Протокол №1 від 1 квітня 2004 року icon

Протокол №1 від 1 квітня 2004 рокуНазваниеПротокол №1 від 1 квітня 2004 року
Дата конвертации17.04.2013
Размер172.7 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>„Затверджено”

Установчими Загальними зборами Всеукраїнської асоціації громадських організацій „Українська Гельсінська спілка з прав людини”


Протокол № 1 від 1 квітня 2004 року

Голова зборів

_____________ (В.М.Яворський)

„Зареєстровано”

Міністерством юстиції України


_____________________ 2004 року


Свідоцтво №


Заступник Міністра


_________________М.М.Шупеня


Статут

Всеукраїнської асоціації громадських організацій

Українська Гельсінська спілка з прав людини”


Київ - 2004

 1. ^ Загальні положення

  1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян”, іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності Всеукраїнської асоціації громадських організацій „Українська Гельсінська спілка з прав людини” (далі за текстом -"Асоціація").

  2. Асоціація – недержавна, неприбуткова, неполітична всеукраїнська асоціація громадських організацій.

  3. Асоціація діє на засадах демократичності, гласності, рівноправності її членів і засновників та у відповідності до чинного законодавства.

  4. Асоціація є відкритим об’єднанням громадських організацій з фіксованим членством.

  5. Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Асоціація має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Асоціація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланк, які затверджуються виконавчим директором, та символіку, зразки якої затверджуються Правлінням, а символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

  6. Повна назва Асоціації: Всеукраїнська асоціація громадських організацій „Українська Гельсінська спілка з прав людини”;

  7. Скорочена назва Асоціації: Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ);

  8. Юридична адреса Асоціації: м. Київ, вул. Олегівська д. 36, кімн. 309.

  9. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України. 1. Мета, завдання та права Асоціації

2.1. Метою створення та діяльності Асоціації є реалізація та захист прав і основних свобод своїх членів через сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України у сфері прав людини та основних свобод.

2.2. Для досягнення статутної мети Асоціація у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:

2.2.1. пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основних свобод, правове просвітництво;

2.2.2. усіляка підтримка процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху;

2.2.3. збір інформації про факти порушень прав людини та основних свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основних свобод;

2.2.4. сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основних свобод в Україні до відома керівників країн, що підписали Гельсінську угоду, зацікавлених міжнародних організацій, українських державних та недержавних організацій, своїх членів, а також широкого кола громадськості;

2.2.5. пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод.

2.3. Для здійснення мети та статутних завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.3.1. вільно та безкоштовно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

2.3.2. вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.3. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети та інші публічні заходи;

2.3.4. засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо);

2.3.5. безкоштовно готувати та друкувати інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основних свобод своїх членів і реалізації мети створення Асоціації;

2.3.6. на засадах неприбутковості безкоштовно організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси членів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.7. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

2.3.8. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.3.9. засновувати підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством;

2.3.10. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

2.3.11. безкоштовно розповсюджувати засоби масової інформації;

2.3.12. безкоштовно проводити конференції, семінари, конгреси, „круглі столи”, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.13. відряджати представників Асоціації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Асоціації;

2.3.14. безкоштовно розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.15. проводити громадські дослідження з прав людини та основних свобод, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.16. подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;

2.3.17. проводити громадські розслідування порушень прав та основних свобод без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.18. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та не політичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні.

2.4. Асоціація зобов’язана щорічно оприлюднювати звіт про свою діяльність.

2.5. Діяльність Асоціації не спрямована на отримання прибутку.

2.6. Асоціація не підтримує у будь-якій формі жодну політичну партію. Асоціація не підтримує жодну фракцію чи групу у Верховній Раді України. Термін „не підтримує” у цій статті повинен розумітися у найширшому значенні, зокрема, серед іншого, він охоплює будь-які публічні заходи та дії у вигляді письмових чи усних заяв або повідомлень, складання спільних документів, надання підпису підтримки тощо.


 1. Члени Асоціації, їхні права та обов’язки

3.1. Членами Асоціації є засновники-громадські організації, які прийняли рішення про заснування Асоціації та громадські організації, легалізовані у відповідності до Закону України „Про об’єднання громадян”, що виявили бажання вступити до її складу, визнають Статут Асоціації та отримали статус Члена Асоціації у порядку, визначеному цим Статутом.

3.2. Членом Асоціації може бути тільки громадська організація, що постійно протягом року співпрацює хоча би з трьома членами Асоціації на підставі відповідних укладених угод про виконання спільного проекту (програми), незалежно від виду, обсягів і форм фінансування.

3.3. Прийняття до членів Асоціації.

3.3.1. Організація, що бажає стати членом Асоціації подає письмову заяву до Правління Асоціації про її бажання вступити до членів Асоціації, письмову заяву про схвалення статуту Асоціації, а також матеріали про свою діяльність (копії укладених із членами Асоціації угод, звіти про виконані проекти, рекомендації членів Асоціації, публікації у пресі про власну діяльність тощо). Подання заяви означає згоду на взяття на себе обов'язків Члена Асоціації, передбачених цим Статутом.

3.3.2. Заява на вступ до членів Асоціації повинна бути затверджена рішенням вищого статутного органу організації, що подає заяву.

3.3.3. У разі, якщо організація відповідає вимогам статей 3.1., 3.2., 3.3.1. та 3.3.2. цього Статуту, Правління Асоціації подає заявку організації про вступ до членів Асоціації на розгляд її наступних Загальних зборів, на яких приймається рішення про прийняття у члени Асоціації відповідної організації простою більшістю голосів від присутніх членів Асоціації. У разі, коли організація не набрала необхідної кількості голосів її заявка вважається відхиленою.

3.3.4. У разі, якщо організація не відповідає вимогам, викладеним у цьому Статуті, Правління Асоціації або Загальні збори Асоціації відмовляють у прийомі до членів Асоціації, про що повідомляють цю організацію.

^ 3.4. Права членів Асоціації:

3.4.1. брати участь у Загальних зборах Асоціації, про що вони заздалегідь повідомляються;

3.4.2. вносити пропозиції щодо діяльності Асоціації до керівних органів Асоціації і такі пропозиції підлягають обов’язковому розгляду;

3.4.3. отримувати інформацію, що стосується діяльності Асоціації;

3.4.4. вільного виходу з членів Асоціації з моменту подачі до Правління Асоціації рішення вищого статутного органу Члена про вихід із членів Асоціації;

3.4.5. знайомитися з рішеннями Асоціації та брати участь у їхньому обговоренні;

3.4.6. обирати та пропонувати своїх представників до статутних органів Асоціації.

^ 3.5. Обов’язки членів Асоціації:

3.5.1. дотримуватися вимог цього Статуту;

3.5.2. не допускати дій, що наносять Асоціації матеріальну шкоду чи шкодять її діловій репутації;

3.5.3. сприяти реалізації завдань Асоціації;

3.5.4. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Асоціації та/або її членів;

3.5.5. надавати Правлінню Асоціації відомості про свою організацію, що включатимуть інформацію про досвід роботи, проекти, що тривають, копії установчих документів, контактні адреси організації та її повноважного представника тощо.

3.6. Виключення з членів Асоціації відбувається:

3.6.1. з моменту подачі заяви про вихід із членів Асоціації; така заява подається на підставі рішення вищого статутного органу члена Асоціації (копія такого рішення додається до заяви); про таку заяву негайно повідомляються інші члени Асоціації;

3.6.2. з моменту винесення рішення Загальних зборів Асоціації у разі примусового виключення з членів Асоціації.

3.7. Примусове виключення здійснюється Загальними зборами Асоціації за поданням Правління Асоціації виключно у випадках:

3.7.1. учинення цим членом Асоціації дій, що суперечать статутним завданням Асоціації та істотно погіршують стан Асоціації та її репутацію або репутацію Членів Асоціації;

3.7.2. якщо член Асоціації не бере участі в її діяльності, не виконує обов'язків члена Асоціації та розірвав усі договори про спільну діяльність з іншими членами Асоціації.

3.8. Рішення про примусове виключення організації з Членів Асоціації приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх. При вирішенні питання про примусове виключення з Членів Асоціації відповідний Член Асоціації не бере участі в голосуванні.

3.9. Члени Асоціації не можуть самостійно, без відповідних повноважень, що оформлені письмово у належній формі, виступати від імені Асоціації.

3.10. Від імені Члена асоціації діє повноважний представник, що діє на підставі статуту або довіреності, що видана в установленому законодавством порядку.


 1. Структура та управління Асоціацією

^ 4.1. Статутними органами Асоціації є:

4.1.1. Загальні збори;

4.1.2. Правління;

4.1.3. Голова Правління;

4.1.4. Виконавчий директор;

4.1.5. Спостережна рада;

4.1.6. Ревізійна комісія.

^ 4.2. Загальні збори.

4.2.1. Загальні збори є вищим статутним органом Асоціації.

4.2.2. До складу Загальних зборів входять всі члени Асоціації. Один Член асоціації має один голос.

4.2.3. Порядок роботи.

(а) Загальні збори скликаються Головою Правління Асоціації не рідше одного разу на два роки;

(б) Позачергові Загальні збори скликаються Головою Правління Асоціації за власною ініціативою, Правлінням Асоціації на вимогу не менше 1/3 членів Асоціації або Ревізійної комісії.

(в) У випадку, якщо Голова Правління Асоціації не скликає Загальні збори у 30-денний строк після одержання письмової вимоги не менше 1/3 членів Асоціації, не менше 1/3 членів Асоціації можуть скликати Загальні збори самостійно.

(г) Порядок денний Загальних зборів Асоціації затверджується Правлінням Асоціації та повідомляється Головою Правління Асоціації разом із часом проведення Загальних зборів письмово всім членам Асоціації не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Асоціації.

(д) Будь-який Член Асоціації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів Асоціації.

4.2.4. Загальні Збори Асоціації вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 60 % представників членів Асоціації.

4.2.5. До компетенції Загальних зборів входить:

(а) внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;

(б) обрання та відкликання членів Правління Асоціації, Голови Правління Асоціації, Спостережної ради та Ревізійної комісії;

(в) прийняття рішень про утворення підприємств, засновником яких є Асоціація;

(г) затвердження основних напрямів діяльності Асоціації та стратегії співпраці членів Асоціації;

(д) розгляд та затвердження звітів про діяльність Правління Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації;

(е) розгляд та схвалення звіту про діяльність Асоціації;

(є) прийняття до та виключення з членів Асоціації;

(ж) прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації;

(з) будь-які інші питання діяльності Асоціації, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Асоціації, якщо Загальні збори Асоціації приймуть відповідне рішення.

4.2.6. Усі рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 2/3 всіх присутніх членів Асоціації, крім випадків, що визначені цим Статутом.

4.2.7. Ведення протоколів Загальних зборів Асоціації та їхнє зберігання організовується Виконавчим директором Асоціації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого Члена Асоціації. Будь-який член Асоціації має право висловлювати незгоду зі змістом протоколу, вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколів та процедура реалізації такого рішення затверджуються Загальними зборами Асоціації

4.3. Правління.

4.3.1. Правління є виконавчим органом Асоціації у період між Загальними зборами. Правління Асоціації організує виконання рішень Загальних зборів Асоціації та здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації.

4.3.2. Кількісний та персональний склад Правління Асоціації визначається Загальними зборами. Правління обирається строком на два роки.

4.3.3. Порядок роботи.

(а) Чергові засідання Правління Асоціації скликаються Головою Правління не рідше одного разу на шість місяців, а позачергові - у будь-який час Головою Правління або будь-яким членом Правління;

(б) Порядок денний засідання Правління формується Головою Правління на підставі отриманих ним пропозицій членів Правління та Виконавчого директора;

(в) Голова Правління Асоціації письмово повідомляє членів Правління Асоціації, Виконавчого директора про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Правління не менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Правління.

(г) Правління обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який член Правління, незалежно від їхньої наявності в порядку денному.

4.3.4. Засідання Правління Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Правління Асоціації.

4.3.5. До компетенції Правління входить:

(а) затвердження штатного розкладу Асоціації;

(б) підготовка Загальних зборів Асоціації, визначення порядку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього проведення;

(в) забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Асоціації;

(г) затвердження емблеми Асоціації, іншої атрибутики та символіки Асоціації;

(д) призначення та звільнення Виконавчого Директора Асоціації;

(е) вирішення всіх інших питань діяльності Асоціації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів Асоціації;

(є) прийняття рішення про заснування засобів масової інформації.

4.3.6. Рішення Правління Асоціації приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Рішення про призначення Виконавчого Директора має бути прийнято одноголосно.

4.3.7. Ведення протоколів засідань Правління Асоціації та їхнє зберігання організовується Виконавчим директором Асоціації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого Члена Асоціації.

^ 4.4. Голова Правління.

4.4.1. Посаду Голови Правління Асоціації займає особа, що обирається Загальними зборами зі складу Правління строком на два роки. Голова Правління може бути звільнений зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів або за власним бажанням. Голова Правління не може займати цю посаду більше двох строків підряд.

4.4.2. До компетенції Голови Правління належить:

(а) організація роботи Правління Асоціації;

(б) подання на затвердження та звільнення Правлінню кандидатури Виконавчого директора Асоціації;

(в) скликання засідань Правління, формування порядку денного засідань Правління та головування на засіданнях Правління;

(г) затвердження нових програм та проектів Асоціації;

(д) інші повноваження, вказані в цьому Статуті.

^ 4.5. Виконавчий директор.

4.5.1. Виконавчий директор призначається Правлінням Асоціації на невизначений строк за пропозицією Голови Правління Асоціації. Виконавчий директор не може бути членом Правління Асоціації. Повноваження Виконавчого директора припиняються за рішенням Правління або за власним бажанням.

4.5.2. До компетенції Виконавчого директора Асоціації належить:

(а) здійснення від імені Правління поточного керівництва діяльністю Асоціації між засіданнями Правління Асоціації, організація виконання рішень Правління Асоціації;

(б) представництво Асоціації у відносинах з органами державної влади та управління, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

(в) укладення від імені Асоціації без довіреності будь-яких договорів, угод, контрактів, при цьому Виконавчий директор має право укладати від імені Асоціації угоди, сума яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, тільки за згодою Правління Асоціації;

(г) укладення та розірвання трудових договорів із співробітниками Асоціації;

(д) затверджує зразки печаток та штампів;

(є) підписує інші документи від імені Асоціації, в тому числі платіжні доручення, документи бухгалтерської звітності та інші фінансові документи.

4.5.3. Виконавчий директор не менш як один раз на два роки звітує перед Загальними зборами, а також перед Правлінням Асоціації не менш як один раз на три місяці.

4.5.4. Виконавчий директор діє виключно в межах повноважень, що надані йому цим Статутом, рішень Правління та Загальних Зборів Асоціації.

^ 4.6. Спостережна рада.

4.6.1. Спостережна рада складається з відомих правозахисників і правників. Кількісний та персональний склад Спостережної ради затверджується Загальними зборами Асоціації.

4.6.2. Спостережна рада є дорадчим і консультативним органом Асоціації.

4.6.3. Спостережна рада:

а) здійснює контроль за змістовною діяльністю Асоціації;

б) вимагає від посадових осіб Асоціації подання їй усіх необхідних матеріалів;

в) надає рекомендації щодо діяльності Асоціації на розгляд Загальним зборам та Правлінню Асоціації;

г) оцінює змістовну частину звіту Асоціації;

д) обговорює поточні та перспективні плани Асоціації та сприяє їхній реалізації.

4.6.4. Рекомендації Спостережної ради обов’язкові до розгляду усіма органами та посадовими особами Асоціації у найкоротші строки.

^ 4.7. Ревізійна комісія.

4.7.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія, що складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами терміном на два роки з правом переобрання.

4.7.2. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка фінансової частини звіту та балансу Асоціації, а також інші питання, що пов'язані з контролем фінансово-господарської діяльності Асоціації.

4.7.3. Ревізійна комісія:

(а) здійснює контроль фінансової та господарської діяльності Асоціації;.

(б) вимагає від посадових осіб Асоціації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

(в) надає результати перевірок Загальним зборам Асоціації.

(г) у разі виявлення зловживань посадових осіб Асоціації чи виникнення загрози суттєвим інтересам Асоціації має право вимагати проведення позачергових Загальних зборів;

4.7.4. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам.

4.7.5. Член Ревізійної комісії не може бути членом Правління Асоціації або Виконавчим директором. Члени Ревізійної комісії не можуть перебувати з Асоціацією у трудових правовідносинах.

4.7.6. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.


 1. Майно, майнові права та обов’язки Асоціації

5.1. Асоціація в порядку, що передбачений законодавством, може набувати права власності на окремі речі, в тому числі нерухомість. Майном Асоціації вважаються сукупність речей, що знаходяться у неї на праві користування, володіння чи розпорядження, а також майнові права та обов’язки.

5.2. Члени Асоціації не мають права власності на окремі об'єкти, що входять до майна Асоціації. Члени Асоціації можуть безкоштовно користуватися майном Асоціації на підставі укладених угод.

5.3. Асоціації може належати будь-яке майно, майнові та немайнові права, які є об'єктом права власності згідно законодавства України.

5.4. Джерелами формування майна Асоціації є:

5.4.1. благодійні пожертвування;

5.4.2. безповоротна фінансова та інша допомога;

5.4.3. інші джерела, не заборонені чинним законодавством, враховуючи, що Асоціація не має на меті отримання прибутку.

5.5. Асоціація не може отримувати фінансування у будь-якій формі від політичних партій, політичних блоків, керівників політичних партій та політичних блоків.

5.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до укладених нею угод усім належним їй майном, на яке може бути звернене стягнення, відповідно до чинного законодавства.

5.7. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями Членів, а Члени не відповідають за зобов’язаннями Асоціації й один одного, якщо інше не передбачене їхніми Статутами (Положеннями) або договорами, укладеними між ними.

5.8. Внутрішніми нормативними актами Асоціація може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їхніх категорій.


 1. Внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації

6.1. Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить виключно Загальним зборам Асоціації.

6.2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається двома третинами голосів членів Асоціації. Про зміни в статутних документах Асоціація повідомляє Міністерство юстиції України у 5-денний термін.


 1. Припинення діяльності Асоціації

7.1. Асоціація створюється на невизначений термін.

7.2. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації.

7.3. При реорганізації всі права й обов'язки Асоціації переходять до її правонаступників.

7.4. Реорганізація Асоціації відбувається за рішенням Загальних Зборів Асоціації.

7.5. Асоціація ліквідується на підставі:

а) одноголосного рішення Загальних Зборів Асоціації;

б) рішення суду;

в) за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.

7.6. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

7.7. Оцінка майна Асоціації здійснюється за цінами, що діють на момент ліквідації Асоціації, з урахуванням його зносу.

7.8. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій громадській організації або зараховані до доходу бюджету. Майно не може розподілятися між засновниками, членами Асоціації та її посадовими особами.


 1. Заключні положення

8.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить Правлінню Асоціації. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Статуту Правління Асоціації приймає рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримано 2/3 голосів від загального складу Правління Асоціації.
Похожие:

Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconВиправлення директиви 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Директива про безпеку на залізницях) (Офіційний бюлетень Європейського союзу L 164 від 30 квітня 2004)
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconРішення №336 від 21 грудня 2004 року м. Городок Про виконання статті 68 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік
Ету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №548 „Про реалізацію статті 68 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004...
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconЗміна №1 дбн в 2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я" Наказом Держбуду України від 21. 10. 2004 року №195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. Текст зміни пункт 6
Наказом Держбуду України від 21. 10. 2004 року №195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconПорівняльна характеристика європейських і українських стандартів на черешню
Положенням 214/2004 від лютого 2000 р., Положенням 907/2004 від 29 квітня 2004 р
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconДиректива 2004/49/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про створення Європейського Співтовариства, та зокрема його статтю 71(1)
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconРішення №312 від 7 грудня 2004 року м. Городок Про утворення трудового архіву
Державного комітету архівів України від 20 травня 2004 року №01-725, Львівської обласної ради від 18 липня 2004 року №996/10 та Городоцької...
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconРішення від 31 березня 2011 року №62 -VІ про підсумки виконання Програми розвитку дорожнього комплексу Близнюківського району на 2004-2010 роки, затвердженої рішенням XVІ сесії районної ради ІV скликання від 29 квітня 2004 року
На підставі ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconДиректива 2004/54/єс європейського парламенту та ради від 29 квітня 2004 року
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства, та зокрема, його частину 1 статті 71
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconЗміна n 3* дбн в 6-14-97 "Покриття будинків І споруд" Наказом Держбуду України від 21. 10. 2004 року №195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р
Наказом Держбуду України від 21. 10. 2004 року №195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р
Протокол №1 від 1 квітня 2004 року iconЗакон україни про питну воду та питне водопостачання Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 18 листопада 2004 року n 2196-iv, від 27 квітня 2007 року n 997-V

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов