Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі icon

Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школіНазваниеПротокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі
Дата конвертации11.09.2013
Размер223.43 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


 Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради  

Середня загальноосвітня школа № 9 з вивченням інформатики в 1-11 класах


Затверджено радою закладу

протокол № 1 від 13 вересня 2012 року

 ПРОГРАМА

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

 

 

            1. Вступ

Програма впровадження профільного навчання  розроблена на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту“, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі. Дана Програма дозволить створити сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів; створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

^ Головна мета: сформувати організаційно – функціональну систему інтелектуальної творчої діяльності вчителів і учнів в умовах профільного навчання,  забезпечити можливості для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки.

Профільне навчання спрямоване на формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Визначені умови ефективності процесу розбудови старшої школи на засадах профільності передбачають:

1. Створення профільних класів відповідно до освітньої кон’юнктури та кон’юнктури ринку праці в Дніпропетровській області.

2. Використання оптимальних форм організації профільного навчання в школі.

3. Психолого-педагогічний супровід допрофільного і профільного навчання учнів.

4. Системне формування кадрових, навчально-методичних, інформаційно-комунікаційних, матеріально-технічних і організаційно – фінансових ресурсів.

5. Створення системи моніторингу якості профільного навчання.

Важливою передумовою розвитку профільної школи є якісна організація допрофільної освіти. Допомогти дитині з оптимальним вибором профілю потрібно на етапі допрофільного навчання. Передусім це профдіагностика, увага до учня. Чим більше учні будуть випробовувати себе на стадії допрофільного навчання, тим краще вони зможуть орієнтуватись в подальшому. Тому гостро стоїть проблема допрофільного навчання.

Впровадження профільної освіти викликає ряд проблем характерних не тільки для Дніпропетровської області, а і для інших регіонів України. Зокрема, ретельний аналіз регіонального ринку праці висвітлив невідповідність його потреб профілям, які найбільш поширені в ЗНЗ, тобто, йдеться про деяке протиріччя між потребами ринку праці та професійним самовизначенням учнів. Наприклад, сьогодні регіональний ринок праці Дніпропетровської області перенасичений юристами, економістами, бухгалтерами та спеціалістами інших споріднених спеціальностей, а ось фахівців так званих “робітничих” професій не вистачає. У результаті поширюється ситуація, коли випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів не можуть працевлаштуватися за обраною спеціальністю, а керівники підприємств не можуть забезпечити свої кадрові потреби (інженери, технологи , спеціалісти з ІКТ і т.ін

Успішне розв’язання завдань створення профільної старшої школи виявляється можливим лише за умови визначення оптимальних форм організації профільного навчання в  школі. Найбільш розповсюдженою формою є профільні класи.

Невід’ємним аспектом успішного впровадження допрофільного і профільного навчання є психолого-педагогічний супровід. В школі працює психолог, який здійснює соціально-психологічний супровід запровадження профільного навчання.

Створення психологічного супроводження навчального процесу в 8-9, 10-11 класах здійснюється з метою своєчасної оцінки комплексу індивідуальних особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного навчання за певним профілем, попередження дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів,  пов”язаних із спілкуваням в новому колективі. Такий підхід дозволяє прогнозувати, коригувати подальшу діяльність школи в цьому напрямку. При цьому обов’язково враховується побажання учнів та їх батьків.

Модернізується система підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів школи, спрямована на забезпечення готовності у чителів до роботи в профільній школі.

В школі ведеться цілеспрямована робота з підвищення кваліфікації вчителів, які працюють у профільній старшій школі за напрямами базових дисциплін. Більше уваги приділено навчальним заняттям, що сприяють підвищенню ефективності роботи в профільних класах, передбачено формування навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації профільного навчання, застосування електронних засобів навчального призначення на уроках.

           ^ Завданнями Програми є:

 1. Удосконалення системи допрофільної підготовки та профільної підготовки профільних класів, забезпечення наступно-перспективних зв”язків між загальною середньою, професійною та вищою освітою відповідно до обраного профілю.

 2. Створення системи інформаційно-методичного забезпечення з питань розвитку профільної освіти.

 3. Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів до роботи в профільній школі.

 4. Розв’язання на бюджетних питань за рахунок місцевого бюджету та добровольних внесків з боку батьків щодо організації роботи старшої профільної школи.

 5. Продовження роботи щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного  забезпечення профільного навчання старшокласників та інших учнів школи

 Мета Програми:

 1. Забезпечення можливостей для рівного доступу до здобуття: загальноосвітньої профільної та початкової до профільної підготовки, безперервної освіти впродовж усього життя;

 2. Виховання особистості здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства;

 3. Набуття навичок самостійної науково-практичної дослідницько-пошукової діяльності:

 4. Розвиток інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей учнів;

 5. Формування в дітей прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Принципи Програми:

 1. Фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);

 2. Варіативності й альтернативності (освітніх програм, технологій навчання і навчально-методичного забезпечення);

 3. Наступності та безперервності (між допрофільною підготовкою, профільним навчанням, професійною підготовкою);

 4. Гнучкості (змісту й форм організації профільного навчання, забезпечення можливих змін профілю);

 5. Діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей учнів для їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).


Очікуванні результати виконання.

 1. Виконання програми дасть можливість:

 2. Впровадити допрофільну та профільну підготовку учнів;

 3. Забезпечити використання типових навчальних класів і програм;

 4. Створити умови для розвитку мережі класів з поглибленим вивчення предметів, курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, гуртків;

 5. Забезпечити використання ефективних форм організації профільного навчання;

 6. Впроваджувати сучасні педагогічні технології профілізації старшої школи;

 7. Налагодити систему управління процесом профілізації;

 8. Розвивати забезпечення школи науково-методичними матеріалами, комп”ютерною технікою;

 9. Зміцнювати матеріально-технічну базу школи.
 1. Напрямки роботиЗміст заходів

Термін

Відповідальний
 І. Організаційні заходи
1

Вивчати та систематизувати нормативно-правову базу щодо впровадження профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
2

Проводити аналіз кадрового, матеріально-технічного забезпечення, соціального замовлення суспільства, інноваційної діяльності, результативності роботи

Постійно

Адміністрація школи
3

Готувати відповідні накази   щодо організації допрофільного та профільного навчання, проведення експериментальної роботи впровадження варіативних форм профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
4

Проводити педагогічниі ради, наради та практичні семінари з проблем впровадження профільного навчання, “круглі столи” за участі батьків, представників установ та організацій.

Постійно

Адміністрація школи
5

Проводити методичні наради, консультації щодо організації допрофільного та профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
6

Проводити моніторинг та коригування  процесу впровадження профільного навчання учнів 10-11 класів

Постійно

Адміністрація школи
7

Створити систему методичної роботи в школі

Постійно

Адміністрація школи
ІІ. Психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та     профільного навчання
1

Створити умови для врахування та розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки

Постійно

Адміністрація школи, вчителі-предметники, класні керівники, практичний психолог
2

Формувати соціальну, комунікативну, інформаційну компетенцію учнів на допрофільному рівні, спрямовувати підлітків до майбутньої професійної діяльності

Постійно

Вчителі-предметники, класні керівники, практичний психолог
3

Забезпечувати педагогічних працівників відповідною інформаційно-методичною літературою, іншими довідково-інформаційними матеріалами щодо психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи, психолог
4

Проводити профорієнтаційну та просвітницьку роботу в допрофільних та профільних класах

Постійно

Вчителі-предметники, класні керівники, практичний психолог
5

Здійснювати психодіагностичну роботу щодо виявлення професійних нахилів, здібностей та інтересів учнівської молоді

Постійно

Практичний психолог
6

За результатами психодіагностичних досліджень допрофільного та профільного навчання аналізувати та надавати рекомендації учнівській молоді, педпрацівникам, батькам.

Постійно

Практичний психолог
7

Здійснювати постійний аналіз виконання рекомендацій

Постійно

Практичний психолог
8

Здійснювати допрофільну підготовку учнів 8-9 класів.

Постійно

Класні керівники, вчителі -предметники Практичний психолог
9

Впроваджувати тренінгові програми

Постійно

Практичні психологи
ІІІ. Профорієнтаційна робота
1

Проведення семінарів, методичних нарад, тренінгів з питань профорієнтаційної роботи

Постійно

Адміністрація школи, психолог
2

Забезпечувати педагогічних працівників відповідною інформаційною, методичною літературою, буклетами, відеоматеріалами з питань організації профорієнтаційної роботи у навчальних закладах

Постійно

Адміністрація школи, психолог
3

Надавати консультативно-методичну роботу вчителям, класним керівникам практичним психологом з питань організації профорієнтаційноїї роботи.

Постійно

Адміністрація школи, психолог
4

Здійснювати просвітницьку, консультативну роботу щодо профорієнтації учнівської молоді

Постійно

Адміністрація школи, психолог
5

Організовувати зустрічі з представниками установ, підприємств та організацій з метою просвітницької, консультативної та  пропагандистської діяльності в межах профорієнтаційної роботи

Постійно

Адміністрація школи, психолог
6

Проводити індивідуальні консультації з учнями та батьками щодо майбутнього вибору професії з урахуванням здібностей, нахилів та інтересів дитини.

Постійно

Учителі, класні керівники
7

Оновлювати профорієнтаційні куточки

Постійно

Учителі, класні керівники
ІV. Міжгалузева співпраця
1

Визначити шляхи інтеграції профільного та професійного навчання, організації спільної роботи ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації та ЗНЗ в аспекті впровадження профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
2

Співпрацювати з місцевими  організаціями та підприємствами щодо профорієнтаційної роботи, міжрайонним Центром зайнятості населення з метою вивчення потреб та перспектив ринку праці

Постійно

Адміністрація школи
V Інформаційно-методичне забезпечення
1

 Аналізувати інваріантну та варіативну складові робочого навчального плану школи (курси за вибором, факультативи тощо)

Постійно

Адміністрація школи
2

Поповнювати банк даних навчальних програм, підручників для профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
3

Створити банк даних програм факультативів та курсів за вибором.

Постійно

Адміністрація школи
4

Ініціювати розробку, затвердження та апробацію авторських програм для предметів профільних класів

Постійно

Учителі школи
5

Введення до робочих навчальних планів школи елективних курсів профільного спрямування, впровадженню профільних предметів та спецкурсів

Постійно

Адміністрація школи
6

Аналізувати стан роботи з обдарованою учнівською молоддю (конкурс-захист  МАН, предметні олімпіади тощо)

Постійно

Адміністрація школи
7

Вивчити та привести у відповідність до потреб реалізації профільного навчання наявне програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу (програми, підручники, методична література, довідники, посібники, методичні рекомендації тощо)

Постійно

Адміністрація школи
8

Розробити навчально-методичні рекомендації та посібники для вчителів щодо впровадження та ведення профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
^ VІ. Експериментальна робота щодо впровадження варіативних форм       профільного навчання
1

Досліджувати та аналізувати стан проблеми в теорії і практиці щодо впровадження варіативних форм профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
2

Аналізувати результати профільного навчання в школі та його вплив на вибір майбутньої професії

Постійно

Адміністрація школи
3

Здійснювати роботу по обладнанню навчальних кабінетів, комп’ютерної техніки з урахуванням обраних профіля навчання

Постійно

Адміністрація школи
4

Здійснювати необхідну корекційну роботу, упорядкування та опис результатів експериментальної роботи

Постійно

Адміністрація школи
^ VІІ. Інноваційні методи забезпечення профільного навчання
1

Запроваджувати в практику роботи  використання інформаційно-комунікаційних технологій тощо

Постійно

Учителі школи
2

Впроваджувати моніторингові дослідження щодо виявлення факторів впливу на вибір учнями майбутньої професії

Постійно

Психолог школи
3

Впроваджувати в практику освітнього процесу принципи особистісно орієнтованого навчання

Постійно

Учителі школи
4

Вивчати прогресивний педагогічний досвід роботи щодо впровадження профільного навчання та допрофільної підготовки

Постійно

Адміністрація школи
5

Впроваджувати сучасні форми методичної роботи з педагогічними працівниками з питань профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
6

Узагальнювати та поширювати досвід роботи вчителів, що викладають у профільних класах

Постійно

Адміністрація школи
^ VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення
1

Використовувати комп’ютерну техніку в методичному супроводі роботи школи

Постійно

Адміністрація школи
2

Використовувати інформаційно-комунікаційні та Інтернет-технології у роботі з учнями,

Постійно

Адміністрація школи
3

Забезпечувати підручниками, навчальними посібниками, допоміжною літературою, програмним забезпеченням вчителів і учнів відповідно до профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
4

Здійснювати підписку фахових журналів для викладання предметів допрофільного та профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи
5

Поповнювати навчальні кабінети навчально-технічним обладнанням

Постійно

Адміністрація школи
ІХ. Робота з батьками та громадськістю
1

Впроваджувати нові форми роботи з батьківською громадськістю щодо профільного навчання учнів

Постійно

Адміністрація школи
2

Забезпечувати добровільність учнів у виборі профільного навчання за результатами профдіагностики, розвивати психологічну службу для консультування школярів у виборі професії

Постійно

Адміністрація школи
3

Оформити інформаційні куточки щодо профільного навчання иа профорієнтації, висвітлювати на сайті відповідні проблеми, шляхи їх вирішення

Постійно

Адміністрація школи
^ Х. Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів
1

Аналізувати потребу у кадровому забезпеченні школи щодо профільного навчання, плануванні та організації навчання педагогів, семінари, наради, методичні об”єднання тощо

Постійно

Адміністрація школи
2

Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників основної та старшої школи з орієнтацією на психолого-педагогічне забезпечення допрофільного та профільного навчання (курсова перепідготовка, участь у роботі спецкурсів) та професійної компетенції шляхом  самоосвіти

Постійно

Адміністрація школи

Похожие:

Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconРішення колегії міністерства освіти І науки україни " 24 " квітня 2008р. Протокол №4 / 11 2 Про схвалення галузевої Програми впровадження профільного навчання
Схвалити галузеву Програму впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки, що додається
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconПро затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі
Апн україни (протокол №6 від 05. 06. 2003 р.) І затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України №10/2-2 від 25....
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconПро затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі
Апн україни (протокол №6 від 05. 06. 2003 р.) І затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України №10/2-2 від 25....
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconМетодичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Концепції профільного навчання
Відповідно до Концепції профільного навчання (v10 1290-03) допрофільна підготовка здійснюється у 8 9 класах з метою професійної орієнтації...
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconПро затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000
Апн україни (протокол №6 від 05. 06. 2003 р.) І затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України №10/2-2 від 25....
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconПоложення про районний (міський) ресурсний центр допрофільної підготовки й профільного навчання учнів
Ресурсний центр допрофільної підготовки й профільного навчання учнів (далі – ресурсний центр) створюється відповідно до Концепції...
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconРекомендації мон україни упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Концепції профільного навчання допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів,...
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconМетодичні рекомендації щодо упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до Концепції профільного навчання допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів,...
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі iconНаказ №955 м. Миколаїв Про виконання обласної Програми впровадження профільного навчання на 2007 2010 роки
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання, плану роботи...
Протокол №1 від 13 вересня 2012 року програма впровадження профільного навчання в школі icon«Профільна школа. Особливості викладання хімії в профільній сільській школі»
Профільність і поглиблене вивчення: проблеми організації профільного і поглибленого навчання в сучасній школі
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов