1. Актуальність дослідження icon

1. Актуальність дослідженняНазвание1. Актуальність дослідження
Дата конвертации11.09.2013
Размер169.77 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: " Комплексна інформатизація навчально-виховного процесу в профільній школі як засіб профорієнтації " на базі обласного комунального закладу освіти Марганецької середньої загальноосвітньої школи № 9 з вивченням інформатики в 1 – 11 на 2011 - 2016 роки

1.Актуальність дослідження

Рівень розвитку країни визначається передусім рівнем розвитку освіти. Натомість освіта повинна швидко й адекватно реагувати на потреби суспільства, позбавлятися консерватизму. Одним із важливих чинників реформування освіти є використання новітнії інформаційних технологій в навчально-виховному процесі. Побудова ефективних систем інформатизації освіти є однією з актуальних і важливих наукових та практичних проблем.

На жаль, сьогодні в Україні рівень і інформатизації суспільства в цілому, і освіти зокрема, суттєво нижче рівня інформатизації суспільства та освіти розвинутих країн.

Важливою віхою у створенні інформаційного суспільства в Україні та інформатизації освіти зокрема повинен стати прийнятий 9 січня 2007 року за №537-V Верховною Радою України Закон «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки». Згідно з цим Законом інформатизація освіти визнана одним із пріоритетних державних завдань. Інформатизація системи освіти повинна бути невід’ємною складовою інформатизації України і здійснюватися у відповідності з єдиними державними нормативами, враховуючи особливості системи освіти.

Згідно Концепції національної програми інформатизації інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них – розвиток особистості, індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість

враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Активна роль інформаційних технологій в освіті обумовлена тим, що порівняно з традиційними навчально-методичними засобами комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати сучасні педагогічні технології навчання на більш високому рівні, стимулюють розвиток дидактики та методики.

Сучасне суспільство характеризується швидкими, часто не прогнозованими змінами у всіх сферах життя: політиці, промисловості, культурі, освіті. У зв’язку з цим змінюються й соціальні вимоги до випускників школи:  сучасне суспільство потребує виховання самостійних, творчих і відповідальних людей, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні  соціальних, виробничих і особистих проблем.

Щороку на ринку праці з’являється близько 500 нових професій, майже 1000 застаріває, відмирає. Це передбачає вміння працювати з інформацією, приймати власні відповідальні рішення, корегувати їх і навіть змінювати у разі потреби, адже зараз молода людина обирає професію на все життя. Професійний вибір може уточнюватися, розширюватися спираючись на знання про себе та свої особистості. Перспективним напрямком професійної орієнтації сучасної молоді є надання людині інформації про її природу, психологічні особливості з огляду на вимоги тих чи інших сфер професійної діяльності.

В таких умовах спрямованість системи освіти на переважне засвоєння знань, що було характерним ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає соціальному запиту.  Особливого значення набуває здатність людини жити і розвиватись в умовах безперервного суспільного оновлення, яка формується як результат оволодіння учнями  компетентностей, які, можуть дати людині можливість орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти тощо. Компетентнісний підхід до визначення змісту освіти, організації навчального процесу та його результатів став новим концептуальним орієнтиром розвитку сучасної освіти. Серед базових компетентностей, якими має оволодіти випускник школи - вибір майбутньої професії .

Згідно Концепції профільного навчання , затвердженої МОН України від 11.02. 2009 № 854 система профільної освіти  як інноваційна дидактична система  дає можливість найповніше реалізувати особистісно зорієнтований та  компетентнісний підходи до   навчання і виховання завдяки створенню сприятливих умов для врахування індивідуальних особливостей, інтересів, потреб учнів. Адже саме в умовах профільної освіти йдеться про усвідомлений вибір профільних предметів, високий рівень мотивації до навчання, наявність уявлень про особливості майбутньої професії,  про сенс життя  та життєві перспективи. А комплексна інформатизація навчально – виховного процессу дає розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях підготовки до майбутньої професії. Значним фактором виведення освіти на якісно новий рівень є не тільки оснащення навчальних закладів комп’ютерною технікою, а й розробка та впровадження якісних педагогічних програмних засобів з різних предметів. У зв’язку з цим гостро актуальними стають проблеми розробки нового змісту, методів і засобів навчання, відповідного дидактичного забезпечення та його науково-методичного і психолого-педагогічного обґрунтування. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вивчення всіх без винятку предметів відкриває широкі перспективи поглиблення теоретичної бази знань, посилення прикладної спрямованості навчання, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів у відповідності до їх нахилів, запитів і здібностей.

Розв’язуючи завдання, спрямовані на впровадження інформаційно – комп’ютерних технології для допрофесійної підготовки учнів, колектив школи зіткнувся із проблемою недостатньої ефективності застосування технічних засобів навчання. Це безпосередньо пов’язане з тим, що у педагогіці середньої школи не розроблена науково обґрунтована дидактична концепція їх раціонального використання у структурі цілісного навчального процесу. Не зважаючи на значні матеріальні витрати, застосування аудіовізуальних засобів і комп’ютерних технологій у більшості випадків не дає очікуваних результатів. Цей проект має усунути наявні проблеми

^ 2.Мета дослідження

Розробка, апробація та впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і управлінську діяльність керівника загальноосвітнього закладу для підвищення якості освіти і професійної підготовки учнів школи.


^ 3. Завдання дослідження

 • теоретично обґрунтувати змістово-функціональні компоненти моделі комплексної інформатизація навчально-виховного процесу в навчальному профільному закладі , як засіб профорієнтації;

 • створити дієву навчально-виховну систему, яка здатна забезпечити кожному учневі використовувати інформаційні технології для отримання повної загальної середньої освіти і надання певних навичок для майбутньої професії;

 • розробити науково-методичний супровід діяльності педагогічного персоналу в умовах інформатизації освіти;

 • створити умови для розвитку творчого потенціалу особистості вчителя та учня за рахунок впровадження інформаційних технологій навчання та виховання;

 • вдосконалювати інноваційні інформатизацій ні педагогічні технології в навчально-виховний процес навчального закладу;

 • розробити та апробувати програми, методики з проблем інформатизації , і профілізації освіти;

 • запроваджувати інформаційно-комунікативні технології у навчально-виховний процес

 • формування основ соціально-професійної адаптації старшокласників(визначення норм, цінних орієнтацій, мотивів вибору професії, професійної спрямованості), їх професійного інтересу;

 • налагодити співпрацю та взаєморозуміння всіх учасників навчально-виховного процесу - учнів, учителів, батьків;

 • обґрунтувати критерії ефективності функціонування навчального закладу;

 • виявити та експериментальне перевірити ефективність розробленої моделі;

 • візуалізувати результати дослідницької діяльності.

 • організовувати та проводити систему наукових конференцій, майстер-класів та методичних семінарів для вчителів з метою обміну педагогічним досвідом та розповсюдження навчально-виховних ідей в інші навчальні заклади регіону;

 • проводити комплексний моніторинг якості освітніх послуг закладу.

^ 4. Гіпотеза дослідження полягає

 • припущення ефективності впровадження в навчально- виховний процес інформаційних технологій в профільній школі, як засіб професійної орієнтації учнів

 • створення дієвої навчально-виховної системи, яка здатна забезпечити кожному учневі вільний вибір щодо самовизначення та отримання повної загальної середньої освіти і вибору майбутньої професії;

 • налагодження співпраці та взаєморозуміння всіх учасників навчально-виховного процесу - учнів, учителів, батьків;

 • андрагогічно орієнтованої підготовки педагогічного персоналу;

 • створення науково-методичного супроводу діяльності педагогічного персоналу в умовах інформатизації і профілізації освіти;

 • запровадження консультативно-інформативної, тренінгової роботи з учасниками навчально-виховного процесу школи;

 • врахування життєвого досвіду суб'єктів навчально-виховного процесу;

 • впровадження розробки методик на засадах гуманістичного, андрагогічного, діяльнісного, особистісно орієнтованого та комплексного підходів.^ 5. Об'єкт дослідження –

навчально-виховний процес в середній загальноосвітній школі № 9 з вивченням інформатики в 1 – 11 класах м. Марганця


6. Предмет дослідження:

Процес формування соціально компетентної особистості випускника в умовах оновлення системи профільного навчання середній загальноосвітній школі № 9 з вивченням інформатики в 1 – 11 класах м. Марганця


^ 7. Теоретико-методологічна основа дослідно-експериментальної роботи

Теоретико-методологічною основою дослідження є філософські положення про єдність свідомості та діяльності, про взаємозалежність між розвитком особистості й організацією її навчальної роботи, ідеї особистісно орієнтованої освіти, теорія систем та системного підходу, теорія управління системами, теорія змісту навчання, теорія організації навчання різних категорій дорослого населення, державні документи про освіту, концепція профільного навчання у старшій школі, формування гуманістичних цінностей, гуманізації виховання.

Теоретико-методологічну основу експериментальної роботи становлять положення Конституції України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", ", Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття), Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма "Вчитель", Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього".


Додати документи


^ 8. Науково-педагогічні принципи дослідно-експериментальної роботи

В основу дослідження проблеми комплексної інформатизації профільного навчання в школі як засобу формування професіональної орієнтації випускника покладені принципи:

 • демократизації та гуманізації освіти, які передбачають утвердження духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти, формування цілісної гармонійної картини світу; забезпечення умов здорового середовища для всебічного і гармонійного розвитку дітей;

 • індивідуально-особистісного підходу до учнів, який враховує типологічні, психофізичні та індивідуальні особливості дітей;

 • системності, який забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, математичних, суспільних наук;

 • єдності національного та загальнолюдського в освіті, який сприяє становленню повноцінної, духовно багатої особистості;

 • творчої діяльності, який передбачає розробку методик та технологій навчання та виховання, які активізують пошукову активність і створюють максимально сприятливі умови для творчої діяльності учнів і вибору подальше майбутньої професії ;

 • профілізації школи, який дає можливість сконцентруватися учням на отримання більш глибоких знань з певних предметів;

 • впровадження перспективних освітніх технологій, який підвищує ефективність навчально- виховного процесу

 • інформатизації освіти

^ 9. Основні напрями експериментального дослідження

Основними напрямками експериментального дослідження є розробка та апробація комплексної інформатизації навчально – виховного процесу для формування професійної орієнтованості випускника школи у системі профільного навчання що включає:

 • Інформатизацію управлінської діяльності керівника закладу освіти.

 • Інформатизацію навчально- виховного процесу

 • Створення методичні аспектів в застосуванні мультимедійного матеріалу для проведення уроків у мультимедійному класі.

 • Апробацію програмних засобів навчального призначення і впровадження їх в НВП

 • Розробку рекомендацій щодо проведення в школі педагогічного моніторингу з питань інформатизації, профілізації і профорієнтації

 • Створення і апробація програмних систем для роботи шкільного психолога в області профілізації

 • Розробка рекомендацій щодо створення та використання інформаційних центрів бібліотеки для організації самостійної пошукової роботи учнів.^ 10. Методи дослідження

Основними методами дослідження є :

 • теоретичні - теоретичний аналіз джерельної бази з проблеми дослідження;

 • емпіричні - анкетування, бесіда, вивчення навчальних планів, програм, нормативної документації, спостереження, інтерв'ю, опитування, тестування, оцінювання;

 • математичні і статистичні методи - ранжування, моделювання, обробка одержаних даних із використанням комплексу програмного

 • основний метод дослідження - педагогічний експеримент.^ 11. Основні показники для вивчення

Основними показниками для вивчення є :

 • наявність знань, соціальних уявлень та системи цінностей особистості, самовизначення ;

 • вплив інформатизації на мотивацію до навчання;

 • вплив комплексної інформатизації навчально – виховного процессу на якість профільної освіти

 • усвідомлення себе суб’єктом власного життя;

 • сформованість у випускника школи навчальних та творчих умінь і навичок, необхідних для професійного самовизначення;

 • порівняння результатів комплексної діагностики профільних здібностей з вибором профілю навчання та професійним вибором;

 • вплив навичок науково-дослідницької діяльності учнів на вибір професії;

 • готовність педагогічного колективу та адміністрації працювати в системі педагогічного експерименту.^ 12. База експерименту

База дослідно-експериментальної роботи – середня загальноосвітня школа № 9 з вивчення інформатики в 1 – 11 класах м. Марганця

^ 13. Наукова новизна дослідно-експериментальної роботи

Наукова новизна: полягає в:

 • науковому обґрунтуванні поняття «інформованого, професійно орієнтованого випускника школи» як інтегративного особистісного утворення, що характеризується сукупністю знань, умінь і якостей, які забезпечують ефективність його взаємодії з різними соціальними інституціями та життєве самовизначення і самореалізацію

 • створенні з освітнього простору, структурно-логічної моделі загальноосвітнього навчального закладу "Профільна школа - Школа майбутнього".

 • внесення змін з урахуванням комплексної інформатизації до організації навчально-виховного процесу , що дозволяють створити сприятливі умови для навчання, виховання соціально активної здорової особистості.

 • підготовка авторських програм, методичних рекомендацій, посібників, які будуть складати систему навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу з урахуванням комплексної інформатизації та профорієнтації в профільній школі


^ 14. Теоретичне значення дослідження полягає у:

 • обґрунтуванні й розробленні моделі комплексної інформатизації навчального закладу СЗШ№ 9

 • теоретичному та експериментальному обґрунтуванні змістово-функціональних компонентів моделі школи з широким використанням інформаційних технологій в навчально-виховному процесі;

 • обґрунтуванні критеріїв ефективності функціонування о навчального закладу в умовах інформатизації освіти

 • розробці та експериментальній перевірці структурно-функціональної моделі формування професійної компетентності випускників школи ;

 • обґрунтуванні технології та педагогічних умов формування соціальної компетентності учнів школи в умовах оновлення профільного навчання.    

   

^ 15. Практичне значення дослідження полягає у:

Практична значимість дослідження полягає у тому, що технологія формування профільної орієнтації учнів школи в умовах кмоплексної інформатизації профільного навчання пройшла експериментальну перевірку і може бути рекомендована для широкого впровадження в системі профільної освіти. Результати дослідження можуть бути використані іншими школами регіону.


^ 16. Достовірність результатів

Достовірність результатів забезпечуватиметься конкретним використанням методик і технологій за погодженням із науковим керівником та консультантами експерименту; якісною обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним аналізом.


^ 17. Вірогідність негативних наслідків експерименту

Вірогідність негативних наслідків експерименту:

 • недостатня матеріальна база для проведення повномаштабної комплексної інформатизації навчально – виховного процесу

 • труднощі у створенні діагностичної системи визначення професійної орієнтації учнів у зв’язку з їх різноманітністю та індивідуальними проявами;

 • -  наслідки  моніторингу успішності свідомого професійного вибору випускників школи в результаті впливу неконтрольованих чинників.^ 18.Очікувані результати

1. Переведення автоматизованого робочого місця директора, заступника директора з НВР, психолога, бібліотекаря на стандартне програмне забезпечення.

2. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей програмних засобів: «Курс школа», «Відкритий світ», «Електронний щоденник»

3. Створення електронної бази освітніх законодавчих актів, проектів основних наказів по школі, розробок виховних заходів, конкурсів, свят.

4. Забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять в мультимедійному класі (розробка електронних уроків, лекцій, презентацій, тестових навчальних програм).

5. Апробація механізму розширення та використання шкільної медіатеки для мультимедійного супроводу уроків.

6. Розробка технологій проведення соціально-психологічної діагностики класних колективів на основі впровадження нових інформаційних технологій в роботу шкільного психолога і соціального педагога.

7. Розробка технологій проведення педагогічного моніторингу в загальноосвітньому навчальному закладі.

8. Розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування первинних даних, одержаних із різних джерел, обробки й комплексного аналізу статистичних даних про якість освіти в навчальному закладі.

9. Розробка рекомендацій щодо методів використання можливостей медіатеки та мережі Інтернет у пошуку інформації.


Додати по профорієнтації


^ 19. Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи:

Організаційно-підготовчий етап (вересень 2011 р. - травень 2012 р.):

 • визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи;

 • вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи, організація науково-методичної підтримки експерименту;

 • розробка нормативно-правового забезпечення науково-експериментальної роботи;

 • визначення та розподіл функціональних обов'язків членів колективу, які беруть участь в експерименті,

 • обґрунтування кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи;

 • формування творчих груп учителів за темою дослідно-експериментальної роботи, підготовка та проведення педагогічних рад, тренінгів та семінарів для педагогічного персоналу;

 • підведення підсумків першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

 • відбір програмних засобів навчального призначення для використання у навчально-виховному процесі початкової школи;

 • визначення та уточнення функціональних обов’язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту;

 • побудова інфраструктури: поставка та налагодження обладнання, розробка системи технічної підтримки.


Концептуально-діагностичний етап (травень 2012 р. - червень 2013 р.):

 • розробка концептуальних засад створення профорієнтації учнів в профільній школі за рахунок комплексої інформатизації НВП

 • розробка теоретико-концептуальних засад дослідно-експериментальної роботи;

 • підбір методик і технологій комплексного моніторингу експерименту;

 • розробка науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

 • визначення психолого-педагогічного супроводу експерименту: методик та описів психолого-діагностичного інструментарію для забезпечення діагностики ефективності діяльності навчального закладу в умовах інформатизації освіти

 • визначення критеріїв, показників та рівнів ефективності діяльності навчального закладу в інформатизації освіти

 • проведення діагностики рівня педагогічної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу з проблеми дослідження;

 • організація і проведення комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнів

 • експериментальне впровадження інформатизації

 • проведення науково-практичної конференції "інформаційні технології в навчанні

 • підведення підсумків II (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи:Формувальний етап (серпень 2013 р. - червень 2014 р.):


 • дослідження організаційних психолого-педагогічних умов забезпечення ефективного навчання учнів та учнівської молоді в умовах комплексної інформатизації освіти

 • розробка та практичне відпрацювання методики узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, ";

 • практична апробація, корекція комплексу методів роботи з учнями

 • апробація науково-методичного комплексу для педагогічного персоналу

накопичення набутого досвіду з питань організації навчання в умовах інформатизації навчання, як засобу профорієнтації в профільній школі

 • підведення підсумків III (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.Узагальнювальний етап (серпень 2014 р. - травень 2016 р.):

 • проведення аналізу дослідно-експериментальної роботи.

 • здійснення контрольного діагностування рівня ефективності функціонування інноваційного навчального закладу в умовах інформатизації освіти;

 • порівняння результатів діагностико-концептуального і контрольно-узагальнювального етапів експерименту, визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту;

 • проведення кількісного та якісного аналізу оцінювання ефективності функціонування інноваційного навчального закладу в умовах інформаційних технолонгій;

 • окреслення проблем й суперечностей, які мали місце на попередніх етапах експерименту;

 • популяризація результатів експерименту, поширення досвіду дослідницько-експериментальної роботи з означеної проблеми, публікація результатів експерименту

 • підготовка наукового звіту про підсумки дослідно-експериментальної роботи.20. Організаційно-кадрове забезпечення науково-дослідної та експериментальної роботи

Науковий керівник -

Наукові консультанти:

Координатор:

Відповідальні виконавці:Похожие:

1. Актуальність дослідження iconОбліку кадрів
У випускній бакалаврській роботі обгрунтовано вибір теми дослідження, доведено її актуальність. Також наведена характеристика предметної...
1. Актуальність дослідження iconВивчення креативного художнього продукту у процесі навчальної образотворчої діяльності актуальність дослідження
Тому, одним з першочергових завдань, що стоїть перед науковцями, є переосмислення категорій та понять, котрі використовуються в психології...
1. Актуальність дослідження iconПрактичні завдання (Тема )
Викласти протягом 3-5 хвилин вибір і обґрунтування теми (при цьому можливий режим ділової гри: «Вибір теми дослідження: актуальність,...
1. Актуальність дослідження iconАктуальність експерименту полягає в
Актуальність експерименту полягає в інтеграції освітнього та реабілітаційного процесів (їх об’єднанні та координації дій), де реабілітаційна...
1. Актуальність дослідження iconВплив чинників мезорівня на становлення відданості організації у персоналу банківських структур л. М. Карамушка, І. А. Андрєєва
Актуальність дослідження. Одним із важливих психологічних чинників, який дозволяє підвищити ефективність діяльності сучасних організацій,...
1. Актуальність дослідження iconКонкурсна робота «дитяча безпритульність: об'єктивні умови та суб'єктивні визначення» Актуальність дослідження
Ці явища потребують детального вивчення та аналізу для їх розуміння и визначення їх ролі та місця в суспільстві, а також для визначення...
1. Актуальність дослідження iconПсихологічні особливості підприємців в сфері торгівельного бізнесу креденцер Оксана Валеріївна Актуальність дослідження
Успішність підприємницької діяльності значною мірою пов’язана з психологічною готовністю підприємця до професійної діяльності, його...
1. Актуальність дослідження iconРеферату : Актуальність класичного фейлетону, образи та форми Розділ : Журналістика Актуальність класичного фейлетону, образи та форми
Жанр фейлетону має двохсотрічну історію. Неабиякий інтерес привертають до себе фейлетони 20-50-их років XX ст., особливо прозові...
1. Актуальність дослідження iconОпис модуля назва модуля
Знати: сутність процесу наукового дослідження, етапи та процедури, елементи методології нд, методику І методи нд, науковий апарат...
1. Актуальність дослідження iconНазва модуля: Математичний апарат педагогічної науки
Варіація та допустимі межі результатів дослідження. Параметричні та непараметричні методи порівняння результатів дослідження. Методи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов