Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області icon

Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської областіНазваниеСтатут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області
страница1/2
Дата конвертации11.12.2012
Размер478.34 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2Погоджено

Начальник

Головного управління освіти і науки

Харківської обласної державної адміністрації

__________ Р.В.Шаповал

_________________________


Затверджено

Начальник відділу освіти

виконкому Первомайської

міської ради

___________ Т.М. Сахновська

____ _______________


СТАТУТ

Первомайської гімназії № 3

Первомайської міської ради

Харківської області


Ухвалено

на засіданні ради

Первомайської гімназії № 3

і протокол № 2 від 14.02. 2011

Директор_________ О.С.Сухарєва

Голова ради ________ А.А.Івченко


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області № 467 від 25 листопада 2004 р. «Про зміни назв загальноосвітніх навчальних закладів м. Первомайський» назву середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу №3 – комунального навчального закладу м. Первомайський Харківської області – змінено на Первомайська гімназія № 3 Первомайської міської ради Харківської області.

Первомайська гімназія № 3 Первомайської міської ради Харківської області є правонаступником середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 3 – комунального навчального закладу м. Первомайський Харківської області - і знаходиться у спільній власності територіальної громади міста Первомайський Харківської області.

  1. Юридична адреса навчального закладу:

64107

Харківська область

м. Первомайський

вул. Радянська, 34,

Тел.8-05748-3-32-58

Електронна адреса: vol-ma@ukr.net

  1. Первомайська гімназія № 3 (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має печатку, штамп зі своєю назвою, інші штампи, необхідні для діловодства, ідентифікаційний номер (06716159), обслуговується в Первомайському відділенні Державного казначейства у Харківській області в складі централізованої бухгалтерії відділу освіти виконкому Первомайської міськради.

1.4. Засновником навчального закладу є Первомайська міська рада Харківської області. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення; надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їхній статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їхнє господарське обслуговування і харчування учнів.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення їх до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи. Пріоритетна увага надається навчальному змісту і методикам, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватися комп`ютером, здатність до самопізнання й самореалізації особистості в різних видах творчої діяльності, уміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, а також для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;

 • здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді;

 • задоволення духовних та естетичних потреб громадян у навчанні;

 • оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

 • створення можливостей для широкого вибору форм освіти, засобів навчання і виховання, які відповідали б освітнім запитам особистості;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази. Заклад організує навчання в середній та старшій школі за одним або кількома допрофільними та профільними напрямами, які визначаються на конкретний навчальний рік та затверджуються рішенням педагогічної ради та ради гімназії.

Структура навчального закладу:

 • загальноосвітні 1-4 класи;

 • гімназія 5-11 класи.

1.11. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану з урахуванням профілізації навчання;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- надавати додаткові освітні послуги;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- здійснювати конкурсне приймання учнів у межах чинних нормативних документів;

- в установленому порядку розробляти та впроваджувати навчальні програми та навчальні посібники, створювати творчі колективи щодо їх розробки та впровадження;

- здійснювати добір, аналіз, систематизацію, узагальнення, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду виховання та навчання, у тому числі нетрадиційних їх методів;

- здійснювати редакційно-видавничу діяльність у межах потреб і можливостей згідно з чинним законодавством;

 • встановлювати форму для учнів;

 • запрошувати на роботу спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

 • спрямовувати кошти навчального закладу на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів; здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

 • установлювати порядок і розмір преміювання працівників закладу;

 • самостійно встановлювати власну емблему.

1.12. У навчальному закладі відповідно до потреб розвитку створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи та інші форми взаємодії педагогічних працівників, соціально-психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником, здійснюються Первомайською центральною райміськлікарнею.

  1. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно у відповідності до перспективного та річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України. У робочому навчальному плані закладу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

Робочий навчальний план навчального закладу затверджується Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації, погоджується педагогічною радою навчального закладу, радою закладу, відділом освіти виконкому Первомайської міськради.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Авторські навчальні програми, підручники та посібники використовуються навчальним закладом після їхнього затвердження Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

Індивідуальне навчання в закладі організується відповідно до Положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

У закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня — документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Прийом учнів до загальноосвітніх 1-4 класів здійснюється на безконкурсній основі.

Прийом учнів до гімназії проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та згідно з Правилами конкурсного приймання до Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області.

Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Учні, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідно до наказу керівника можуть відраховуватися із гімназії.

За рішенням педагогічної ради, погодженим з відділом освіти виконкому Первомайської міськради, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів гімназії та переведення їх до закладу за місцем проживання.

Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) інформуються не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти виконкому Первомайської міськради, за сприянням якого, такі учні переводяться до іншого навчального закладу за місцем проживання.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради закладу щодо відрахування дитини з гімназії до відділу освіти виконкому Первомайської міськради.

Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти виконкому Первомайської міськради такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.6. Для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу створюється група продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування з неї здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Визначається шестигодинний режим роботи груп продовженого дня з п`ятиденним робочим тижнем.

2.7. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням з відділом освіти виконкому Первомайської міськради.

У зонах екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації.

Навчальна практика для учнів може проходити протягом навчального року згідно з чинними документами Міністерства освіти і науки України.

Навчальні заняття розпочинаються тільки за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення навчального закладу для роботи у новому навчальному році.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9. За погодженням з відділом освіти виконкому Первомайської міськради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілів навчання закладу запроваджується графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2 – 4-х класах - 40 хвилин, у 5 – 11-х - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учні, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після третього уроку) – 20 хвилин.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з профспілковою організацією навчального закладу, державною санітарно-епідеміологічною службою і затверджується директором закладу.

Тривалість навчального тижня щорічно визначається наказом директора закладу за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, передбаченого навчальними планами, та на підставі нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять. Зміни часу розкладу навчальних занять без дозволу адміністрації навчального закладу забороняється.

У закладі в 5-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини

Навчання в закладі організовується в одну (першу) зміну.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з відділом освіти виконкому Первомайської міськради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

Оцінки з поведінки у навчальному закладі не виставляються.

2.14. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту та Міністерством охорони здоров'я України.

Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За її висновками такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних загальноосвітніх школах або навчатися за індивідуальною формою за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.16. При зарахуванні учнів початкової школи до гімназійних класів навчального закладу передусім беруться до уваги досягнення у навчанні з української мови, читання, математики.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їхньої державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.18. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I—II рівня акредитації.

Учням, які закінчили старшу школу 11-й клас видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.19. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники 11-х класів — похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями - золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, грамота, грошова премія, в межах коштів, передбачених на дані цілі.

Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.


III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

 • учні;

- керівники (директор та його заступники);

 • педагогічні працівники;

 • практичний психолог, бібліотекар;

 • інші спеціалісти закладу;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.3. Учень — особа, яка навчається і виховується в закладі.

Учні мають право:

 • на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

 • вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, позакласних занять;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 • отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

 • брати участь у науково-практичній, дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні закладу зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

 • брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу, шкода, заподіяна учнями, відшкодовується відповідно до законодавства України;

 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

 • дотримуватися правил особистої гігієни;

 • носити шкільну форму;

 • виконувати вимоги техніки безпеки під час занять та у позаурочний час, дбати про своє здоров’я і здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу;

 • брати участь у чергуванні по школі, по класу, їдальні, а також у виконанні інших робіт по самообслуговуванню.

Учні навчального закладу залучаються до самообслуговування, інших видів суспільно корисної праці за їхньою згодою та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і вимог гігієни і охорони здоров’я.

Учням, які домоглися значних успіхів у навчанні, рішенням педагогічної ради та ради навчального закладу може бути призначена стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень від благодійних фондів товариств, асоціацій тощо.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

До роботи у закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Педагогічні працівники призначаються і звільняються з посади відділом освіти виконкому Первомайської міськради, інші працівники призначаються і звільняються з посади директором закладу.

Призначення на посаду педагогічних працівників закладу може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється закладом та затверджується відділом освіти виконкому Первомайської міськради.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором закладу, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується відділом освіти виконкому Первомайської міськради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • захист професійної честі, гідності;

 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

 • брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

 • виявлення педагогічної ініціативи;

 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

 • внесення пропозиції керівництву навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи.

Педагогічні працівники навчального закладу можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання за рішенням педагогічної ради, погодженням з адміністрацією навчального закладу, відділом освіти виконкому Первомайської міськради.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

Права і обов’язки працівників регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу, визначаються посадовими інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних характеристик з урахуванням умов роботи навчального закладу і затверджуються керівником навчального закладу.

3.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель (вихователь) - методист”, “педагог - організатор - методист” та інші.

3.10. Обчислення заробітної праці працівника навчального закладу,в тому числі і доплата вчителям за роботу в гімназійних класах,проводиться згідно з чинною Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівника освіти, затвердженою Міністерством освіти і наука, молоді та спорту України.

Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають обійманій посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють,є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до навчального закладу і мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

 • поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

 • запобігати вживанню дітьми алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу.

Батьки несуть також інші обов’язки, передбачені законами України “Про загальну середню освіту”, “Про освіту”.

Навчальний заклад надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов’язків. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Ошибка! Ошибка связи. У навчально-виховному процесі навчального закладу мають право брати участь представники підприємств, установ, науково-дослідних центрів, громадських організацій, фондів, асоціацій, з якими укладені договори про співробітництво (в межах, визначених чинним законодавством).

Учасники навчально-виховного процесу набувають прав і несуть обов’язки, що визначаються даним статутом.

Представники громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

 • керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;

 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

 • дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства; пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

 • дотримуватися етики поведінки та моралі.


IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ


4.1. Управління навчальним закладом здійснює Первомайська міська рада Харківської області.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти виконкому Первомайської міськради.

Призначення та звільнення директора здійснюється за погодженням з Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора до відділу освіти виконкому Первомайської міськради з дотриманням чинного законодавства.

Права та обов’язки директора навчального закладу визначаються чинним законодавством і цим статутом.

Штатний розпис установлюється відповідно до чинного законодавства, виробничих потреб і фінансових можливостей навчального закладу.

4.2. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу-зборами трудового колективу;

 • учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів-класними зборами;

 • батьків, представників громадськості-класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Кількість делегатів визначається таким чином: по 3 учня від кожного класу, по 3 члена класних батьківських комітетів і така ж кількість педагогічних працівників.

Термін їхніх повноважень становить 1 рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилося, не менше третини їхньої загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

 • обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їхніх повноважень;

 • заслуховує звіт директора і голови ради навчального закладу про їхню роботу, дає їй оцінку відкритим або таємним голосуванням;

 • розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

 • затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

 • приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

4.3. У період між конференціями діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

 • об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування навичок здорового способу життя;

 • створення належного педагогічного й психологічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-Ш ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкової організації навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із членів ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій) учасників навчально-виховного процесу;

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

 • затверджує режим роботи навчального закладу;

 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • спільно з педагогічною радою приймає рішення про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю за "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

 • виносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти виконкому Первомайської міськради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 • розглядає питання родинного виховання;

 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • розглядає питання підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

 • розглядає питання зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу, поповнення й використання його бюджету,

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи, визначати склад та зміст їхньої роботи.

4.4. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, типові положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

 • зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 • вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загального обов'язкового навчання;

 • запобігання дитячій бездоглядності;

 • сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференціях на його місце обирається інша особа.

Піклувальна рада вживає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 • дотримання вимог законодавства України;

 • самоврядування;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства;

 • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості, їхнє виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;

 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

 • вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчального закладу,конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

 • залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

 • вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

 • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

 • брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їхньому вирішенню у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівською самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, роботою обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

 • організовує навчально-виховний процес;

 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства і праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, розробляє та подає на затвердження засновнику кошторис та організовує його виконання, укладає угоди;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу, та контролює їхнє виконання;

 • затверджує посадові обов'язки працівників навчального закладу;

 • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

 • забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчального закладу;

 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

 • розглядає пропозиції, скарги, зауваження відповідних структурних підрозділів органів державного управління освітою та учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу і приймає відповідні рішення;

 • спрямовує діяльність педагогічного колективу на захист учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків і іншим шкідливим звичкам;

 • приймає рішення про нагородження учнів і випускників навчального закладу за успіхи у навчанні;

 • щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників визначається на підставі законодавства директором навчального закладу, погоджується з профспілковою організацією і затверджується відділом освіти виконкому Первомайської міськради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

 • розглядає інші питання діяльності педагогічних працівників.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 1. Учнівські збори навчального закладу (класу) – колективний орган учнівського самоврядування.

Основною структурною ланкою навчального закладу є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

Учнівські збори навчального закладу (класу):

 • обирають орган учнівського самоврядування навчального закладу (класу);

 • обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу;

 • розглядають інші питання внутрішнього життя учнівського колективу.

  1. Батьківські збори навчального закладу (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори навчального закладу (класу):

 • обирають органи батьківського самоврядування;

 • залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

 • вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та навчальному закладі;

 • запрошують педагогічних представників, представників державних органів управління, адміністрації закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу і навчального закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА


5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їхньої охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладові внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, кімнат для гурткової роботи, а також спортивного, читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку площею 1.1 гектара на якій розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

5.7. Навчальний заклад за погодженням із засновником має право передавати, здавати в оренду іншим підприємствам, організаціям та установам належні йому будівлі, споруди, устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

  1. Оренда приміщень навчального закладу допускається, якщо вона не погіршує умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.

  2. Майно навчального закладу, придбане за рахунок позабюджетних (спонсорських) коштів або передане у його власність сторонніми юридичними і фізичними особами, належить навчальному закладові на праві власності.
  1   2Похожие:

Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconРішення загальногімназійної конференції Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області
...
Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconГрафік роботи атестаційної комісії І рівня Первомайської гімназії №3 у 2012/2013 навчальному році
Директор Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області
Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconПравила внутрішнього розпорядку для працівників Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області І. Загальні положення
У первомайській гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області (далі – Первомайська гімназії №3) трудова дисципліна ґрунтується...
Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconПротокол № від Голова ради гімназії А. А. Івченко
Дане положення регулює особливості прийому учнів, зміст і організацію загальноосвітнього процесу в профільних класах Первомайської...
Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconСписок педагогічних працівників Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області, які атестуються у 2013 році

Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconРозклад уроків 5 11 класів Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на І семестр 2012/2013 навчального року

Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconРозклад факультативів та індивідуальних занять Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік

Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconРозклад факультативів та індивідуальних занять Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області на 2012/2013 навчальний рік

Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconНаказ № Про організацію моніторингових досліджень в Первомайської гімназії №3 у 2013/2014 навчальному році
Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області та з метою обстеження об'єктів освітньої діяльності шляхом...
Статут первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області iconНаказ № Про організацію моніторингових досліджень в Первомайської гімназії №3 у 2012/2013 навчальному році
Первомайської гімназії №3 Первомайської міської ради Харківської області та з метою обстеження об'єктів освітньої діяльності шляхом...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов