Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення icon

Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положенняНазваниеПоложення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення
Дата конвертации13.10.2013
Размер78.24 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІХ З’їздом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

Протокол від 25 листопада 2011 року

Головуючий __________________ В.М.Жук


Положення про членство

в Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України


1. Загальні положення


1.1. Положення розроблене у відповідності до Статуту Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (далі – Федерація) і визначає умови та порядок набуття, призупинення, припинення та відновлення членства в Федерації, права та обов’язки членів Федерації;

1.2. Федерація є відкритою для осіб, що виявили бажання стати її членами добровільно.

1.3. Членство є індивідуальним і передбачає участь у роботі Федерації дійсних, асоційованих та почесних членів.


^ 2. Члени Федерації


2.1. Членами Федерації можуть бути фізичні особи за умови, що вони:

2.1.1. мають або здобувають вищу чи іншу спеціальну освіту за спеціальністю бухгалтера, фінансиста, аудитора, економіста, оцінювача чи юриста;

2.1.2. визнають Статут, внутрішні документи Федерації та Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів (далі – МФБ);

2.2. Дійсними членами Федерації можуть бути особи за умови, що вони одночасно відповідають наступним вимогам:

2.2.1. мають досвід практичної роботи у сфері фінансів, обліку та аудиту тривалістю не менше одного року;

2.2.2. сертифіковані за програмою професійної сертифікації бухгалтерів, визнаною професійною організацією бухгалтерів та/або аудиторів – дійсним членом МФБ або мають сертифікат САР/СІРА, САРА, аудитора України, або сертифікат Федерації.

2.3. Асоційовані члени Федерації – особи, які відповідають одній з вимог, визначеній в п. 2.2.

2.4. Почесні члени Федерації – особи, які активно сприяють методичному забезпеченню фінансів, обліку, звітності та аудиту в галузях АПК; проводять роботу по організації спонсорської та благодійної допомоги; здійснюють методичне забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів, створення системи професійного навчання фінансистів, бухгалтерів та аудиторів АПК; налагоджують дієву організацію співпраці з вітчизняними, закордонними та міжнародними об’єднаннями бухгалтерів та аудиторів, міжнародними проектами; активно пропагують діяльність Федерації серед населення, наукової громадськості, об’єднань громадян та суб’єктів підприємницької діяльності.


^ 3. Права та обов’язки членів Федерації


3.1. Дійсні та почесні члени Федерації мають право:

3.1.1. брати участь та голосувати на З’їзді Федерації особисто або через представника, обирати та бути обраними до керівних органів Федерації, вносити пропозиції порядку денного щодо змін Статуту та внутрішніх документів Федерації, висувати кандидатів до всіх органів Федерації та обіймати посади в них;

3.1.2. мати доступ до інтелектуального надбання, матеріально-технічної та інформаційної бази Федерації шляхом участі в конференціях, семінарах, користування друкованими виданнями, веб-сайтом, іншими інформаційними ресурсами Федерації;

3.1.3. користуватися знижками при оплаті участі у всіх заходах, які проводить Федерація у відповідності до Статуту Федерації та діючого законодавства;

3.1.4. виходу із Федерації.

3.2. Члени Федерації зобов’язані:

3.2.1. своєчасно сплачувати членські внески;

3.2.2. дотримуватись вимог Статуту, внутрішніх документів Федерації, рішень керівних органів Федерації та положень Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ;

3.2.3. виконувати вимоги щодо постійного підвищення кваліфікації, встановлені Радою Федерації або іншими організаціями – дійсними членами МФБ (стосується членів Федерації, які одночасно є членами цих організацій).

3.2.4. брати активну участь у діяльності Федерації.

3.3. Асоційовані члени Федерації мають рівні з дійсними і почесними членами права, визначені в п. 3.1. за виключенням права голосу на З’їзді Федерації, права обирати і бути обраними до керівних органів Федерації та мають обов’язки, визначені в п.3.2. Почесні члени не сплачують членські внески та не виконують вимоги щодо постійного підвищення кваліфікації.


^ 4. Порядок прийому в дійсні члени Федерації


4.1. Особа, що бажає вступити в дійсні члени Федерації (далі – заявник), подає до територіального відділення Федерації за місцем проживання або до виконавчої дирекції Федерації письмову заяву встановленої форми, до якої додаються:

4.1.1. копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи (або інші свідчення наявності професійного стажу);

4.1.2. копія сертифікату про членство в професійній організації бухгалтерів та/або аудиторів, яка є дійсним членом МФБ (АССА, СРА, СМА, інші), або копія сертифікату САР (СІРА), САРА, аудитора України;

4.1.3. копія диплому про вищу чи іншу спеціальну освіту за спеціальністю бухгалтера, фінансиста, аудитора, економіста, оцінювача чи юриста (за наявності).

4.1.4. при поданні заяви на вступ до Федерації особи надають згоду на обробку їх персональних даних. Метою обробки персональних даних членів Федерації є ведення їх обліку для забезпечення виконання статутних завдань Федерації та контролю за дотриманням членами Федерації їх обов’язків відповідно до Статуту Федерації.

4.2. Перераховані вище документи (далі – пакет документів) подаються особисто чи відправляються поштою в територіальне відділення або у виконавчу дирекцію Федерації. Голова/заступник голови територіального відділення або виконавчий директор/заступник виконавчого директора Федерації зобов’язаний протягом трьох днів передати ці документи голові/заступнику голови комітету з питань професійної освіти та членства Федерації.

4.3. Комітет з питань професійної освіти та членства Федерації у місячний термін розглядає подані пакети документів та затверджує висновок про рекомендацію до прийому заявника в дійсні члени Федерації або відхилення кандидатури заявника більшістю голосів. Останнє можливе по причині не виконання заявником вимог, визначених в п. 4.1. цього Положення.

4.4. В разі затвердження висновку про рекомендацію до прийому заявника в дійсні члени Федерації голова/заступник голови комітету з питань професійної освіти та членства Федерації передає подані пакети документів з рекомендаціями виконавчому директору/заступнику виконавчого директора не пізніше трьох днів з дня винесення цього рішення.

4.5. В разі відхилення комітетом з питань професійної освіти та членства Федерації кандидатури заявника, виконавчий комітет надсилає на адресу заявника чітке обґрунтування відхилення його заяви i повідомляє йому про право на повторне подання заяви про прийом у дійсні члени.

4.6. Рішення про прийом заявника в дійсні члени Федерації або відхилення кандидатури заявника затверджується на найближчому засіданні Ради Федерації після розгляду представлених виконавчим директором пакетів документів і висновків комітету з питань професійної освіти та членства Федерації.

4.7. Рішення Ради Федерації про прийом у дійсні члени Федерації вступає в силу після сплати заявником вступного та членського внесків або з моменту затвердження цього рішення для осіб, звільнених від сплати внесків. Про рішення Ради Федерації заявник повідомляється письмово в термін не пізніше п’яти днів з моменту затвердження рішення.


^ 5. Порядок прийому в асоційовані та почесні члени Федерації


5.1. Особа, що бажає вступити в асоційовані члени Федерації, подає до територіального відділення Федерації за місцем проживання або до виконавчої дирекції Федерації письмову заяву встановленої форми, до якої додаються:

5.1.1. копія трудової книжки, засвідчена за останнім місцем роботи (інші свідчення наявності професійного стажу) або копія сертифікату про членство в професійній організації бухгалтерів та/або аудиторів, яка є дійсним членом МФБ (АССА, СРА, СМА, інші), або копія сертифікату САР (СІРА), аудитора України, Федерації;

5.1.2. копія диплому про вищу чи іншу спеціальну освіту за спеціальністю бухгалтера, фінансиста, аудитора, економіста, оцінювача чи юриста (за наявності).

5.2. Документи розглядаються у відповідності до пунктів 4.2.–4.7. цього Положення.

5.3. Присвоєння звання почесного члена Федерації здійснюється на підставі Рішення Ради Федерації. Особа, якій присвоєно звання почесного члена, подає до територіального відділення Федерації за місцем проживання або до виконавчої дирекції Федерації письмову заяву встановленої форми.


^ 6. Порядок призупинення, припинення та відновлення членства в Федерації


6.1. Призупинення членства в Федерації полягає у тимчасовому позбавленні прав, які надаються членам Федерації згідно зі Статутом, на строк, що встановлюється Радою Федерації.

6.2. Підставою для призупинення членства в Федерації є прострочка у сплаті членських внесків більш, ніж на рік від встановленої дати сплати.

6.3. Питання про призупинення членства в Федерації підлягає розгляду на найближчому засіданні Ради Федерації за поданням виконавчим директором Федерації висновків комітету з питань професійної освіти та членства Федерації про призупинення членства. На підставі рішення Ради Федерації про призупинення членства виконавча дирекція Федерації вносить зміни у відповідний реєстр членів Федерації.

6.4. Припинення членства в Федерації полягає у позбавленні прав, які надаються членам Федерації згідно зі Статутом, і затверджується рішенням Ради Федерації.

6.5. Підставами для припинення членства в Федерації є:

6.5.1. добровільний вихід з членів Федерації за письмовою заявою члена Федерації до комітету з питань професійної освіти та членства Федерації;

6.5.2. систематичне невиконання вимог Статуту, внутрішніх документів Федерації, рішень керівних органів Федерації;

6.5.3. порушення положень Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ.

6.6. Призупинене або припинене членство в Федерації може бути відновлене рішенням Ради Федерації за умови сплати особами усієї заборгованості з членських внесків перед Федерацією або усунення такими особами порушень вимог Статуту, внутрішніх документів Федерації, рішень керівних органів Федерації, положень Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ.


^ 7. Порядок сплати внесків та обліку членів Федерації


7.1. Дійсні та асоційовані члени Федерації сплачують вступний та членські внески, розмір яких затверджується рішенням чергового З’їзду Федерації на наступний календарний рік.

7.2. Сплата вступного та першого членського внеску проводиться протягом п’яти днів з моменту отримання заявником письмового повідомлення про рішення Ради Федерації про прийом в члени Федерації.

7.3. Після сплати внесків кожен член Федерації отримує посвідчення про членство в Федерації встановленого зразка.

7.4. Черговий внесок сплачується до 1 листопада поточного року. Виконавча дирекція робить відмітки у посвідченні про членство в Федерації про продовження членства на наступний календарний рік.

7.5. Після припинення членства у Федерації вступні та членські внески не відшкодовуються, а посвідчення про членство в Федерації підлягає поверненню.

7.6. Для обліку членів Федерації виконавча дирекція Федерації веде Реєстр членів Федерації.

7.7. Реєстр членів Федерації повинен містити відомості про П.І.П. члена, його місце проживання, спосіб зв’язку, інформацію про статус та тип членства (дійсний, асоційований, почесний), інформацію про сертифікат, номер членського посвідчення.

7.8. Зміни в реєстр членів Федерації вносяться на підставі письмової заяви члена про зміну особових даних, про вихід із членів або рішення Ради Федерації в термін не пізніше п’яти днів з моменту отримання такої заяви члена або затвердження рішення Ради Федерації.

7.9. Доступ до даних Реєстру членів Федерації подається в порядку визначеному законодавством України щодо захисту персональних даних.


8. Прикінцеві положення


8.1. Передача документів між органами та посадовими особами Федерації у відповідності до цього Положення оформляється письмово у вигляді акту прийому-передачі із зазначенням підпису відповідальних осіб, дати та переліку документів.

8.2. Положення набуває чинності з дати його затвердження З’їздом Федерації.
Похожие:

Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconГолові виконавчої дирекції Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни
Що проживає за адресою (адреса реєстрації)
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення icon26 вересня 2013 року в рамках святкування 10-річчя Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни відбудеться Круглий стіл «Роль професійних організацій у формуванні фінансово-економічної політики в аграрному секторі економіки України»
Вересня 2013 року в рамках святкування 10-річчя Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни відбудеться Круглий стіл...
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconПоложення про членство в федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення. Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу)
Положення про членство в Федерації шахів України (далі фшу) розроблене відповідно до Статуту фшу та приписів чинного законодавства...
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconПоложення про членські внески федерації шахів україни м. Київ 2011 р. Загальні положення Положення про членські внески Федерації шахів України (далі фшу)
Відповідно до Статуту Федерації шахів України членство у фшу може бути індивідуальним та колективним
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconРішення засідання виконкому федерації шахів україни м. Київ 21 грудня 2002р
Положення про членство у фшу та членські внески прийняти за основу та винести його на розгляд Ради Федерації
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconПротокол № Положення про членство, членський облік та внески
Членство у Федерації є добровільним і не накладає на її членів ніяких обмежень щодо підприємницької, громадської та будь-якої іншої...
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconПоложення про конкурс на створення емблеми та слогану Молодіжної ради Федерації профспілок України Загальні положення
Це Положення регламентує порядок проведення і умови Конкурсу на створення емблеми та слогану Молодіжної ради Федерації профспілок...
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconПоложення про членство у Асоціації «Земельна спілка України» Стаття Загальні положення > Положення про членство у Асоціації «Земельна спілка України» розроблене на виконання пункту Статуту Асоціації «Земельна спілка України»
...
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconПоложення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни затверджено Проводом Автомобільної Федерації України положення про комісію автомобільного спорту автомобільної федерації україни
Автомобільної Федерації України (далі кас фау) розроблено на підставі Загального положення про Комісії Автомобільної Федерації України,...
Положення про членство в Федерації аудиторів, бухгалтерів І фінансистів апк україни Загальні положення iconПоложення Про комісії по групам порід „ Федерації Мисливського Собаківництва України„ Розділ І. Загальні положення
При Правлінні „Федерації Мисливського Собаківництва України„ (надалі по тексту фмсу ) створюються постійно діючі комісії по групам...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов