Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка icon

Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна запискаНазваниеПрограма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка
Дата конвертации11.09.2013
Размер231.52 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Додаток 1

до наказу Головного управління освіти і науки

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від 01.12. 2011 р. № 251


Програма роботи

«Школи молодого вчителя»


Київ - 2011

Пояснювальна записка


У сучасних умовах реформування освіти в Україні найважливішими завданнями є підготовка освіченої, творчої особистості й формування її фізичного й морального здоров'я. Для вирішення цієї проблеми необхідне психолого-педагогічне обґрунтування змісту й методів навчально-виховного процесу. Водночас актуальною проблемою сучасної освітянської практики є відсутність належної практико-зорієнтованої підготовки вчителя до ефективної професійної діяльності у сучасних освітніх закладах.

В процесі пошуку нової освітньої парадигми, широкого поширення набувають різні види і форми професійної освіти, яка є провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також зростанням професійної компетенції, удосконаленням раніше здобутих знань, вмінь і навичок.

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні сприятливих умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя.

У освітніх законодавчих документах визначено першочергові вимоги до людського фактора – суб’єкта навчання, розробки спонукальних стимулів всебічного розвитку особистості, її розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей.

Сучасна освітня парадигма передбачає всебічне оновлення професійної підготовки вчителя. Такий процес актуалізується у зв'язку з кардинальними змінами в системі освіти. В цьому аспекті особливого значення набуває розвиток, власне, особистості вчителя, не тільки щодо озброєння його професійно необхідними науково-теоретичними знаннями, а й щодо його гуманістичної сутності. Це ставить необхідність переходу з авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємодія, творча співпраця.

За таких умов важливими є вміння організувати навчальний процес як взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, здійснювати культуротворчу життєтворчу місію. Відомі нині стилі і методи навчання застаріли і не сприяють розвитку здібностей молодих учителів. Вирішення такої проблеми можливе шляхом вироблення умінь добирати і застосовувати такі стилі і методи викладання, які сприятимуть засвоєнню знань і розвитку загальної здатності до творчого мислення й активної поведінки.

Тому, організовуючи навчальний процес, необхідно пам’ятати: навчання відбувається тоді, коли людина змінює власне ставлення або поведінку на краще, відповідно до власного світобачення. Реалізувати ці вимоги можна у разі реформування загальної структури навчання, оновлення навчальних програм, адаптування їх до нинішніх умов і використання сучасних методів навчання.

Практичне втілення цього завдання більшою мірою залежить від педагогічних кадрів, їхньої майстерності й професіоналізму, тому методи навчання повинні максимально сприяти виконанню поставленої мети і завдань.

У такому контексті значущості набуває питання підвищення професійної компетентності молодих учителів, одним із способів якого є організація роботи проекту «Школа молодого вчителя».

Концептуальна ідея діяльності школи ґрунтується на припущенні, що, розвиток професійної компетентності молодого вчителя буде ефективним, якщо:

 • організувати педагогічну діяльність на гуманістичних засадах, що орієнтує освітній процес на особистість учителя й учня, й передбачає урахування їх індивідуальності;

 • ураховувати динаміку змін у суспільних вимогах і у професійно-особистісному зростанні молодих учителів;

 • розробити і запровадити систему роботи з молодими вчителями на основі інноваційних освітніх технологій, професійно значущих якостей і рівня розвитку психолого-педагогічної компетентності;

 • використовувати технологію науково-методичного супроводу розвитку педагогічної майстерності молодих учителів.

^ Мета: розвиток професійної компетентності молодих вчителів, на основі інноваційних освітніх технологій.

Завдання:

Систематизувати знання щодо:

 • особистісно-орієнтованого підходу до навчання;

 • стилів навчання;

 • організації навчального процесу на основі особистісно-орієнтованого підходу;

 • забезпечення ефективного зворотного зв’язку в практиці навчання учнів на основі особистісно-орієнтованого підходу;

 • методів кооперативного навчання та створення відповідного навчального середовища;

 • етапів розвитку кооперативного навчання;

 • видів кооперативного навчання;

 • технології організації кооперативної роботи;

 • психологічних основ кооперативного навчання.

 • методів активного навчання, які спрямовані на розвиток критичного мислення;

 • сутності якості освіти на різних рівнях функціонування освітніх систем;

 • сутності моніторингу й оцінки якості освіти як інструменту дослідження освітніх систем;

 • сутності й основних тенденцій розвитку педагогічних вимірювань;

 • сутності якості освіти на різних рівнях функціонування освітніх систем;

 • сутності моніторингу й оцінки якості освіти як інструменту дослідження освітніх систем;

 • сутності й основних тенденцій розвитку педагогічних вимірювань;

 • сутності, особливостей методу опитування як способу збору первинної інформації про результати освітньої діяльності;

 • розуміння сутності та специфіки застосування тестування як технології педагогічного вимірюван­ня;

 • алгоритму і методологічних засад технології створення тестів як інструментів педагогічного ви­мірювання;

 • основних прийомів оцінювання якості тестового інструментарію та принципів використання отриманої інформації для прийняття управлінського рішення;

 • філософії інклюзивної освіти;

 • інноваційної діяльністі в навчальному закладі;

 • структури та вимог до оформлення заявки та програми на проведення дослідно- експериментальної діяльності в навчальному закладі;

 • ІКТ технологій.

Сформувати вміння (навички):

 • використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання дорослих;

 • використання особливостей кожного стилю навчання при проектуванні уроку;

 • організовувати навчальний процес на основі особистісно-орієнтованого підходу;

 • забезпечувати ефективний зворотній зв’язок в практиці навчання дорослих на основі особистісно-орієнтованого підходу;

 • використовувати методи кооперативного навчання та створювати ефективне навчальне се­редовище;

 • використовувати технології організації кооперативної роботи;

 • застосовувати методи активного навчання, що сприяють розвитку критичного мислення;

 • застосовувати теоретичні знання для побудови моделі якості освіти та програми внутрішнього моніторингу якості освіти на інституційному рівні;

 • визначення системи показників та критеріїв якості освіти відповідно до структурної моделі якості освіти;

 • здійснювати аналіз освітньої системи і формулювати основні освітні проблеми як об'єкти моні­торингу й управління;

 • проведення аналізу основних тенденцій та особливостей розвитку педагогічних вимірювань і моделювання при побудові моделі педагогічних вимірювань на інституційному рівні;

 • застосовувати теоретичні знання для розробки анкет і проведення опитувань;

 • структурування навчального матеріалу відповідно до навчальних цілей;

 • створення тестових завдань різних форматів і використання окремих прийомів визначення їх на­явних дефектів;

 • аналізу якості тестових завдань та інтерпретації результатів моніторингу якості освіти для розро­бки управлінського рішення на інституційному рівні;

 • організувати дослідно-експериментальну діяльність у навчальному закладі;

 • розробляти заявку та програму на проведення дослідно- експериментальної діяльності в навчальному закладі.

 • створювати сприятливе освітнє середовище для дітей з особливими потребами;

 • використовувати ІКТ-технології в освітньому процесі.

Розвинути установки до:

 • аналітичності;

 • адаптивності;

 • комунікативності;

 • співпраці критичного мислення;

 • організації науково-аналітичного супроводу навчально-методичної діяльності навчального закладу;

 • інноваційності мислення;

 • дотримання вимог технологій педагогічного оцінювання;

 • аналізу;

 • гнучкості.


Стратегія навчальної діяльності школи полягає в реалізації завдань для досягнення результатів кожного модуля і здійснюється в очному та дистанційному форматі шляхом:

 • опрацювання теоретичного матеріалу на лекціях;

 • самостійного вивчення навчального матеріалу;

 • виконання практичних завдань, спрямованих на набуття молодими педагогами вмінь і навичок застосовувати на практиці теоретичний матеріал;

 • участі у семінарських і практичних заняттях;

 • розробки навчального індивідуальної творчої роботи (проекту) за обраною темою.^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема

Термін

Відповідальний

підрозділ

Блок 1. Розвиток педагогічної майстерності

Модуль 1. Вступ до навчання

1

Стадії природного процесу навчання

Жовтень 2011р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

2

Стилі навчання

3

Види навчання

^ Модуль 2. Формування результатів і завдань навчання

4

Структура навчального результату і завдання

Листопад 2011 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


5

Таксономія Блума

6

Модель ABCD для формування навчальних результатів і завдань

^ Модуль 3. Чотири компоненти моделі навчання через досвід

(за Д. Колбом)

7

Розробка плану заняття, на якому застосовано всі чотири кроки моделі навчання через досвід

Січень 2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

8

Аналіз уроку

^ Модуль 4. Стратегії активного навчання

9

Методи активного навчання

Січень 2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


10

Розвиток критичного мислення

11

Кооперативне навчання

^ Модуль 5. Забезпечення ефективного зворотнього зв’язку

12

Елементи зворотнього зв’язку

Січень 2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


13

Критерії зворотнього зв’язку

^ Модуль 6. Створення сприятливого навчального середовища

14

Індивідуалізація навчання


Грудень 2011 р.


НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій.

НМЦ практичної психології та соціальної роботи.

НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти


15

Тренінг з розвитку згуртованості колективу

^ Модуль 7. Лідерство

16

Концепція лідерства

Лютий 2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій.


17

Ситуативне лідерство

18

Проведення дискусій

^ Блок 2. Технології компетентнісного оцінювання й діагностики навчальних досягнень

Модуль 1. Метод опитування: сутність, призначення та технологія реалізації

19

Сутність методу опитування

Березень

2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


20

Види опитувань, особливості застосування

21

Вимоги до складання анкети. Характерні помилки

22

Типи шкал

23

Методика проведення опитування

^ Модуль 2. Метод тестування: сутність, особливості застосування

24

Історія розвитку тестування як методу педагогічного вимірювання

Квітень 2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


25

Основні поняття, сутність методу тестування й особливості його застосування

26

Основні етапи технології конструювання валідного тесту для діагностики навчальних досягнень

27

Постановка цілей і побудова структури (матриці) тесту^ Модуль 3. Технологія створення тесту

28

Основні принципи побудови тестових завдань

Квітень 2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


29

Види тестів

30

Форми і формати тестових завдань

^ Блок 3. Створення інноваційного освітнього середовища

Модуль 1. Інклюзивна освіта

31

Філософія інклюзивної освіти.

Травень

2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


32

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти.

33

Інклюзивне навчання в закладах освіти України

^ Модуль 2. Інноваційна діяльність у навчальному закладі

34

Стан інноваційної діяльності в закладах освіти столиці

Вересень

2012 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій


35

Нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної діяльності навчального закладу

36

Розробка заявки та програми на проведення дослідно-експериментальної діяльності в навчальному закладі
^ Модуль 3. ІКТ в освітній діяльності вчителя

37

Віртуальне середовище

Жовтень-листопад

2012 р.

Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

38

SMART-технології

^ Блок 3. Науково-методичний супровід діяльності вчителя

39

Розвиток фахових компетенцій вчителя-предметника

Впродовж усього періоду

Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти.

Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

Кафедра мов та літератури.

Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання.

40

Нормативно-правове забезпечення діяльності вчителя предметника

41

Виховна та позаурочна діяльність вчителя

42

Робота над індивідуальною творчою роботою

Вересень 2012рберезень 2013р.
43

Захист індивідуальної творчої роботи

Квітень 2013 р.

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій.

Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти.

Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

Кафедра мов та літератури.

Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти і виховання.
Директор ІППО

Київського університету

імені Бориса Грінченка М.Ф. Войцехівський


Завідувач

НДЛ експериментальної педагогіки

та педагогічних інновацій В.І. Ковальчук


Додаток 2

до наказу Головного управління освіти і науки

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

від 01.12. 2011 р. № 251


^ Список слухачів

Школи молодого вчителя
Прізвище, ім’я, по батькові

Навчальний заклад

Посада

Дарницький районШевчук Олена Юріївна

СЗШ № 105

Вчитель географіїСлинько Марія Вікторівна

СЗШ № 111

Вчитель англійської та іспанської мовиЛінкін Дмитро Миколайович

СЗШ № 160

Вчитель інформатикиЯрмоленко Лілія Олегівна

СШ № 255

Вчитель англійської мовиЛаханська Світлана Вікторівна

Гімназія № 290

Вчитель англійської мовиКозоріз Марина Василівна

СШ № 296

Вчитель німецької мовиШаповал Юлія Вікторівна

СШ № 329 «Логос»

Вчитель англійської мовиКовальчук Богдана Василівна

Ліцей «Наукова зміна»

Вчитель німецької мови

^ Дніпровський районШетілова Ірина Олександрівна

СШ № 272

Вчитель англійської мовиПлясун Юлія Володимирівна

СШ № 120

Вчитель хімії та біології

^ Печерський районДегтяренко Марина Олексіївна

Кловський ліцей №77

Вчитель англійської мови

^ Подільський районВітіск Катерина Федорівна

ЗНЗ №63

Вчитель англійської мовиБуздиган Катерина Вадимівна

Гімназія № 257

Вчитель англійської мовиКозицька Дар’я Сергіївна

СШ № 193

Вчитель англійської мовиПопова Тетяна Сергіївна

СЗШ № 243

Вчитель інформатикиЗолотуха Юрій Ілліч

СЗШ № 68

Вчитель англійської мовиТарнавська Оксана Сергіївна

СЗШ №2

Вчитель математикиБойко Людмила Юріївна

ЗНЗ № 63

Вчитель англійської мовиКорнієнко Дар’я Вікторівна

СШ № 118 «Всесвіт»

Вчитель англійської мовиКравченко Олексій Олександрович

СШ № 271

Вчитель інформатики

Святошинський районБурій Марина Іванівна

СШ № 304

Вчитель інформатикиІванченко Ілля Юрійович

Гімназія № 154

Вчитель інформатикиЛаврик Катерина Миколаївна

Гімназія № 154

Вчитель історіїЖитар Олександр Васильович

СШ № 40

Вчитель фізикиМикитенко Альона Петрівна

КГСМ № 1

Вчитель інформатики

Солом’янський районВрублевська Ольга Валеріївна
Вчитель математикиДворнік Наталія Володимирівна

Вчитель географії

^ Шевченківський район

28

Пархоменко Ніна Ігорівна

СШ №135

Вчитель німецької мови

29

Хачієва Ольга Сергіївна

СЗШ №199

Вчитель англійської мови

30

Блащук Вікторія Олександрівна

Школа-інтернат №20

Вчитель математики

31

Богуцька Наталія Олександрівна

Технічний ліцей

Вчитель англійської мови

32

Комарова Дар’я Геннадіївна

Гімназія 172 «Нивки»

Вчитель англійської мови

33

Козюк Людмила Володимирівна

СЗШ №95

Вчитель біології

34

Олійник Олена Ігорівна

СШ №57

Вчитель англійської мови

35

Вишневська Катерина Валеріївна

Технічний ліцей

Вчитель німецької мови

36

Жолудь Анастасія Анатолїівна

СШ №53

Вчитель фізики

37

Шагіахметова Ельза Саідівна

Гімназія №172 «Нивки»

Вчитель англійської мови

38

Єфімчук Олена Леонідівна

СШ №61

Вчитель інформатики

39

Кравченко Олег Миколайович

СЗШ №199

Вчитель географії

40

Підпомога Дар’я Володимирівна

СШ № 102

Вихователь ГПД

41

Гордієнко Андрій Юрійович

ЗСШ-інтернат № 20

Вчитель образотворчого мистецтва

^ Голосіївський район

42

Дончак Валерія Сергіївна

СЗОШ № 319

Вчитель англійської мови та світової літератури

43

Паукова Світлана Олексіївна

СЗШ № 186

Вчитель музикиДиректор ІППО

Київського університету

імені Бориса Грінченка М.Ф. Войцехівський


Завідувач

НДЛ експериментальної педагогіки

та педагогічних інновацій В.І. КовальчукПохожие:

Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПлан роботи школи молодого вчителя план роботи школи становлення молодого вчителя № Заходи
...
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПлан роботи засідання школи молодого вчителя початкових класів
Система роботи молодого фахівця в розрізі самоосвіти з даного питання. Презентація посібника «Сучасний урок в педагогічній науці...
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПлан роботи школи молодого вчителя на 2011-2012 навчальний рік
Вимоги до планування й проведення уроку відповідно до вимог особистісно орієнтованого навчання
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПрограма гуртка „Спортивне орієнтування Основний рівень Пояснювальна записка
Заняття спортивним орієнтуванням є дієвим засобом залучення дітей та підлітків до здорового способу життя, морального, вольового...
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПлан роботи Школи молодого педагога на 2011-2012 н р
Сприяти формуванню педагогічної майстерності педагогів, постійному творчому зростанню
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПрограма у «Віртуальній школі професійної адаптації за фахом» Пояснювальна записка
Програма роботи з молодими вчителями світової літератури складена з урахуванням сучасних вимог до організації навчально-виховного...
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Програма складена для навчання учнів, які обрали хімію як предмет поглибленого вивчення
Навчання в класах із поглибленим вивченням хімії служить загальній меті сучасної школи: розвитку здібностей учнів, підвищенню престижу...
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень пояснювальна записка
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії...
Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПояснювальна записка дипломної роботи

Програма роботи «Школи молодого вчителя» Київ 2011 Пояснювальна записка iconПлан роботи управління культури І туризму облдержадміністрації на жовтень 2011 року
Книжкова виставка-подяка "Плекаймо еліту: знання починаються з вчителя" (до Дня вчителя)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов