

уміє встановлювати і пояснювати наявні взаємозв'язки різних галузей і
міжгалузевих комплексів;

складає узагальнюючі
таблиці та схеми на основі
статистичних і картографічних матеріалів;

робить висновок про
сучасні тенденції розвитку міжгалузевих комплексів у період НТР;

робить повідомлення
про новітні технології виробництва в різних галу­зях економіки в постіндустріальну епоху

2
Аграрно-промисловий комплекс. Галузева струк­тура та значення в госпо­дарстві. Нові форми органі­зації виробництва АПК в Україні: агрофірма, фермер­ство, кооперативне госпо­дарство. Сільське господар­ство - центральна ланка АПК. Галузевий склад. Су­часні проблеми і перспекти­ви розвитку в різних краї­нах світу. Головні групи сільськогосподарських культур, їх вирощування в світі, Україні. Провідні га­лузі тваринництва світу, України

Соціальний комплекс. Склад комплексу та зрос­тання його значення у постіндустріальну епоху. Легка промисловість. Сфе­ра послуг. Рекреаційне гос­подарство. Туризм та його основні види

Транспортний комплекс. Склад і значення, сучасні тенденції розвитку. Вплив НТР на різні види транс­порту. Екологічні пробле­ми, пов'язані з роботою транспорту

Узагальнення. Взаємо­зв'язок міжгалузевих ком­плексів. Виробництво і навколишнє середовище


^ Практичні роботи

№ 9. Порівняння умов видобутку та собівартості вугілля (нафти, природного газу) в основних вуг­леносних (нафтогазоносних) басейнах світу.

№ 10. Побудова й аналіз секторних діаграм співвідношення галузей виробничої та невироб­ничої сфер у країнах з різним рівнем економічно­го розвитку.

VIII. Геоекологія – ( 12 год)


1

1. Вступ до геоекології

Предмет вивчення гео­екології. Зростання зна­чення геоекології в сучас­ному світі. Типи екологіч­них ситуацій: екологічна рівновага, екологічна кри­за, екологічна катастрофа. Екологічний ризик. По­тенціал екологічного ризи­ку території. Взаємодія природи та людини на різних етапах розвитку суспільства. Сучасні мас­штаби впливу людини на природу. Найважливіші екологічні проблеми су­часного світу. Роль геогра­фічної науки у їх вирі­шенні

Учень:

• знає поняття: геоекологія, екологічна ситуація, екологічний ризик;

• характеризує різні типи екологічних ситуацій;

• називає найважливіші екологічні проблеми су­часності;

• визначає зростання масш­табів впливу людини на природу протягом розвит­ку суспільства;

• робить висновок про роль географічної науки у розв'язанні екологічних проблем
8*

2^ . Проблеми використання природних ресурсів

Природні ресурси та їх класифікації. Проблема виснаження мінеральних ресурсів і можливі шляхи ЇЇ

розв'язання. Розробка мінеральних ресурсів і стан навколишнього середови­ща в світі, в Україні. Енер­гетична проблема. Перс­пективи розвитку енергети­ки в світі, в Україні. Про­блеми атомної енергетики

Якісне та кількісне ви­снаження водних ресурсів планети. Проблема водного дефіциту. Прогнози забез­печеності людства водою в майбутньому. Види забруд­нення та основні забрудню­вачі води. Можливі шляхи розв'язання проблеми ви­снаження водних ресурсів

Екологічні проблеми Світового океану. Регіо­нальні екологічні проблеми Середземного, Чорного, Азовського, Балтійського, Північного, Білого морів; озер - Аральського, Кас­пійського, Байкалу

Проблема скорочення площі ріллі. Природна та штучна ерозія ґрунтів. Ос­новні види прискореної ерозії, її наслідки. Заходи боротьби з ерозією ґрунтів у світі, в Україні. Позитивні й негативні наслідки меліо­рації ґрунту. Захист земель від прямого знищення

Забруднення атмосферно­го повітря. Природні й штучні джерела забруднен­ня. Зміни в газовому складі тропосфери. Наслідки за­бруднення атмосфери та зміни її газового складу: парниковий ефект, кис­лотні опади, порушення озонового шару, смоги. Шляхи захисту атмосфери від негативних явищ, засо­би очищення повітря. Стан атмосферного повітря в Ук­раїні

^ Практичні роботи

№ 11. Побудова й аналіз графіків зростання видо­бутку кам'яного вугілля, нафти, природного газу, залізних руд у світі упродовж XX ст.

№ 12. Складання кругових діаграм структури водних ресурсів світу, їх аналіз.

Учень:

• знає поняття: парниковий
ефект, смог, кислотні опади, озонові дірки;


• називає основні джерела
забруднення і забруднювачі навколишнього середовища,

засоби очищення оболонок Землі, шляхи економії та збе­реження природних ресурсів;

• характеризує екологічні проблеми використання мінеральних, земельних,
водних, біологічних ре­сурсів і атмосферного повітря

порівнює наслідки еко­логічних проблем у світі та в Україні;

• оцінює вплив різних ви­робництв на навколишнє середовище;

• визначає можливі шля­хи розв'язання екологіч­них проблем;

• уміє будувати графіки і складати діаграми на ос­нові статистичних даних;

• складає прогнози роз­витку та наслідків еколо­гічних проблем;

• робить повідомлення про екологічні проблеми
географічних об'єктів у різних регіонах світу
3

^ 3. Охорона ландшафтів

Наслідки порушення рівноваги в природних ком­плексах. Проблема скоро­чення лісових площ світу. Катастрофічні наслідки безконтрольного винищен­ня лісів. Шляхи збережен­ня та відновлення лісів у світі, в Україні. Проблеми збереження природних комплексів саван, степів, тундри

Типи природоохоронних територій: заповідники, біосферні заповідники, природні національні парки, заказники, резервати, пам'­ятки природи. Охорона лан­дшафтів у світі, в Україні. Стан навколишнього сере­довища та здоров'я люди­ни. Медична географія

Узагальнення. Взаємо­зв'язок географічних наук та їхня роль у вирішенні глобальних екологічних проблем

Учень:

• знає поняття: природний
заповідник, біосферний
заповідник, природний на­ціональний парк, заказник;


• називає наслідки без­контрольного вирубуван­ня лісів у світі, в Україні;

• порівнює різні категорії
природоохоронних об'єк­тів;

• оцінює вплив стану на­вколишнього середови­ща на здоров'я людини;

• визначає роль геогра­фічної науки в подоланні глобальних екологічних проблем;

• робить повідомлення про найвідоміші природо­охоронні території світу

1*

Повторення
ЛІТЕРАТУРА

 1. География: Справ, материальї: Кн. для учащихся среднего и старшего возраста /Под ред. В. П. Максаковского. - М.: Просвеще-ние, 1988.

 2. География: Справ, пособие для старшекл. и поступающих в вузьі.Я - М.: АСТ - ПРЕСС ШКОЛА, 2002.

 3. Земледух Р. М. Картографія з основами топографії. - К., 1993.

 4. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: Довід, для абітур. та школярів загальноосвіт. навч. закл. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003.

 5. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Географія: Довід, для вступу у вищі навч. заклади. - К., 2002.Похожие:

Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconМіністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої
Останнім часом активно розвивається такий напрям політичної географії, як електоральна географія, що розглядає питання проведення...
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconКонцепція нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Вступ
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Концепції нового Державного стандарту...
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconНаказ №264 Про заходи щодо виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти»
Міністерства освіти і науки України від 17. 07. 2013 №995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», з метою...
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconМетодика визначення можливостей навчального закладу щодо започаткування (продовження) діяльності з надання освітніх послуг, збільшення або перерозподілу ліцензованого обсягу у сфері загальної середньої освіти
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconМіністерство освіти І науки україни
Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню освіту" для учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти...
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.
Міністерства освіти і науки України від 05. 05. 08 №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі...
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconДержавний стандарт загальної середньої освіти
Державний стандарт загальної середньої освіти — це перелік норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості особи на...
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconВид: Наказ. Умови. Видавник: Міністерство освіти і науки Назва: "Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти" Номер: 847 Дата прийняття: 2003. 12. 24 Єдиний реєстр. Номер: 27521/2004
Назва: "Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти"
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 №94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 за №151/14842
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Міністерство освіти І науки україни департамент загальної середньої iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Куп’янський професійний ліцей
«Підвищення якості професійно – технічної освіти – важлива складова освітньої політики держави»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов