Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» icon

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»НазваниеПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»
Дата конвертации11.12.2012
Размер131.85 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

  Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 2010 р. №


Київ


Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (далі — Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо розроблення регіональних програм підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.

3. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства освіти і науки визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Міністерству економіки і Кабінетові Міністрів України.


Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»


^ 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1720-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року».

В умовах становлення і розвитку в Україні високотехнологічного інформаційного суспільства постає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти.

Це вимагає оновлення змісту природничо-математичної освіти відповідно до суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки та виробництва; запровадження сучасних засобів навчання; підготовки і видання навчально-методичної літератури; удосконалення механізмів оцінювання результатів навчальної діяльності; модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації вчителів математики та природничих дисциплін.


^ 2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту нормативно-правового акта сприятиме розробленню напрямів поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти та їх реалізації.

Реалізація мети можлива шляхом створення здійснення моніторингу якості природничо-математичної освіти на різних рівнях шкільної освіти, забезпечення участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях; розроблення державних стандартів засобів навчання, формування нового переліку засобів навчання та обладнання для кабінетів біології, хімії, фізики математики та інформатики; налагодження вітчизняного виробництва навчального обладнання і дидактичних засобів навчання для оснащення сучасних навчальних лабораторій; інформаційно-методичних комплектів з природничо-математичних дисциплін (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази знань, освітні портали тощо).


^ 3. Правові аспекти

Правовою основою проекту акта є: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Реалізація правового акта не передбачає внесення змін до чинних нормативно-правових документів.

^ 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел. Для виконання Програми може залучатися міжнародна технічна та фінансова допомога. Обсяги фінансування уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей державного бюджету.


^ 5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством юстиції, Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом телебачення та радіомовлення та Національною академією педагогічних наук.


^ 6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.


7.Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.


^ 8. Громадське обговорення

Проект акта обговорено з працівниками місцевих органів управління освітою, науковою та педагогічною громадою та розглянуто на секційних засіданнях розширеного засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки з питання: “Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2009/2010 навчальному році та завдання на 2010/2011 навчальний рік”.


^ 9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.


10. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта сприятиме поліпшенню якості шкільної природничо-математичної освіти, зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів; модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; розвитку наукових досліджень у галузі математики, фізики, хімії, біології, що у подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності.


Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК


«________»___________2010 р.

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою

Кабінету Міністрів України

від_________ 2010 р. №___


^ ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма підвищення якості шкільної


природничо-математичної освіти на період до 2015 року

Загальна частина

Поліпшення якості шкільної освіти, зокрема природничо-математичної, є необхідною умовою формування інноваційного суспільства та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Розвиток системи шкільної освіти потребує постійного оновлення технологій, прискореного впровадження інноваційних технологій, її швидкої адаптації до політичних, економічних та технологічних змін у світі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення природничо-математичних предметів до навчальних планів усіх рівнів освіти, поліпшення природничо-математичної підготовки учнів.

Фундаментальна природничо-математична освіта є одним з основних факторів розвитку особистості, що потребує оновлення її змісту з урахуванням суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки та виробництва, запровадження сучасних методів навчання, поліпшення якості підготовки та видання навчально-методичної літератури, удосконалення механізмів оцінювання результатів навчальної діяльності. Реформування потребує також підготовка та система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів.

Отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їх інтелектуального потенціалу, вирішальним фактором утвердження соціальної справедливості та політичної стабільності.


^ Мета Програми


Метою цієї Програми є розроблення механізму стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці.

Ця Програма є основою для розроблення регіональних програм підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти.

^ Шляхи і способи розв’язання проблеми


Можливі два способи розв’язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розроблення механізму передбачає вирішення порушених питань на рівні місцевих органів управління освітою без відповідної підтримки з боку держави, що не дасть змоги розв’язати проблему комплексно.

Другий, оптимальний варіант передбачає розроблення комплексу взаємозв’язаних завдань і заходів з відповідною ресурсною підтримкою, виконання яких забезпечить послідовність та системність у вирішенні питань щодо забезпечення стійкого інноваційного розвитку природничо-математичної освіти і сприятиме поліпшенню її якості.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

внесення істотних змін до державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до нового змісту шкільної освіти;

стандартизації змісту освіти у старшій школі відповідно до рівня вивчення та забезпечення збалансованості співвідношення природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти;

удосконалення навчальної, налагодження видавництва методичної, науково-популярної, довідкової літератури та створення інформаційно-методичних комплексів з природничо-математичних предметів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази знань, освітні портали тощо), а також забезпечення умов їх використання у школі;

проведення моніторингу якості природничо-математичної освіти на різних рівнях шкільної освіти, забезпечення участі України у відповідних міжнародних порівняльних дослідженнях;

розроблення державних стандартів засобів навчання, формування нового переліку засобів і обладнання для кабінетів біології, хімії, фізики, математики та інформатики, а також оснащення зазначених кабінетів сучасним навчальним обладнанням;

налагодження виробництва вітчизняного навчального обладнання і дидактичних засобів навчання;

модернізації системи психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних предметів та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

застосування підходу до навчально-виховного процесу, який передбачає розвиток особистості, спрямований на активне та конструктивне входження у сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації;

підготовки вчителів природничо-математичних предметів та впровадження у навчальний процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.


^ Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази;

модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів з предметів природничо-математичного циклу;

підготовка та підвищення рівня професійної компетентності вчителя;

підвищення якості природничо-математичної освіти;

здійснення моніторингу якості природничо-математичної освіти.

Програму передбачається виконати протягом п’яти років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.


^ Очікувані результати, ефективність Програми


Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу;

поліпшити якість шкільної природничо-математичної освіти;

зміцнити матеріально-технічну та навчально-методичну базу загальноосвітніх навчальних закладів;

створити умови для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук;

забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів.

створити умови для розвитку наукових досліджень у галузі математики, фізики, хімії, біології, що у подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої діяльності.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.


^ Обсяги та джерела фінансування


Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 1170,73 млн. гривень, у тому числі 10,8 млн. гривень — за рахунок державного бюджету, 1158,77 млн. гривень — за рахунок місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

______________________________

Додаток 1

до Програми


ПАСПОРТ

Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти на період до 2015 року


1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1720-р.


2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від _____ __________ 2010 р. № ______.


3. Державний замовник-координатор — МОН.


4. Керівник Програми — Міністр освіти і науки.


5. Виконавці заходів Програми — МОН, Мінфін, Держспоживстандарт, Держтелерадіокомпанія, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.


6. Строк виконання Програми — 2011 — 2015 роки.


7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.


Джерела
фінансування

Обсяг фінансування
(млн. гривень)

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

10,8

_

_

4,32

6,48

_

Місцеві джерела

1158,77

237,14

230,37

230,68

231,34

229,25

Інші джерела

1,16

1,16

-

 -

 -

 -

Усього

1170,73

238,30

230,37

235,00

237,82

229,25Керівник Програми,

Міністр освіти і науки України Д.В. Табачник


М.П.


Додаток 3

до Програми


^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової програми
підвищення якості шкільної

природничо-математичної освіти на період до 2015 року


Найменування завдання

Наймену-вання

показників виконання завдань

Оди-ниця

ви-міру


Значення за показниками

Усього

у тому числі за роками
2011

2012

2013

2014

2015
Удосконалення нормативно-правової бази
кільк. одиниць

16

16

-

-

-

-
Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів з: хімії, біології, фізики, географії, математики.

кільк. одиниць

5021

1005

980

1001

1004

1024
Оснащення мультимедійним лабораторно-практичним обладнанням кабінетів природничо-математичного напряму

кільк. одиниць

3379

534

543

810

946

546
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями

кільк. найменувань

28156

5630

5633

5631

5631

5631
Створення класів (груп) з профільного навчання з предметів природничо-математичного напряму

кількість класів

1470

244

267

290

313

356


Похожие:

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconДодаток до рішення районної ради від 18. 07. 2012 №19-11/vi районна програма
«Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconПоложення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс "колосок" Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconРішення 22 лютого 2011 року №44 Про районну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
Про районну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconБезпечне проведення занять у кабінеті фізики Відповідно до Інформаційно-методичних матеріалів «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напрямку загальноосвітніх навчальних закладів»
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03. 08. 2011 р. №930 «Про затвердження Плану заходів з виконання Державної...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України " Про затвердження Державної програми розвитку еталонної бази на 2011 2015 роки"
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р....
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconМіністерство oсвіти І науки, молоді та спорту України днз «харківський поліграфічний центр пто» Доповідь на тему: «підвищення якості математичної освіти в умовах упровадження нових підручників з математики»
Рами підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року зазначено: Розвиток системи шкільної освіти...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки»
...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconНаказ №827 Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 “Про затвердження Державної цільової соціальної...
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconПояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми підтримки розвитку українського села на період до 2015 року"
Затвердити Комплексну програму підтримки розвитку українського села на період до 2015 року (далі – Програма, додається)
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» iconПро затвердження Методики комплексної оцінки бідності
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31. 08. 2011 №1057 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов