Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна icon

Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення УкраїнаНазваниеКомплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна
Дата конвертации02.12.2012
Размер157.38 Kb.
ТипКомплексна програма
скачать >>>


Комплексна програма енергозбереження

Близнюківського району на 2010 – 2014 роки
Близнюки – 2010 р.


Загальні положення

Україна відноситься до енергодефіцитних країн і задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного видобутку менш, ніж на 50%.

Видобуток власних ПЕР проводиться в таких гірничо-геологічних умовах, які роблять їх неконкурентноспроможними у порівнянні з імпортованими ПЕР.

Незважаючи на це, підприємствами паливно-енергетичного комплексу Харківської області видобуваються та переробляються: природний газ, нафта, газовий конденсат; виробляється електроенергія, теплова енергія, бензин, дизельне паливо та ін. В області видобувається майже 40% природного газу України, щорічно виробляється біля 8 млрд. кВт годин електроенергії, понад 360 тис. тонн автомобільних бензинів та понад 200 тис. тонн дизельного палива.

Поряд з цим, ефективність використання ПЕР в економіці України та соціальній сфері дуже низька. Енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні сьогодні більш ніж у двічі вища за енергоємність промислово розвинутих країн Західної Європи і продовжує зростати.

Тому підвищення енергоефективності за рахунок енергозбереження є стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери як області так і району.

Враховуючи велику значимість питань раціонального використання наявних паливно-енергетичних ресурсів, заміни в районі застарілих енерговитратних технологій на новітні енергозберігаючі, пропонується Комплексна програмf енергозбереження (далі Програма).

Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району концептуально ґрунтується на наступних засадах:

1.Підвищення ефективності споживання енергоресурсів.

2.Приділення першочергової уваги впровадженню заходів з енергозбереження безпосередньо енергоспоживаючими суб'єктами.

В Програмі розроблені механізми її супроводження та реалізації. Обумовлена необхідність реалізації практичних заходів щодо енергозбереження безпосередньо на підприємствах. сільського, житлового-комунального господарства та організаціях і установах району.

В методологічному та змістовному плані Програма є втілення положень загальнодержавної програми енергозбереження з визначенням основних шляхів її реалізації в районі через програми енергозбереження суб'єктів господарювання.


^ Мета та призначення розробки Програми

Мета Програми - на основі аналізу існуючого стану, базуючись на Комплексній державній Програмі енергозбереження України, розробити основні найбільш ефективні напрямки районної політики енергозбереження.

Головним завданням Програми є визначення основних напрямків її реалізації в районі, створення першочергових та перспективних заходів з підвищення енергоефективності, створення бази для розробки індивідуальних програм енергозбереження.

Стратегічна мета Програми:

 • забезпечення точності, достовірності та єдності вимірювань і обліку
  паливно-енергетичних ресурсів, що відпускаються та споживаються;

 • створення та використання енергоефективних технологій, обладнання,
  матеріалів, приладів обліку і контролю;

 • використання альтернативних джерел енергії;

 • зменшення енергоємності споживання за рахунок раціонального
  використання паливно-енергетичних ресурсів у суспільному
  господарстві.

Оскільки скорочення енергоспоживання за рахунок енергозбереження є невід'ємною частиною дій по стабілізації економічного стану в районі, особливе значення надається впровадженню в практику новітніх розробок, що сприяють ефективному використанню енергоресурсів, оптимізації енергетичних потоків як на підприємствах, в установах, організаціях так і в цілому по району.

Програма передбачає впровадження першочергових та мало витратних заходів з енергозбереження. Це в першу чергу: нормування енергозбереження; суворе дотримання всіма суб'єктами господарювання проектних вимог та вимог державних стандартів щодо недопущення марнотратних втрат енергії; забезпечення відповідності розрахункових підключених навантажень наявним енергетичним потужностям; підвищення відповідальності за перевитрати енергоресурсів; популяризація державної політики з енергозбереження.

За рахунок реалізації вказаних заходів планується досягти рівня зниження енергоспоживання на 15-18% від їх загального обсягу.

Програма передбачає впровадження високоефективних технічних заходів та заходів міжгалузевого енергозбереження, що потребують значних обсягів фінансування та мають великий термін окупності. Роботи по виконанню цього етапу передбачають:

 • реконструкцію на підприємствах, в установах, організаціях енергообладнання, енергоустановок та агрегатів;

 • заміну енерговитратного устаткування на більш енергоефективне;

 • впровадження енергоустановок, що будуть функціонувати з
  використанням вторинних ресурсів.

Впровадження заходів з енергозбереження повинно стати невід'ємною складовою частиною програм розвитку підприємств, установ, організацій усіх галузей господарства. При цьому роль державного регулювання поступово повинна обмежитися лише контролем за додержанням підприємствами, установами, організаціями встановлених нормативів енергоспоживання.

Для цього на підприємствах в установах, організаціях щорічно повинні визначатися заходи підвищення енергетичної ефективності, головним результатом яких має бути зниження енерговитрат не менше як на 5 % за рік.


^ Структура використання паливно-енергетичних ресурсів

В умовах сучасного стану економіки найважливішим постає питання ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

За останні роки стан справ щодо енергозабезпечення погіршується, особливо в осінньо-зимовий період, що призводить до негативних соціальних наслідків, погіршення економічного стану.

Спроби вирішення цієї проблеми обмежуються екстенсивними заходами щодо пошуку додаткових обсягів палива та генерацією додаткової електроенергії. В той же час належний контроль самого енерговикористання відсутній.

В цих умовах практично єдиним реальним кроком вирішення проблеми достатнього енергозабезпечення в районі є зниження енергоспоживання за рахунок раціонального використання наявних ресурсів.

Вирішення проблеми енергозбереження, поряд з підвищенням енергоефективності, дозволить:

 • зменшити долю витрат та вартість енергоресурсів в структурі собівартості продукції, що виробляється, підвищити її конкурентноспороможність та доступність для всіх верств
  населення;

 • зменшити енерговитрати в комунально-побутовій сфері, що дозволить
  знизити навантаження на місцеві бюджети.


^ Втрати енергоресурсів

За останні роки в районі зафіксовано зростання втрат електроенергії в системах енергопостачання.

Найбільші обсяги втрат (до 30%) припадають на зимовий, найбільш енергодефіцитний, період.

Сьогодні завантаженість мереж 0,4 кВ (які є джерелом максимальних втрат, а це, переважно, споживання ком.побутом, населенням та інші) фактично не змінилися. Обсяги фактичних втрат також можна вважати не змінними. В середньому (з урахуванням зниження обсягів загального енергоспоживання) оцінити їх на рівні 5-8%. В свою чергу обсяги нормативних технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачальника встановлені на рівні 15% при фактичному їх значенні близько 34%.

Зниження втрат досягається проведенням паспортизації і фазування приладів обліку у фізичних та юридичних осіб, виконання заміни приладів обліку і трансформаторів струму на відповідні до державного стандарту та відповідності фактичному навантаженню, виніс приладів обліку на фасад будівлі, встановлення приладів захисту (ПЗ-2), проведення рейдів по виявленню порушників Правил користування електроенергії.

Нормативні втрати на водопостачання складають 29%. Це високий показник і впровадження енергозберігаючих технологій в цю галузь вкрай необхідне, тому що водопровідно-каналізаційне підприємство є одним з найбільш вагомих споживачів електроенергії.


^ Загальна концепція економічно-правової платформи комплексної програми енергозбереження

Базовими питаннями енергетичної політики слід визнати розробку та впровадження принципово нових заходів, що здатні змінити ставлення споживачів як до використання енергоносіїв, так і до розрахунків за них.

Для виконання цього завдання Програмою передбачено впровадження економіко-правових механізмів, що здатні забезпечити розрахунки і сприяти зниженню енергоспоживання до рівня необхідної достатності. Для побутового споживача цей рівень повинен визначатися його фінансовими можливостями, а для суб'єкта господарювання - питомими нормами енерговитрат.

Зазначений принцип є базовим принципом цієї Програми.

Особливістю заходів, передбачених Програмою, є те, що запропоновані шляхи вирішення енергетичних проблем носять соціальне спрямування і не суперечать інтересам громадян України.

Аналіз сучасної структури електроспоживання з урахуванням доцільності і пріоритету витрат дозволяє прогнозувати:

1.Найбільший економічний ефект при мінімальних витратах можна отримати за рахунок створення умов для свідомого заощадження енергоресурсів населенням. Головним наслідком таких заходів є підвищення рівня розрахунків і зниження витрат населення на енергоносії за рахунок зменшення обсягів їх споживання.

2.Значний економічний ефект може бути отриманий за рахунок зменшення обсягів непродуктивних втрат електроенергії.

3.Досить значний ефект можна отримати за рахунок впровадження заощаджувальних заходів у соціальній сфері та в сільському господарстві, але потрібно врахувати, що отримання більш-менш значного економічного ефекту від їх впровадження в цих галузях потребує значних капітальних вкладень.

Таким чином, пріоритетом реалізації Програми є впровадження нових економічних і цінових механізмів, перш за все у взаємовідносинах постачальників енергоресурсів з населенням та іншими споживачами.


^ Програма першочергових та перспективних заходів з енергозбереження


Найбільші обсяги паливно-енергетичних ресурсів можна отримати шляхом вдосконалення використання ПЕР в побутовому секторі.

Зважаючи на обмеженість коштів на виробництві, доцільно перш за все впроваджувати найменш витратні та найбільші за обсягами досягнутої економії ПЕР заходи.


^ Заходи з енергозбереження у виробничому секторі

Пріоритетними, першочерговими організаційно-технічними заходами у виробничому секторі слід вважати:

 • розробку та постійне ведення енергетичних паспортів усіма господарчими споживачами паливно-енергетичних ресурсів;

 • безумовне виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1997 року № 786 щодо встановлення та контролю за додержанням прогресивних норм витрат енергоресурсів для енергоємного обладнання та котелень;

 • створення індивідуальних програм енергозбереження підприємств, установ і організацій та механізмів їх супроводження;

 • підвищення вимог до раціонального споживання енергоносіїв на всіх ланках виробництва. Впровадження на підприємствах, в організаціях та установах систем матеріального заохочення щодо раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

 • розробку механізму фінансування програми енергозбереження на підприємстві, в установі, організації за рахунок самофінансування шляхом створення цільових фондів енергозбереження;

 • встановлення жорсткого контролю за цільовим використанням коштів фонду як з боку самого підприємства, так і з боку уповноважених на це державних установ;

 • встановлення персональної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів;

 • підвищення контролю за використанням обладнання, щодо зменшення часу холостих простоїв;

 • зниження рівня споживання реактивної потужності за рахунок встановлення компенсаційних засобів;

 • контроль за витратами електричної енергії на освітлення, впровадження економічних освітлювальних джерел;

 • широке застосування попередньо ізольованих металевих та пластмасових труб;

 • зниження втрат палива та теплової енергії за рахунок покращення герметизації термічного обладнання;

 • своєчасного ремонту теплоізоляції із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів;

 • впровадження сучасних систем управління температурними режимами;

 • заміну металевих труб на пластмасові у системах водо-, тепло- та газо забезпечення;

 • контроль якості вугілля.


Заходи з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві

Демократизація суспільства і лібералізація економіки обумовили значне зростання недержавних установ комунально-житлового призначення -приватних торговельних установ та установ громадського харчування, медичних, освітніх та інших закладів. Поряд з цим кризовий стан економіки,

різке зниження платоспроможності населення обумовили необхідність значної державної підтримки населення у сплаті комунальних послуг.

У перспективі роль держави у цьому секторі економіки значно знизиться і головним її завданням буде створення умов, при яких громадяни країни зможуть самі купувати житло і сплачувати комунальні послуги, користуватися приватними, платними медичними, освітніми та іншими установами соціально-побутової сфери.

Житлово-комунальне господарство за обсягами споживання енергоносіїв займає 3 місце в Україні і щорічно споживає біля 10 млрд.кВт.год електроенергії та майже 8 млрд. м куб. газу.

Але ефективність використання енергоносіїв невисока, що обумовлене рядом факторів.

Штучне зниження тарифів на електроенергію для населення та застосування державних дотацій для підприємств не стимулює ні виробників, ні споживачів послуг до економічного та раціонального витрачання електроенергії, води і теплової енергії. Значне перевищення тарифів на воду та тепло для промислових підприємств, порівняно з тарифами для населення, не дає позитивних результатів. Всі ці втрати входять до собівартості виробленої продукції, що призводить до різкого зростання її ціни. Фактичне споживання води і теплової енергії значно перевищує санітарно-гігієнічні норми забезпечення комфортних умов.

Введено в дію очисних споруд «Біоплато» у 2010 році в смт. Близнюки дозволить зекономити 49,6 тис. кВт/год електроенергії.
^

Заходи з енергозбереження в сільському господарстві


Незважаючи на скорочення обсягів випуску продукції АПК, практично незмінними залишаються витрати енергії та палива на загальні потреби підприємств (опалення, освітлення, виробничі та технологічні процеси). В зв"язку з цим актуальними на сьогодні є пошуки і виявлення реальних технологічних можливостей більш раціонального використання ресурсів традиційної енергетики, а також застосування нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії.

Зосереджуючи увагу на підвищенні показників ефективності використання енергетичних і кормових ресурсів в АПК, доцільно передбачити насамперед удосконалення структури посівних площ і розвиток нових напрямків господарювання, орієнтованих на енерго- та ресурсозберігаючі технології впровадження сучасних технологічних засобів для їх реалізації; більш широке використання нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії при одночасному підвищенні врожайності сільськогосподарських культур. Оптимізувати посівні площі багаторічних трав. Удосконалювати селекційну роботу по виведенню продуктивних і адаптованих до місцевих умов порід худоби і птиці.

Таким чином, застосування енерго- і ресурсозберігаючих технологій в АПК з використанням нетрадиційних та поновлювальних джерел живлення в комплексі з традиційною енергетикою дозволить більш раціонально використовувати енергетичні, кормові, сировинні, фінансові, інвестиційні, людські ресурси, а також зменшити негативний вплив виробничих процесів на довкілля.

^ Заходи з енергозбереження у бюджетній сфері

Для бюджетних установ та організацій до енергозберігаючих належать заходи спрямовані на скорочення енергоспоживання, а саме:

 • регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії;

 • модернізація огороджувальних конструкцій, вікон і дверей.

При розробці установами (організаціями) норм споживання теплової та електричної енергії повинен застосовуватися розрахунково-аналітичний метод, який передбачає визначення питомих норм споживання теплової та електричної енергії шляхом обчислення їх споживання за статтями витрат на основі прогресивних показників використання, а також шляхом здійснення запланованих заходів економії.

Основними вихідними даними для визначення питомих норм споживання теплової та електричної енергії має бути:

 • первинна технологічна документація (проекти споруд та інструкції)

 • паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання;

 • дані про планові та фактичні питомі норми споживання теплової і електричної енергії за минулі періоди;

 • план організаційно-технічних заходів установи (організації) з економії теплової та електричної енергії (визначені питомі норми споживання теплової та електричної енергії не повинні перевищувати норми, встановлені "Міжгалузевими нормами споживання...").

Нормування споживання електричної та теплової енергії має виконуватися за такими напрямкам:

 • нормування споживання теплоти на опалення;

 • нормування споживання теплоти на господарсько-побутові потреби;

 • нормування споживання теплоти на потреби технологічного обладнання, лабораторні пристрої, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг тощо;

 • нормування споживання електричної енергії на освітлення;

 • нормування споживання електричної енергії на господарсько-побутові потреби;

 • нормування споживання електричної енергії на потреби технологічного обладнання, лабораторні пристрої, виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг тощо.

Відповідно до Указу Президента від 16.06.1999 р. № 662 "Про заходи скорочення енергозбереження бюджетними організаціями та казенними підприємствами" та постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.1999р. № 2183 "Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами" вищевказані норми є вихідними даними для обґрунтування базових показників в електро- та теплопостачанні.

Обстеження споживання електричної енергії цими закладами має проводитись у таких напрямках:

 • обстеження системи обліку електроенергії в закладі, за наявності суборендарів (орендарів), вилучення спожитої ними електроенергії із загальних обсягів споживання та надалі організація для них окремого обліку;

 • вивчення характерних сезонних, добових (робочий, вихідний, канікулярний день) та річних графіків електроспоживання.


^ Створення програм з енергозбереження суб'єктами господарчої діяльності

Однією з головних вимог Програми є створення індивідуальних програм енергозбереження суб'єктами господарської діяльності, в установах, організаціях, підприємствах.

Програма енергозбереження підприємства, установи, організації є документом нормативної дії, за створення і впровадження якої відповідає безпосередньо керівник підприємства.

Орієнтовна структури програми передбачає:

1.Вступ (характеристика підприємства, установи, організації, їх економічні показники за три попередні роки на момент створення програми, плани подальшого розвитку).

2. Характеристика енергоспоживання по видах енергоносіїв та енергоефективності підприємства, установи, організації за три попередні роки на момент створення програми (динаміка енергоспоживання, динаміка питомих витрат енергоносіїв на одиницю продукції, енергетичний баланс підприємства, втрати енергоносіїв).

3.Характеристика енергоспоживання по окремих енергоємних ланках виробництва (застосоване обладнання, час його служби та ремонтів, характеристика енергоспоживання та енергоефективності, фактичні енерговитрати тощо, у вигляді таблиці по окремих ланках виробництва).

4.Перелік першочергових та перспективних заходів з енергозбереження (організаційно-технічні заходи, створення карт енергоспоживання, терміни ремонтів та впровадження енергозберігаючого обладнання (електроприводів, устаткування компенсації споживаємої потужності.

5. Створення організаційного механізму супроводження програми енергозбереження підприємства (визначення відповідальних осіб – енергоменеджерів, створення фонду енергозбереження, визначення часу проведення енергоаудиту, створення системи заохочень та покарань за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів тощо).

6. Висновки (запланований обсяг економії енергоресурсів від впровадження першочергових заходів, обумовлених програмою енергозбереження підприємства , установи, організації та перспективні заходи по роках).

Першим кроком на шляху створення програми енергозбереження є створення паспорту підприємства, який узагальнює енергоозброєність, витрати енергоресурсів та енергоефективність підприємства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №786 “Про порядок нормування питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві” підприємство повинно мати належним чином обґрунтовані норми витрат енергоресурсів, відповідно до яких буде здійснюватись планування енерговитрат. Належна реалізація цього положення, в першу чергу, дозволить господарствам виявити резерви економії енергоресурсів, відповідно до яких повинна будуватись програма енергозбереження.

В залежності від фінансової можливості підприємства, Програма повинна визначити терміни та етапи впровадження конкретних заходів з енергозбереження, очікуваний ефект, необхідні обсяги і джерела фінансування та відповідальних за їх впровадження.

Фінансування заходів ПрограмиФінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та районного бюджетів, бюджетів селищної та сільських рад, власних коштів підприємств, установ, організацій, а також джерел, не заборонених законодавством.

Система фінансового забезпечення повинна створити стабільні умови для впровадження передбачених заходів та ефективного використання енергоносіїв.


Заступник голови районної ради Б. Мухін

Похожие:

Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconПрограма енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010 2015 роки
Львівщини на 2010 – 2015 роки є результатом спільної праці робочої групи, створеної відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconПрограма зайнятості населення Драбівського району на 2012-2014 роки І. Загальні положення
Районна програма за­йнятості населення на 2012-2014 роки (далі програма) розроблена відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconПоложення Закону України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки», та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
Національна стратегія децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Україні на 2010-2013 роки
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconДодаток до рішення районної ради від 26 грудня 2007 року програма
Програма енергозбереження у Бахмацькому районі на 2007 – 2010 роки (далі Програма) розроблена на виконання Закону України “Про Загальнодержавну...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconПро затвердження Державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову економічну програму модернізації комунальної теплоенергетики на 2010—2014 роки (далі — Програма), що...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconПро затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки (далі – Програма),...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconПоложення про Програму підтримки музейних працівників України на 2010-2011 роки
Програма підтримки музейних працівників України на 2010 – 2011 рр. (далі – Програма) заснована Міжнародним благодійним фондом «Україна...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconРішення 15 листопада 2012 року 14 сесія 6 скликання Про внесення змін до рішення 22 сесії районної ради 5 скликання від 12. 05. 2010 року «Про Єдину комплексну правоохоронну Програму Тульчинського району на 2010-2014 роки»
Внести зміни до рішення 22 сесії районної ради 5 скликання від 12. 05. 2010 року №491 «Про Єдину комплексну правоохоронну програму...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconДодаток до рішення третьої сесії Комсомольської міської ради шостого скликання від 22. 12. 2010 р. Міська Комплексна програма
Програма боротьби зі злочинністю та правопорушеннями на 2006-2010 роки. Виконання передбачених цією програмою заходів дозволило в...
Комплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна iconКомплексна програма підтримки малого підприємництва
Комплексна програма підтримки малого підприємництва у Ружинському районі на 2011-2012 роки (далі Програма) розроблена на виконання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов