Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) icon

Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада)НазваниеПоложення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада)
Дата конвертации04.05.2013
Размер109.93 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Громадської ради

01.02.2011 № 1-3


РЕГЛАМЕНТ

громадської ради

при Великомихайлівській районній державній адміністрації


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей регламент громадської ради при районній державній адміністрації (далі – регламент) підготовлено відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та Положення про громадську раду при районній державній адміністрації.

1.2. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі – громадська рада).


1.3. Затвердження персонального складу громадської ради та Положення про неї належить до виключних повноважень голови районної державної адміністрації.

^ РОЗДІЛ ІІ. ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

2.1. Членом громадської ради може бути лише громадянин України, який представляє інститут громадянського суспільства, який досяг 18 років.

2.2. Членом громадської ради не може бути посадова або службова особа органів виконавчої влади.

2.3. Члени громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання громадської ради, вносити свої пропозиції;

- брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях громадської ради;

- інформувати громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

- бути членом постійних комісії, експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з

питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради.

2.4. Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях громадської ради.

2.5. У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради, член громадської ради може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу

засідання.

2.6. Делегування повноважень вирішального голосу члена громадської ради іншим її членам не допускається.

2.7. Члени громадської ради не можуть виступати від імені ради, не отримавши на це відповідних повноважень.

2.8. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- подання членом громадської ради відповідної заяви;

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше трьох разів);

- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.

2.9. У разі припинення членства у громадській раді одного з обраних представників інститутів громадянського суспільства, за рішенням ради реалізується один із двох варіантів:

1) членом ради стає наступний за списком кандидат згідно з протоколом голосування на установчих зборах;

2) інституту громадянського суспільства, який представляв член громадської ради, що вибув, надається право висунути до складу ради свого іншого представника з наступним затвердженням його кандидатури на чергових загальних зборах.

^ РОЗДІЛ ІІІ. КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Найвищими керівним органом громадської ради є її засідання.

Керівними особами громадської ради є її голова та його заступник.

3.2. У разі вибуття голови громадської ради його обов’язки виконує заступник голови Ради.


^ РОЗДІЛ ІV. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

4.1. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.

4.2. Формування планів роботи громадської ради здійснюється головою громадської ради спільно із секретарем громадської ради за пропозиціями членів громадської ради.

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні районною державною адміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.


4.3. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

  • чергові засідання громадської ради,

  • проведення громадської експертизи діяльності районної державної адміністрації,

  • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових

актів,

  • заходи в межах проведення районною державною адміністрацією консультацій з

громадськістю,

  • забезпечення інформування районної державної адміністрації, громадськості про

діяльність громадської ради,

  • інші заходи в межах повноважень громадської ради.

4.4. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

4.5. Члени громадської ради та постійні комісії громадської ради (у разі їх створення) подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

4.6. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб - сайті районної державної адміністрації.


^ РОЗДІЛ V. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

5.2. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності заступником голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником районної державної адміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб - сайті районної державної адміністрації.

5.3. Рішення на засіданні громадської ради приймаються відкритим голосуванням більшістю від присутніх членів громадської ради. У виняткових випадках, рішення можуть прийматися таємним голосуванням. Процедура таємного голосування визначається членами громадської ради на її засіданні.

5.4. Прийняті рішення на засіданні громадської ради є обов’язковими для виконання всіма членами громадської ради.

5.5. Засідання громадської ради:

1) затверджує регламент громадської ради, вносить зміни до нього

2) затверджує план роботи громадської роботи на рік, у разі потреби – на інші

терміни, вносить зміни до нього;

3) затверджує пропозиції щодо консультацій районної державної адміністрації з громадськістю на наступний рік;

4) обирає голову громадської ради та його заступника, а також припиняє їх повноваження;

5) створює та ліквідовує комісії громадської ради, затверджує голів та припиняє їх повноваження;

6) заслуховує звіт голови громадської ради та оцінює його роботу, за наслідками якого може висловити недовіру голові громадської ради;

7) заслуховує звіти голів всіх комісій та оцінює їх роботу (за наявності);

8) приймає заяви, звернення, резолюції;

9) скасовує рішення голови громадської ради чи його заступника;

10) припиняє членство в громадській раді у випадках, визначених у цьому регламенті.

5.6. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів громадської ради.

5.7. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

5.8. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів. Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

5.9. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради.

5.10. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу,

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

5.11. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням його заступник.

5.12. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить близько однієї години без перерви.

5.13. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

5.14. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

^ РОЗДІЛ VI. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Голова громадської ради обирається членами громадської ради на два роки.

6.2. Голова громадської ради:

1) організовує діяльність громадської ради;

2) скликає та організовує підготовку засідання громадської ради;

3) підписує документи від імені громадської ради;

4) представляє раду у взаємовідносинах з районною державною адміністрацією, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, ЗМІ.

6.3. Голові громадської ради може бути висловлена недовіра, рішення щодо якої повинні підтримати 1/3 присутніх на засіданні членів громадської ради. У разі висловлення недовіри голові громадської ради має бути порушене питання про переобрання голови.

6.4. У разі невиконання вимог положення, цього регламенту за ініціативою 1/3 членів громадської ради може бути порушено питання про переобрання голови громадської ради. Така письмова вимога має бути звернена до засідання громадської ради.

6.5. Письмова вимога про переобрання голови громадської ради оголошується одним із підписантів на засіданні громадської ради. Подальша процедура переобрання визначається членами громадської ради на засіданні.

6.6. Голова громадської ради має заступника, який обирається із числа членів громадської ради за його поданням у термін на два роки.

6.7. Заступник голови громадської ради виконує свої обов’язки згідно розподілу повноважень між головою та заступником голови громадської ради. Заступник голови також виконує доручення голови громадської ради.

^ РОЗДІЛ VІІ.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ З РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

7.1. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії районної державної адміністрації.

7.2. Громадська рада щороку готує та подає районній державній адміністрації

пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

7.3. Громадська рада може подати районній державній адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення засідання громадської ради.

7.4. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує районну державну адміністрацію про ухваленні громадською радою рішення.

^ РОЗДІЛ VІІІ. ДІЛОВОДСТВО

8.1.Всі засідання громадської ради обов’язково протоколюються. Всі документи щодо підготовки та оформлення зберігаються відповідно у секретаря комісії, секретаріаті громадської ради.

8.2. Листи від імені громадської ради має право підписувати виключно голова громадської ради.

8.3. На вихідні листи обов’язково зазначаються номер та дата, прізвище виконавця листа з телефоном.

^ РОЗДІЛ ІX. ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

9.1. На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в обов’язковому порядку розміщується Положення про громадську раду, Регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, керівний склад громадської ради.

9.2. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

9.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб - сайті районної державної адміністрації здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.


РОЗДІЛ Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до цього регламенту можуть вноситися тільки на засіданні громадської ради. Таке рішення мають підтримати не менше 1/3 присутніх на засіданні членів громадської ради.

____________________________________________________________Похожие:

Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПротокол від «17»квітня 2013р. №1 Голова Громадської ради при Романівській районній державній адміністрації /М.І. Винник
Громадська рада при Романівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) у своїй діяльності керується Конституцією...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПротокол від 20 р. №
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Київській міській державній адміністрації...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПоложення про громадську раду при Романівській районній державній адміністрації Розділ І. Загальні положення
Громадська рада при Романівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПоложення про Громадську раду при Мостиській районній державній адміністрації
Рішенням зборів Громадської ради при Мостиській районній державній адміністрації
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconДодаток 2 Регламен т громадської ради при Луганській облдержадміністрації
Регламент громадської ради при облдержадміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПоложення про громадську раду при Вінницькій обласній державній адміністрації Розділ I. Загальні положення
Громадська рада при рада при Вінницькій обласній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПротокол від 13. 01. 2011 №1
Регламент громадської ради при Вінницькій облдержадміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconРегламент громадської ради при Загальні положення Регламент громадської ради при назва органу
Регламент громадської ради при (назва органу виконавчої влади) (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПоложення про громадську раду при Волинській обласній державній адміністрації (далі Положення) Розділ I загальні положення
Громадська рада при Волинській обласній державній адміністрації (далі Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим...
Положення про громадську раду при районній державній адміністрації. Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Великомихайлівській районній державній адміністрації (далі громадська рада) iconПротокол №1 від 07. 02. 11
Регламент Громадської ради при Чугуївській райдержадміністрації (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов